Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Samsung Galaxy A3 2016 s čítačom obrazovky pre nevidiacich, časť 1.

Prinášame niekoľko postrehov z používania dotykového mobilného telefónu Samsung Galaxy A3 2016, ktorý sme mali možnosť dlhšie testovať.

V článku sú popísané možnosti nastavenia prístupnosti, ovládanie telefónu a niektorých aplikácií so zapnutým čítačom obrazovky Voice Assistant.

Voice Assistant

Spoločnosť Samsung v modeloch roku 2016 používa na hlasové sprístupnenie obsahu obrazovky aplikáciu Voice Assistant. Ide o softvér podobný TalkBack-u, ktorý je známy z telefónov s operačným systémom Android.

Spustenie čítača

Voice Assistant spustíme po prvom zapnutí mobilného telefónu podržaním tlačidla napájania až do chvíle keď telefón zavibruje. Následne pridržíme dva prsty na obrazovke, tesne vedľa seba, až do chvíle keď sa nám ozve hlas čítača.

Po spustení aplikácie Voice Assistant máme k dispozícii anglický a niekoľko iných svetových jazykov.

Poznámka: Iniciálne (prvé) spustenie mobilného telefónu je vhodné riešiť za pomoci vidiacej osoby. V procese prvého spustenia je nutné vykonať celý rad nastavení, ktoré by mohli riadne „zamotať hlavu“ najmä menej skúsenému používateľovi.

V nasledujúcom texte počítame s tým, že telefón bol nastavený za pomoci vidiacej osoby a je pripojený do internetu prostredníctvom Wi-Fi.

Voice Assistant spustíme nasledujúcim postupom:

 1. Potvrdíme tlačidlo Aplikácie z Domovskej obrazovky.
 2. Potvrdíme ikonu aplikácie Nastavenia.
 3. Prejdeme na položku Zjednodušenie ovládania. Potvrdíme ju a následne potvrdíme položku Zrak.
 4. Nájdeme položku Voice Assistant a potvrdíme ju.
 5. V zobrazenom dialógovom okne potvrdíme prepínač na zapnutie. Nižšie v okne sa nachádza krátky popis o spôsobe fungovania aplikácie.
 6. Aplikácia nám oznámi, že spolu so spustenou aplikáciou Voice Assistant nie je možné používať niektoré funkcie telefónu. Pokračujeme potvrdením tlačidla Pokračovať.
 7. Prejdeme o úroveň vyššie, nájdeme a potvrdíme položku Prevod textu na reč.
 8. Nájdeme položku Nástroj Samsung prevodu textu na reč a potvrdíme tlačidlo Nastavenia.
 9. V otvorenom dialógovom okne potvrdíme Inštalovať hlasové údaje. V zobrazenom zozname vyberieme Slovenčina a potvrdíme tlačidlo Začať.
 10. Následne prebehne sťahovanie inštalačných údajov a hneď na to samotná inštalácia slovenského hlasu.
 11. Po dokončení inštalácie pribudne slovenčina v zozname jazykov. Označením položky slovenčina je jazyk prepnutý a čítanie textov bude prebiehať v slovenskom jazyku.

V našom telefóne hneď na to prebehla aj aktualizácia operačného systému Android z verzie 5, s ktorou bol telefón dodávaný, na verziu 6. Po aktualizácii sme spustili aplikáciu Voice Assistant a inštaláciu slovenskej syntézy reči nanovo.

Po prechode na vyššiu verziu operačného systému a inštalácii slovenskej rečovej syntézy sme zaznamenali príjemnejšiu hlasovú odozvu. Hlas je menej strojový. Viac sa podobá na ľudský hlas. Hlas je ženský.

Nastavenia prístupnosti telefónu

Hneď po spustení aplikácie, môžeme vykonať nastavenia, ktoré prispôsobia hlasovú odozvu, režim dotyku a ďalšie správanie sa telefónu.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti v niekoľkých kategóriách:

 1. Zjednodušenie ovládania:
  1. Zrak – vstup do kategórie.
  2. Sluch – vstup do kategórie.
  3. Zručnosť a interakcia – vstup do kategórie. Nastavenia telefónu tak, aby sa dal ovládať špeciálnym smerovým ovládačom. Tiež sa tu dá nastaviť čas medzi dvomi ťuknutiami pri písaní alebo dvojitom ťuknutí.
  4. Smerový zámok – odomknutie telefónu smerovými pohybmi po obrazovke.
  5. Priamy prístup – pridanie odkazov na priamy prístup k niektorým funkciám, Môžeme nastaviť rýchle zastavenie alebo spustenie Voice Asistanta trojnásobným rýchlym stlačením tlačidla prechodu na Domovskú obrazovku. Môžeme nastaviť aj inú akciu zo zoznamu. Možné je nastaviť iba vykonanie jednej akcie.
  6. Pripomenutie oznámení – možnosť opakovaného pripomínania neprečítaných oznámení z rôznych aplikácii. Môžeme nastaviť interval pripomínania a spôsob pripomínania zvukom alebo vibrovaním.
  7. Prijímanie a ukončovanie hovorov – možnosť zapnutia alebo vypnutia prijímania hovorov tlačidlom Domov a ukončovania hovorov tlačidlom napájania.
  8. Režim jedného ťuknutia – ovládanie telefónu jedným ťuknutím. Jedným dotykom môžeme prijať, odmietnuť hovor, zastaviť, odložiť budík a ďalšie.
  9. Správa zjednodušenia ovládania – možnosť importu nastavení z iného zariadenia.
  10. Služby – zoznam nainštalovaných služieb pre zjednodušenie práce s telefónom.
 2. Zrak:
  1. Voice Assistant – vstup do nastavenia aplikácie.
  2. Voice Assistant pomoc – spustenie interaktívneho sprievodcu ovládaním telefónu so spusteným Voice Assistantom.
  3. Tmavá obrazovka – vypnutie zobrazovania obsahu na displeji MT (mobilný telefón). Displej ostáva aktívny. Funkcia vhodná na šetrenie energie.
  4. Rýchly tlačidlový vstup – použitie režimu jedného ťuknutia namiesto dvojitého na výber a súčasné potvrdenie položiek. Používa sa pri ovládaní klávesnice na písanie textu alebo čísiel.
  5. Hovoriť heslá – zapnutím sa pri písaní hesiel do polí, kde sa zobrazujú hviezdičky, heslá vyslovujú.
  6. Prevod textu na reč – vstup do nastavení.
  7. Odkaz na zjednodušenie ovládania – zapnutie spôsobu rýchleho spustenia Voice Assistant prostredníctvom tlačidla napájania a dvoch prstov na obrazovke.
  8. Hlasový štítok – hlasové údaje pre NFC.
  9. Veľkosť písma – voľba veľkosti používaného písma.
  10. Vysoko kontrastné písmo – zmena písma, používaného vo všetkých aplikáciách, používajúcich systémové písma, na vysoko kontrastné.
  11. Klávesnica – nastavenie virtuálnej klávesnice. Môžeme nastaviť vlastnosti predvolenej klávesnice podľa možností, ktoré ponúka aplikácia klávesnice.
  12. Okno lupy – zväčšovanie obsahu na obrazovke – povolenie funkcie na zväčšovanie.
  13. Zväčšovacie gestá – zapnutie gest na zväčšovanie.
  14. Odtiene sivej – obsah na displeji sa zobrazuje iba v odtieňoch sivej.
  15. Negatívne farby – prepnutie na inverzné zobrazenie farieb.
  16. Nastavenie farieb – definícia vlastných farieb grafického rozhrania telefónu.
 3. Voice Assistant:
  1. Zapnúť / vypnúť aplikáciu.
  2. Možnosti nastavenia:
   1. Hlasitosť reči – nastavenie hlasitosti v percentách.
   2. Rýchlosť reči – k dispozícii je deväť úrovní rýchlosti reči. Indikátor ukazuje možnosť nastavenia v percentách od 0 do +100%, avšak úroveň sa mení skokovo a nie je možné nastaviť ľubovoľnú rýchlosť.
   3. Zmeniť výšku tónu pri vyslovovaní veľkých písmen,
   4. Odozva klávesnice – možnosť voľby medzi:
    • vždy čítať,
    • iba vstup z virtuálnej klávesnice,
    • nikdy nečítať.
   5. Hovoriť pri vypnutej obrazovke – čítanie oznámení pri vypnutej obrazovke.
   6. Používať snímač vzdialenosti – po priblížení telefónu k uchu alebo jeho prikrytí rukou je prerušené čítanie Voice Assistantom.
   7. Zatras. pokrač. v čítaní – zatrasením sa pokračuje v plynulom čítaní.
   8. Prečítať fonetickou abecedou – po ťuknutí na písmeno na klávesnici je toto prečítané foneticky.
   9. Prečítať tipy na použitie – pri zotrvaní na položke sa prečíta krátky tip na jej použitie.
   10. Zvuková odozva – zapnutie sprievodných zvukov, napríklad pri zameraní položky, posune v zozname.
   11. Zamerať sa na zvuk reči – ak bude Voice Assistant hovoriť, tak sa stíšia ostatné prehrávané zvuky.
   12. Hlasitosť zvukovej odozvy – nastavenie hlasitosti zvukovej odozvy.
   13. Veľký kurzor – zapnutie veľkého kurzora.
   14. Odozva tlačidiel návratu a naposledy použitých aplikácií – zapnutím si môžeme po jednom stlačení tlačidla vypočuť jeho funkciu a dvojitým stlačením sa tlačidlo potvrdí.
   15. Rýchla ponuka – výber položiek zobrazovaných v rýchlej ponuke, ktoré sa zobrazí po potiahnutí troma prstami doprava alebo doľava.
   16. Spravovať prispôsobené štítky – vytvorenie vlastnej ponuky pre ikony a domovskej obrazovke pri zapnutej aplikácii Voice Assistant. Vlastná ponuka sa zobrazí po označení ikony a dvojitom kliknutí a podržaní dvoma prstami kdekoľvek na obrazovke.
   17. Informácie na stavovom riadku – výber, ktoré informácie na stavovom riadku sa prečítajú po ťuknutí troma prstami na stavový riadok.
   18. Možnosti pre vývojárov.
 4. Prevod textu na reč
  1. Nastavenie rýchlosti reči – posuvný ovládač,
  2. Výber jazyka z nainštalovaných jazykov rečovej syntézy.

Jednoduchý režim

V ponuke Nastavenia nájdeme položku Jednoduchý režim. Táto slúži na prepnutie telefónu a niektorých podporovaných aplikácii do režimu jednoduchšieho rozhrania. V tomto móde nie sú k dispozícii všetky funkcie jednotlivých aplikácii. Používateľ má možnosť používať iba tie funkcie ktoré sú kategorizované ako podstatné alebo základné.

Potvrdením položky sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžeme zvoliť či chceme používať základný (štandardný režim) alebo prejdeme do zjednodušeného režimu. Pri prechode do zjednodušeného režimu môžeme zvoliť, ktoré aplikácie budeme v tomto režime používať.

Ako sme vyššie uviedli, telefón ponúka široké možnosti nastavenia. Záleží na preferenciách konkrétneho používateľa a jeho zručnosti ako komfortne bude prístroj používať.

Popis telefónu a domovskej obrazovky

Telefón obsahuje v dolnej časti obrazovky hardvérové tlačidlo Domov. Vedľa neho naľavo sa nachádza softvérové tlačidlo „Naposledy spustené aplikácie“ a napravo ďalšie softvérové tlačidlo Späť (krok späť).

Na pravej hrane v hornej časti je tlačidlo napájania a na ľavej hrane, v rovnakej úrovni, umiestnené tlačidlá ovládania hlasitosti.

Na dolnej hrane je 3,5 mm jack, mikro USB konektor, ktorý slúži na nabíjanie a pripojenie telefónu k počítaču rozhraním USB a  reproduktor. Na hornej hrane je umiestnený ruchový mikrofón.

Domovská obrazovka

V hornej časti obrazovky je umiestnená stavová lišta. Obsahuje notifikácie aplikácií a informácie o pripojení k telekomunikačným sieťam, GPS, pripojenie k Wi-Fi a Bluetooth, sile signálu a aktuálnu výdrž batérie.

Smerom nadol sú umiestnené hodiny, často aj s aplikáciou počasie. Nasledujú jednotlivé ikony aplikácií.

Na domovskej obrazovke sa nachádza editačné pole pre Google vyhľadávanie.

V dolnej časti obrazovky je staticky umiestnený pás aplikácií: Telefón, Kontakty, Správy, Internet a tlačidlo Aplikácie. Tento pás je prítomný aj na ďalších obrazovkách.

V úvodnom nastavení má telefón tri obrazovky. Ich počet a obsah  môžeme prispôsobiť naším požiadavkám. Môžeme premiestňovať ikony medzi jednotlivými obrazovkami, pridávať a odstraňovať jednotlivé ikony. Nemenný ostáva dolný pás aplikácií.

V nastavení Domovskej obrazovky (Aplikácie -> Nastavenia -> Domovská obrazovka) môžeme určiť, ktorá obrazovka bude zobrazovaná ako primárna, aké veľké ikony sa budú zobrazovať, aké bude pozadie a ďalšie nastavenia.

Prepínanie medzi domovskými obrazovkami urobíme potiahnutím dvoma prstami blízko pri sebe doľava alebo doprava. Čítač oznámi na ktorej obrazovke z koľkých sa aktuálne nachádzame.

Z úvodnej obrazovky smerom vľavo sa nachádza aplikácia Breefing. Nachádzajú sa tu aktuálne správy svetových tlačových agentúr.

Dialógové okná Android

Systémové dialógové okná obsahujú v hornej časti vľavo tlačidlo Návratu späť. Jeho potvrdením sa vrátime na predchádzajúce dialógové okno. Tlačidlo má rovnakú funkciu ako tlačidlo Späť v dolnej časti obrazovky.

Oznamovacie dialógové okná majú v svojej dolnej časti tlačidlá na vykonanie príslušnej akcie.

So systémovými dialógovými oknami sa stretneme najmä v časti Nastavenie. Aplikácie na telefonovanie, správy, kontakty, ako aj ďalšie aplikácie či už priamo prítomné v operačnom systéme, alebo dodávané spoločnosťou Samsung alebo nami nainštalované aplikácie tretích strán majú vlastný a často výrazne sa líšiaci dizajn.

Ovládanie telefónu

Spustením čítača obrazovky sa výrazne zmení spôsob ovládania telefónu. Je to preto, aby nevidiaci používateľ, ktorý sa na rozdiel od vidiaceho potrebuje obrazovky dotýkať viac, dotykmi nevyvolal akciu spustenia alebo prechodu do ponuky a podobne.

Zistenie zobrazeného obsahu na obrazovke

K dispozícii sú nasledujúce spôsoby:

 1. Ťukanie na obrazovku – čítač oznámi prvok, ktorý sme ťuknutím zamerali. V prípade ťuknutia na stavovú lištu prečíta jej celý obsah. Tento spôsob je veľmi nespoľahlivý. Je vysoká pravdepodobnosť, že bude vynechaný niektorý zobrazovaný prvok či už text, tlačidlo alebo iný.
 2. Priloženie prsta na obrazovku a jeho posúvanie po nej. Čítač oznamuje zobrazovaný obsah, ktorý sa nachádza na mieste kde sa prst práve dotýka obrazovky. Týmto spôsobom vieme lepšie obsiahnuť celú plochu obrazovky. Tiež môže dôjsť k vynechaniu zobrazovaného obsahu.
 3. Švihanie jedným prstom zľava doprava alebo zhora nadol. Každý švih presunie zameranie kurzora o jednu položku. Posun je zľava doprava a zhora dole až sa prejdú všetky dostupné položky. Čítač prečíta každú zameranú položku, ak táto poskytuje text alebo inú informáciu pre čítač obrazovky. Švihať môžme aj v opačnom smere. Položky sú prechádzané v opačnom poradí. Je to najspoľahlivejší spôsob prechádzania položiek na displeji. Máme istotu, že sme „našli“ všetok zobrazovaný obsah.

Poznámka: Nie všetky položky, ktoré sa podarí kurzorom zamerať, poskytujú informáciu pre čítač obrazovky. Môže sa stať, že kurzor sa presunie a čítač neoznámi nič. Ozve sa iba sprievodný zvuk presunu na inú položku. Tiež sa stáva, že položky sú naprogramované technológiou, ktorá je pre čítač obrazovky neprístupná. V takomto prípade švihanie a aj posúvanie prsta nezameria žiadnu položku a nemáme ani žiadnu hlasovú odozvu.

Po zameraní / označení položky ju potvrdíme dvojklikom. Dvakrát rýchlo za sebou ťukneme jedným prstom hocikde na obrazovku.

Ak sa chceme vrátiť o krok späť (o úroveň vyššie v ponuke v niektorej aplikácii, alebo na predchádzajúcu obrazovku), tak ťukneme do pravého dolného rohu na tlačidlo Späť vedľa tlačidla domov alebo v ľavom hornom rohu dialógového okna nájdeme tlačidlo Návratu a potvrdíme ho.

Ovládanie aplikácií

Aplikácie obsahujú typovo rôzne prvky od textu, obrázkov až po textové polia, výberové zoznamy, označovacie polia a tlačidlá. Ovládanie týchto prvkov je z časti odlišné ako keď nie je spustený čítač obrazovky.

Text

Text nám čítač prečíta keď je zameraný kurzorom. Na konkrétny text sa môžeme presunúť:

 1. Presúvaním prsta po obrazovke.
 2. Ťuknutím na konkrétne miesto.
 3. Švihaním.

Môžme definovať, aká časť textu má byť prečítaná v jednom bloku. Voice Assistant nazýva toto nastavenie zrnitosť. Zmenu zrnitosti vykonáme potiahnutím troma prstami tesne pri sebe zhora nadol. Novú úroveň zrnitosti čítač oznámi. Rovnakým spôsobom prepneme úroveň späť.

Pri zameraní bloku textu je tento čítačom prečítaný. Ak chceme prerušiť čítanie, tak priblížime ruku k hornej časti telefónu, kde sa nachádza reproduktor pre telefonovanie. Týmto aktivujeme senzor priblíženia a odozva čítača je zastavená. Pre pokračovanie v čítaní telefónom potrasieme.

Textové pole

Textové pole je objekt, do ktorého môžeme vpísať text a editovať ho, alebo pole, ktoré už text obsahuje a je neprístupné na editáciu.

Po prechode na textové pole čítač oznámi „editovacie pole“ a po krátkom čase aj nápovedu: „dvojitým kliknutím môžete zadať text“. Dvojitým kliknutím sa spustí klávesnica. Zobrazená je v dolnej časti obrazovky.

Textový kurzor sa nachádza na konci textu.

Po ukončení zadávania textu potvrdíme tlačidlo Dokončiť, Hotovo, OK alebo iné podľa aplikácie v ktorej sa nachádzame.

V texte sa môžme posúvať kurzorom, kopírovať ho, označiť a prilepiť.

Kurzor posúvame švihaním jedným prstom zhora nadol alebo zdola nahor. Takto sa posúvame o jeden znak v smere čítania alebo späť.

Výber a kopírovanie textu:

 1. Dvojklikom s pridržaním dvoma prstami prepneme režim do výberu. Čítač prepnutie oznámi.
 2. Švihaním jedným prstom, zhora nadol alebo v opačnom smere, vyberieme požadované znaky. Pre výber všetkého textu v textovom poli potiahneme dvoma prstami nadol z hornej časti obrazovky.
 3. Švihnutím dvoma prstami zhora nadol, kopírovanie, alebo sprava doľava (vystrihnutie), zvolíme požadovanú funkciu. Môžeme použiť aj tlačidlá nad editačným poľom.
 4. Dvojklikom s pridržaním dvoma prstami sa prepneme do režimu výberu.
 5. Potiahnutím dvoma prstami zľava doprava prilepíme skopírovaný text.

Tlačidlo

Tlačidlo po jeho zameraní potvrdzujeme dvojitým ťuknutím.

Zamerať tlačidlo môžeme: ťuknutím naň, prechádzaním po obrazovke a jeho nájdením, švihaním.

Začiarkávacie pole

Začiarkávacie pole po jeho zameraní označíme dvojitým ťuknutím.

Zamerať označovacie políčko môžeme: ťuknutím naň, prechádzaním po obrazovke a jeho nájdením, švihaním.

Výberový zoznam

V zozname položiek sa pohybujeme:

 1. Švihaním jedným prstom sa posúvame medzi zobrazenými položkami.
 2. Posúvaním dvomi prstami nahor alebo nadol posúvame zobrazené položky zoznamu v danom smere.
 3. Priložíme dva prsty na hornú alebo dolnú časť obrazovky a posúvame ich k druhému okraju obrazovky – posúvame tým zobrazené položky zoznamu na obrazovke nadol alebo nahor.
 4. Šviháme dvomi prstami zhora nadol alebo zdola nahor. Švihnutím sa posunie zoznam o väčší počet položiek. Ich počet závisí od intenzity švihu.

Zoznamom rozumieme položky na obrazovke ale aj položky vo výberovom poli s možnosťou jeho otvorenia a voľby jednej z nich.

Záložka, karta

Záložkou alebo kartou rozumieme dizajnérske riešenie usporiadania vzhľadu aplikácie. Údaje a ovládacie prvky sú umiestnené na paneloch, nazývaných záložky alebo karty. Tieto sa navzájom prekrývajú. Viditeľný je obsah aktívnej záložky. Záložku aktivujeme dvojklikom po jej zameraní.

Zamerať záložku môžeme: ťuknutím na jej názov, presúvaním prsta po obrazovke a jej nájdením, švihaním.

Posúvací ovládač

Takýmto ovládačom je riadená hlasitosť alebo intenzita rôznych nastavení.

Po jeho zameraní sa posúvame stláčaním tlačidiel ovládania hlasitosti.

Zamerať ovládací prvok môžeme: ťuknutím naň, presúvaním prsta po obrazovke a jeho nájdením, švihaním.

Ikony na Domovskej obrazovke

Domovská obrazovka obsahuje celý rad ikon. Niektoré môžeme spravovať a iné sú tam umiestnené výrobcom telefónu a nie je možné s nimi manipulovať.

Ikony nami nainštalovaných aplikácií alebo aj iné dostupné ikony môžeme premiestňovať v rámci danej obrazovky, presúvať ich na iné obrazovky alebo ich odstrániť.

Premiestniť ikonu môžme nasledujúcim spôsobom:

 • Zameriame ikonu, ktorú chceme premiestniť.
 • Vykonáme dvojťuk (dvojité rýchle poklepanie jedným alebo dvoma prstami na obrazovku) s pridržaním. Po druhom ťuknutí necháme prst na obrazovke položený. Čítač oznámi „dlhé stlačenie položky názov položky“ a pozíciu na obrazovke. Položky na obrazovke usporiadal výrobca do mriežky.
 • Držíme prst a posúvame ho na novú pozíciu. Pozíciu čítač oznamuje.
 • Dvihnutím prsta je ikona premiestnená na novú pozíciu.

Ak chceme presunúť ikonu na inú obrazovku, tak v kroku tri presunieme prst k pravému alebo ľavému okraju obrazovky a počkáme pokiaľ čítač oznámi prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu obrazovku. Následne umiestnime ikonu na požadované miesto a zdvihneme prst z obrazovky.

Odstránenie ikony z Domovskej obrazovky:

 • Zameriame ikonu a dlho pridržíme.
 • Presúvame prst k hornému okraju obrazovky do ľavého alebo pravého rohu.
 • Čítač oznámi Odstrániť. Zdvihneme prst z obrazovky.

Pridanie ikony na Domovskú obrazovku:

 • Otvoríme Aplikácie z Domovskej obrazovky.
 • Zameriame ikonu aplikácie, ktorej ikonu chceme umiestniť na Domovskú obrazovku.
 • Vykonáme dvojťuk s pridržaním.
 • Čítač oznámi, že sme na domovskej obrazovke a oznámi pozíciu kam chceme ikonu umiestniť.
 • Zodvihneme prst z obrazovky.

Ak presunieme ikonu na pozíciu, kde sa nachádza priečinok, tak sa ikona premiestni do tohto priečinka.

Ak presunieme ikonu na miesto, kde sa nachádza iná ikona, tak sa pôvodná ikona posunie na najbližšie voľné miesto a na je miesto sa umiestni nami presúvaná ikona.

Ak presunieme ikonu na pozíciu, kde sa nachádza iná ikona a je možné vytvoriť priečinok, tak operačný systém túto možnosť ponúkne a obe ikony umiestni do novo vytvoreného priečinka.

2 komentáre

 1. Michal Sihelský
  Michal Sihelský 9. septembra 2017

  Zaujímavý článok. Doplnil by som niektoré postrehy:
  Ten úvod bol dosť chaotický.
  Asi by som sa vyhol vete, od kedy používa Samsung Voice Assistant, lebo tento údaj je nepresný.
  Najprv bolo popisované ako spustiť VA skratkou, no a potom keď už ideme na spúšťanie, tak zrazu cez nastavenia? Skôr by som to poňal, že sú také a také možnosti a my sme si zvolili túto.
  Taktiež si myslím, že je veľmi podstatné pre nevidiaceho, aby si mobil dokázal spustiť sám. Ak je samozrejme menej zručný, alebo na túto platformu prešiel prvýkrát, tak určite to bude riešiť za pomoci, ale ak niekto už skúsenosti má, tak by rád vedel ako je to s nastavovaním po prvom zapnutí. Je škoda, že tieto kroky neboli podrobne vysvetlené a rovno boli zahodené, že je najlepšie to nastaviť s vidiacim.
  Taktiež oznámenie, že voice asistant znemožní používanie niektorých funkcií telefónu. Bolo by fajn to vysvetliť o čo ide a či je potrebné sa obávať, lebo to znie tiež chaoticky, resp zbytočne to môže vyvolávať pochybnosti u používateľov.

  šmýkanie po obrazovke, to ma pobavilo.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 11. septembra 2017

   Úvodné nastavenia zariadenia, pri jeho prvom spustení, sa týkajú nastavenia dátumu, času, krajiny, jazyka, pripojenia k wifi sieti a pripojenia Google účtu. Počas tohto nastavovania sa používa anglický hlas rečovej syntézy. Zrozumiteľnosť je z tohto dôvodu znížená.
   Obmedzenie funkcionality telefónu pri používaní Voice Asistanta sa týka niektorých pokročilých funkcií napríklad inteligentné odblokovanie ak sa pozeráme na telefón, snímanie obsahu obrazovky, rozdelenie obrazovky medzi dve okna aplikácie a podobne. Ide o funkcie, ktoré je principiálne problematické používať s čítačom obrazovky a intenzívnym dotýkaním sa displeja. Na funkcionalite však veľa neuberú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.