Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Slovník

administrátor – používateľ s najvyššími právami pre prácu v počítači alebo aplikácii.

Aktualizácia – obnovenie obsahu v aplikačnom okne, vylepšenie alebo oprava funkčnosti aplikácie.

Algoritmus – je ucelená skupina príkazov určujúca presnú postupnosť krokov pri riešení určitého typu problému.

Android – operačný systém od spoločnosti Google. Používa sa prevažne na mobilných telefónoch, tabletoch, Smart TV a podobne.

Antivírus – aplikácia alebo sada aplikácií slúžiacich na detekciu škodlivých či nechcených aplikácií, škodlivých kódov ukrytých v dokumentoch, webových stránkach, obrázkoch a podobne.

aplikácia – počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu, napríklad pri manipulácii s textami (textový procesor), číslami, grafikou a pod.

App-ka – označenie pre mobilné aplikácie.

Aple Play, Google Play>/strong> – aplikácie pre uverejňovanie a sťahovanie mobilných aplikácií do mobilných zariadení.

audiokomentár – popis deja vysielaného titulu. Popis je načítaný vo zvukovej podobe a vysiela sa ako samostatná zvuková stopa.

Autorizácia – overenie, napríklad heslom, PIN kódom alebo biometriou pri prihlasovaní používateľa.

autentifikácia – alebo aj autifikácia je overenie identity používateľa napríklad prostredníctvom EID.

Bluetooth – bezdrôtová komunikácia dvoch elektronických zariadení do vzdialenosti cca 10 metrov.

Bezpečnostný osobný kód (BOK) – BOK  slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa občianskeho preukazu eID pri elektronickej komunikácii s informačnými systémami orgánov verejnej správy, alebo s inými fyzickými osobami či právnickými osobami.

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – verejný kompletne automatizovaný turingov test na odlíšenie človeka od počítača – je to bezpečnostný mechanizmus zabraňujúci zneužívať online služby

cloud – on-line služba poskytujúca úložisko údajov, funkcionalitu aplikácii, výpočtový výkon a IT infraštruktúru; používatelia nemajú cloudové aplikácie a dáta v svojom zariadení, ale pristupujú k nim prostredníctvom internetu

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové štýly alebo CSS je všeobecné rozšírenie (X)HTML. Konzorcium W3C označuje CSS ako jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov.

delegovať – presunúť zodpovednosť za splnenie určitej úlohy na niekoho iného človeka ale aj stroj

dialógové okno – prostredníctvom dialógového okna sa systém resp. aplikácia snaží komunikovať s používateľom. Dialóg = komunikácia. Okno = je v tvare štvoruholníka – obdĺžnika – okna.

domovská obrazovka – úvodná obrazovka na mobilných telefónoch s operačným systémom, obrazovka ktorá sa objaví po zapnutí smartfónu.

e-Government – a elektronické služby štátu
e-Government chápeme ako využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) pri výkone verejnej moci. To znamená, že v procese komunikácie v rámci inštitúcií, medzi inštitúciami, medzi verejnou správou a občanmi, podnikateľským sektorom a administratívou sú používané moderné IKT, ktoré pomaly, ale iste nahrádzajú „papierový svet a papierové procesy“.
Elektronickými službami štátu myslíme služby pre občana, pri ktorých sú využívané IKT. To znamená, že je možné vybaviť ich online. Katalóg existujúcich elektronických služieb štátu nájdete na portáli ÚPVS.

EID – Občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom (elektronický identifikačný doklad)

Elektronická kniha – knižná publikácia vo forme počítačového textového súboru.

Elektronická časová pečiatka – Informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá umožňuje jednoznačne identifikovať dátum a čas, kedy bola vyhotovená. Kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, poskytuje kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky v zmysle ustanovení nariadenia (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

email – označenie pre elektronický list.

emailová adresa – adresa elektronickej schránky v tvare: nazovschranky@nazovposkytovatelasluzby.oznacenieregionalnejaleboorganizacnejprislusnostiposkytovatela – napríklad jozefmak@gmail.com, annanovakova@zoznam.sk.

emailová správa – elektronický list označovaný skrátene aj email.

emailový účet – elektronická schránka identifikovaná emailovou adresou.

emailový server – počítač na ktorom beží systém prevádzkujúci funkcie elektronickej pošty – emailové účty – schránky, príjem a odosielanie správ, …

export – uloženie údajov z aplikácie do externého súboru.

Firmware – program výrobcu zariadenia umožňujúci jeho prevádzku. Ide najčastejšie o zariadenia, ktoré nemajú operačný systém ani možnosť inštalovať ďalšie aplikácie.

formulár – typ webovej stránky obsahujúcej prvky na zadanie údajov a ich odoslanie. Prvky sú napr. editačné pole, zaškrtávacie políčko, výberový zoznam a ďalšie.

GPS (Global Positioning System) – satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície.

http (hyper text transfer protokol) – pravidlá pre komunikáciu na internete.

https (hyper text transfer protokol) secure – zabezpečená komunikácia. Označenie „s“ – secure.

Chat bot – Chatbot je program alebo softvérový agent navrhnutý na interakciu s ľuďmi prostredníctvom chatovacieho rozhrania. Je vytvorený s cieľom simulovať rozhovor s reálnou osobou a poskytovať odpovede na otázky alebo riešiť problémy používateľov.

Chatovacia aplikácia – webová alebo mobilná aplikácia určená na sprostredkovanie interakcie medzi používateľom a chatbotom. Zvyčajne poskytuje možnosť zadávať otázky v textovej ale aj vo forme diktovania hlasom alebo vloženia obrázku.

chybové hlásenie – oznam od operačného systému alebo inej aplikácie upozorňujúci na vznik neštandardnej udalosti. Zobrazuje sa zvyčajne v samostatnom okne.

ikona – malý piktogram reprezentujúci priečinok, súbor alebo aplikáciu/program.

import – načítanie a uloženie údajov z externého zdroja, napríklad zo súboru do aplikácie.

Internet banking – správa finančných prostriedkov na bankovom účte prostredníctvom počítačovej aplikácie.

inštalácia – zavedenie súborov aplikácie do lokálneho počítača pre ich ďalšie využívanie pre fungovanie aplikácie.

internet – celosvetová počítačová sieť.

internetový prehliadač – aplikácia na zobrazenie obsahu webových stránok.

IOS – operačný systém od spoločnosti Apple. Používa sa na zariadeniach tejto spoločnosti – iPhone, iBook, iPod.

IP adresa – jedinečná adresa zariadenia v počítačovej sieti.

káblový rozvod – rozvod optických alebo metalických káblov v uzavretej sieti určený na šírenie televízneho signálu

KEP – Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá za splnenia podmienok daných zákonom č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách, umožňuje spoľahlivo a jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá ho vyhotovila. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. KEP v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje:
■ autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril*;
■ integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania;
■ nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.
* kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať meno a priezvisko osoby alebo pseudonym, pričom v prípade pseudonymu musí byť jasne uvedené, že ide o pseudonym; certifikát môže tiež obsahovať nepovinné údaje, pričom v SR sa obvykle uvádza rodné číslo osoby alebo číslo identifikačnej karty. Mandátny kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis musí obsahovať aj údaje o mandantovi a mandáte.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis – Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je elektronický dokument, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný (držiteľ certifikátu). Vydávať kvalifikované certifikáty môže len kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb.

KEP PIN – KEP PIN je bezpečnostná ochrana pred vytvorením kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) neoprávnenou osobou. Uplatňuje sa pri ňom tzv. dvojfaktorová autentizácia, t. j. že občan vytvárajúci KEP niečo vlastní (elektronickú identifikačnú kartu so súkromným kľúčom) a niečo pozná (KEP PIN). Bez týchto dvoch faktorov nie je možné vytvoriť KEP.

KEP PUK – Bezpečnostná ochrana vytvárania kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Prostredníctvom elektronickej identifikačnej karty je limitovaný počet nesprávne zadanej hodnoty KEP PIN. Po troch (3) nesprávne zadaných hodnotách KEP PIN sa zablokuje možnosť použitia súkromného kľúča na vytvorenie KEP. Odblokovanie je možne len prostredníctvom KEP PUK.

klávesová skratka – stláčanie kombinácie kláves na spustenie funkcie aplikácie, prechod na určité miesto a podobne.

konfigurácia – usporiadanie funkčných jednotiek podľa ich charakteru, počtu a hlavných charakteristík.

kontextová ponuka – alebo miestna ponuka. Ponuka dostupných funkcií pre prácu s objektom, pre ktorý je ponuka vyvolaná.

kryptografia – Kryptografia alebo šifrovanie je veda o metódach utajovania významu správ ich prevodom do podoby, ktorá je čitateľná len so špeciálnymi znalosťami. Slovo kryptografia pochádza z gréčtiny – kryptós (znamená skrytý) a gráphein (znamená písať).

kurzor – indikátor polohy, zamerania systému na monitore, na ktorom bude vykonaná nasledujúca činnosť.

lišta – grafický prvok tvaru obdĺžnika, ktorý obsahuje vzájomne súvisiace ovládacie prvky alebo informácie (textové, grafické). Nič ju neprekrýva.

lokalizácia, jazyková – preklad popisov v aplikácii a prispôsobenie aplikácie na spracovanie obsahu v inom jazyku, ako bola aplikácia vytvorená. Napríklad OS Windows je lokalizovaný do slovenského jazyka.

lokalizácia, priestorová – zameranie miesta výskytu používateľa pracujúceho na počítači na základe jeho pripojenia na internet. Pri mobilných zariadeniach sa využíva systém GPS alebo signál GSM.

lokálna počítačová sieť – počítačová sieť, kde sa jednotlivé počítače navzájom „vidia“, avšak je obmedzený prístup z internetu do tejto siete.

lokálny klient – označenie pre aplikáciu inštalovanú na počítači a komunikujúcu s online službou.

Makro – séria úkonov zoskupená do jedného celku, ktorý sa vykoná po zadaní priradeného príkazu či povelu.

Migrácia – prenos údajov z jedného zariadenia alebo aplikácie na druhé.

Mobil banking – správa finančných prostriedkov na bankovom účte prostredníctvom mobilnej aplikácie v mobilnom telefóne.

Modem – zariadenie umožňujúce pripojenie počítača alebo lokálnej počítačovej siete k internetu.

multimodálne vysielanie – vysielanie obsahujúce titulky pre nepočujúcich, audiokomentár pre nevidiacich alebo preklad do jazykov národnostných menšín a podobne.

NFC (Near Field Communication)** – komunikácia na krátke vzdialenosti; bezdrôtový prenos údajov na veľmi krátke vzdialenosti.

notifikácia – krátka informácia o aktuálnej udalosti sprostredkovaná operačným systémom používateľovi okienkom na obrazovke.

OCR (Optical Character Recognition) – optické rozpoznávanie znakov je metóda, umožňujúca preklad obrazu (grafiky) tlačených alebo písaných znakov do textovej, editovateľnej formy.

online úložisko – slúži na správu dát na vzdialenom serveri, je možné k nemu pristupovať prostredníctvom internetu.

operačný systém – základný systém bežiaci v zariadení zabezpečujúci komunikáciu používateľa so zariadením a obsluhu jednotlivých súčasti zariadenia.

Optické vlákno – alebo optický kábel, vlákno umožňujúce prenos signálu šírením svetla v uzavretom priestore.

Ovládač alebo driver – program obsluhujúci zariadenie, napríklad zvukovú kartu, kameru, sieťové pripojenie a podobne. Každé zariadenie v počítači má vlastný ovládač.

pdf – Portable Document Format alebo PDF je súborový formát, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Používa sa na ukladanie dokumentov nezávisle od softvéru, hardvéru a operačného systému na ktorom boli vytvorené a taktiež na zariadení, na ktorom sú zobrazované.

počítačová sieť – prepojenie počítačov tak, aby si vzájomne mohli posielať údaje a riadiace signály.

prenosová infraštruktúra – súbor zariadení potrebných na prenos signálu od vysielateľa ku koncovému prijímateľovi.

Prenosná aplikácia – alebo portable aplikácia. Aplikácia nevyžadujúca inštaláciu.

prepojenie – závislosť, vzťah medzi objektmi, údajmi. Napríklad v informačnom systéme sú prepojené údaje evidované o jednej osobe vo viacerých súčastiach systému.

prezerací režim – režim čítača obrazovky umožňujúci rýchlu navigáciu v dokumentoch alebo na webových stránkach.

priečinok – alebo adresár, združuje súbory alebo priečinky do jedného logického celku.

príloha – súbor alebo viacero súborov zaslaných spolu s emailovou správou, alebo priložených k určitej udalosti v kalendári.

prípona – skupina písmen na konci názvu súboru určujúca typ obsahu súboru.

programovací jazyk – je nástroj, ktorý umožňuje vytvárať algoritmy alebo programy prostredníctvom ktorých môžu vykonávať počítače požadované úlohy. Programovacím jazykom formuluje programátor pravidlá pre riešenie problému na základe ktorých počítač postupuje pri jeho riešení.

programátor – človek, ktorý programuje aplikácie alebo programy s využitím programovacieho jazyka.

program – ucelená sada príkazov zapísaných v logickej súvislosti určená na vykonávanie požadovaných úloh v počítači. Programy sa píšu (programujú) v rôznych programovacích jazykoch. Jeden program je zvyčajne napísaný v jednom programovacom jazyku.

satelitné vysielanie – vysielanie televízneho signálu šírené prostredníctvom družíc umiestnených na obežnej dráhe Zeme.

set-top box – zariadenie sprostredkujúce príjem káblovej televízie v domácnosti s rôznymi doplnkovými službami.

script / skript – postupnosť príkazov zapísaná v textovom súbore slúžiaca na automatizované a opakované vykonanie zvyčajne jednoduchších úloh

SPAM – je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa prakticky rovnakého obsahu. Ide o zneužívanie elektronickej komunikácie, najmä e-mailu. Zväčša je používaný ako reklama.

Súkromný a verejný kľúčSúkromný kľúč je tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu elektronického dokumentu. Verejný kľúč je informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Súkromný a verejný kľúč sú kryptograficky previazané a preto spolu tvoria kľúčový pár. Sú to pojmy spojené s asymetrickou kryptografiou, ktorá tvorí základ vytvárania elektronického podpisu.

Smerovač alebo router – zariadenie uriadiace komunikáciu v lokálnej počítačovej sieti.

Strojové učenie – proces zdokonaľovania sa počítačového programu samostatným vopred určeným postupom krokov.

súbor – súbor údajov alebo dát usporiadaných do celku. Súbory je možné vytvárať či editovať v programoch a sú uložené v priečinkoch. Medzi najznámejšie typy súborov patria textové súbory, zvukové súbory, obrázkové súbory či video súbory.

synchronizácia – zosúladenie obsahu súborov

syntéza reči – vytváranie reči z elektronického textu špeciálnym programom.

systémová lišta – časť hlavného panela, typicky v spodnej časti obrazovky pod pracovnou plochou. Obsahuje zástupcov aplikácii, ktoré sa spúšťajú hneď po štarte počítača, bežia neustále na pozadí alebo sa minimalizujú do tohto panela. Obsahuje aj hodiny.

šírka prenášaného pásma – na prenos signálu je potrebný istý rozsah frekvenčného pásma. Napríklad na prenos signálu s frekvenciou 1Mhz je potrebné rezervovať rozsah od 0,9MHz do 1,1MHz. Ďalší signál môže byť šírený až na frekvencii 1,2MHz. Odstup je potrebný napríklad z dôvodu vzájomného rušenia.

tabla– grafický prvok v aplikáciach, zvyčajne tvaru obdĺžnika alebo štvorca. Obsahuje ovládacie prvky alebo informácie, ktoré vzájomne súvisia. Tablami sú realizované napr. karty v Ribbon dizajne MS Office. Tably sa môžu vzájomne prekrývať a v popredí je zobrazená práve aktívna.

TalkBack – čítač obrazovky od spoločnosti Google, býva predinštalovaný na zariadeniach s operačným systémom Android.

teletext – informácie šírene televíziou obsahujúce spravodajstvo, televízny program a iné informácie. Zobraziť je ich možné formou textu na televíznom prijímači. Šíria sa ako zložka televízneho signálu v obrazovej stope.

terestriálne vysielanie – šírenie televízneho signálu sieťou pozemných vysielačov.

účet Google alebo inej služby – zriadený prístup na základe registrácie. Používateľovi sú na základe registrácie poskytované bezplatné aj platené online služby.

Umelá inteligencia – aplikácia alebo počítačový program, ktorý je zostavený tak, že dokáže zdokonaľovať svoju funkčnosť bez dodatočného zásahu tvorcov. Je postavený na strojovom učení.

URL (Uniform Resource Locator) – adresa na presnú lokalizáciu dokumentu na internete.

Virtualizácia – beh aplikácie či operačného systému ako aplikácie v samostatnom prostredí s vyčlenenými systémovými prostriedkami.

virtuálna klávesnica – klávesnica zobrazená na obrazovke zariadenia, ovládaná prostredníctvom dotykového displeja.

vlákno – emailové správy spojené spoločnou vlastnosťou napríklad odosielateľom.

Voice Assistant – čítač obrazovky od spoločnosti Samsung. Býva predinštalovaný na mobilných zariadeniach od Samsungu s operačným systémom Android.

vyskakovacie okno (v angličtine pop-up) – malé okno, ktoré sa zobrazuje na niektorých stránkach ako samostatné okno v priestore internetového prehliadača. Zobrazuje sa v ňom najčastejšie reklama.

Vzdialený prístup – prihlásenie sa na vzdialený počítač prostredníctvom pripojenia do počítačovej siete a využitím na to určených aplikácií.

Vzdialené ovládanie – práca na vzdialenom počítači prostredníctvom vzdialeného prístupu.

webová aplikácia – aplikácia, program bežiaci v okne internetového prehliadača. Nie je nainštalovaná v počítači. Spustí sa po potvrdení odkazu na webovej stránke alebo zadaním špecifickej URL adresy.

webové rozhranie – webová stránka, ktorou obsluhujeme webovú aplikáciu.

WWW – World Wide Web – spôsob poskytovania a zobrazovania informácií v štruktúrovanej forme a rôznorodého charakteru – web stránky

Wi-Fi – bezdrôtové pripojenie na lokálnu počítačovú sieť.

záložka alebo karta – v aplikáciách ide o zobrazenie nového objektu alebo skupiny ovládacích prvkov napríklad novej webovej stránky v tom istom okne aplikácie avšak v samostatnom priestore s možnosťou prepínania medzi týmito priestormi zobrazenia.

zdieľanie – umožnenie iným používateľom pristupovať k údajom, aplikáciam; prístup môže mať rôzne úrovne a je možný prostredníctvom počítačovej siete.

zvuková stopa – zložka televízneho signálu obsahujúca zvuk.