Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Slovník

administrátor – používateľ s najvyššími právami pre prácu v počítači alebo aplikácii.

Android – operačný systém od spoločnosti Google. Používa sa prevažne na mobilných telefónoch, tabletoch, Smart TV a podobne.

aplikácia – počítačový program pomáhajúci používateľovi pri uskutočňovaní činnosti určitého konkrétneho typu, napríklad pri manipulácii s textami (textový procesor), číslami, grafikou a pod.

audiokomentár – popis deja vysielaného titulu. Popis je načítaný vo zvukovej podobe a vysiela sa ako samostatná zvuková stopa.

Bluetooth – bezdrôtová komunikácia dvoch elektronických zariadení do vzdialenosti cca 10 metrov.

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – verejný kompletne automatizovaný turingov test na odlíšenie človeka od počítača – je to bezpečnostný mechanizmus zabraňujúci zneužívať online služby

cloud – on-line služba poskytujúca úložisko údajov, funkcionalitu aplikácii, výpočtový výkon a IT infraštruktúru; používatelia nemajú cloudové aplikácie a dáta v svojom zariadení, ale pristupujú k nim prostredníctvom internetu

CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové štýly alebo CSS je všeobecné rozšírenie (X)HTML. Konzorcium W3C označuje CSS ako jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov.

čítač obrazovky (screen reader) – je softvérová aplikácia, ktorá konvertuje text z obrazovky do syntetickej reči a umožňuje tak používateľovi počúvať daný text

delegovať – presunúť zodpovednosť za splnenie určitej úlohy na niekoho iného

dialógové okno – prostredníctvom dialógového okna sa systém resp. aplikácia snaží komunikovať s používateľom

domovská obrazovka – úvodná obrazovka na mobilných telefónoch s operačným systémom, obrazovka ktorá sa objaví po zapnutí smartfónu.

email – označenie pre elektronický list.

emailová adresa – adresa elektronickej schránky v tvare: nazovschranky@nazovposkytovatelasluzby.oznacenieregionalnejaleboorganizacnejprislusnostiposkytovatela – napríklad jozefmak@gmail.com, annanovakova@zoznam.sk.

emailová správa – elektronický list označovaný skrátene aj email.

emailový účet – elektronická schránka identifikovaná emailovou adresou.

export – uloženie údajov z aplikácie do externého súboru.

formulár – typ webovej stránky obsahujúcej prvky na zadanie údajov a ich odoslanie. Prvky sú napr. editačné pole, zaškrtávacie políčko, výberový zoznam a ďalšie.

GPS (Global Positioning System) – satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície.

http (hyper text transfer protokol) – pravidlá pre komunikáciu na internete.

https (hyper text transfer protokol) – zabezpečená komunikácia. Označenie „s“ – secure.

chybové hlásenie – oznam od operačného systému alebo inej aplikácie upozorňujúci na vznik neštandardnej udalosti. Zobrazuje sa zvyčajne v samostatnom okne.

ikona – malý piktogram reprezentujúci priečinok, súbor alebo aplikáciu/program.

import – načítanie a uloženie údajov z externého zdroja, napríklad zo súboru do aplikácie.

inštalácia – zavedenie súborov aplikácie do lokálneho počítača pre ich ďalšie využívanie pre fungovanie aplikácie.

internet – celosvetová počítačová sieť.

internetový prehliadač – aplikácia na zobrazenie obsahu webových stránok.

IOS – operačný systém od spoločnosti Apple. Používa sa na zariadeniach tejto spoločnosti – iPhone, iBook, iPod.

káblový rozvod – rozvod optických alebo metalických káblov v uzavretej sieti určený na šírenie televízneho signálu

klávesová skratka – stláčanie kombinácie kláves na spustenie funkcie aplikácie, prechod na určité miesto a podobne.

konfigurácia – usporiadanie funkčných jednotiek podľa ich charakteru, počtu a hlavných charakteristík.

kontextová ponuka – alebo miestna ponuka. Ponuka dostupných funkcií pre prácu s objektom, pre ktorý je ponuka vyvolaná.

kurzor – indikátor polohy, zamerania systému na monitore, na ktorom bude vykonaná nasledujúca činnosť.

lišta – grafický prvok tvaru obdĺžnika, ktorý obsahuje vzájomne súvisiace ovládacie prvky alebo informácie (textové, grafické). Nič ju neprekrýva.

lokalizácia, jazyková – preklad popisov v aplikácii a prispôsobenie aplikácie na spracovanie obsahu v inom jazyku, ako bola aplikácia vytvorená. Napríklad OS Windows je lokalizovaný do slovenského jazyka.

lokalizácia, priestorová – zameranie miesta výskytu používateľa pracujúceho na počítači na základe jeho pripojenia na internet. Pri mobilných zariadeniach sa využíva systém GPS alebo signál GSM.

lokálna počítačová sieť – počítačová sieť, kde sa jednotlivé počítače navzájom „vidia“, avšak je obmedzený prístup z internetu do tejto siete.

lokálny klient – označenie pre aplikáciu inštalovanú na počítači a komunikujúcu s online službou.

multimodálne vysielanie – vysielanie obsahujúce titulky pre nepočujúcich, audiokomentár pre nevidiacich alebo preklad do jazykov národnostných menšín a podobne.

NFC (Near Field Communication) – komunikácia na krátke vzdialenosti; bezdrôtový prenos údajov na veľmi krátke vzdialenosti.

notifikácia – krátka informácia o aktuálnej udalosti sprostredkovaná operačným systémom používateľovi okienkom na obrazovke.

OCR (Optical Character Recognition) – optické rozpoznávanie znakov je metóda, umožňujúca preklad obrazu (grafiky) tlačených alebo písaných znakov do textovej, editovateľnej formy.

online úložisko – slúži na správu dát na vzdialenom serveri, je možné k nemu pristupovať prostredníctvom internetu.

operačný systém – základný systém bežiaci v zariadení zabezpečujúci komunikáciu používateľa so zariadením a obsluhu jednotlivých súčasti zariadenia.

počítačová sieť – prepojenie počítačov tak, aby si vzájomne mohli posielať údaje a riadiace signály.

prenosová infraštruktúra – súbor zariadení potrebných na prenos signálu od vysieľateľa ku koncovému prijímateľovi.

prepojenie – závislosť, vzťah medzi objektmi, údajmi. Napríklad v informačnom systéme sú prepojené údaje evidované o jednej osobe vo viacerých súčastiach systému.

prezerací režim – režim čítača obrazovky umožňujúci rýchlu navigáciu v dokumentoch alebo na webových stránkach.

priečinok – alebo adresár, združuje súbory alebo priečinky do jedného logického celku.

príloha – súbor alebo viacero súborov zaslaných spolu s emailovou správou, alebo priložených k určitej udalosti v kalendári.

prípona– skupina písmen na konci názvu súboru určujúca typ obsahu súboru.

satelitné vysielanie – vysielanie televízneho signálu šírené prostredníctvom družíc umiestnených na obežnej dráhe Zeme.

set-top box – zariadenie sprostredkujúce príjem káblovej televízie v domácnosti s rôznymi doplnkovými službami.

súbor – súbor údajov alebo dát usporiadaných do celku. Súbory je možné vytvárať či editovať v programoch a sú uložené v priečinkoch. Medzi najznámejšie typy súborov patria textové súbory, zvukové súbory, obrázkové súbory či video súbory.

synchronizácia – zosúladenie obsahu súborov

syntéza reči – vytváranie reči z elektronického textu špeciálnym programom.

systémová lišta – časť hlavného panela, typicky v spodnej časti obrazovky pod pracovnou plochou. Obsahuje zástupcov aplikácii, ktoré sa spúšťajú hneď po štarte počítača, bežia neustále a pozadí alebo sa minimalizujú do tohto panela. Obsahuje aj hodiny.

šírka prenášaného pásma – na prenos signálu je potrebný istý rozsah frekvenčného pásma. Napríklad na prenos signálu s frekvenciou 1Mhz je potrebné rezervovať rozsah od 0,9MHz do 1,1MHz. Ďalší signál môže byť šírený až na frekvencii 1,2MHz. Odstup je potrebný napríklad z dôvodu vzájomného rušenia.

TalkBack – čítač obrazovky od spoločnosti Google, býva predinštalovaný na zariadeniach s operačným systémom Android.

teletext – informácie šírene televíziou obsahujúce spravodajstvo, televízny program a iné informácie. Zobraziť je ich možné formou textu na televíznom prijímači. Širia sa ako zložka televízneho signálu v obrazovej stope.

terestriálne vysielanie – šírenie televízneho signálu sieťou pozemných vysielačov.

účet Google alebo inej služby – zriadený prístup na základe registrácie. Používateľovi sú na základe registrácie poskytované bezplatné aj platené online služby.

tabla– grafický prvok v aplikáciach, zvyčajne tvaru obdĺžnika alebo štvorca. Obsahuje ovládacie prvky alebo informácie, ktoré vzájomne súvisia. Tablami sú realizované napr. karty v Ribbon dizajne MS Office. Tably sa môžu vzájomne prekrývať a v popredí je zobrazená práve aktívna.

URL (Uniform Resource Locator) – adresa na presnú lokalizáciu dokumentu na internete.

virtuálna klávesnica – klávesnica zobrazená na obrazovke zariadenia, ovládaná prostredníctvom dotykového displeja.

vlákno – emailové správy spojené spoločnou vlastnosťou napríklad odosielateľom.

Voice Assistant – čítač obrazovky od spoločnosti Samsung. Býva predinštalovaný na mobilných zariadeniach od Samsungu s operačným systémom Android.

vyskakovacie okno (v angličtine pop-up) – malé okno, ktoré sa zobrazuje na niektorých stránkach ako samostatné okno v priestore internetového prehliadača. Zobrazuje sa v ňom najčastejšie reklama.

webová aplikácia – aplikácia, program bežiaci v okne internetového prehliadača. Nie je nainštalovaná v počítači. Spustí sa po potvrdení odkazu na webovej stránke alebo zadaním špecifickej URL adresy.

webové rozhranie – webová stránka, ktorou obsluhujeme webovú aplikáciu.

Wi-Fi – bezdrôtové pripojenie na lokálnu sieť.

záložka alebo karta – v aplikáciách ide o zobrazenie nového objektu alebo skupiny ovládacích prvkov napríklad novej webovej stránky v tom istom okne aplikácie avšak v samostatnom priestore s možnosťou prepínania medzi týmito priestormi zobrazenia.

zdieľanie – umožnenie iným používateľom pristupovať k údajom, aplikáciam; prístup môže mať rôzne úrovne a je možný prostredníctvom počítačovej siete.

zvuková stopa – zložka televízneho signálu obsahujúca zvuk.