Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google formuláre: nástroj na zber údajov aj s čítačom obrazovky

Spoločnosť Google ako jeden zo svojich produktov ponúka aplikáciu Formuláre. Ide o nástroj určený na tvorbu online dotazníkov, zber a vyhodnotenie odpovedí. Aplikácia je vhodnou voľbou pre používateľov pracujúcich pomocou čítača obrazovky pre svoju dobrú prístupnosť. Prístupnosť je výborná pri tvorbe a správe formulárov, ako aj pri ich vypĺňaní. V nasledujúcom texte si popíšeme spôsob vytvorenia formulára a získania výsledkov po jeho vyplnení respondentmi.

Kde nájdeme formuláre

Aby sme mohli vytvoriť svoj prvý formulár, musíme mať aktívny Gmail účet. V internetovom prehliadači sa na stránke Google vyhľadávania prihlásime do svojho konta. Medzi aplikáciami nájdeme Disk a aktivujeme ho. Máme možnosť aj priamo zadať do adresného riadku drive.google.com. Keďže sme sa už prihlásili do nášho účtu, sme presmerovaní priamo do nášho úložiska dokumentov.
Disk Google je primárnym úložiskom formulárov vytvorených prostredníctvom aplikácie Formuláre Google. Vytvorené formuláre nájdeme medzi položkami v našom úložisku.

Nový formulár

Tvorba nového formulára začína nájdením položky Formuláre Google v ponuke Nové. Ponuka Nové je zobrazená ako tlačidlo. Po jeho aktivovaní sa zobrazí zoznam položiek, medzi ktorými sa pohybujeme stláčaním smerových šípok. Formuláre Google nájdeme v podponuke Viac. Aktivovaním položky je spustená rovnomenná aplikácia. Aplikácia sa spustí na samostatnej karte alebo v samostatnom okne internetového prehliadača. Spôsob spustenia sa líši v závislosti od nastavení prehliadača.
Po spustení aplikácie Formuláre sa kurzor nachádza v poli pre zadanie názvu prvej otázky. Môžeme hneď začať s tvorbou formulára.
Formulár sa uloží ako dokument medzi existujúce položky v úložisku Google. Aby sme ho vedeli neskôr identifikovať, priradíme mu názov dokumentu. Názov zadáme v rovnako pomenovanom editačnom poli. To sa nachádza v úvode obsahu okna aplikácie. Ak sme ho ešte nemenili, nachádza sa tam pred vyplnený text „Formulár bez názvu“. Ten zmeníme na nami požadovaný názov.
V ďalšom editačnom poli označenom ako „Názov formulára“ definujeme názov nášho formulára. Ten sa bude zobrazovať respondentom pri doručení pozvánky na jeho vyplnenie, ako aj v okne internetového prehliadača ako názov formulára.
Nasledujúce pole je určené na definovanie popisu. Môžeme, no nemusíme vložiť krátky popis formulára. Môžeme napríklad uviesť jeho zameranie a na čo budú použité výsledky.
K formuláru môžeme priradiť obrázok ako úvodnú ilustráciu, videosúbor s informáciami viažúcimi sa k formuláru, či zmeniť farebnú paletu formulára. Všetky funkcie sú dostupné formou rovnako pomenovaných tlačidiel.
Svoju prácu si môžeme priebežne ukladať. Slúži na to tlačidlo Uložiť vo vrchnej časti aplikačného okna. Po uložení ostáva otvorený formulár v režime návrhu a môžeme ďalej plynule pokračovať v práci na jeho tvorbe.
Počas tvorby máme možnosť zobrazenia náhľadu finálneho stavu. V samostatnom okne sa zobrazí výsledok našej doterajšej práce na formulári. Späť do návrhu sa vrátime jednoduchým zatvorením karty.
Ak je formulár už uložený, vo vrchnej časti pribudne možnosť presunúť umiestnenie súboru formulára v rámci disku.
Aplikácia ponúka v režime úprav formulára zoznam otázok s možnosťou ich úpravy na záložke Otázky a zoznam odpovedí na záložke Odpovede. Na záložky natrafíme pri prechádzaní aplikácie tabulátorom. Medzi záložkami sa prepneme šípkami doprava a doľava. Pri prepínaní sa musíme nachádzať na názve jednej zo záložiek. Čítač oznámi „Otázky záložka jeden z dva“ alebo „Odpovede záložka dva z dva“.

Vkladanie otázok do formulára

Formuláre Google umožňujú použiť otázky s rôznym typom odpovedí. Napríklad napísanie vlastného slovného vyjadrenia, výber jednej z ponúkaných možností, výber niekoľkých možností z ponuky a množstvo ďalších. Výber formy odpovede nájdeme pod prvkom Typy otázok. Výber sa uskutoční výberom jednej z ponúkaných možností v rozbaľovacom poli. Požadovaný typ nájdeme šípkami nahor alebo nadol. Zvolíme typ „výber jednej z možností“.
K zadaniu možnosti otázok sa presunieme stlačením tabulátora. Pri pridávaní prvej možnosti narazíme na editačné pole s názvom „Hodnota možností“. Napíšeme text, ktorý bude zobrazovaný ako prvá možnosť medzi odpoveďami na otázku. Po stlačení tabulátora aplikácia pridá ďalšiu možnosť odpovede. Napíšeme text pre ďalšiu odpoveď. Ak sme skončili so zadávaním možných odpovedí, presunieme sa tabulátorom za prázdne editačné pole, ktoré je pripravené pre ďalšiu možnosť odpovede. Toto pole ponecháme nevyplnené.
Ďalšiu otázku pridáme aktiváciou tlačidla Pridať otázku. Nachádza sa v úvode karty s otázkami. Otázka sa pridá ako prvá pred už definované.
Aplikácia umožňuje priradenie obrázkov k otázkam a aj k jednotlivým odpovediam. Na tento účel sú určené tlačidlá s príslušným pomenovaním nachádzajúce sa pri názve otázky alebo za textom odpovede. Odpoveď máme možnosť odstrániť tlačidlom Odstrániť možnosť.
Pri tvorbe otázky aplikácia ponúka funkcie umožňujúce duplikovať položku, určiť povinnosť odpovede, povoliť zobrazovanie popisu, náhodne zoradiť odpovede, povoliť prechod do sekcie na základe odpovedí.
Aplikácia pridáva otázky na začiatok zoznamu definovaných otázok. Ak potrebujeme zmeniť poradie otázok, tak sa kurzorom nastavíme na názov otázky, prepneme sa do formulárového režimu a použijeme klávesové príkazy Ctrl+Shift+k pre posun nahor a Ctrl+Shift+j pre posun nadol.

Typ odpovede

Formulár môže obsahovať otázky vyžadujúce jeden typ odpovede, ale aj otázky s rôznou formou odpovede. Výber typu odpovede uskutočníme prostredníctvom prvku „Typy otázok“. Je to výberový zoznam. Jednu z ponúkaných možností zvolíme stláčaním šípok nahor alebo nadol. Pri niektorých položkách je potrebné potvrdiť voľbu stlačením enter. Akceptáciu výberu si overíme opätovnou návštevou prvku.
Podporované sú nasledujúce typy:

 • Krátka odpoveď – napísanie krátkej niekoľkoslovnej odpovede.
 • Odsek – napísanie vlastnej dlhšej odpovede.
 • Výber jednej z možností – výber jednej z ponúkaných odpovedí.
 • Začiarkavacie políčka – výber viacerých odpovedí. Respondent začiarkne jedno alebo viacero začiarkavacích políčok.
 • Rozbaľovacia ponuka – výber jednej z možností ponúkaných v rozbaľovacom zozname.
 • Nahranie súboru – Umožni respondentom nahrať súbor ako odpoveď na otázku. Súbor sa uloží na Disk Google. Respondenti sa budú musieť prihlásiť do svojho Google účtu. Táto otázka sa používa iba ak zdieľame formulár s dôveryhodným okruhom ľudí.
 • Lineárna stupnica – vložíme začiatočný a posledný číselný údaj. Aplikácia vygeneruje zoznam možností v tomto intervale s krokom 1. Respondent zvolí jednu z možností vrátane prvej a poslednej.
 • Začiarkavacia mriežka – odpovede zoskupené do skupín podľa príslušnosti k nadradenej skupine. Respondent má možnosť označiť maximálne jednu odpoveď v každej skupine.
 • Mriežka začiarkavacieho políčka – odpovede zoskupené do skupín podľa príslušnosti k nadradenej skupine. Respondent môže označiť jednu alebo viacero odpovedí v každej skupine.
 • Dátum – zadanie dňa, mesiaca a roka v číselnej forme. Aplikácia kontroluje zadané hodnoty tak, aby boli v povolených intervaloch. Nesprávne zadanie oznámi po opustení posledného poľa.
 • Čas – zadanie hodiny a minúty. Aplikácia kontroluje zadané hodnoty tak, aby boli v povolených intervaloch. Nesprávne zadanie oznámi po opustení posledného poľa.

Odoslanie formulára

Máme dokončený formulár, môžeme ho teda odoslať na zvolené kontakty. Odoslaním sa zabezpečí informovanie respondentov o existencii formulára a zároveň ich tým požiadame o jeho vyplnenie. Na odoslanie slúži rovnomenná funkcia, ktorú nájdeme ako tlačidlo umiestnené vo vrchnej časti aplikácie.
Po aktivácii sa zobrazí dialógové okno, v ktorom máme možnosť definovať formu odoslania informácie:

 • Odoslať ako správu – Definujeme emailové adresy, na ktoré sa správa odošle, Predmet a telo správy je automaticky vygenerované. Sú použité informácie z formulára (názov a popis). Máme možnosť definovať aj vlastný text zmenou tela správy. V textovom poli, ktoré čítač oznámi ako „text“, môžeme zadať text, ktorý sa zobrazí respondentovi po odoslaní vyplneného formulára. Ďalej máme možnosť pridať spolupracovníkov na formulári. Touto funkciou budeme zdieľať formulár s našimi kontaktmi. Na záver je tu možnosť zahrnúť formulár do tela správy.
 • Odoslať formulár pomocou odkazu – Vygeneruje sa URL adresa odkazujúca na náš formulár. Tú skopírujeme a rozpošleme respondentom elektronickou poštou.
 • Zdieľať formulár vložením HTML kódu na stránku – vygeneruje sa HTML kód, ktorý autori webových stránok vložia na svoju stránku.

Vvšeobecnou možnosťou pri odosielaní platnou pre všetky druhy odoslania je možnosť zhromažďovať emailové adresy či zdieľať formulár na sociálnych sieťach Google plus, Facebook a Twitter.
Správa o formulári je odoslaná po aktivácii tlačidla Odoslať.
Respondentom je doručený informačný email obsahujúci informácie o formulári a pozvanie na jeho vyplnenie. Ak sa rozhodnú formulár vyplniť, je v tele správy umiestnený odkaz „Vyplniť formulár“. Po jeho aktivácii sa zobrazí formulár v okne predvoleného internetového prehliadača. Na konci formulára je umiestnené tlačidlo na odoslanie odpovedí.

Nastavenia formulára

Aplikácia umožňuje upraviť nastavenia platné pre správanie sa celého formulára. Nájdeme ich po aktivácii Tlačidla Nastavenia. V zobrazenom dialógovom okne máme možnosť nastaviť:

 • Zhromažďovať emailové adresy.
 • Povoliť respondentom iba jednu odpoveď.
 • Povoliť respondentom upraviť po odoslaní formulára.
 • Zobraziť súhrnné grafy a textové odpovede.
 • Zobraziť ukazovateľ priebehu.
 • Náhodne usporiadať otázky.
 • Zobraziť odkaz na zaslanie inej odpovede.
 • Správa s potvrdením – definovanie textu, ktorý sa zobrazí respondentovi.
 • Zmeniť na kvíz – priradiť k otázkam bodové ohodnotenie a realizovať automatické vyhodnotenie.

Jednotlivé možnosti nastavenia sú rozdelené do záložiek. Zmeny uložíme potvrdením tlačidla Uložiť.

Vyhodnotenie odpovedí

Odpovede respondentov sú automaticky zbierané do zošita s údajmi. K zozbieraným odpovediam sa dostaneme po otvorení formulára na úpravu. Odpovede sú umiestnené na záložke Odpovede.
Odpovede sú zaznamenané a vyhodnotené podľa typu odpovedí, ktoré sme definovali v návrhu formulára. Napríklad pri textových odpovediach sú uvádzané jednotlivé odpovede a máme možnosť si ich prečítať. Pri odpovediach výberom z možností je uvedené percentuálne zastúpenie jednotlivých možností, ako aj absolútna početnosť odpovedí na jednotlivé možnosti.
Aplikácia umožňuje:

 • Uložiť odpovede do novej tabuľky.
 • Aktivovať e-mailové upozornenie na odpovede.
 • Zmazať odpovede.
 • Odpojiť formulár od odpovedí.
 • Vytlačiť odpovede.
 • Exportovať odpovede do formátu csv.

Záver

Aplikácia je dobrým riešením pre tvorbu formulárov. Autorov je potrebné pochváliť za výbornú prístupnosť procesu tvorby, vypĺňania aj vyhodnocovania.
Ak preferujeme ovládanie klávesovými príkazmi, tak aplikácia ponúka ich prehľad po zadaní Ctrl+/. Dialóg zatvoríme Esc.

83 komentárov

 1. Lucia Sabolova
  Lucia Sabolova 13. marca 2019

  Dobrý deň, mam vytvoreny google dotaznik a zozbierane odpovede. Chcela by som tieto odpovede a najmä grafy pouzit pri svojej praci. Vedeli by ste mi poradit ako by som si mohla graf ulozit alebo presunut do word dokumentu? Chcela by som to mat ako obrazok, pripadne stiahnut cely nevyplneny dotaznik, ktory budem mat pouzity ako predlohu ze ako dotaznik vyzeral. dakujem

 2. Melinda Poláková
  Melinda Poláková 13. marca 2019

  Prosím Vás, môj výskum sa skladá z porovnania výsledkov dvoch dotazníkov. Ako mám dať do jedného formulára 2 rôzne dotazníky s rôznym úvodným popisom ?
  Ďakujem

 3. Ján Podolinský
  Ján Podolinský 14. marca 2019

  Uloženie grafu vykonáme nasledovne:
  – V otvorenom formulári prejdite Shift+tab na zoznam kariet. Čítač zahlási „Otázky záložka“.
  – Šípkou doprava na záložku Odpovede a tabulátorom na ďalšie možnosti odpovedí a enter.
  – Tabulátorom na tlačidlo Kopírovať graf do schránky a enter.
  – Presunúť sa do dokumentu v Google dokumentoch a tam prilepiť.
  – Označiť obrázok s grafom v dokumente Google a kopírovať ho.
  – Presun do MS Wordu a tam prilepiť.

  Formulár získate tak, že ho necháte Odoslať a určite emailovú adresu, na ktorú sa má doručiť.

 4. Lucia
  Lucia 23. apríla 2019

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že ak už mám vyplnený formulár s odpoveďami od mužov a žien, výsledky mi zhrnulo dokopy ale ja potrebujem porovnať výsledky mužov a výsledky žien, či sa tie výsledky nejak dajú rozdeliť podľa pohlavia?

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 29. februára 2020

   Dobrý deň, jedine ak ste mali otázku na pohlavie – potom sa to dá filtrovať v tabuľke vytvorenej na základe formulára.

 5. Rasto
  Rasto 8. mája 2019

  Pozdravujem,
  cast dotaznikov som posielal cez URL a cast sla v papierovej podobe.
  Odpovede z papiera budem doplnat do tabulky ktora vznika ulozenim vyplnenych udajov v dotazniku google. Ako docielim aby sa vlozene udaje do tabulky zobrazili aj v grafoch odpovedi.
  Dakujem za odpoved.

 6. Ján Podolinský
  Ján Podolinský 9. mája 2019

  Po vyplnení formulára odpoveďami, ktoré máte v papierovej podobe, sa tieto automaticky premietnú do vyhodnotenia ako štandardné odpovede.
  Nie je možné už potom rozlíšiť či ide o odpoveď primárne zozbieranú papierovo alebo elektronicky.
  Ak by bolo potrebné mať aj takéto rozlíšenie, potom by musel formulár obsahovať aj otázku zameranú na to.

 7. Dori
  Dori 9. mája 2019

  Dobrý deň,

  Viem filtrovať možnosti odpovede v nasledujúcej otázke na základe zvolenej odpovede v predchádzajúcej otázke ? Obe otázky sú v jednej sekcii.

  Ďakujem

 8. Pavol
  Pavol 19. decembra 2019

  Dobry den,
  ked chcem na linearnej stupnici rozsah 1 – 100 (t.j. nie standardny 1 – 10), da sa to nejako upravit? Vopred dakujem za odpoved.

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 19. decembra 2019

   Dobry deň, maximálna hodnota lineárnej stupnice je 10 – teda sa nedá zmeniť na 100.

 9. Peter
  Peter 7. februára 2020

  Dobry den,

  ako si prosim nastavim obmedzenia na jednotlive polia (pri zadavani) ?
  Priklad Pismeno a 6 cislic alebo datum vo formate DD/MM/RRRR a podobne.

  Vopred dakujem

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 13. februára 2020

   formát dátumu sa odvíja od toho, ako ho máte nastavený vo vašom profile na Google: https://support.google.com/docs/thread/3080777?hl=en. obmedzenie na konkrétne pole je možné len validáciou odpovede – zvolíte si typ poľa, prejdete na možnosti (nachádzajp sa za required) a tam si zvolíte možnosť response validation.

 10. Karel Kulhavý
  Karel Kulhavý 21. februára 2020

  Dobrý deň,
  potreboval by som poradiť, ako automaticky pridať k odpovedi poradové číslo, ktoré bude vložené do tabuľky.
  Ďakujem

 11. Jana G.
  Jana G. 21. februára 2020

  Dobrý deň. Dotazník mám spracovaný a rozoslaný, no dostávam spätne správy, že ho nie každý môže otvoriť bez prihlásenia sa. Schválne som v nastavení nezadala podmienku ,,zbierať mail,, aby respondenti ostali v anonymite a zároveň som im nesťažovala prístup k vyplneniu. Zaškrtla som len možnosť vyplniť ho 1x. V čom mohla nastať chyba? Ďakujem za vaše rady.

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 29. februára 2020

   Na zistenie toho, či používateľ už predtým vyplnil dotazník google používa práve používateľský účet. Tým, že ste začiarkla možnosť vyplniť ho len 1x ste zároveň zadali podmienku na prihlásenie používateľa do svojho Google účtu.

 12. Michaela
  Michaela 30. marca 2020

  Dobry den, da sa nastavit casovy rozsah na odpoved na danu otazku? Resp. na cely formular?

 13. Vladimíra
  Vladimíra 15. apríla 2020

  Dobrý deň, omylom som vymazala sekciu z dotazníka s otázkami. Ako ich môžem vrátiť späť ?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 16. apríla 2020

   Dobrý deň
   Formulár je súbor dokumentov google. Nájdete ho vo svojom Google Disk. V kontextovej ponuke nájdete funkciu Spravovať verzie. Zobrazí sa zoznam uchovaných verzií dokumentu. Vyberiete si požadovanú.

   • Viki
    Viki 6. mája 2021

    prosím kde presne nájdem funkciu spravovať verzie? Ďakujem

    • Ján Podolinský
     Ján Podolinský 7. mája 2021

     V aplikácii Google Disk > názov_súboru > kontextová ponuka > Spravovať verzie.

 14. Viky
  Viky 27. apríla 2020

  Dobrý deň, urobený dotazník som už rozposlala respondentom, ale zistila som, že som jednu otázku vynechala. Ak ju tam doplním, bude sa zobrazovať v odkaze, ktorý som predtým poslala, alebo musím nanovo rozposlať odkaz na dotazník respondentom? Ďakujem.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 28. apríla 2020

   Odkaz na formulár je stále platný a respondentom sa zobrazí formulár s doplnenou otázkou. Nie je potrebné znova rozposielať pozvanie.

   • Viky
    Viky 28. apríla 2020

    Ďakujem za odpoveď 🙂

 15. Lucia
  Lucia 1. mája 2020

  Prosím Vás keď mám veľa odpovedí v zaškrtávacom grafe tak mi nezobrazuje celý graf, ale iba časť a ostatné hodnotenie s percentami nevidím plus je to aj trochu poprehadzované :/ je možné nejako získať celý graf?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 5. mája 2020

   Je možné, že ste narazili na limity Google Forms. Pre všetky otázky, možnosti a odpovede je limit pre získané údaje 256 stĺpcov a 400 000 riadkov.

 16. Viky
  Viky 2. mája 2020

  Nechce mi skopirovat graf do G doc aj s udajmi v danych stlpcoch. Kde je chyba?

 17. PS
  PS 8. mája 2020

  Dobrý deň.
  Omylom som si vytvorila dotazník cez školský e-mail, nie súkromný, nakoľko som prihlásená cez prehliadač na oba a rada by som to zmenila, presunula ho zo školského na môj súkromný.
  Je možné to nejako spraviť?

  Ďakujem pekne.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 8. mája 2020

   Formulár je súbor, typ dokumentu, uložený na vašom Disku Google. Skúste si ho presunúť pod správny GMail účet.

 18. Lívia
  Lívia 3. júna 2020

  Dobrý deň
  ako máme v dotazníku nastaviť: ak jeden respondent zaklikne časový termín napr. 8:00, aby ďalšieho, ktorý sa chce na tento časový termín prihlásiť už nepustilo a ukázalo mu že už je tento termín obsadený.

  Ďakujem

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 5. júna 2020

   Dobrý deň p. Fialková,
   podľa toho, čo som zistil to s veľkou pravdepodobnosťou nie je možné. Možno by to šlo prostredníctvom iného nástroja – napríklad Doodle (https://doodle.com/en/)

 19. Lívia
  Lívia 3. júna 2020

  Dobrý deň
  ako máme v dotazníku nastaviť: ak jeden respondent zaklikne časový termín napr. 8:00, aby ďalšieho, ktorý sa chce na tento časový termín prihlásiť už nepustilo a ukázalo mu že už je tento termín obsadený.

  Ďakujem

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 3. júna 2020

   Dobrý deň
   Priamo v možnostiach formulára sa to nedá. Skúste využiť doplnok Form Ranger, ktorý nainštalujete priamo do aplikácie Formuláre prostredníctvom Viac (tlačidlo tri bodky) -> Doplnky.

 20. Renáta
  Renáta 8. júna 2020

  Dobrý deň,

  viete mi prosím poradiť? Dá sa text v zaškrtávacej odpovedi prelinkovať na nejakú inú webovú stránku, napr. viac k GDPR a to celé by bol odkaz?
  Ďakujem

  • Peter Teplický
   Peter Teplický 9. júna 2020

   Dobrý deň – je potrebné vytvoriť len jedno začiarkávacie políčko s hodnotou Áno, ktoré bude povinné. Do textu ak dáte odkaz, google forms ho rozpoznajú – ten môže viesť na konkrétne informácie o GDPR.

 21. Eva Š
  Eva Š 24. júna 2020

  Dobrý deň,
  prosím vás, je možné nejako presunúť vytvorený Formulár z disku jedného užívateľa na disk druhého, aby sa stal vlastníkom ten druhý? Ďakujem.

 22. Lucia
  Lucia 23. júla 2020

  Dobrý deň.
  Ako prosím vás prepojím google formulár/dotazník s firemnou stránkou? Aby sme mohli potom zobrazovať odpovede našich zákazníkov a uverejniť ich na našej webovej stránke.
  Ďakujem za odpoveď.

 23. Petra
  Petra 29. októbra 2020

  Dobrý deň,

  chcela by som sa len opýtať k fungovaniu odosielania dotazníkov, stretla som sa s istými otázkami a nie som si istá odpoveďou – ak respondent vyplní dotazník, odošle ho a neskôr ešte zvolí možnosť odoslať inú odpoveď, nakoniec ju však už neodošle – pôvodná odoslaná odpoveď v tomto prípade zostáva platná a odoslaná?

  A zase v prípade, ak respondent zvolí možnosť odoslať inú odpoveď a aj ju odošle – ako odpoveď od neho sa mi nakoniec doručí len tá druhá, upravená odpoveď?

  Vopred ďakujem za odpoveď.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 30. októbra 2020

   Zaznamenáva sa iba odoslaná odpoveď. Ak je už raz odoslaná, tak sa zaznamená. Ak respondent odpovie opakovane, tak sa zaznamenajú obe odpovede. Tomu sa dá zabrániť v nastaveniach formulára. Určí sa iba jedna možnosť odpovede.

 24. Peter
  Peter 14. decembra 2020

  Dobrý deň
  ako upraviť v Zaškrtávacích políčkach odpoveď INÉ tak, aby k tejto odpovedi mohli respondenti vložiť aj svoj doplňujúci text?

 25. Eva
  Eva 20. februára 2021

  Je možné zmeniť typ grafu pre niektorú z odpovedí?

 26. Danka
  Danka 2. marca 2021

  Dobrý deň,
  prosím vás ako sa dajú upraviť zaškrtávacie polička aby v možnosti INÉ mohli respondenti vložiť svoj text odpovede? resp. dajú sa možnosti na odpoveď kombinovať?
  Ďakujem pekne

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 4. marca 2021

   Dobrý deň
   Zdá sa, že sa typy odpovedí v jednej otázke nedajú kombinovať. Riešiť by ste to mohla tak, že po označení Nie sa dotazník rozvetví do novej sekcie.

 27. Dominika
  Dominika 6. marca 2021

  Dobrý deň, dajú sa odpovede exportovať alebo nejakým spôsobom dostať do excelu?

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 8. marca 2021

   Dobrý deň
   záložka Odpovede > Ďalšie možnosti odpovedí (tlačidlo s tromi bodkami) > Stiahnuť odpovede (csv)
   Súbor csv naimportujete do Excelu.

 28. Agnes
  Agnes 10. marca 2021

  Dobrý deň,
  potrebovala by som poradiť, či je možné vytvárať aj také otázky, že položím jednu otázku: napr. Čo u Vás zaváži pri rozhodovaní o kúpe auta? A bolo by niekoľko podskupín, napr. cena, výbava, dostupnosť, servis a každá z týchto možností by mala vlastnú škálu ohodnotenia od 1-5 (1- zaváži najviac, 5-zaváži najmenej). Zatiaľ sa mi to nejak nepodarilo vytvoriť. ďakujem za odpoveď.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 11. marca 2021

   Napríklad tak, že si definujete otázku ako „výber jednej z možností“ alebo ako „lineárnu stupnicu“ a definujete päť možných odpovedí 1 až 5.
   Pre každú oblasť dopytovania definujete jednu samostatnú otázku.

 29. Simona Hanáčeková
  Simona Hanáčeková 3. apríla 2021

  Dobrý deň, v dotazniku je otazka: Z ktorej časti Slovenska pochádzate: a, zapadne
  b, stredne c,vychodne d, zahraničie …. ked chcem aby tých, čo zaklikli zahraničie presunulo na ďalšiu otazku a tam by dopisali z akej konkretnej krajiny su ako to dosiahnem? Nechcem vytvarať novú sekciu, chcem len 1. A aby tých čo su zo Slovenska presunulo na ďalšiu otázku, nie na tú z ktorej krajiny sú zahraniční respondenti.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 6. apríla 2021

   Dobrý deň
   Bez sekcie to nejde.

 30. Katarína Michalková
  Katarína Michalková 31. mája 2021

  Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať, či je možné nejako upraviť, aby sa respondenti nemohli vrátiť k predchádzajúcej otázke, ak mám dotazník rozdelený na sekcie. Prípadne aby bolo možné vidieť len jednu otázku bez možnosti návratu k predchádzajúcej. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

 31. Tomas
  Tomas 8. júna 2021

  Dobrý deň, Je možné vo formulári zadaný číselný údaj následne v “ sheete “ automaticky formátovať na text ? Príklad : ak je zadané vo formulári číslo 0986123456, tak v „sheete“ je zobrazené ako 986123456, potrebujem aby bolo vždy zobrazene ako 0986123456.
  ďakujem pekne za odpoveď

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 31. augusta 2021

   Dobrý deň
   Stĺpec, ktorý zhromažďuje číselné údaje a orezáva nuly zľava, je potrebné, v otvorenej tabuľke, nastaviť na formát Obyčajný text (Formát->Číslo->Obyčajný text).

 32. Oleg
  Oleg 12. júna 2021

  Dobrý deň,

  Chcel by som opýtať jednu vec. Formuláre používam najmä vo firme, kde zdieľam formulár s kolegami a oni mi prostredníctvom neho zbierajú údaje o výrobe. Na základe nich potom prepojím údaje do Power BI, kde po aktualizácii výstupnej tabuľky z Google Forms vygenerujem nový report. Chcem im pri zbere údajov uľahčiť prácu, a to tým spôsobom, že namiesto toho aby údaje vypisovali (nakoľko sa jedná väčšinou o čísla, ktoré majú aj čiarové kódy) by som im tam priradil možnosť aby naskenovali daný čiarový kód mobilom a údaj (číslo) by sa sám zapísal. V samotnom Google Forms takáto možnosť nie je, ale rád by som vedel, či neexistuje nejaký doplnok, ktorý by mal takúto funkciu, poprípade, či neexistuje aj iná aplikácia podobná Google Forms, čo takúto funkciu má a taktiež integruje údaje do Google Sheets. Ďakujem.

 33. Dagmar
  Dagmar 27. augusta 2021

  Dobrý deň,
  vytvorila som DTZ v jednej sekcii v otazke mam podmienenu odpoved, ak odpoved je NIE ma prejst na poslednu otazku a odoslat DTZ. Bohuzial to nefunguje. Vygooglila som, že to poskytuje len platená verzia. Je to pravda? ak áno, akym sposobom a kde sa dopracujem, (hladala som kde si zaplatim rozsirene moznosti FORMULARA) k tejto rozsirenej moznosti. DAKUJEM!

 34. Ján Podolinský
  Ján Podolinský 31. augusta 2021

  Ľutujem žiaden taký nástroj nepoznám.

 35. Vasil
  Vasil 29. novembra 2021

  Ako pridamodpovede do excelu ale aby som to potom videl aj v odpove´dach vo formulári?

 36. Janka
  Janka 29. marca 2022

  Dobry den, vytvorili sme google formular. Poslali sme ho ucastnikom prieskumu. Chcem sa spytat, ponuka formular moznost ukladat priebezne? Nemyslim moznost odoslat a potom sa k nemu vratit a napr. opravit. Pytam sa na moznost, ze ucastnik vyplna, potrebuje prerusit, tak to ulozi a moze sa k tomu vratit a az ked ho odosle, ho ja ako tvorca dotaznika vidim. Dakujem za odpoved.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 29. marca 2022

   Dobrý deň, pokiaľ viem tak nie.

 37. Peter
  Peter 30. marca 2022

  Dobry den,
  Nasiel som toto:
  https://contentsnare.com/google-forms-save-progress/
  Nieje to ale elegantne riesenie a pouzivatel musi robit cosi navyse, takze to nieje idealne. Ak to ale zapnete a pouzivatelom popisete, ako sa mozu k formularu neskor vratit…

 38. Veronika
  Veronika 4. apríla 2022

  Dobrý deň, používame Google formulár na prihlasovanie detí na tábor. Po vyplnení a odoslaní formulára rodičmi by sme chceli posielať automatickú odpoveď rodičom, aby vedeli, že sme prihlášku zaznamenali. Dá sa to prosím niekde nastaviť?
  Ďakujem vopred za odpoveď.

 39. Katarína Michalková
  Katarína Michalková 5. apríla 2022

  Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o radu. Potrebujem si nevyplnený dotazník stiahnuť do príloh v DP. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 6. apríla 2022

   Dobrý deň
   Za tlačidlom Odoslať je rozbaľovacie tlačidlo Viac. Použijete funkciu Tlačiť.

 40. Erik
  Erik 6. júna 2022

  Dobrý deň,

  viem priradiť odpovediam bodovú hodnotu? V rámci dotazníka používam viacero metód (škál) kde je raz škála s bodovými hodnotami 0-4 a raz škála s hodnotami 1-5. Takže ideálne by bolo priradiť možnostiam odpovedí správnu bodovú hodnotu.
  Vďaka za odpoveď.

 41. Erik Radnoti
  Erik Radnoti 6. júna 2022

  Ďakujem.

 42. Marta Hasová
  Marta Hasová 28. júna 2022

  Dobrý deň,
  chceli by sme využiť formulár na zaznamenávanie dochádzky detí v jednotlivých tréningových skupinách. Formulár pracuje krásne, rozčlenila som ho do sekcií, kde jedna sekcia obsahuje zoznam detí – ale výsledky v exceli sú trošku divoké – jednotlivé sekcie idú v stĺpcoch vedľa seba, čiže všetky deti z klubu máme na jednom sheete.
  Je možné odpovede z formulára presúvať do google sheets do jednotlivých Sheetov
  podľa sekcií?
  ďakujem vopred za akúkoľvek odpoveď 🙂

 43. Ľubomír Šulek
  Ľubomír Šulek 14. júla 2022

  Zdravím, potreboval by som pomôcť.
  Mám vytvorený formulár, výsledky sú zaznamenávané do tabuľky.
  Z tejto tabuľky mám potom vytvorené vzorce na ďalších hárkoch.
  Problém však nastane, ak príde nová odpoveď, vloží to nový riadok do tabuľky, ale vzorec mi už nepočíta, nakoľko sa jedná o nový riadok, ktorý v tabuľke nebol.
  Dá sa to nejako vyriešiť aby mi to automaticky pracovalo s novým riadkom (odpoveďou)?
  V zásade mi ide o to aby som vedel robiť online štatistiky preteku. Rozhodca zaznamená novú úlovok, vypíše formulár a výsledok je v tabuľke. zatiaľ to musím robiť tak že kopírujem vzorce manuálne do ďalších riadkov. Dá sa to automaticky?

  Ďakujem.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 22. júla 2022

   Dobrý deň
   Zahrňte do vzorcov aj prázdne riadky. Napríklad ak údaje končia na 10 riadku tak vzorec bude SUM(a1:a150). Takto sa automaticky spočíta aj to čo príde v budúcnosti. Ak robíte výpočet v rámci jedného riadka, ktorý ešte neexistuje, tak vzorec nadefinujte akurát bude zobrazovať nekorektnú hodnotu. Dá sa ešte ošetriť podmienkou na NULL a to tak, že sa vzorec zabalí do podmienky.

   • Ľubomír Šulek
    Ľubomír Šulek 19. októbra 2022

    Zdravím pán Podolínsky, to som samozrejme skúšal ako prvú možnosť, no nefungovala, nakoľko nový riadok z formulára nezapočíta do tohoto rozsahu.

 44. Dominika B
  Dominika B 12. apríla 2023

  Dobrý deň, mám formulár kde ak respondent odpovie správne posunie ho k ďaľšej otázke aj nesprávne vráti ho na otázku a musí sa opraviť až kým neodpovie správne. Mám to spravené cez sekcie. Nie sú stanovené body k otázkam. Vie google form zaznamenávať aj prvú zakliknutú odpoved (nesprávnu). Ide mi o to aby som videla vo výsledkoch, ktorú otázku respondent opravoval.
  Ďakujem za odpoveď.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 12. apríla 2023

   Dobrý deň
   Myslím, že to nejde.

 45. Alenka
  Alenka 9. novembra 2023

  Dobrý deň,
  prosím Vás, ako môžem nastaviť prvú otázku, aby po zápornej odpovedi už respondent odpovedať nemohol, t.j., potrebujem dotazník na cielenú skupinu, napr. len učitelia slovenského jazyka. Vopred ďakujem za odpoveď

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 10. novembra 2023

   Dobrý deň
   Vo formulári vyrobíte tri sekcie. V prvej bude prvá otázka. V druhej všetky ostatné a v tretej záver formulára. V prvej sekcii nastavíte podmienku pre prechod po odpovedaní na položenú otázku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.