Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google formuláre: nástroj na zber údajov aj s čítačom obrazovky

Spoločnosť Google ako jeden zo svojich produktov ponúka aplikáciu Formuláre. Ide o nástroj určený na tvorbu online dotazníkov, zber a vyhodnotenie odpovedí. Aplikácia je vhodnou voľbou pre používateľov pracujúcich pomocou čítača obrazovky pre svoju dobrú prístupnosť. Prístupnosť je výborná pri tvorbe a správe formulárov, ako aj pri ich vypĺňaní. V nasledujúcom texte si popíšeme spôsob vytvorenia formulára a získania výsledkov po jeho vyplnení respondentmi.

Kde nájdeme formuláre

Aby sme mohli vytvoriť svoj prvý formulár, musíme mať aktívny Gmail účet. V internetovom prehliadači sa na stránke Google vyhľadávania prihlásime do svojho konta. Medzi aplikáciami nájdeme Disk a aktivujeme ho. Máme možnosť aj priamo zadať do adresného riadku drive.google.com. Keďže sme sa už prihlásili do nášho účtu, sme presmerovaní priamo do nášho úložiska dokumentov.
Disk Google je primárnym úložiskom formulárov vytvorených prostredníctvom aplikácie Formuláre Google. Vytvorené formuláre nájdeme medzi položkami v našom úložisku.

Nový formulár

Tvorba nového formulára začína nájdením položky Formuláre Google v ponuke Nové. Ponuka Nové je zobrazená ako tlačidlo. Po jeho aktivovaní sa zobrazí zoznam položiek, medzi ktorými sa pohybujeme stláčaním smerových šípok. Formuláre Google nájdeme v podponuke Viac. Aktivovaním položky je spustená rovnomenná aplikácia. Aplikácia sa spustí na samostatnej karte alebo v samostatnom okne internetového prehliadača. Spôsob spustenia sa líši v závislosti od nastavení prehliadača.
Po spustení aplikácie Formuláre sa kurzor nachádza v poli pre zadanie názvu prvej otázky. Môžeme hneď začať s tvorbou formulára.
Formulár sa uloží ako dokument medzi existujúce položky v úložisku Google. Aby sme ho vedeli neskôr identifikovať, priradíme mu názov dokumentu. Názov zadáme v rovnako pomenovanom editačnom poli. To sa nachádza v úvode obsahu okna aplikácie. Ak sme ho ešte nemenili, nachádza sa tam pred vyplnený text „Formulár bez názvu“. Ten zmeníme na nami požadovaný názov.
V ďalšom editačnom poli označenom ako „Názov formulára“ definujeme názov nášho formulára. Ten sa bude zobrazovať respondentom pri doručení pozvánky na jeho vyplnenie, ako aj v okne internetového prehliadača ako názov formulára.
Nasledujúce pole je určené na definovanie popisu. Môžeme, no nemusíme vložiť krátky popis formulára. Môžeme napríklad uviesť jeho zameranie a na čo budú použité výsledky.
K formuláru môžeme priradiť obrázok ako úvodnú ilustráciu, videosúbor s informáciami viažúcimi sa k formuláru, či zmeniť farebnú paletu formulára. Všetky funkcie sú dostupné formou rovnako pomenovaných tlačidiel.
Svoju prácu si môžeme priebežne ukladať. Slúži na to tlačidlo Uložiť vo vrchnej časti aplikačného okna. Po uložení ostáva otvorený formulár v režime návrhu a môžeme ďalej plynule pokračovať v práci na jeho tvorbe.
Počas tvorby máme možnosť zobrazenia náhľadu finálneho stavu. V samostatnom okne sa zobrazí výsledok našej doterajšej práce na formulári. Späť do návrhu sa vrátime jednoduchým zatvorením karty.
Ak je formulár už uložený, vo vrchnej časti pribudne možnosť presunúť umiestnenie súboru formulára v rámci disku.
Aplikácia ponúka v režime úprav formulára zoznam otázok s možnosťou ich úpravy na záložke Otázky a zoznam odpovedí na záložke Odpovede. Na záložky natrafíme pri prechádzaní aplikácie tabulátorom. Medzi záložkami sa prepneme šípkami doprava a doľava. Pri prepínaní sa musíme nachádzať na názve jednej zo záložiek. Čítač oznámi „Otázky záložka jeden z dva“ alebo „Odpovede záložka dva z dva“.

Vkladanie otázok do formulára

Formuláre Google umožňujú použiť otázky s rôznym typom odpovedí. Napríklad napísanie vlastného slovného vyjadrenia, výber jednej z ponúkaných možností, výber niekoľkých možností z ponuky a množstvo ďalších. Výber formy odpovede nájdeme pod prvkom Typy otázok. Výber sa uskutoční výberom jednej z ponúkaných možností v rozbaľovacom poli. Požadovaný typ nájdeme šípkami nahor alebo nadol. Zvolíme typ „výber jednej z možností“.
K zadaniu možnosti otázok sa presunieme stlačením tabulátora. Pri pridávaní prvej možnosti narazíme na editačné pole s názvom „Hodnota možností“. Napíšeme text, ktorý bude zobrazovaný ako prvá možnosť medzi odpoveďami na otázku. Po stlačení tabulátora aplikácia pridá ďalšiu možnosť odpovede. Napíšeme text pre ďalšiu odpoveď. Ak sme skončili so zadávaním možných odpovedí, presunieme sa tabulátorom za prázdne editačné pole, ktoré je pripravené pre ďalšiu možnosť odpovede. Toto pole ponecháme nevyplnené.
Ďalšiu otázku pridáme aktiváciou tlačidla Pridať otázku. Nachádza sa v úvode karty s otázkami. Otázka sa pridá ako prvá pred už definované.
Aplikácia umožňuje priradenie obrázkov k otázkam a aj k jednotlivým odpovediam. Na tento účel sú určené tlačidlá s príslušným pomenovaním nachádzajúce sa pri názve otázky alebo za textom odpovede. Odpoveď máme možnosť odstrániť tlačidlom Odstrániť možnosť.
Pri tvorbe otázky aplikácia ponúka funkcie umožňujúce duplikovať položku, určiť povinnosť odpovede, povoliť zobrazovanie popisu, náhodne zoradiť odpovede, povoliť prechod do sekcie na základe odpovedí.
Upozornenie: Aplikácia pridáva otázky na začiatok zoznamu definovaných otázok. Ich preusporiadanie je možné iba pomocou myši. Nevidiaci používatelia si musia dobre rozmyslieť poradie otázok a zadávať ich v opačnom poradí od poslednej po prvú.

Typ odpovede

Formulár môže obsahovať otázky vyžadujúce jeden typ odpovede, ale aj otázky s rôznou formou odpovede. Výber typu odpovede uskutočníme prostredníctvom prvku „Typy otázok“. Je to výberový zoznam. Jednu z ponúkaných možností zvolíme stláčaním šípok nahor alebo nadol. Pri niektorých položkách je potrebné potvrdiť voľbu stlačením enter. Akceptáciu výberu si overíme opätovnou návštevou prvku.
Podporované sú nasledujúce typy:

 • Krátka odpoveď – napísanie krátkej niekoľkoslovnej odpovede.
 • Odsek – napísanie vlastnej dlhšej odpovede.
 • Výber jednej z možností – výber jednej z ponúkaných odpovedí.
 • Začiarkavacie políčka – výber viacerých odpovedí. Respondent začiarkne jedno alebo viacero začiarkavacích políčok.
 • Rozbaľovacia ponuka – výber jednej z možností ponúkaných v rozbaľovacom zozname.
 • Nahranie súboru – Umožni respondentom nahrať súbor ako odpoveď na otázku. Súbor sa uloží na Disk Google. Respondenti sa budú musieť prihlásiť do svojho Google účtu. Táto otázka sa používa iba ak zdieľame formulár s dôveryhodným okruhom ľudí.
 • Lineárna stupnica – vložíme začiatočný a posledný číselný údaj. Aplikácia vygeneruje zoznam možností v tomto intervale s krokom 1. Respondent zvolí jednu z možností vrátane prvej a poslednej.
 • Začiarkavacia mriežka – odpovede zoskupené do skupín podľa príslušnosti k nadradenej skupine. Respondent má možnosť označiť maximálne jednu odpoveď v každej skupine.
 • Mriežka začiarkavacieho políčka – odpovede zoskupené do skupín podľa príslušnosti k nadradenej skupine. Respondent môže označiť jednu alebo viacero odpovedí v každej skupine.
 • Dátum – zadanie dňa, mesiaca a roka v číselnej forme. Aplikácia kontroluje zadané hodnoty tak, aby boli v povolených intervaloch. Nesprávne zadanie oznámi po opustení posledného poľa.
 • Čas – zadanie hodiny a minúty. Aplikácia kontroluje zadané hodnoty tak, aby boli v povolených intervaloch. Nesprávne zadanie oznámi po opustení posledného poľa.

Odoslanie formulára

Máme dokončený formulár, môžeme ho teda odoslať na zvolené kontakty. Odoslaním sa zabezpečí informovanie respondentov o existencii formulára a zároveň ich tým požiadame o jeho vyplnenie. Na odoslanie slúži rovnomenná funkcia, ktorú nájdeme ako tlačidlo umiestnené vo vrchnej časti aplikácie.
Po aktivácii sa zobrazí dialógové okno, v ktorom máme možnosť definovať formu odoslania informácie:

 • Odoslať ako správu – Definujeme emailové adresy, na ktoré sa správa odošle, Predmet a telo správy je automaticky vygenerované. Sú použité informácie z formulára (názov a popis). Máme možnosť definovať aj vlastný text zmenou tela správy. V textovom poli, ktoré čítač oznámi ako „text“, môžeme zadať text, ktorý sa zobrazí respondentovi po odoslaní vyplneného formulára. Ďalej máme možnosť pridať spolupracovníkov na formulári. Touto funkciou budeme zdieľať formulár s našimi kontaktmi. Na záver je tu možnosť zahrnúť formulár do tela správy.
 • Odoslať formulár pomocou odkazu – Vygeneruje sa URL adresa odkazujúca na náš formulár. Tú skopírujeme a rozpošleme respondentom elektronickou poštou.
 • Zdieľať formulár vložením HTML kódu na stránku – vygeneruje sa HTML kód, ktorý autori webových stránok vložia na svoju stránku.

Vvšeobecnou možnosťou pri odosielaní platnou pre všetky druhy odoslania je možnosť zhromažďovať emailové adresy či zdieľať formulár na sociálnych sieťach Google plus, Facebook a Twitter.
Správa o formulári je odoslaná po aktivácii tlačidla Odoslať.
Respondentom je doručený informačný email obsahujúci informácie o formulári a pozvanie na jeho vyplnenie. Ak sa rozhodnú formulár vyplniť, je v tele správy umiestnený odkaz „Vyplniť formulár“. Po jeho aktivácii sa zobrazí formulár v okne predvoleného internetového prehliadača. Na konci formulára je umiestnené tlačidlo na odoslanie odpovedí.

Nastavenia formulára

Aplikácia umožňuje upraviť nastavenia platné pre správanie sa celého formulára. Nájdeme ich po aktivácii Tlačidla Nastavenia. V zobrazenom dialógovom okne máme možnosť nastaviť:

 • Zhromažďovať emailové adresy.
 • Povoliť respondentom iba jednu odpoveď.
 • Povoliť respondentom upraviť po odoslaní formulára.
 • Zobraziť súhrnné grafy a textové odpovede.
 • Zobraziť ukazovateľ priebehu.
 • Náhodne usporiadať otázky.
 • Zobraziť odkaz na zaslanie inej odpovede.
 • Správa s potvrdením – definovanie textu, ktorý sa zobrazí respondentovi.
 • Zmeniť na kvíz – priradiť k otázkam bodové ohodnotenie a realizovať automatické vyhodnotenie.

Jednotlivé možnosti nastavenia sú rozdelené do záložiek. Zmeny uložíme potvrdením tlačidla Uložiť.

Vyhodnotenie odpovedí

Odpovede respondentov sú automaticky zbierané do zošita s údajmi. K zozbieraným odpovediam sa dostaneme po otvorení formulára na úpravu. Odpovede sú umiestnené na záložke Odpovede.
Odpovede sú zaznamenané a vyhodnotené podľa typu odpovedí, ktoré sme definovali v návrhu formulára. Napríklad pri textových odpovediach sú uvádzané jednotlivé odpovede a máme možnosť si ich prečítať. Pri odpovediach výberom z možností je uvedené percentuálne zastúpenie jednotlivých možností, ako aj absolútna početnosť odpovedí na jednotlivé možnosti.
Aplikácia umožňuje:

 • Uložiť odpovede do novej tabuľky.
 • Aktivovať e-mailové upozornenie na odpovede.
 • Zmazať odpovede.
 • Odpojiť formulár od odpovedí.
 • Vytlačiť odpovede.
 • Exportovať odpovede do formátu csv.

Záver

Aplikácia je dobrým riešením pre tvorbu formulárov. Autorov je potrebné pochváliť za výbornú prístupnosť procesu tvorby, vypĺňania aj vyhodnocovania. Snáď jedinou výnimkou v prístupnosti je nemožnosť preusporiadania otázok za pomoci klávesnice.

7 komentárov

 1. Lucia Sabolova
  Lucia Sabolova 13. marca 2019

  Dobrý deň, mam vytvoreny google dotaznik a zozbierane odpovede. Chcela by som tieto odpovede a najmä grafy pouzit pri svojej praci. Vedeli by ste mi poradit ako by som si mohla graf ulozit alebo presunut do word dokumentu? Chcela by som to mat ako obrazok, pripadne stiahnut cely nevyplneny dotaznik, ktory budem mat pouzity ako predlohu ze ako dotaznik vyzeral. dakujem

 2. Melinda Poláková
  Melinda Poláková 13. marca 2019

  Prosím Vás, môj výskum sa skladá z porovnania výsledkov dvoch dotazníkov. Ako mám dať do jedného formulára 2 rôzne dotazníky s rôznym úvodným popisom ?
  Ďakujem

 3. Ján Podolinský
  Ján Podolinský 14. marca 2019

  Uloženie grafu vykonáme nasledovne:
  – V otvorenom formulári prejdite Shift+tab na zoznam kariet. Čítač zahlási „Otázky záložka“.
  – Šípkou doprava na záložku Odpovede a tabulátorom na ďalšie možnosti odpovedí a enter.
  – Tabulátorom na tlačidlo Kopírovať graf do schránky a enter.
  – Presunúť sa do dokumentu v Google dokumentoch a tam prilepiť.
  – Označiť obrázok s grafom v dokumente Google a kopírovať ho.
  – Presun do MS Wordu a tam prilepiť.

  Formulár získate tak, že ho necháte Odoslať a určite emailovú adresu, na ktorú sa má doručiť.

 4. Lucia
  Lucia 23. apríla 2019

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že ak už mám vyplnený formulár s odpoveďami od mužov a žien, výsledky mi zhrnulo dokopy ale ja potrebujem porovnať výsledky mužov a výsledky žien, či sa tie výsledky nejak dajú rozdeliť podľa pohlavia?

 5. Rasto
  Rasto 8. mája 2019

  Pozdravujem,
  cast dotaznikov som posielal cez URL a cast sla v papierovej podobe.
  Odpovede z papiera budem doplnat do tabulky ktora vznika ulozenim vyplnenych udajov v dotazniku google. Ako docielim aby sa vlozene udaje do tabulky zobrazili aj v grafoch odpovedi.
  Dakujem za odpoved.

 6. Ján Podolinský
  Ján Podolinský 9. mája 2019

  Po vyplnení formulára odpoveďami, ktoré máte v papierovej podobe, sa tieto automaticky premietnú do vyhodnotenia ako štandardné odpovede.
  Nie je možné už potom rozlíšiť či ide o odpoveď primárne zozbieranú papierovo alebo elektronicky.
  Ak by bolo potrebné mať aj takéto rozlíšenie, potom by musel formulár obsahovať aj otázku zameranú na to.

 7. Dori
  Dori 9. mája 2019

  Dobrý deň,

  Viem filtrovať možnosti odpovede v nasledujúcej otázke na základe zvolenej odpovede v predchádzajúcej otázke ? Obe otázky sú v jednej sekcii.

  Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.