Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Akú aplikáciu používať na prehrávanie hudby v počítači s Windows 10

Prehrávanie hudby či iných zvukov je často využívanou funkciou počítača. Na tento účel je možné využiť rôzne aplikácie inštalované v počítači. Niektoré z nich sú už predinštalované v prostredí operačného systému, iné si používatelia musia nainštalovať. V nasledujúcom texte popíšeme zopár, s ktorými máme skúsenosti z používania a uvedieme si spôsob ich obsluhy s pomocou čítača obrazovky.

Groove hudba

Aplikácia Groove hudba je predinštalovaná v prostredí operačného systému Windows 10 a je predvolenou aplikáciou na prehrávanie rôznych typov zvukových súborov. Spustíme ju z ponuky Štart alebo stlačením Enter pri označenom súbore so zvukovým obsahom. Pri druhom spôsobe nesmie byť zmenená prednastavená aplikácia na prehrávanie zvuku v nastaveniach operačného systému. Groove hudba sa spúšťa v samostatnom aplikačnom okne. Obsahuje informácie o prehrávanom titule, ako aj ovládacie tlačidlá. Máme k dispozícii štandardné ovládanie pre spustenie a pozastavenie prehrávania, stíšenie a zvýšenie hlasitosti či vypnutie zvuku, ako aj ďalšie štandardné ovládacie prvky. V prostredí aplikácie sa orientujeme stláčaním tabulátora. Jednotlivé zamerané prvky sú dobre popísané a oznamované čítačom obrazovky. Tlačidlá potvrdzujeme výhradne stláčaním enter. Tlačidlo medzera slúži na pozastavenie a opakované spustenie prehrávaného titulu. Spustenie prehrávania skladby môžeme vykonať stlačením klávesovej skratky Ctrl+p. K dispozícii sú aj príkazy Ctrl+f pre prechod na nasledujúcu skladbu v zozname „Prehráva sa“ a Ctrl+b pre prechod na predchádzajúcu skladbu. Klávesom F7 vypneme zvuk a opakovaným stlačením zvuk zase zapneme. Stláčaním F8 a F9 znižujeme a zvyšujeme hlasitosť. Klávesová skratka Ctrl+t slúži na zapnutie a vypnutie opakovania prehrávania. Skratkou Ctrl+h zapneme a vypneme náhodný výber prehrávaných skladieb. Stlačením písmena „v“ prerušíme a opätovne spustíme prehrávanie. Rovnaká funkcia ako pri stlačení tlačidla medzera. Aplikácia ponúka vytváranie zoznamov skladieb takzvaných playlistov prostredníctvom funkcie nový zoznam. Vytvorenie prázdneho zoznamu je rýchla a jednoduchá záležitosť, jeho naplnenie je však trochu ťažšia úloha. Ako prví krok musíme dovoliť, aby si aplikácia naskenovala miesto (priečinok) v našom počítači, kde máme uložené skladby. To uskutočníme prostredníctvom funkcie Nastavenia a tam nájdeme a pridáme sledovanie priečinka s hudbou. Po skončení úspešnej katalogizácie je v Groove dostupný zoznam nájdených skladieb. Nájdeme ho tak, že po nájdení navigačnej tably (nájdeme ju tabulátorom a ak sme sa zacyklili v ovládacích prvkoch prehrávania pridáme ešte stlačenie Esc), prejdeme šípkou na položku „Moja hudba“ a potvrdíme ju Enterom. Ocitneme sa v zozname skladieb. Stláčaním Shift+tabulátora sa presunieme na záložky. Groove na tomto mieste disponuje tromi záložkami. Sú to Skladby, Interpreti a Albumy. Presúvame sa medzi nimi šípkami doľava a doprava. Výber potvrdíme Enterom. Po potvrdení je kurzor presunutý do zoznamu položiek. Výber položky vykonáme stlačením Enter. Ak ide o album so skladbami, máme následne k dispozícii tlačidlo pre prehratie všetkých jeho skladieb. Aplikácia registruje zoznam naposledy prehrávaných titulov . Prostredníctvom navigačnej tably môžeme prepnúť na zobrazenie tohto zoznamu a následne si v ňom zvoliť skladbu. Nájdeme ju šípkami nadol a nahor a voľbu potvrdíme stlačením Enter. Celá aplikácia je výborne prístupná pre ovládanie s čítačom obrazovky, je integrovaná v operačnom systéme a je teda hneď k dispozícii na používanie.

Windows Media Player

Aplikácia je dobre známa už z predchádzajúcich verzií operačného systému Windows. Mnohí z nás ju používame na prehrávanie hudby či videa. V prostredí operačného systému Windows 10 ju môžeme mať ešte z čias Windows 7 či 8, alebo sme ju nainštalovali ako samostatnú aplikáciu cielene, alebo sa nainštalovala napríklad ako súčasť nejakého multimediálneho balíka či iným spôsobom. Aplikáciu si môžeme prednastaviť ako predvolenú pre prehrávanie zvukových či video súborov v rôznych formátoch. Spustíme ju z ponuky Štart. V aplikačnom okne sa orientuje stláčaním tabulátora pre prechod medzi tlačidlami či inými prvkami. Orientačné šípky použijeme na zvýšenie či zníženie hlasitosti pri zameraní posúvacích prvkov a rovnako aj pri posune v prehrávanom obsahu. Aplikácia disponuje sadou klávesových skratiek, ktoré uľahčia jej ovládanie. Ctrl+p – spustenie prehrávania, Ctrl+s – zastavenie prehrávania, Ctrl+p – pauza a opakované spustenie prehrávania, Ctrl+m – stíšenie zvuku, Ctrl+f – prechod na nasledujúcu skladbu, Ctrl+b – prechod na predchádzajúcu skladbu. Kláves F7 slúži na vypnutie zvuku a jeho opakovaným stlačením zvuk opäť spustíme. Klávesy F8 a F9 slúžia na zníženie a zvýšenie hlasitosti prehrávaného obsahu. Stlačením ľavého Alt sa presunieme do hlavnej ponuky aplikácie. V skupinách a ich položkách sa orientujeme stláčaním orientačných šípok. Aplikácia disponuje aj funkciou vytvárania mediálnych knižníc. Automaticky alebo aj na náš pokyn dokáže zmapovať obsah úložiska v počítači alebo na inom dostupnom mieste a katalogizovať nájdený multimediálny obsah. Následne máme k dispozícii možnosť orientácie v tomto zozname a prehrávanie jednotlivých titulov či celých albumov alebo väčších celkov. Zaujímavou funkciou je aj schopnosť extrahovať zvukový obsah z audio médií napríklad z CD nosičov. Windows Media Player disponuje aj možnosťou napaľovania audio médií vo formáte vyhovujúcom pre prehrávanie v klasických audio prehrávačoch. Tu je potrebné podotknúť, že kvalita takéhoto audio média nie je rovnaká ako záznamu na originálnom nosiči. Treba si uvedomiť, že veľká väčšina typov audio obsahu je v počítači uchovávaná v komprimovanom stave. Táto kompresia je realizovaná stratovou metódou. V dôsledku toho dochádza k zníženiu kvality audio záznamu. Ak z takéhoto záznamu spätne vygenerujeme audio stopu na CD nosiči, tie časti, ktoré sa pri stratovej kompresii stratili, sú teraz matematicky dopočítané a teda sú iba odhadom.

Funkcie vytvárania zoznamov skladieb, katalógu knižnice, extrakcie obsahu z audio CD či napaľovanie sú dostupné v časti aplikácie označovanej ako Knižnica. Windows Media Player je možné používať aj v zjednodušenom používateľskom rozhraní a tak sa s pokročilými funkciami aplikácie nemusíme vôbec stretnúť. Jednoduché prepínanie vzhľadu môžeme vykonať prostredníctvom klávesovej skratky Ctrl+1, 2 alebo 3 na alfanumerickej klávesnici bez ohľadu na to, či máme aktuálne aktívnu slovenskú či anglickú klávesnicu. Aplikácia je výborne ovládateľná s pomocou čítača obrazovky a disponuje sadou klávesových skratiek, ktoré značne uľahčujú jej používanie.

Winamp

Aplikácia je populárnym prehrávačom hudby ešte z čias operačného systému Windows 98. Vyznačuje sa rozsiahlou funkcionalitou, širokou paletou podporovaných prehrávaných formátov, prehrávaním hudby, videa ako aj online vysielania z internetu a mnoho ďalšieho. Jej značným nedostatkom pre používanie s čítačom obrazovky je značná neprístupnosť používateľského rozhrania, ktorá sa navyše líši od použitého grafického vzhľadu.

Aplikácia už pri svojej inštalácii umožňuje zvoliť grafický vzhľad (ang. Skin) a tak hneď v úvode výrazne ovplyvniť jej prístupnosť. Volíme si klasický vzhľad (classic skin), keďže ten je najlepšie prístupný. Ovládanie aplikácie je realizované tlačidlami a posúvacími ovládačmi v hlavnom okne aplikácie, ako aj ponukou funkcií v okne so zoznamom prehrávaných skladieb, okne knižnice či ďalších oknách. Tieto tlačidlá ako aj rôzne ponuky sú neprístupné s čítačom obrazovky. Dobre prístupná je hlavná ponuka aplikácie. Nájdeme ju v hlavnom aplikačnom okne po stlačení ľavého Alt. Šípkou nadol nájdeme položku Winamp a v jej podponuke sa nachádza celé ovládanie aplikácie. Winamp sa pri inštalácii alebo aj neskôr pri konfigurácii dá integrovať so systémom Windows. Máme tak k dispozícii jeho funkcie z kontextovej ponuky pre jednotlivé mediálne súbory. Pre svoje ovládanie ponúka celý rad klávesových skratiek. Spustenie prehrávania – x, prerušenie a opätovné spustenie prehrávania – c, prechod na predchádzajúcu skladbu – z, na nasledujúcu skladbu – b, posun v skladbe – šípky doľava a doprava a rôzne ďalšie. Definované klávesové skratky sa dozvieme v hlavnej ponuke aplikácie. Čítač ich číta pri prechádzaní jednotlivých ponúk. Aplikácia nemá slovenskú lokalizáciu. Pre fanúšikov tejto aplikácie existuje doplnok pre čítač NVDA, ktorý lepšie sprístupňuje aplikáciu a sprostredkuje aj informácie o dĺžke skladieb a ich čase prehrávania.

VLC media player

VLC Media player je voľne dostupný prehrávač širokého spektra audio a video formátov z rôznych druhov záznamových médií. Podľa prehlásenia autorov by si mal poradiť takmer so všetkým. Netestovali sme ho až tak dôkladne, poradil si však s každým obsahom, ktorý sme mu „predhodili“. Disponuje klasickou roletovou ponukou, ktorú aktivujeme stlačením ľavého Alt. Rovnakým spôsobom ju aj opustíme. V hlavnej ponuke sa orientujeme smerovými šípkami a voľbu potvrdíme Enterom. VLC media player dokáže prehrávať aj online visielanie šírené prostredníctvom internetu, napríklad rôzne rádiá, vysielanie podcastov či prehrávať obsah štandardných DVD médií. Dokáže extrahovať zvukové stopy z video nahrávok a ukladať ich ako samostatné súbory. Konkurenčnou výhodou sa nám javí dobrá podpora prehrávania DVD médií. Tie disponujú úvodným dialógom, v ktorom je potrebné si neraz vybrať jazyk, titulky či iné voľby. Tie sú len výnimočne realizované prístupným spôsobom pre ovládanie s čítačom obrazovky. VLC dokáže túto úvodnú časť DVD média obísť a priamo spúšťať obsah na ňom uložený. Nie všetky funkcie VLC sú realizované prístupným spôsobom. Narazili sme na problém pri odoberaní a správe podcastových kanálov, ako aj pri playlistoch. Aplikácia disponuje niekoľkými klávesovými skratkami pre uľahčenie ovládania. Dozvieme sa ich pri prechádzaní hlavnej ponuky, v ktorej sú čítačom čítané pri aktuálne označených položkách. Máme k dispozícii napríklad nasledujúce skratky: prehrať – p, zastaviť – s, pauza – m, zvýšenie hlasitosti – šípka nahor, zníženie hlasitosti – šípka nadol, posun v skladbe dopredu – šípka doprava, posun v skladbe späť – šípka doľava, otvorenie skladby – Ctrl+o.

Foobar 2000

Foobar 2000 je multimediálny prehrávač, ktorý spĺňa nároky aj náročného používateľa. Je výborne prístupný pre ovládanie s klávesnicou a čítačom obrazovky. Podporuje široké spektrum formátov zvukových súborov, video súborov (len s doplnkami), online vysielania. Aplikácia umožňuje vytváranie playlistov, zobrazuje prehľad nahrávok v počítači, podporuje konverziu medzi formátmi a ďalšie funkcie. V aplikačnom okne sa orientuje tabulátorom, smerovými šípkami sa posúvame v zoznamoch skladieb, Ctrl+tabulátor sa prepíname medzi záložkami s playlistmi, ľavým Alt sa presunieme do hlavnej ponuky a vrátime sa z nej. V hlavnej ponuke ako aj v kontextových ponukách sa orientujeme smerovými šípkami. Voľbu potvrdíme stlačením Enter alebo stlačením Esc ukončíme aktivitu bez vykonania akcie. Prehrávanie spustíme stlačením Enter na položke playlistu alebo klávesovou skratkou Alt+p a následne písmeno l. Zastavenie prehrávania realizujeme ľavým Alt+ písmeno p a následne písmeno s. Pozastavenie a následné spustenie prehrávania vykonáme stlačením ľavého Alt+p a následne písmena p. V aplikácii je možné vytvoriť si samostatné klávesové skratky v podstate ku každému príkazu.

Aplikácia nie je lokalizovaná do slovenského jazyka.

Záver

Na prehrávanie zvukových či video súborov, ako aj vysielania rádií prostredníctvom internetu môžeme využiť celý rad dobre prístupných ale aj menej prístupných aplikácií. K dispozícii sú predinštalované aplikácie v operačnom systéme, aj také, ktoré si musíme samy doinštalovať. Záleží od nás, čo ulahodí nášmu vkusu a aké sú naše požiadavky na tento druh aplikácií.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.