Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Focus 40 Blue: integrovaný zápisník

Hmatový displej Focus 40 Blue ponúka funkciu jednoduchého zápisníka. Prostredníctvom tejto aplikácie môže používateľ zapisovať jednoduché poznámky v textovej podobe. Tie môže následne preniesť do počítača, napríklad do súboru aplikácie MS Word a tam s nimi ďalej pracovať. Displej umožňuje tvorbu poznámok a ich ukladanie na Micro SD kartu. Používateľ si môže takto vytvoriť niekoľko súborov s poznámkami a následne s nimi ďalej pracovať.

Hmatový displej umožňuje aj čítanie súborov v braillovskom formáte, ktoré boli vytvorené v iných aplikáciách či systémoch a boli nakopírované na Micro SD kartu.

Celá práca s aplikáciou zápisníka ako aj obsluha uložených súborov sa odohráva prostredníctvom Braillovho písma a príslušnými príkazmi. Používateľ nemá pri tejto práci žiadnu zvukovú odozvu, preto je nevyhnutná dobrá znalosť Braillovho písma.

Práca so zápisníkom je možná, ajkeď nie je hmatový displej pripojený k počítaču a nekomunikuje so žiadnym čítačom obrazovky.

Celá práca s aplikáciou Zápisník, ako aj čítanie a práca s braillovskými súbormi vytvorenými v iných aplikáciách či zariadeniach je dobre opísaná v príručke dodávanej spolu s hmatovým displejom – FOCUS 5th_Zapisnik – braille.docx.

Príkazy pre ovládanie integrovaného zápisníka

 • Nápoveda – pravý Shift + a (bod 1).
 • Opustenie nápovedy – medzera + body 1, 3, 5, 6.
 • Spustenie zápisníka – ponuka + body 1, 3, 4, 5.
 • Presunutie zápisníka do pozadia a obnovenie pripojenia k PC cez Bluetooth alebo USB – ponuka + body 1, 2.
 • Presunutie do aktuálne otvoreného súboru zápisníka, presun zápisníka do popredia – ponuka + body 1, 3, 4, 5.
 • Vstup do hlavnej ponuky – ponuka (tlačidlo v strede medzi tlačidlami pre Braillovské body).
 • Pohyb v ponuke – bod 1 alebo 4 alebo kolískové tlačidlá.
 • Vstup do podponuky – bod 8 alebo kurzorové navádzacie tlačidlá.
 • Návrat z ponuky do súboru – medzera + body 1, 3, 5, 6.
 • Zatvorenie zápisníka – pravý Shift + body 1, 3, 4, 6.
 • Pohyb v texte O riadok vyššie – medzera+ bod 1, kolískové tlačidlo nahor.
 • O riadok nižšie – medzera+ bod 4 alebo kolískové tlačidlo nadol.
 • Prejsť na nasledujúce slovo – medzera+ bod 5.
 • Prejsť na predchádzajúce slovo – medzera+ bod 2.
 • Presun o jeden znak doprava – medzera+ bod 6.
 • Presun o jeden znak doľava – medzera+ bod 3. Presun na začiatok súboru – medzera + body 1, 2, 3.
 • Presun na koniec súboru – medzera + body 4, 5, 6.
 • Backspace – bod 7.
 • Nový riadok – bod 8.
 • Presun po odsekoch, riadkoch či na začiatok a koniec súboru – kolískové tlačidlá na koncoch riadka.
 • Prepínanie medzi režimami pohybu – okrúhle tlačidlo nad kolískovým tlačidlom.

Nový súbor

Nový súbor sa vytvorí vždy po spustení zápisníka. V prípade, že ho spúšťame potvrdením rovnomennej položky v ponuke displeja. Zápisník spustíme aj stlačením príkazu pravý Shift+ body 1, 3, 4, 5. Dôjde k spusteniu zápisníka a vytvoreniu nového prázdneho súboru. Ak bol v danej chvíli otvorený súbor zápisníka a boli v ňom neuložené zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie alebo odmietnutie zmien. Zmeny uložíme stlačením bodu 1 a zahodíme stlačením bodov 1, 3, 4, 5.

Uloženie súboru

Po ukončení práce v súbore je potrebné vykonané zmeny uložiť. Výzva na uloženie vykonaných zmien sa zobrazí pri zatváraní zápisníka príkazom pravý Shift+ body 1, 3, 4, 6. Odpovieme áno stlačením bodu 1, zmeny sa uložia, a nie stlačením bodov 1, 3, 4, 5, zmeny sa nenávratne stratia.

Ak súbor ešte nebol ani raz uložený, pracujeme v novom súbore, uložíme ho tak, že stlačíme pravý Shift a bod 1. Následne napíšeme jeho názov a potvrdíme stlačením bodu 8.

V prípade potreby priebežného ukladania práce ho vykonáme stlačením pravého Shift a bodoov 2, 3, 4, alebo z ponuky funkcií Súbor potvrdíme položku Uložiť.

Ukladanie súborov sa automaticky realizuje na vloženú SD kartu do priečinka Poznámky notes.

Otvorenie existujúceho súboru

Súbor uložený na SD karte otvoríme nasledujúcim postupom:

 • Stlačíme pravý Shift a body 1, 3, 5. Alebo stlačíme tlačidlo Ponuka a v ponuke Súbor zvolíme položku Otvoriť.
 • V zozname existujúcich súborov nájdeme hľadaný. V zozname sa pohybujeme stláčaním bodov 1 a 4.
 • Výber potvrdíme bodom 8.

Ak chceme otvoriť braillovský súbor s knihou či iným textom, prejdeme do priečinka books. Pri prechádzaní obsahu SD karty je vo vrchnej časti zoznamu položka umožňujúca prechod na nadradenú úroveň. Prechod potvrdíme bodom 8. Súbory s braillovským obsahom majú príponu brf a do displeja sa prekopíruju z počítača pri pripojení displeja k počítaču ako USB úložné médium. Po otvorení takéhoto súboru sa kurzor nachádza na mieste, kde sme súbor opustili. Súbory takéhoto typu sa nedajú upravovať a otvoria sa vždy v režime iba na čítanie.

Odstránenie súboru

Ak chceme odstrániť niektorý zo súborov na SD karte postupujeme nasledovne:

 • Nájdeme a otvoríme jeden zo súborov na SD karte. Nesmie to byť súbor, ktorý chceme odstrániť.
 • Prejdeme do ponuky Súbor. Otvoríme ju stlačením bodu 8. Nájdeme a potvrdíme položku Odstrániť.
 • Aplikácia nás vyzve na výber súboru, ktorý bude odstránený. Pohybom medzi uloženými súbormi a priečinkami nájdeme a potvrdíme súbor, ktorý chceme odstrániť.
 • Zobrazí sa otázka pre potvrdenie odstránenia. Stlačíme bod 1 (áno) alebo body 1, 3, 4, 5 (nie). Vykoná sa príslušná akcia.
 • Po úspešnom odstránení je zobrazený oznam.

Ak sa pokúsime odstrániť aktuálne otvorený súbor, aplikácia zobrazí oznam o jeho používaní a nedovolí ho odstrániť.

Práca s textom

Pri práci s textom sa vyskytujú situácie, kedy potrebujeme časti textu premiestniť, skopírovať, vymazať, či inak upraviť. Pre tieto účely poskytuje aplikácia Zápisník nasledujúce príkazy.

 • Začiatok bloku výberu – ľavý Shift + body 1, 3, 4.
 • Koniec bloku výberu – ľavý Shift + body 2, 3, 4.
 • Vybratý text je označený bodmi 7 a 8 pod všetkými znakmi označeného bloku.
 • Kopírovať do schránky – ľaví Shift + body 1, 4.
 • Vystrihnúť do schránky – ľaví Shift + body 1, 3, 4, 6.
 • Odstrániť – ľaví Shift + body 1, 4, 5.
 • Vložiť text zo schránky – ľaví Shift + body 1, 2, 3, 4.
 • Vložiť aktuálny dátum a čas – voľbou z hlavnej ponuky Upraviť.
 • Pre rýchly návrat na konkrétne miesto v dokumente môžeme na toto miesto umiestniť značku pre rýchly návrat. Značku vytvoríme príkazom ľaví Shift + body 1, 3, 4. Kurzor vrátime na značku príkazom ľaví Shift + body 1, 2, 4, 5. Značka je aktívna iba v čase otvorenia dokumentu. Ako náhle dokument zatvoríme, značka sa stratí. Nie je prítomná ani po opätovnom otvorení dokumentu.
 • Vyhľadávanie v súbore – pravý Shift + body 1, 2, 4. Zobrazí sa výzva na zadanie hľadaného textu. Po jeho zadaní potvrdíme úmysel vyhľadávať stlačením bodu 8.
 • Ďalší výsledok vyhľadávania – pravý Shift + bod 4. Nájdené slovo je označené blikajúcim kurzorom pod prvým písmenom.

Pripojenie k PC ako USB vymeniteľná jednotka

Focus 40 Blue môžeme pripojiť k počítaču aj v móde vymeniteľného USB pamäťového média. V tomto móde sa objaví v počítači priestor vloženej SD karty ako USB disk. Môžeme na kartu umiestniť súbory typu brf a neskôr ich už v displeji čítať. Súbory tohto typu sú textové súbory v braillovskom formáte určené na čítanie v hmatovom riadku, alebo pripravené pre tlač na braillovskej tlačiarni. Môžu obsahovať rôzny obsah podľa toho, čo si uložíme v takomto formáte. Pripojenie v režime USB uskutočníme nasledujúcim postupom:

 • Focus 40 Blue je vypnutý.
 • Držíme ľavé tlačidlo pre posun v texte (dvojitá šípka vľavo na prednom paneli displeja) a súčasne pripojíme USB kábel k počítaču. Zasunieme kábel do USB rozhrania.
 • Tlačidlo pre posun držíme až do chvíle, kým počítač nerozpozná pripojené zariadenie. Ozve sa signál pripojenia a čítač oznámi, že je zariadenie pripravené na použitie.

V tomto režime je priestor SD karty dostupný prostredníctvom aplikácie na správu priečinkov a súborov, napríklad Prieskumník. Umiestnime súbory brf do priečinka Focus5\scrathpad\books. Taktiež môžeme nepotrebné súbory vymazať.

Po dokončení práce odpojíme zariadenie od počítača použitím funkcie Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť vymeniteľné média.

Export textu do počítača

Focus 40 Blue umožňuje nami vytvorené poznámky či rozsiahlejšie texty exportovať do pokročilejšieho textového editora v počítači. V ňom môžeme pokračovať v úpravách textu či jeho zložitejšom formátovaní. Export zrealizujeme nasledovným postupom:

 • Focus 40 máme pripojený k počítaču, napríklad cez rozhranie Bluetooth.
 • V počítači máme spustený textový editor, napríklad MS Word a v ňom otvorený dokument. Kurzor počítača nastavíme na miesto, kam chceme vložiť obsah súboru z hmatového displeja.
 • V hmatovom displeji spustíme aplikáciu Zápisník. Otvoríme súbor, ktorého obsah chceme exportovať.
 • Otvoríme ponuku funkcií Zápisníka, stlačíme tlačidlo Ponuka. Presunieme sa na položku Export a potvrdíme ju bodom 8. Zobrazí sa položka Exportovať. Potvrdíme ju stlačením bodu 8.

Celý obsah otvoreného súboru sa prekopíruje do dokumentu v počítači na miesto, kde bol umiestnený kurzor.

Exportovať sa dajú iba nami vytvorené súbory. Týmto spôsobom nie je možné exportovať súbory vo formáte brf.

Čítanie braillovských kníh

Focus 40 Blue umožňuje čítať textové dokumenty vo formáte brf. BRF je formát súboru pripravený pre zobrazovanie na hmatových braillských displejoch. V tomto formáte je možné knihy umiestniť na SD kartu zariadenia do priečinka „books“. V aplikácii Zápisník môžeme takéto súbory otvoriť. Ich obsah sa zobrazí na hmatovom riadku v braillovom písme. Orientáciou v texte a čítaním hmatom máme možnosť vnímať ich obsah. Po otvorení sa kurzor umiestni na miesto, kde sa nachádzal pri zatvorení súboru. Môžeme plynule pokračovať v čítaní. Súbory typu brf sa otvárajú iba na čítanie. Nemôžeme ich v displeji nijako upravovať. Ak si chceme uložiť textový dokument do formátu brf, urobíme to v špecializovaných aplikáciách pre transformáciu textu do braillovho písma, respektíve pre braillovské zariadenia. Môžeme napríklad použiť aplikáciu Duxbury. V čase písania článku výrobca hmatového displeja vydal aktualizáciu firmwaru. Po aktualizácii Focus 40 Blue dokáže zobrazovať aj braillovské knihy v kódovaní UTF8 a uložené ako čistý text. Túto úpravu môžeme zrealizovať v aplikácii Poznámkový blok (Notepad), ktorý je integrovaný priamo v operačnom systéme Windows 10. Súbor firmwaru a postup na aktualizovanie nájdeme na adrese: https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus/Focus5Downloads. Týmto vylepšením funkcionality sa stáva čítanie braillovských kníh ľahko dostupné aj pre používateľov, ktorí čítajú v slovenskom jazyku. V zobrazovaných textoch je správne zobrazovaná diakritika.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.