Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Focus 40 Blue: komunikujeme s počítačom v Braillovom písme

Braillovo písmo je reliéfny typ písma, ktorý používajú nevidiaci. Písmená vystupujú do priestoru, čím je umožnené, aby bol text vnímaný nevidiacim prostredníctvom hmatu. Jednotlivé písmená sú tvorené kombináciou vystupujúcich bodov usporiadaných do dvoch stĺpcov a troch riadkov. Môžeme si to predstaviť ako bodky na kocke Domina, kde sú prítomné stále len niektoré body. Toto písmo sa používa, ak si nevidiaci robí poznámky na papier či číta tlačené materiály hmatom. Bežne sa s ním stretneme napríklad na obaloch liekov.

Vo veku počítačov je tiež možné využívať túto formu komunikácie a to aj priamo s počítačom. Nevidiaci môže využívať tento spôsob vnímania informácií, ktoré mu počítač sprostredkúva, ako aj plne ovládať funkcie počítača ako aj jednotlivých aplikácií. Pre tento účel sú vyvinuté špecializované zariadenia, takzvané hmatové displeje. Hmatový displej označovaný aj ako braillský riadok, je zariadenie, ktoré po pripojení k počítaču umožňuje zadávať príkazy pre operačný systém a jednotlivé aplikácie, písať text a zobrazovať text z obrazovky v braillovom písme. Môžeme ho prirovnať k externej klávesnici.

Nevidiaci používatelia pri práci s počítačom najčastejšie používajú hlasový výstup a ovládanie cez klasickú klávesnicu. Pri použití hmatového displeja však môžu využiť fungovanie bez hlasovej odozvy a s vypnutým monitorom. Docielia tak úplné súkromie pri práci s počítačom. Čo môže byť v niektorých prípadoch požadovaný spôsob fungovania.

V nasledujúcom texte si uvedieme použitie hmatového displeja Focus 40 Blue piatej generácie pri práci s počítačom s operačným systémom Windows 10.

Pripojenie k počítaču

Hmatový displej potrebuje pre svoju funkčnosť, aby bol v počítači nainštalovaný a spustený niektorý z čítačov obrazovky. Výrobca displeja odporúča čítač JAWS, minimálne porovnateľné výsledky sme však dosiahli aj pri práci so spusteným čítačom NVDA. Výrobca spolu s displejom dodáva aj inštalačné CD. Nachádza sa na ňom ovládač pre zariadenia pre operačný systém Windows. Ten je potrebné nainštalovať ešte pred pripojením displeja k počítaču. Druhým krokom je pripojenie displeja k počítaču prostredníctvom USB kábla. Po pripojení dôjde k rozpoznaniu nového zariadenia operačným systémom. Následne zrealizujeme nastavenie hmatového displeja priamo v čítači, ktorý budeme s riadkom používať.

Nastavenie v čítači JAWS má svoju samostatnú položku v hlavnej ponuke funkcí. Nájdeme ju v skupine Nastavenie pod názvom Braille. Jej aktivovaním sa zobrazí dialógové okno, kde v položke Predvolený braillský riadok by mala byť zobrazená položka Focus. Pomocou funkcií a volieb v tomto dialógu ako aj v dialógoch dostupných po stlačení tlačidiel je možné modifikovať funkcionalitu a odozvu zariadenia.

Pri použití čítača NVDA sa nastavenia hmatového displeja nachádzajú medzi ostatnými skupinami nastavení v dialógovom okne Nastavenia. Aby bola práca s displejom komfortná, mali sme nainštalovaný doplnok Braille extender, ktorý rozširuje použitie s čítačom NVDA.

Obydva čítače po vykonaní nastavení automaticky detegujú pripojenia braillovského riadka a umožnia s ním hneď pracovať.

V priebehu nastavovania je dôležité zvoliť si slovenskú vstupnú aj výstupnú braillskú tabuľku. Ide o nastavenie, ktoré zabezpečí, že sa na displeji budú zobrazovať a displej bude chápať písanie na braillovskej klávesnici v slovenskom jazyku. Pri transformácií textu zobrazeného na displeji počítača je tento znak po znaku transformovaný na jeho reprezentáciu v braillovom písme. Táto reprezentácia je rôzna pre každý jazyk. Pri nesprávnom nastavení by sa následne mohlo stať, že slovenský text je prekladaný pomocou anglickej prekladovej tabuľky a následne by zobrazené znaky či text nedávali zmysel.

Pripojenie pomocou Bluetooth

Druhý spôsob pripojenia je prostredníctvom Bluetooth rozhrania. Displej, ak nemá pripojenie cez USB kábel a je zapnutý, snaží sa komunikovať cez Bluetooth rozhranie. Aby sme túto komunikáciu mohli využiť, musíme Focus40 Blue spárovať s počítačom, s ktorým ho chceme používať. Párovanie uskutočníme pomocou pridania nového zariadenia Bluetooth. Počítač vyhľadá displej a zobrazí ho ako Focus 40 Blue. Následne si od nás vypýta zadanie PIN kódu. Ten tvorí reťazec 0000. Po úspešnom spárovaní je displej detegovaný pri každom jeho zapnutí. Samozrejme musíme mať v počítači neustále spustenú bluetooth komunikáciu.

Niekoľkokrát sa nám stalo, že pripojenie po zapnutí braillovského riadka nešlo až tak hladko. V takýchto prípadoch pomohlo reštartovanie čítača.

Práca s displejom

Pracovať s displejom môžeme niekoľkými spôsobmi.

 1. Displej ako čítacie zariadenie. Pripojený hmatový riadok používame ako zobrazovacie zariadenie, ktoré dynamicky zobrazuje aktuálny text v braillovom písme. Text čítame hmatom, alebo ho môžeme vnímať aj sluchom, ak máme súčasne zapnutú hlasovú odozvu čítača.
 2. Displej ako vstupné aj výstupné zariadenie. Hmatový displej používame nielen na čítanie zobrazovaného textu ale aj na písanie prostredníctvom braillovskej klávesnice. Na písanie môžeme použiť 6 bodový alebo 8 bodový tvar braillovho písma. Ak chceme použiť 8 bodovú reprezentáciu, musíme si overiť, či je v danom jazyku podporovaná. Overíme si to v nastaveniach čítača pre braill. Aj tomto móde použitia môžeme využiť hlasovú odozvu čítača. Nie je to však podmienkou použitia.
 3. Displej ako externá klávesnica. Hmatový displej používame na plnohodnotné ovládanie práce v operačnom systéme ako aj v jednotlivých aplikáciách. Čítame zobrazovaný text hmatom, píšeme braillovým písmom a ovládame funkcie aplikácií príkazmi z klávesnice displeja. V tomto režime môžeme, no nemusíme využiť hlasovú odozvu čítača. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch použitia.

Ovládanie operačného systému a aplikácií

Ovládanie funkcií operačného systému ako aj využívaných aplikácií prostredníctvom klávesnice hmatového displeja sa zakladá na zadávaní príkazov, ktoré reprezentujú jednotlivé funkčné či modifikačné klávesy štandardnej klávesnice, ako aj príkazy, ktoré reprezentujú niektoré klávesové skratky priradené k niektorým funkciám. Používateľ hmatového displeja si musí osvojiť sériu príkazov, ktoré reprezentujú stlačenie napríklad kláves Tabulátor, Ctrl, Alt na štandardnej klávesnici aj klávesových skratiek napríklad Alt+tabulátor, Alt+F4 a podobne. Reprezentácia týchto príkazov sa líši podľa toho, aký čítač obrazovky sa spolu s hmatovým displejom používa. Čítač JAWS aj čítač NVDA má svoju reprezentáciu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad príkazov pre čítače JAWS a NVDA.

Výber z príkazov hmatového displeja pre čítače JAWS a NVDA

Popis Príkaz, klávesa, klávesová skratka JAWS NVDA
Potvrdenie Enter Bod 8 Bod 8
Prechod na nasledujúcu aktívnu položku Tabulátor Medzera+ body 4,5 Medzera+ body 4,5 alebo pravé ovládacie tlačidlo
Prechod na predchádzajúcu aktívnu položku Shift+ Tabulátor Medzera+ body 1,2 Medzera+ body 1,2 alebo ľavé ovládacie tlačidlo
Kontextová ponuka Shift+ F10 Pravý Shift+ medzera+ bod 2 Medzera+ body 5,8
Ponuka Štart Špeciálny kláves Windows Pravý Shift+ bod 4 Medzera+ body 2,4,5,6
Zrušenie akcie Esc Pravý Shift+ bod 1 Medzera+ body 1,5
Kláves Windows Windows Medzera+ body 4,8 Ľavý+pravý Shift a následne stlačíme písmeno, ktoré spolu vytvára klávesovú skratku alebo ľavé výberové tlačidlo+ písmeno z klávesovej skratky
Prechod na pracovnú plochu Windows+ m alebo Windows+ d Medzera+ body 4,8 a následne body 1,3,4 alebo 1,4,5 Ľavé ovládacie tlačidlo+ body 1,3,4
Prechod na systémový panel Windows+ b Medzera+ body 4,8 a následne body 1,2 Ľavé ovládacie tlačidlo+ body1,2
Prechod na predchádzajúcu položku Šípka nahor Kolískové tlačidlo hore | Medzera+ bod 1
Prechod na nasledujúcu položku Šípka nadol Kolískové tlačidlo nadol Medzera+ bod 4
Pohyb po položkách vpravo Šípka vpravo Medzera+ bod 5 Medzera+ bod 6
Pohyb po položkách vľavo Šípka vľavo Medzera+ bod 2 Medzera + bod 3
Prepínanie medzi spustenými aplikáciami Alt+ Tabulátor Medzera+ body 6,8 a následne medzera + body 4,5 Medzera+ body 2,4,5
Zoznam spustených aplikácií Ctrl+ Alt+ Tabulátor Medzera+ body 3,6,8 Ľavý Shift+ medzera
Kláves čítača Kláves čítača (Ins) Medzera+ body 5,8 Medzera+ body 1,3,4,5
Opusti formulárovi režim Esc Medzera+ body 1,3,4,6 Medzera+ body 1,3,4,5 a následne medzera
Prečítaj prvý riadok dokumentu JÁWS key+ šípka nahor Ľavé+pravé kolískové tlačidlo nahor nemá
Prečítaj posledný riadok dokumentu Ľavé+pravé kolískové tlačidlo nadol nemá
Nasledujúce okno dokumentu, nasledujúca karta Ctrl+ tabulátor Medzera+ body 5,6 Medzera+ body 1, 4 následne medzera+ body 4,5
Predchádzajúce okno dokumentu, predchádzajúca karta Medzera+ body 2,3 Medzera+ body 1, 4 následne medzera+ body 1,2
Rozbalenie zoznamu Ľavý Alt+ šípka nadol Ľavý Shift+ pravé kolískové tlačidlo nadol Bod 8
Zatvorenie zoznamu Ľavý Alt+ šípka nahor Ľavý Shift+ pravé kolískové tlačidlo nahor Medzera+ body 1, 5
Jaws okno, NVDA ponuka JAWS key+ j Pravý Shift+ body 2,5,6 Medzera+ body 1, 3, 4, 5 následne body 1, 3, 4, 5
Prečítaj systémový čas JAWS key+ F12 Pravý Shift+ body 1,2,3 (Len v brailly(
Obnovenie obrazovky F5 Pravý Shift+ body 1,3,5,6 Medzera+ body 3, 4, 5 a bod 8,
Spustiť JAWS Ctrl+ Alt+ j Pravý Shift+ body 2,3
Ukončiť čítač JAWS – Ins+ F4, NVDA – Ins+ q Pravý Shift+ body 2,5,6
Ukončenie aplikácie Alt+F4 Medzera+ body 6, 8 následne medzera+ body 1, 5, 8 Medzera+ body 2, 5, 6
Prepínanie medzi aplikáciami Alt+ tabulátor Ľavý Shift+ body 4, 5 Medzera+ body 2, 4, 5

V tabuľke sme uviedli len niekoľko základných príkazov pre prácu s hmatovým displejom a ich ekvivalenty pre čítače JAWS a NVDA. Obidva čítače podporujú oveľa širší zoznam príkazov pre efektívnu prácu s textom či jednotlivými aplikáciami. Tento zoznam je však už mimo rozsah tohto článku. Kompletný zoznam príkazov a spôsob ich vykonávania

Popis displeja

Text obsahuje názvy rôznych tlačidiel hmatového displeja. Nižšie uvádzame krátky popis. Na ľavej strane displeja sa nachádza tlačidlo pre zapnutie a vypnutie. Vedľa neho slot pre SD kartu a konektor pre napájací adaptér alebo pre USB kábel pre pripojenie k počítaču.

Na prednej strane sa nachádzajú tlačidlá zľava doprava:

 • Ľavé tlačidlo pre posun označené reliéfnou šípkou – posun v texte o jednu dĺžku riadka doľava;
 • Kolískové tlačidlo – presun medzi riadkami nahor a nadol;
 • Ľavé ovládacie tlačidlo reliéfne označené okrúhlou prehĺbeninou – zadávanie príkazov spolu s braillovskými tlačidlami, presun tabulátora;
 • Ľavý Shift – zadávanie príkazov;
 • Pravý Shift – zadávanie príkazov;
 • Ľavé ovládacie tlačidlo reliéfne označené okrúhlou prehĺbeninou – zadávanie príkazov spolu s braillovskými tlačidlami, presun tabulátora;
 • Pravé kolískové tlačidlo – presun medzi riadkami textu nahor a nadol;
 • Pravé tlačidlo pre posun reliéfne označené šípkou doprava – posun v texte o jednu dĺžku riadka doprava;

Na hornej strane zariadenia sa nachádzajú:

 • Ľavé kolískové tlačidlo, vľavo od hmatových buniek – posun v obsahu nadol a nahor;
 • Pravé kolískové tlačidlo, vpravo od hmatových buniek – posun v obsahu nadol a nahor;
 • Tlačidlo zmeny režimu – okrúhle tlačidlo vľavo aj vpravo nad kolískovým tlačidlom;
 • Kurzorové tlačidlá, tlačidlo nad každou braillovskou reliéfnou bunkou – presun kurzora na danú pozíciu;
 • Medzerník – tlačidlo v strede pod braillovskými bunkami;
 • Braillovské body zľava doprava 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8 – tlačidlá v hornej časti zariadenia v štýle Pichtovho obojručného písacieho stroja;
 • Tlačidlo pre vstup do menu hmatového displeja – tlačidlo v strede medzi braillovskými bodmi.

Doplnené júl 2022

S aktualizáciami čítačov obrazovky JAWS a NVDA ako aj s aktualizáciou firmware hmatového displeja prichádzajú zmeny v ovládaní ako aj doplnenie funkcionality displeja. Pre úplnú aktuálnosť informácií si prečítajte aj ďalšie články ohľadom tohto hmatového displeja na našich stránkach. Nájdete ich po zadaní hesla Focus alebo braille do vyhľadávacieho poľa alebo pod heslom Braille, ktoré potvrdíte na tejto stránke.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.