Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zoom H1E: Rekordér, ktorý vás nenechá v úzkych (1. časť)

Ak ste niekedy používali digitálny diktafón alebo rekordér, mohli ste byť pri nahrávaní frustrovaní. Nevedeli ste zistiť stav batérie, zostávajúci čas nahrávania a niekedy ste si neboli istí, či skutočne nahrávate. Firma Zoom uviedla na trh začiatkom roka 2024 novú sériu rekordérov s označením Essential. Ide o trojicu H1E, H4E a H6E. Vyznačujú sa tým, že umožňujú nahrávať vo formáte wav s rozlíšením 32 floating point. Pre nevidiacich a slabozrakých používateľov je zaujímavá tiež skutočnosť, že všetky tieto produkty sú vybavené anglickým hlasovým výstupom. Tento je predvolene aktivovaný, takže hneď po vybalení je možné väčšinu vecí aj bez zraku nastaviť a používať. V tomto článku sa zameriam na Zoom H1 essential. Ako funguje hlasový výstup a základné operácie si ukážeme v podcaste, v článku sú zhrnuté aj pokročilé činnosti vrátane aktualizácie firmware. Ak by ste chceli počuť ukážky, pustite si nasledujúcu zvukovú nahrávku.

Popis Zoom H1E

Predpokladajme, že Zoom H1E máme otočený tak, že displej smeruje smerom k nám. Na vrchu sa nachádzajú dva mikrofóny. Ak ste mali niekedy v rukách H1 a H1N, budete si pamätať obruč, v ktorej boli mikrofóny umiestnené. H1E má mikrofóny bez tejto obruče. Pod displejom sa nachádza v jednom rade štvorica tlačidiel. Tieto majú rôzne funkcie v závislosti od toho, kde sa nachádzame. Väčšinou ale prvé tlačidlo zľava slúži ako tlačidlo späť. Druhé a tretie slúžia ako šípky hore a dole, pohybujeme sa nimi medzi položkami. Štvrté tlačidlo potvrdzuje výber. Pod týmito tlačidlami sú opäť štyri tlačidlá, tieto sú však umiestnené do štvorca. V strede štvorca je okrúhle tlačidlo, ktoré slúži na spustenie a zastavenie nahrávania. Nad ním je zľava tlačidlo stop, vedľa neho tlačidlo prehrať/pauza. Dvojica spodných tlačidiel slúži na prechod na predchádzajúci a nasledujúci súbor.

Prejdime teraz na pravú stranu. Hore sa nachádza 3,5 mm vstup, do ktorého je možné pripojiť externý mikrofón (aj s fantómovým napájaním), prípadne line in (napríklad výstup z mixážneho pultu). Pod ním je vstup USB-C. Nasleduje tlačidlo menu a úplne na spodku je vstup na SD kartu. Je potrebné otvoriť ochranný kryt a kartu zasunúť.

Na ľavej strane máme tri dôležité prvky. Na vrchu je 3,5 mm vstup na slúchadlá. Nasleduje koliesko, ktorým regulujeme hlasitosť výstupu v slúchadlách alebo reproduktore. Na spodku je posuvné tlačidlo. Posunutím tlačidla smerom dole H1E zapneme alebo vypneme, posunutím hore zamkneme tlačidlá.

Na zadnej strane je na vrchu reproduktor, pod ním vstup na pripojenie stojana a nakoniec priestor pre batérie. Kryt je potrebné otvoriť, na napájanie sa používajú dve AAA batérie.

Prvé spustenie

Aby bolo možné H1E spustiť, je potrebné vložiť batérie resp. môžete ho pomocou USB portu pripojiť napríklad k powerbanke. Keďže nedisponuje internou pamäťou, budete potrebovať SD kartu. Podporované sú karty do veľkosti 1 TB.

Rekordér zapneme posunutím bočného tlačidla na ľavej strane smerom dole. Ozve sa zvukový signál a vzápätí aj hlasový výstup. Počujeme „guide sound“ (hlasový sprievodca).

Pri prvom spustení je potrebné prejsť sprievodcom. S položkami pracujeme pomocou štvorice tlačidiel v hornom rade pod displejom. Prvé tlačidlo zľava slúži ako späť, druhé prejde na predchádzajúcu položku, tretie na nasledujúcu položku a štvrté potvrdí zvolenú možnosť.

Hneď po spustení počujeme výzvu „guide sound“ (hlasový sprievodca). Táto výzva sa objavuje vždy, teda aj vidiaci používateľ počuje na začiatku hlasový výstup. V tomto bode je možné zvoliť:

 • „English + beep“ (Angličtina a pípanie): Táto možnosť je vhodná pre nevidiacich. Poskytuje plnú hlasovú odozvu.
 • „Beep only“ (len zvuky): Poskytuje len čiastočnú odozvu, činnosti sú oznamované len zvukom. +“off“ (vypnuté): Túto možnosť budú chcieť pravdepodobne zvoliť vidiaci používatelia, v tomto prípade je potrebné sa plne spoliehať len na displej.

V našom prípade zvolíme prvú možnosť, English + beep.

Následne je potrebné nastaviť jazyk rozhrania. Ide o jazyk, v ktorom sa zobrazujú informácie na displeji, voľba jazyka nemá vplyv na hlasový výstup. Takže je možné mať na displeji menu vo Francúzskom jazyku a hlasový výstup bude hovoriť aj tak anglicky. Ďalšie jazyky hlasového výstupu je možné doinštalovať. My pre konzistentnosť zvolíme „english“ (angličtina).

Tretím krokom v úvodnom sprievodcovi je nastavenie formátu dátumu a času. Máme tieto možnosti:

 • „Year, month, day“ (rok, mesiac, deň): Napríklad 2. marca 2024 bude zobrazené na displeji ako 2024/03/02. Toto má tiež vplyv na názvy súborov pri ukladaní nahrávok. Odporúčam zvoliť práve túto možnosť a to z dvoch dôvodov. Súbory budú usporiadané chronologicky v správnom poradí. Navyše, staršie verzie firmware obsahujú chybu a ak zvolíme iný formát dátumu, nie je možné potom dátum správne nastaviť. (Po aktualizovaní firmware na v 1.20 je možné správne nastaviť čas a dátum aj pri inom zobrazení. O aktualizovaní píšeme podrobne v tretej časti).
 • „Month, day, year“ (mesiac, deň, rok): Dátum zobrazuje v poradí mesiac, deň, rok.
 • „Day, month, year“ (deň, mesiac, rok): Dátum zobrazí tak, ako zvyčajne na Slovensku píšeme, teda napríklad 2. 3. 2024.

Po zvolení formátu dátumu sa ocitneme na obrazovke s nastavením správneho času a dátumu. Aj tu na pohyb používame štvoricu tlačidiel v hornom rade pod displejom.

 • Po aktivovaní položky „year“ (rok) Je možné nastaviť aktuálny rok. Hlasový výstup povie napríklad „24 set“ (24 nastavené) a vrátime sa späť do menu s nastavením času a dátumu.
 • „Month“ (mesiac): Umožňuje nastaviť aktuálny mesiac. Všimnite si, že medzi položkami je možné prechádzať dookola a ak pôjdete na začiatku šípkou smerom doľava, ocitnete sa rovno na decembri. Po potvrdení hlas opäť oznámi napríklad „3 set“ (3 nastavené).
 • Rovnako je možné nastaviť deň v mesiaci (day), hodinu (hour) a minútu (minute). Pri minúte oceníme možnosť podržať tlačidlá, čím rýchlejšie prejdeme cez dostupné možnosti.
 • Nakoniec je potrebné potvrdiť položku OK.

Na ďalšej obrazovke môžeme určiť typ používaných batérií. Toto nastavenie slúži pre presnejšie určenie kapacity batérie a správne oznamovanie stavu batérie.

Pokiaľ sa podarí SD kartu načítať, ocitneme sa na obrazovke nahrávania. V opačnom prípade sa objaví ešte jedna obrazovka s možnosťami formátovania a testu SD karty.

 • „SD format“ (formátovanie SD karty): Po aktivovaní je možné pamäťovú kartu sformátovať. Upozorňujem, že toto zmaže obsah karty. Po aktivovaní položky máme dve možnosti: „Cancel“ (zrušiť) a „execute“ (spustiť). Ak spustíme formátovanie, po skončení sa ozve „done“ (hotovo).
 • Nasledujú možnosti „Full test“ (kompletný test) a „quick test“ (rýchly test). Obe slúžia na otestovanie SD karty. Ide o overenie, či je možné na kartu zapisovať a následne z nej prečítať údaje. V oboch prípadoch máme po potvrdení možnosti „cancel“ (zrušiť) a „execute“ (spustiť). Pozitívny výsledok testu je oznámený hláškou „pass“ (v poriadku). Akýkoľvek iný výsledok znamená, že pamäťová karta nemusí byť v poriadku a pri nahrávaní môže dôjsť k strate údajov.

Z tejto ponuky po naformátovaní a otestovaní SD karty je možné vrátiť sa tlačidlom menu.

Obrazovka nahrávania

Ak už máme všetko nastavené, ocitneme sa na obrazovke nahrávania. Toto je obrazovka, ktorá sa štandardne ukáže vždy, keď rekordér zapneme. Vyskúšajte si, ako to vyzerá jednoducho tak, že rekordér reštartujete:

 • stlačte bočné tlačidlo na ľavej strane smerom dole a počkajte na zvukový signál.
 • Opätovne stlačte tlačidlo a počkajte na zvukový signál.

Po štarte počujeme vždy niečo ako „rec standby. Remaining time… Battery Level: full. Stereo, lovcut: off“. Rozoberme si túto informáciu na časti:

 • „Rec standby“ (obrazovka nahrávania): Z tohto miesta je možné okamžite začať nahrávať.
 • „Remaining time“ (zostávajúci čas): prepočíta voľné miesto na pamäťovej karte na hodiny a minúty nahrávacieho času, teda koľko materiálu je ešte možné nahrať. Prepočet sa riadi podľa toho, ako máme nastavenú vzorkovaciu frekvenciu a či nahrávame stereo alebo mono.
 • „Battery level“ (stav batérie): Povie aktuálny stav batérie. Môžeme počuť „full“ (plná“), „medium“ (stredná) alebo „lov“ (nízka).
 • Stereo / mono: Oznamuje, či nahrávame stereo alebo mono.
 • locut: Oznamuje stav filtra spodných frekvencií.

Posledné dve možnosti si popíšeme neskôr v tomto texte. Na tomto mieste je potrebné dodať, že tento sumár sa ozýva len pri štarte, ak otvoríme menu a vrátime sa, počujeme už len „rec stand by“. Oznámenie sa nám môže zdať zdĺhavé, hlavne ak chceme naozaj rýchlo niečo nahrať. Pozitívnou správou je, že ho nemusíme počúvať celé a môžeme ho prerušiť napríklad spustením nahrávania.

čo je to ten 32 bit fp?

Pred prvým nahrávaním si vysvetlíme, čo je to wav 32-bit fp. V bežnom živote sa najčastejšie stretávame so 16-bitovým záznamom zvuku. Určite ste už počuli niečo o tom, že pri nahrávaní nie je dobré ísť do tzv. červených čísel, lebo nahrávka potom „klipuje“. Jednoducho, ak prekročíme určitú hlasitosť, pri 16-bitovom formáte 0 db, zvuk sa nenávratne skreslí (nachvíľku teraz zabudneme na to, že existujú nástroje, ktoré aj toto vedia viac či menej úspešne vyriešiť). Ak však nahrávame vo formáte wav 32-bit fp, tento problém odpadá. Tento formát totiž umožňuje zachytiť aj veľmi hlasné zvuky bez skreslenia. To je aj dôvod, prečo na H1E nenájdeme možnosť nastaviť úroveň vstupného signálu. Skrátka nie je potrebné sa tým zaoberať. Jediné, čo nás zaujíma je úroveň výstupného signálu, ktorú si nastavíme tak, ako nám to vyhovuje. 32-bitové súbory dnes dokáže otvoriť väčšina zvukových editorov, vrátane Reaperu a Audacity a dokonca aj Cool edit pro 2.1. Upozorňujem však, že tieto súbory sú skutočne veľké a ak ich chceme distribuovať, je vhodné ich normalizovať a previesť na 16-bitový formát wav, prípadne flac, mp3 a pod. Samotný H1E umožňuje nahrávať len do formátu 32-bit FP, nie je tu vôbec možnosť nahrávať do mp3. Môžeme ale nahrávky priamo v h1E normalizovať a exportovať do 16-bitového formátu.

Aj keď sme povedali, že samotné 32-bitové audio prakticky neumožňuje dosiahnuť skreslenie, musíme ešte dávať pozor na skreslenie, ktoré môže nastať, ak prekročíme hlasitosť, ktorú znesie elektronika samotných mikrofónov a line in vstupu. Ak sa toto stane, sme upozornení hláškou „imput overload“ (preťaženie vstupu). Mne sa to podarilo dosiahnuť silným fúknutím do mikrofónov, resp. pustením hlasného zvuku cez line in kábel. Štandardne by ste ale tento stav nemali dosiahnuť. Preťaženie je možné obmedziť aj zapnutím filtra spodných frekvencií.

Prvá nahrávka

H1E predvolene nahráva stereo, so vzorkovacou frekvenciou 48 KHZ. Neskôr si ukážeme, ako toto zmeniť. Urobme ale pokusne prvú nahrávku.

 • Mali by sme byť na obrazovke nahrávania. Počujeme „rec stand by“ (obrazovka nahrávania). Ak máme pripojené slúchadlá, počujeme aj odposluch z mikrofónov.
 • Hlasitosť odposluchu si môžeme upraviť kolieskom.
 • Nahrávanie spúšťame okrúhlym tlačidlom rec.
 • Spustenie nahrávania indikuje krátke pípnutie.
 • Počas nahrávania stále počujeme odposluch.
 • Počas nahrávania nás systém upozorní, ak máme slabú batériu hláškou „low battery“ (slabá batéria). Toto však počujeme len, ak sú pripojené slúchadlá.
 • Počas nahrávania nie je možné H1E vypnúť. To nám môže pomôcť uistiť sa, že stále nahrávame. Ak máme pripojené slúchadlá, počujeme pri pokuse o vypnutie dve pípnutia.
 • Nahrávanie zastavíme tlačidlom stop, prípadne tlačidlom rec. Zastavenie nahrávania indikujú dve pípnutia.

Ďalšie časti článku

Popisu pokročilých funkcií Zoomu H1 Essential sa budeme venovať v druhej a tretej časti článku.

2 komentáre

 1. Peter Vágner
  Peter Vágner 30. apríla 2024

  Zaujímavé zariadenie a ešte lepší článok a výstižný sprievodný podcast.
  Kým budeme čakať na pokračovanie článku, kupovať je možné napr. v tomto eshope:
  https://www.muziker.sk/zoom-h1essential

 2. Ondrej Rosík
  Ondrej Rosík 1. mája 2024

  Včera inak vyšla nová verzia firmware, ako aktualizovať popisujeme v tretej časti, pridali možnosť rýchlo zapnúť a vypnúť accessibility podržaním tlačidla menu. Môže sa hodiť, ak si už zvykneme na ovládanie a nechceme stále počúvať pokyny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.