Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

GPS navigácia pre nevidiacich používateľov mobilných telefónov s Androidom

Presunúť sa z miesta na miesto vlastnými silami a schopnosťami patrí k základným slobodám človeka. Nie je to však plne dopriate všetkým. Nevidiaci ľudia majú so samostatným presunom väčší či menší problém. Pomocnú ruku môžu podať aplikácie určujúce aktuálnu polohu a navigujúce do cieľa presunu. V nasledujúcom článku sa pokúsime priblížiť niektoré z nich.

Výber aplikácií

Do nášho výberu sa dostali aplikácie na základe:

 • všeobecného povedomia o navigačných aplikáciách, napríklad Sygic, Waze, Navigátor, Google Mapy,
 • odporúčania od nevidiacich ľudí – Dotwalker, GetThere,
 • prieskumu na Google Play – Accessible navigation for blind, Notnav GPS Accessibility, Lazario, Navigation For Blind (Proto), Maps & GPS Navigation OsmAnd.

Každú aplikáciu sme nainštalovali na zariadenie s operačným systémom Android 7. Testovanie sa skladalo z otestovania dostupnosti ovládacích prvkov s čítačom obrazovky, využívaním stiahnutých máp, potrebou neustáleho online pripojenia na internet, spoľahlivosťou hlasovej navigácie, využívaním inštalovanej alebo vlastnej syntézy reči, dostatočnosti a presnosti poskytovanej navigácie, možnosti uloženia bodov a trás. Netestovali sme platené verzie aplikácií.

GetThere

Aplikácia nás privítala jednoduchým a prehľadným dizajnom. Na úvodnej obrazovke obsahuje štyri tlačidlá, ktoré sú výrazne farebne odlíšené a zaberajú dostatočný priestor. Popisy tlačidiel sú rovnako dostatočne veľké. V rovnakom štýle sa nesie celé rozhranie aplikácie. Máme možnosť zvoliť si rečovú syntézu, ktorú bude aplikácia používať. Na výber sú všetky dostupné syntézy inštalované v telefóne. Jazyk rozhrania aplikácie je slovenský. Aplikácia ponúka určenie aktuálnej polohy, uloženie bodov, definovanie trasy na základe uložených bodov alebo podľa adresy bodov, vypočutie si popisu trasy pred jej absolvovaním, upozornenie k jednému z uložených bodov. Aplikácia sa nám páčila jednoduchým a účelným rozhraním a dostatočnou funkčnosťou. Obsahuje všetko, čo potrebuje chodec k tomu, aby sa premiestnil medzi dvoma bodmi. Nedostatkom aplikácie je jej nedostatočná presnosť v určovaní polohy. Iné aplikácie určili polohu presnejšie. Ďalším nedostatkom je určenie nie najkratšej trasy medzi východiskovým a cieľovým bodom. Asi najviac nám prekážalo, že pri popise trasy sa objavujú formulácie ako „pokračujte na nepomenovaná ulica“. A to aj v prípade, že ďalším pokynom je pokračujte dolu po ulici Tomášikova. Samotná navigácia sa spustí po potvrdení príslušného tlačidla alebo po opustení prehľadu trasy. Počas navigácie je pred každou navigačnou inštrukciou čítaný oznam o presnosti GPS navigácie: „Nezabúdajte, že presnosť GPS je 32 metrov“. Aplikácia potrebuje neustále pripojenie k internetu.

Accessible navigation for blind

Aplikácia sa vyznačuje jednoduchým rozhraním s prvkami usporiadanými v tvare pravouhlých dlaždíc s výraznou farbou a jasne čitateľným popisom ich významu. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a nie je možného zmeniť. Používa sa rečová syntéza aktuálne spustená v telefóne. Číta jednotlivé popisy a názvy. Samotná aplikácia nedisponuje vlastným systémom odčítania, spolieha sa na čítanie spustenou čítacou aplikáciou. Na úvodnej obrazovke nájdeme možnosť nastavenia, či sa bude navigovať pre auto alebo pre chôdzu a aké prvky majú byť zahrnuté do navigácie (Settings). Druhá dlaždica umožňuje vstup do samotnej navigácie. Ďalej je tu možnosť zobrazenia popisu aplikácie a hľadanie majáku. Potvrdením vstupu do navigácie sa zobrazia ovládacie tlačidlá pre určenie polohy, uloženie bodov medzi obľúbené, voľbu z uložených bodov, prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci bod, zobrazenie aktuálneho bodu na mape, zadanie adresy (hlasom alebo cez klávesnicu), prehľad predchádzajúcich či nasledujúcich bodov na trase. Aplikácia umožňuje zdieľanie bodu na mape s kontaktmi. Po aktivácii funkcie zobrazenia bodu na mape je používateľ vyzvaný na voľbu medzi aplikáciami, ktoré sú v telefóne nainštalované a poskytujú zobrazenie bodu na mape. Po tejto voľbe je spustená príslušná aplikácia a bod je zobrazený, alebo je zadaný do vyhľadávania a používateľ už iba potvrdí zobrazenie na mape. Po výbere bodu zadaním adresy alebo výberom z obľúbených (uložených) bodov je spustená navigácia. Navigačné inštrukcie sú poskytované v anglickom jazyku. Počas navigácie aplikácia zablokovala uzamknutie obrazovky telefónu. Telefón ostal počas celej doby pripravený na reakciu na dotyky. Tie je potrebné realizovať stále pri presune medzi navigačnými bodmi. Počas používania aplikácie sme zaznamenali duplicitné ukladanie mapových bodov medzi obľúbené. Ukladanie sa dialo aj bez toho, aby sme zvolili príslušnú funkciu. Pri navigácii neboli udávané vzdialenosti, teda sme ani približne nevedeli, ako ďaleko je po najbližšiu odbočku. Navyše poskytované údaje o vzdialenosti mali niekoľko desatinných miest aj pri údajoch o metroch, čo pôsobilo značne rušivo. V aplikácii nie je možné zobraziť zoznam krokov navigácie v textovej forme, navigačné inštrukcie sa dali iba vypočuť. Aplikácia pre svoju činnosť potrebuje neustále pripojenie k internetu. Pri štarte aplikácie je potrebné strpieť zobrazenie reklamy, preskočíme ju stlačením systémového tlačidla Späť.

NotNav

Aplikácia poskytuje možnosť evidovať zoznam mapových bodov a určenie aktuálnej polohy alebo polohy vzhľadom k zvolenému bodu. Pracuje s využitím údajov z GPS a Google máp. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a neumožňuje zmenu. Údaje poskytované aplikáciou (aktuálna poloha, rýchlosť a podobne) sú prezentované vstavanou rečovou syntézou nezávislou na hlase inštalovanom v telefóne. Grafické rozhranie nie je farebne výrazné. K lepšej orientácii pre slabozrakých prispieva použitie čierneho podkladu a bieleho písma. Aplikácia poskytuje iba veľmi skromnú funkčnosť v oblasti navigácie. Silnejšou stránkou je možnosť sprostredkovania množstva informácii o mapových bodoch získaných z Google máp. Aplikácia potrebuje neustále pripojenie k internetu.

Lazario

Aplikácia primárne poskytuje zoznam bodov záujmu v okolí aktuálnej polohy. Body sú získavané z Google máp a aktuálna poloha na základe údajov GPS a pripojenia k internetu. Pred samotným používaním je do telefónu stiahnutá príslušná mapa oblasti, v ktorej sa nachádzame. V našom prípade sa stiahli mapy pre Slovensko a Svet. Po spustení aplikácie je na obrazovke zobrazený zoznam kategórií pre body záujmu. Potvrdením kategórie sa načítajú príslušné body z Google máp. Zoznam kategórií je zobrazený formou výrazných ikon. Prostredníctvom funkcie Hľadať aplikácia umožňuje vyhľadať aktuálne umiestnenie alebo inú adresu na mape. Pre zobrazenie mapového bodu a určenie trasy z východiskového do cieľového bodu využíva služby Google máp. Lazario poskytuje možnosť nastaviť rozsah sprostredkovaných informácií o bodoch záujmu ako aj o navigačných bodoch počas samotnej navigácie. Rozhranie aplikácie je prehľadné a jednoduché. Nie je však primárne určené pre slabozrakých používateľov. S aplikáciou na čítanie obsahu obrazovky spolupracuje dobre a nenarazili sme na neprístupné prvky. Počas navigácie boli cinkaním oznamované blízke obchody. Ich poloha bola niekoľkokrát oznámená počas prechodu okolo nich. Pôsobilo to rušivo, keďže sa tieto oznamy prekrývali s navigačnými inštrukciami. Počas čítania navigačnej inštrukcie zaznelo silné cinknutie. Aplikácia potrebuje neustále pripojenie k internetu. Po strate pripojenia sa hneď objavil oznam „Aktuálna poloha nie je dostupná“ a nebolo možné s aplikáciou vôbec pracovať.

Dotwalker

Aplikácia je vyvíjaná špeciálne pre potreby nevidiacich používateľov. Jej grafické rozhranie je prispôsobené aj pre používanie slabozrakými ľuďmi. Vyznačuje sa výrazným farebným kontrastom a dobrou čitateľnosťou zobrazovaných údajov. Nedisponuje vlastnou hlasovou syntézou, využíva služby už spustenej aplikácie na odčítanie obsahu obrazovky v telefóne. Disponuje rozhraním v českom jazyku, hoci sme narazili aj na anglické texty či popisy. Dotwalker je určený na orientáciu medzi uloženými bodmi z databázy bodov alebo medzi bodmi na uloženej trase. Vo verzii Pro poskytuje aj sledovanie polohy spárovaného telefónu. Databázy a trasy si môžeme vytvárať samy, alebo si ich môžeme stiahnuť zo stránky výrobcu aplikácie alebo od známeho, ktorý už má uložené údaje. Podporovaná je aj možnosť importu bodov záujmu z Google máp. Verziu, ktorú sme mali možnosť vyskúšať, sme inštalovali z obchodu Google. Tá žiaľ neumožňovala trvalé uloženie údajov, spojenie s GPS modulom telefónu a teda ani navigáciu. Aplikácia potrebuje pripojenie k internetu.

Navigátor

Navigátor je voľne dostupná off-line navigácia pre autá. Vyznačuje sa dobrou prístupnosťou rozhrania. Ovládacie prvky sú (až na tlačidlá zobrazované na mapovom podklade) dobre prístupné. Čítač spoľahlivo číta popisy jednotlivých tlačidiel a zobrazované texty. Pred používaním aplikácie dôjde k stiahnutiu máp z otvorených zdrojov (OpenStreetMap) do telefónu. Navigátor je možné využiť pri pohybe z východiskového bodu do cieľa. Je však potrebné trasu aspoň približne poznať, keďže navigácia je primárne určená pre autá. Slabozrakí používatelia môžu využiť funkciu simulácie trasy. Počas nej je na mape zobrazovaný pohyb medzi navigačnými bodmi. Táto funkcia sa dá použiť aj na oboznámenie sa s trasou pred jej fyzickým absolvovaním. To môže byť vhodné pre nevidiaceho používateľa s asistentom. Navigácia disponuje vlastnými hlasovými pokynmi a spoľahlivo spolupracuje s GPS modulom v telefóne. Počas prevádzky nepotrebuje pripojenie k internetu.

Sygic

Aplikácia je v Google Play označovaná ako najpoužívanejšia aplikácia pre navigáciu. Rozhodli sme sa ju vyskúšať. Po nainštalovaní a stiahnutí máp je zobrazené mapové rozhranie s tlačidlami pre ovládanie. Tlačidlá nedisponujú textovými popismi pre čítač obrazovky. Dozvedáme sa tak iba číslo tlačidla, o jeho určení však nevieme nič. Ďalej sme aplikáciu netestovali. Aplikácia funguje aj v off-line režime, keď nepotrebuje pripojenie k internetu počas prevádzky.

OsmAnd

Aplikácia nie je špeciálne určená pre nevidiacich či slabozrakých používateľov. Vyznačuje sa však dobrou prístupnosťou rozhrania, off-line navigáciou a módom navigácie pre peších. Po inštalácii je do telefónu stiahnutá mapa, respektíve mapy oblastí, ktoré definujeme v úvode. Podporované sú štandardné funkcie navigačných aplikácií (uloženie mapových bodov, obľúbených bodov, bodov záujmu, zmena jazyka a farebnej témy rozhrania, mód pre autá, bicykel, verejnú dopravu a peších) a množstvo ďalšej funkcionality dostupnej v navigačných aplikáciách. V základnej inštalácii neobsahuje Slovenské hlasové údaje pre navigáciu, je ich potrebné stiahnuť. Aplikácia zablokuje uzamknutie obrazovky telefónu. Navigácia funguje aj po zablokovaní obrazovky tlačidlom napájania. Navigačné inštrukcie sa zobrazujú na stavovej lište vo forme notifikácií. Pri používaní sme narazili na nespoľahlivé určenie čísla domu na ulici, navigácia na presné číslo domu je z tohto dôvodu veľmi nespoľahlivá. Pre dlhodobé používanie je vhodné si aplikáciu zakúpiť. Aplikácia nevyžaduje pripojenie k internetu počas prevádzky.

Podpora prístupnosti

Pre aplikáciu OsmAnd je možné nainštalovať rozšírenie, ktoré ešte lepšie sprístupňuje prostredie aplikácie pre používateľov s čítačom obrazovky. Toto rozšírenie zároveň dopĺňa výbavu aplikácie o funkcie, ktoré ocenia nevidiaci používatelia pri navigácii, zisťovaní polohy, informácii o mapových bodoch či ovládaní hlasom a prispôsobení hlasovej spätnej väzby. Rozšírenie nie je dostupné z obchodu Google. Nájdeme ho na adrese http://poretsky.homelinux.net/android/osmand/index-en.html. Pre jednotlivé aplikácie OsmAnd vývojári uvoľňujú príslušné verzie rozšírenia. Inštalačný súbor je potrebné stiahnuť a uložiť v telefóne. Následne ho vyhľadáme cez správcu súborov a potvrdíme. Proces inštalácie je sprevádzaný žiadosťou o povolenie inštalácie z nepreverených zdrojov. Tu potvrdíme možnosť, ktorá povolí iba túto jednu inštaláciu.
Po dokončení inštalácie nepribudne žiadna ikona novej aplikácie. Rozšírenie nájdeme v nastaveniach OsmAnd-u. V časti Zásuvné moduly pribudne položka Prístupnosť. Jej aktivovaním sa povolí dané rozšírenie a môžeme využívať jeho služby.
Medzi základné vlastnosti rozšírenej podpory prístupnosti patrí:

 • popis takmer všetkých ovládacích prvkov,
 • podpora hlasového ovládania,
 • varovanie o odklone od trasy – vibračné, zvukové s možnosťou nastavenia citlivosti odklonu od trasy,
 • krátka správa s výsledkom o geocodingu po dlhom stlačení tlačidla Kde som alebo po zameraní mapového bodu,
 • zviazanie mapy s polohou,
 • podpora širokej konfigurovateľnosti možností odozvy čítania poskytovaných informácií.

Prehľad o všetkých funkciách nájdeme na už uvedenej stránke. K lepšej ovládateľnosti prispieva aj lokalizácia rozhrania rozšírenia do Slovenčiny.

Seeing Assistant Move

Spoločnosť Transition Technologies vyvinula aplikáciu určenú pre nevidiacich používateľov slúžiacu pre potreby navigácie pri pohybe pešo v priestore.
Základné vlastnosti aplikácie sú:

 • Plánovanie trasy,
 • rozpoznanie trasy,
 • aktuálny popis miesta,
 • vyhľadávanie polohy
 • záznamník trasy.
  Aplikácia poskytuje možnosť navigácie pre chodcov. Počas pohybu po naplánovanej trase poskytuje informácie o jednotlivých bodoch trasy. Počas prechodu trasou je možné zaznamenať pohyb a následne sa vrátiť späť po tej istej trase. Pre navigáciu sú využívané Google Mapy alebo navigačný systém turn by turn integrovaný v zariadeniach Apple. Aplikácia nevyžaduje neustále pripojenie k internetu. Jej funkcie sú poskytované aj v režime off-line. Aplikácia je implementovaná pre operačné systémy iOS aj Android. V bezplatnej verzii je poskytovaná obmedzená funkcionalita. Plná verzia nás bude stáť približne 5€. Rozhranie aplikácie je výlučne v angličtine. Je dobre ovládateľná pre použitie s čítačom obrazovky. Na ovládanie môžeme využiť aj podporu hlasovej navigácie či hlasového zadávania textu do textových polí.

Google Mapy

Aplikácia je štandardne inštalovaná v telefónoch s operačným systémom Android. Poskytuje dobrú prístupnosť ovládacích prvkov a zobrazovaných údajov. Má prepojenie na službu Street View, umožňuje tak pozrieť si fotografiu z miesta, ku ktorému sa vzťahuje navigačná inštrukcia. Po zadaní východiskového a cieľového bodu máme možnosť zobraziť si podrobnosti o trase. Ide o zoznam navigačných inštrukcií s popisom miesta a prepojením na Street View. Prezretím zoznamu navigačných pokynov si môžeme vytvoriť detailnú predstavu o trase, ktorú sa chystáme prejsť. Aplikácia poskytuje možnosť stiahnuť mapu do telefónu a spustiť navigáciu v režime off-line. Pri používaní sme narazili na stav, pri ktorom po istom počte krokov prestali byť poskytované hlasové inštrukcie o navigácii. Stav budil dojem, že je aplikácia zaseknutá. Bolo potrebné niekoľkokrát ťuknúť do aplikácie, aby sa prebudila k aktivite.

Waze

Ide o známu GPS navigáciu, ktorej veľkou výhodou je online poskytovanie informácii o dopravnej situácii na ceste pred vami. Waze je pre používanie s čítačom obrazovky neprístupná. Chýbajú vhodné popisy všetkých tlačidiel. Aplikácia potrebuje pre svoju činnosť neustále pripojenie k internetu.

Záver

Počas používania GPS navigácie je vhodné mať nastavené, aby čítač nečítal obsah obrazovky po zatrasení telefónu. Ak je funkcia aktivovaná, čítač číta celý dostupný zobrazený obsah pri každom kroku počas chôdze. Navigáciu používame pri pohybe vonku, často na rušnej ulici. Aby bolo možné sledovať navigačné inštrukcie, je nevyhnutné mať telefón pripojený k slúchadlám. To však zároveň môže znížiť schopnosť vnímať zvuky z okolia. Tie sú dôležité pre bezpečný pohyb s bielou palicou. Je dobré zvoliť vhodný kompromis. Všetky aplikácie okrem NotNav sa spoliehali na nainštalovaný a používaný čítač obrazovky a syntézu reči. Tie poskytovali hlasovú odozvu pri ovládaní aplikácií. Hlasové inštrukcie boli vo väčšine prípadov poskytované priamo aplikáciou. Niektoré aplikácie umožňovali voľbu medzi inštalovanými rečovými syntézami, no nie je to pravidlo. Z testovaných aplikácií najlepšie výsledky podávala kombinácia aplikácií Google Mapy a OsmAnd. Google Mapy vďaka možnosti zobrazenia popisu trasy dopredu a OsmAnd vďaka dobrej hlasovej navigácii aj v režime off-line. Aplikácie špeciálne tvorené pre používanie nevidiacimi a slabozrakými používateľmi vykazovali len obmedzenú funkcionalitu, navyše bez neustáleho pripojenia k internetu navigácia nebola možná.

3 komentáre

 1. Paweł Masarczyk
  Paweł Masarczyk 16. júla 2018

  Ahojte a zdravim vas s Polska,

  The rest of my comment will be in English though, hope it’s not a problem.

  Thanks for your review of all the GPS apps. I think it’s really useful. As far as Osmand is concerned, there’s a special, modified version called Osmand Access that is not available on the Google Play Store and is adapted for blind users thanks to an addon. After activating the addon, it’s possible to look around, obtain clearer navigation instructions, access an audible and haptic compass etc. You might like to give it a try and update your review.

  http://www.ksrk-edu.ru/osmand/en/

  What you can also give a try is Seeing Assistant Move. It’s a navigation app for the blind developed in Poland. It lets you create custom databases and routes or get available POI from Open Street Map and Foursquare. It also lets you calculate routes from Yours which is the same engine Osmand is using – some of my friends prefer it over the Google Maps one used in Dotwalker. Unlike Dotwalker, the app informs you about the POI’s you’re passing even when you navigate a route, lets you choose your own TTS, can sync data with Dropbox and a bunch of other stuff.

  The lite version is available here:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.tt.seeingassistantmove.lite

  and the ful version (around 7 €, although from time to time it’s discounted) here:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.tt.seeingassistantmove/

  Hope it gives you something nice to play with for your review.

  Have a nice summer time and happy traveling with the GPS of your choice.

  Greetings from Poland

  Paweł

  • Marek
   Marek 26. júla 2018

   Hello, Paweł!
   Thanks for the suggestions, the article has been updated.

 2. pvagner
  pvagner 18. augusta 2018

  Ahojte,

  K aplikácii Osmand by som ešte rád doplnil pár poznámok.
  Jedná sa ako je aj z článku jasné o veľmi vydarenú open-source aplikáciu, okolo ktorej existuje obrovská komunita nadšencov. Títo prispievajú aj do vývoja alebo pomáhajú zlepšovať naviazané služby ako napr. OpenStreetMap, Nominatim a mnohé ďalšie.
  Osmand dokáže fungovať bez prístupu na internet, potrebuje však mapové podklady, preto spomínam aj tieto pridružené služby.
  Navrhoval by som prečítať nasledujúci článok, ak sa chcete dozvedieť ako sú tieto služby vzájomne poprepájané a aké náležitosti s tým súvisia aj vzhľadom na súkromie: https://osmand.net/blog?id=mission
  Osmand je popri ostatných vymenovaných navigačných aplikáciách veľmi bohatý na integrácie a ďalšie univerzálne funkcie. Je napr možné na navigáciu použiť zabudovanú podporu, alebo je možné spoliehať na BRouter: http://weblog.zamazal.org/navigation-software/ , umožňuje importovať a exportovať obľúbené, mapové značky z a do GPX, robiť si na cestách poznámky (aj audio / video), merať vzdialenosti aj s prihliadnutím na možnosti navigácii vrátane prechodných bodov a rôzne ďalšie vlastnosti.
  Z toho je jasné, že je Osmand vhodný aj pre takých používateľov, ktorý hľadajú bežnú navigáciu, čo je koniec koncov aj cieľ tohoto článku. Okrem toho môže Osmand byť veľmi užitočný aj pre pokročilých používateľov.
  A teraz konečne k prístupnosti, pretože to je vec, čo ma podnietila k napísaniu tohoto komentára.
  O prístupnosť sa už roky nezištne stará aj v článku spomínaný Igor Poretsky. Väčšina jeho úprav ako sú napr správne pomenovanie navigačných prvkov v celej aplikácii, spomínaný doplnok prístupnosti a možno aj nejaké ďalšie zmeny sú zahrnuté aj v samotnej aplikácii, ktorú je možné stiahnuť cez Google play, stiahnuť z webu osmand.net a pod.
  Žiaľ sa ukázalo, že takáto úroveň riešenia prístupnosti nestačí, p. Poretsky urobil do osmand aj ďalšie zmeny ako sú podrobnejšie nastavenia oznamovania navigačných pokynov, spätná geolokácia – prevod aktuálnej polohy na informácie o najbližšom bode alebo adrese, možnosť zobraziť zoznam bodov záujmu v bezprostrednom okolí a nejaké ďalšie.
  Na spätnú geolokáciu je pri tom možné okrem prednastavenej služby nominatim, ktorá vracia aktuálne výsledky z online verzii OpenStreetMap možné použiť aj ďalšie ako sú mapy stiahnuté v zariadení, Google maps alebo yandex maps. Tak teda aj pre tie lokality, kde pokrytie OSM nie úplne presné sa dá nájsť riešenie.
  Takto upravený Osmand pod názvom Osmand Access je možné sťahovať z webu
  http://ksrk-edu.ru/osmand/ru/index.php?r=5
  Na stránke v ruštine je potrebné skočiť na nadpis úrovne 1 a klepnúť na odkaz
  Скачать
  Uvedenú stránku je možné prepnúť aj do angličtiny, kde sú ďalšie informácie o projekte Osmand Access, pomerne podrobný návod. Žiaľ verzia Osmand Access, ktorú nájdete na anglickej verzii stránky nie je aktualizovaná, preto pripomínam odkaz na ruskú verziu stránky.
  V zip súbore je okrem inštalačného balíka apk ešte textový súbor so zoznamom zmien (rusky). Takto stiahnutá aplikácia je kompletná alternatíva k programu Osmand stiahnutého z webu či Google play. Teda nie je treba najprv inštalovať z obchodu a potom ručne zo stiahnutého súboru, pretože stiahnutý súbor už obsahuje všetko potrebné.
  Tým, že je Osmand tak bohatá a dobrá aplikácia, možno by toho bolo viac čo povedať. Možno by bol aj materiál na nejaký workshop alebo čo.

  Ďakujem

  P

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.