Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Podpisujme s mobilom v ruke (1. časť)

Podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) sa už stáva každodennou samozrejmosťou. Aby bol celý proces ešte jednoduchší, je nevyhnutné, aby sa dal efektívne uplatniť na mobilných zariadeniach. Je preto dobrou správou, že štát zverejnil knižnice umožňujúce bezkontaktnú šifrovanú komunikáciu medzi čipom nového elektronického občianskeho preukazu (EID) so smartfónmi alebo tabletmi prostredníctvom technológie NFC. Keďže na tento krok štátu pozitívne zareagovali niektorí kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných elektronických služieb svojimi riešeniami mobilného podpisovania, pre používateľa to v praxi znamená, že na overovanie pravosti a podpisovanie dokumentov nebudú musieť viac používať hardvérovú čítačku čipových kariet. Všetky nevyhnutné úkony vykonajú jednoducho priložením občianskeho preukazu z bezkontaktným čipom k svojmu smartfónu. V redakcii BlindRevue sme sa pozreli na to, ako si s touto zaujímavou novinkou poradia používatelia asistenčných technológií. S prvou lastovičkou na poli bezdrôtových dôveryhodných služieb s využitím nových bezkontaktných EID prišla spoločnosť Disig a. s., kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, ktorá integrovaním podpory pre zhotovovanie KEP prostredníctvom vlastnej aplikácie Disig Web Signer rozšírila jej dovtedajšie možnosti spočívajúce vo vytváraní zdokonaleného elektronického podpisu s kvalifikovanými certifikátmi na mobilnom zariadení a povýšila celý proces na podpisovanie najvyššej úrovne, teda na podpisovanie s KEP. Aj keď ide o riešenie komerčnej spoločnosti, nie je potrebné sa obávať poplatkov, tá ho poskytuje širokej verejnosti bezplatne ako dobrovoľný príspevok k rozvoju digitálnych služieb, tak sa poďme naň podrobnejšie pozrieť.

Predstavme si QES portál

Overovanie a podpisovanie elektronicky zhotovených dokumentov sa s KEP uskutočňuje na QES portáli, ktorý prevádzkuje spoločnosť Disig a.s. S portálom sa dá pracovať na oboch najrozšírenejších mobilných platformách prostredníctvom aplikácie Disig Web Signer i cez webový prehliadač v prostredí Windows. Nevyhnutnou podmienkou mobilného elektronického podpisovania je internetové pripojenie, vlastniť nový EID s bezkontaktným čipom, na ktorom sú nahraté kvalifikované certifikáty a smartfón vybavený s technológiou NFC a softvérové vybavenie v podobe aplikácie Disig Web Signer.

Poznámka: Nové EID sú vydávané od 1. decembra 2022

Inštalácia a registrácia

Aplikácia Disig Web Signer je dostupná v Google Play i App Store. Jej inštalácia prebieha na oboch platformách štandardne a nemala by nás ničím zaskočiť. My sme ju detailnejšie odskúšali v prostredí Androidu s asistenčnou podporou systému CORVUS. Test sme zrealizovali následne aj v prostredí iOS. Rozdiely uvádzame pri jednotlivých popisovaných funkciách. Po spustení, ak je to nevyhnutné, udelíme všetky požadované systémové povolenia. Na úvodnej obrazovke je v strede obrazovky zobrazená stavová správa informujúca o možnosti podpisovania dokumentov kvalifikovaným podpisom alebo zdokonaleným elektronickým podpisom. Pod stavovou správou sú zhora dole umiestnené tri odkazy:

 • Navštíviť QES portál
 • Získať certifikát
 • Podpísať cez QR

My sa budeme venovať podpisovaniu a overovaniu vierohodnosti elektronických dokumentov s KEP. Švihaním nájdeme a aktivujeme odkaz Navštíviť QES portál. Načíta sa stránka portálu, ktorú si vieme prezrieť štandardnými gestami čítača obrazovky. Zameriame sa priamo na ovládacie prvky, ktorými overujeme a podpisujeme dokumenty.
Keďže neregistrovaným používateľom QES portálu umožňuje poskytovateľ služieb podpísanie len piatich elektronických dokumentov ročne, zaregistrujeme sa, aby sme neboli limitovaní. V registrovanej verzii máme k dispozícii možnosť podpisovať dokumenty neobmedzený počet krát. V pravej hornej tretine alebo švihaním nájdeme a aktivujeme prvok, ktorý je ohlásený ako Toggle navigation tlačidlo. V rozbalenom menu nájdeme a aktivujeme odkaz Používateľ. Zobrazia sa dva odkazy Registrácia a Prihlásiť. Aktivujeme odkaz Registrácia. Pod nadpisom úrovne 1 postupne vyplníme všetky povinné položky zobrazeného formulára:

 • Meno (nepovinná položka);
 • Priezvisko (nepovinná položka);
 • e-mail – je používaný ako prihlasovacie meno;
 • heslo;
 • Potvrdenie hesla;
 • Číslo aktuálneho dňa v mesiaci;
 • Súhlasím so všeobecnými podmienkami používania služieb QES portálu;
 • Súhlasím so zasielaním noviniek e-mailom v zmysle politiky súkromia a cookies (nepovinná položka);

Po vyplnení všetkých položiek formulára potvrdíme svoje voľby tlačidlom Registrovať. Na zvolený e-mail príde verifikačná správa s potvrdzovacím linkom, ktorého aktiváciou registráciu dokončíme. Teraz sa už môžeme cez odkaz prihlásiť svojimi prihlasovacími údajmi.

Poznámka: Všetky prvky registračného a prihlasovacieho formulára sú správne popísané. Registráciu môžeme zrealizovať aj prostredníctvom webovej stránky QES portálu v počítači. Postup je totožný s mobilnou aplikáciou.

Overenie dokumentu aplikáciou Disig Web Signer v mobile

Ak napríklad dostaneme po vzájomnej dohode od protistrany na podpis elektronicky vyhotovenú zmluvu, najskôr overíme platnosť podpisujúceho za protistranu. Cez poštového klienta ju uložíme do lokálneho úložiska v telefóne. Spustíme aplikáciu Disig Web Signer a aktivujeme odkaz Navštíviť QES portál. Navigáciou po nadpisoch prejdeme na Podpísať alebo overiť dokument. Navigáciou po formulároch nájdeme a začiarkneme Súhlas so všeobecnými podmienkami používania služieb QES portálu. Ďalšou navigáciou prejdeme a aktivujeme položku Vybrať súbor. Cez zvoleného správcu súborov nájdeme na lokálnom úložisku v telefóne dokument, ktorý chceme overiť a poklepom ho potvrdíme. Počkáme, kým sa dokument nahrá. Zobrazí sa v oblasti, kde bola položka Vybrať súbor. Ďalšou navigáciou nájdeme a aktivujeme tlačidlo Overiť. Po krátkej chvíli sa načíta okno, kde pod nadpisom úrovne 2: Výsledok overenia eIDAS QES je zobrazený výsledok overenia dokumentu. Môžeme teda vidieť názov dokumentu a počet platných podpisov vzťahujúcich sa k dokumentu. Ďalším prezeraním po nadpisoch úrovne 6 postupne podrobnejšie prezeráme jednotlivé oblasti, kde vidíme napr. takéto informácie:

 1. Kontajner
  • Názov súboru: Zmluva.ASICE
  • Počet dokumentov 1
  • Počet podpisov 1
   Kontextové prvky Uložiť a Overiť k času
 2. Dokument 1
  • Názov súboru: Zmluva.pdf
  • Počet podpisov 1
   Kontextovo prislúchajúce odkazy: Overiť a Uložiť
 3. Podpísal Ján Novák
  • Stav podpisu Podpis je platný (úplné overenie)
  • Druh podpisu Kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky
  • Overené k času: 25. marec 2024 12:44:55 (UTC)
   Kontextovým tlačidlom Detail môžeme otvoriť obrazovku, kde na troch záložkách Podrobnosti, Podpis a Typ podpisu si prezrieme a skontrolujeme všetky parametre podpisu protistrany.

Poznámka: Aktiváciou odkazu Uložiť v oblasti Dokumenty sa pdf dokument uloží do predvoleného priečinku v telefóne a môžeme si ho prečítať.

Podpísanie dokumentu v smartfóne

Do aplikácie Disig Web Signer nahráme rovnakým spôsobom ako pri overovaní dokument, ktorý chceme podpísať. Po načítaní stránky s nahratým dokumentom namiesto tlačidla Overiť však tentokrát aktivujeme tlačidlo Podpísať. Po načítaní dokumentu sa navigáciou presunieme na nadpis úrovne 2: Podpísanie dokumentu eIDAS QES eIDASQES. Prezrieme si položky kontextovo prislúchajúce k nadpisu a aktivujeme odkaz Podpísať. Načíta sa stránka, kde máme zobrazený dokument bez textovej vrstvy, ktorý chceme podpísať.

Poznámka: Používatelia čítača Corvus si môžu dokument bez textovej vrstvy prečítať vstavanou OCR technológiou čítača – kontextové menu/OCR/OCR celej obrazovky Používatelia iOS využijú vstavanú funkciu popisovania obrázkov, ktorá po krátkej chvíli prečíta obsah dokumentu.

Švihaním nájdeme a aktivujeme položku Podpísať. Po načítaní stránky sa zobrazí stavová správa: Priložte občiansky preukaz k zadnej strane vášho mobilného zariadenia. Preukaz priložíme tak, že je celou plochou priložený k smartfónu. K nadviazaniu komunikácie medzi čipom EID a smartfónom dôjde bez ohľadu na to, ktorou stranou je EID orientovaná k zadnej strane smartfónu. Občiansky preukaz i smartfón sú orientované na výšku. Po krátkej chvíli sa ozve výrazný zvukový signál. V tomto momente dochádza ku komunikácii medzi čipom preukazu a smartfónom, o čom sa vieme presvedčiť švihnutím s následnou odozvou stavovej správy. Po krátkej chvíli po ďalšom švihnutí sa zobrazí ďalšia stavová správa: Zadajte BOK a zobrazí sa systémová klávesnica. Metódou švihania sa pohybujeme po klávesnici a poklepom aktivujeme číslice z kódu BOK. Po zadaní posledného číselného znaku sa prešviháme na tlačidlo OK, ktorým BOK potvrdíme. Po overení sa načíta ďalšia obrazovka so zobrazenou stavovou správou: Zadajte váš podpisový PIN. Hodnotu PINU zadáme rovnakým spôsobom ako kód BOK. Po úspešnom zadaní PINU dôjde ku podpisu dokumentu. Načíta sa nová obrazovka so zobrazenou stavovou správou: Dokument bol úspešne podpísaný. Prosím, pokračujte stlačením tlačidla OK. Švihaním nájdeme položku OK a aktivujeme ju. Načíta sa ďalšia obrazovka. Navigáciou prejdeme na nadpis úrovne 1: Dokument bol úspešne podpísaný, ku ktorému kontextovo patria tri odkazy: Stiahnuť podpísaný dokument, Pridať ďalší podpis a Overiť podpísaný dokument. Prvým odkazom uložíme podpísaný dokument na predvolené úložisko v mobilnom zariadení a môžeme ho napríklad ďalej odoslať ako prílohu e-mailom. Prípadne, odkazom Overiť podpísaný dokument sa môžeme najskôr presvedčiť o výsledku podpisovania a následne môžeme dokument uložiť.

V prostredí iOS prebieha podpisovanie s drobnými zmenami. Po aktivovaní položky Podpísať, sme vyzvaní na zadanie BOK. Klávesnica je zobrazená automaticky a môžeme hneď zadať hodnotu nášho BOK. Po zadaní poslednej číslice sme hneď vyzvaní na zadanie nášho podpisového PIN kódu. Zadanie BOK a PIN nie je potrebné nijako potvrdzovať, sú automaticky akceptované po zadaní poslednej číslice daného kódu. Po zadaní poslednej číslice podpisového PIN-u je zobrazená stavová správa, ktorá nás vyzýva na priloženie EID k zadnej strane telefónu. EID priložíme tak, aby sa čip dotýkal hornej hrany telefónu. Je to z dôvodu konštrukcie telefónu. NFC anténa je umiestnená v tých miestach. Ďalší priebeh je rovnaký ako v prostredí Android.

Poznámka: Počas zadávania BOK a PIN musí byť EID karta permanentne priložená k zadnej stene smartfónu a je potrebné ju držať tak, aby sa nepohybovala. Ja som ju medzi zadávaním BOK a PIN aj tak odtiahol a nanovo priložil. Ozval sa zvukový signál, ktorý indikoval obnovenú komunikáciu medzi čipom EID a smartfónom a mohol som pokračovať v podpisovaní. Ak sa po otvorení nejakého odkazu v aplikácii chceme vrátiť o krok späť, zväčša nefunguje gesto čítača na návrat späť. Vtedy je potrebné buď nájsť a aktivovať vľavo hore nepopísané tlačidlo, alebo pokiaľ ide o dokončenú operáciu (overenie alebo podpísanie), tak odkaz Skončiť. Pri zadávaní BOK a PIN sú jednotlivé číselné znaky ohlasované hlasom, i keď vizuálne sa zobrazujú v editačných poliach hviezdičky, preto je vhodné použiť slúchadlá, ak nie sme sami.

Čo sa dá s Disig WEB Signerom podpísať?

Do aplikácie môžeme za účelom podpísania alebo overenia naimportovať elektronické dokumenty vo viacerých formátoch.

 • Podporované nepodpísané súbory: .pdf .doc .docx .odt .txt .xml .rtf .png .gif .tif .tiff .bmp .jpg .jpeg
 • Podporované podpísané súbory: .pdf .xml .asics .scs .asice .sce .p7m .zep .zepx .xzep

Maximálna povolená veľkosť nahrávaného súboru je 4 MB.
V priebehu podpisovania aplikácia Disig Web Signer v závislosti od typu podpisovaného súboru konvertuje podpisovaný súbor do kontajnera ASICE alebo PDF, čo je v podstate zabalenie podpisovaného súboru do archívu. Pri konverzii niektorých súborov s príponou docx, doc a pdf sa zobrazila stavová správa, že nie je možné daný formát skonvertovať. Napriek tomu je možné dokument elektronicky podpísať s tým, že takýto dokument nemusí byť akceptovaný v právnom vzťahu. Máme dve možnosti. Dokument môžeme podpísať aj tak, ak sa dohodneme s protistranou, že dokument budú akceptovať obe strany. Alebo si lokálne v počítači vytvoríme dokument v kompatibilnom formáte so štandardom PDF/A a následne ho elektronicky podpíšeme v smartfóne so všetkými atribútmi KEP. Urobiť tak môžeme následným postupom:

 • Vo Worde vytvoríme dokument;
 • Vyvoláme dialóg Uložiť ako… (klávesová skratka F12);
 • Tabom sa presunieme do zoznamového rámiku pre výber formátu a zvolíme Dokument formátu PDF;
 • Tabom sa presunieme na tlačidlo Možnosti a aktivujeme ho (skratka alt + o);
 • Tabom sa presunieme a začiarkneme voľbu Kompatibilita so štandardom PDF/A;
 • Tlačidlom OK voľbu potvrdíme a tlačidlom Uložiť dokument uložíme a môžeme zopakovať elektronické podpisovanie;

Záverečné zhrnutie

Mobilné podpisovanie a overovanie dokumentov aplikáciou Disig Web Signer zjednodušuje elektronickú komunikáciu v súkromnoprávnych vzťahoch. Je potešiteľné, že sa dá proces podpisovania zvládnuť aj s čítačom obrazovky bez väčších problémov. Ak vývojári odstránia niektoré prehrešky voči prístupnosti (nepopísané tlačidlá, interaktívne prvky, ktoré sa javia ako obyčajný text), určite si toto riešenie nájde fanúšikov aj v radoch nevidiacich. Veď efektívne podpísať zmluvu, dohodu, alebo iný dokument vo vlastnej réžii je určite práve to, o čo sa usilujeme!

Poznámka: Testované na: Disig Web Signer 2.2.0.0, Android 13, Corvus 2023.10, TalkBack 14.1, iPhone 11 iOS 17.4, Chrome Verzia 123.0.6312.59, NVDA 2023.3.4

Užitočné zdroje:

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.