Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť internetového bankovníctva: Fio banka

V našom seriáli na portáli BlindRevue sa postupne zameriavame na prístupnosť jednotlivých bankových služieb, sledujeme, ako si s nimi poradia čítače obrazovky, konkrétne služby testujeme vo webových prehliadačoch i mobilných aplikáciách. Veríme, že aj naše zistenia vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorej inštitúcii svoje financie nakoniec zveríte, príp. prehodnotiť, či je z hľadiska prístupnosti pre vás výhodné v aktuálnej banke zotrvávať. V testovaní pokračujeme internetbankingom Fio banky.

Webové rozhranie

Na testovanie webového rozhrania boli použité NVDA a Mozila Firefox v najnovších verziách. a stránku internetového bankovníctva sa dostaneme cez odkaz Fio banka.

Úvodná stránka

Úvodná stránka Fio banky je nadpismi rozčlenená do viacerých tematických sekcií, v ktorých Fio banka informuje o svojich službách, produktoch, cenníku, možnostiach investovania, aktualitách, resp. umožňuje prihlásiť sa do internetbankingu a aplikácie pre investorov e-Broker. Na presun medzi nimi je teda možné využiť navigáciu čítača po nadpisoch. Každá sekcia obsahuje odkazy, ktoré po otvorení zobrazia svoj obsah vždy pod nadpisom (zväčša prvej úrovne). Na úvodnej stránke sa nachádza aj jediné nepopísané tlačidlo, ktoré aktivuje funkciu vyhľadávania na stránke príslušného editačného poľa.

Založenie účtu cez webové rozhranie

Na úvod treba spomenúť, že Fio banka ponúka pri splnení určitých podmienok možnosť založiť si osobný účet bez návštevy pobočky. Stačí podať žiadosť a vyplniť online formulár. Prepínačmi sa dá zvoliť, či chceme založiť účet on-line (môžeme, ak máme platné aspoň dva z troch akceptovaných dokladov, ktorými sú občiansky alebo vodičský preukaz a cestovný pas), alebo podpísaním zmluvy. Tú nám buď prinesie kuriér, alebo zájdeme na pobočku (vtedy stačí občiansky preukaz).

Tento formulár má drobné nedostatky. NVDA totiž pri prechádzaní jeho prvkami nečíta názvy prepínačov, ktorými vyberáme formu uzavretia zmluvy, a názvy editačných polí, kde zadávame požadované údaje. Ak chceme zistiť popis jednotlivých položiek, treba vypnúť formulárový režim (NVDA + medzerník) a stlačiť šípku nahor. Na ďalšie prvky formulára sa vrátime tabulátorom. Tento princíp budeme uplatňovať aj v niektorých ďalších formulároch v internetbankingu, hoci len zriedkavo.

Internet banking

Do internet bankingu sa dostaneme potvrdením odkazu Prihlásiť, ktorý sa nachádza na úvodnej stránke pod rovnomenným nadpisom úrovne šesť. Po aktivácii prihlasovacieho odkazu sa zobrazí prihlasovací formulár. Všetky jeho položky sú čítačom správne popísané a korektne oznamované. Zadané prihlasovacie údaje potvrdíme buď enterom priamo v poli, kde sme zadali heslo, alebo aktiváciou tlačidla „prihlásiť“. Medzi editačnými poľami prihlasovacieho formulára na zadanie mena a hesla medzi editačným poľom hesla a tlačidla „prihlásiť“ je pri pohybe šípkami zobrazená položka, ktorá aktiváciou enterom zapína a vypína zobrazenie virtuálnej klávesnice. Táto položka sa s čítačom javí ako obyčajný text, a keďže práca s takouto klávesnicou je s čítačom zdĺhavá, odporúčame ju nepoužívať. Upozorňujeme, že po troch chybných zadaniach hesla sa nám zobrazí časový údaj, za ktorý budeme môcť prihlásenie zopakovať.

Zobrazenie po prihlásení

Po prihlásení sa zobrazí stránka s údajmi a možnosťami účtu. Prezrieť si ju môžeme viacerými spôsobmi, a to pomocou navigačných kláves čítača v prehliadači. Nám sa na rýchle zistenie základných informácií o účte zdalo najefektívnejšie využiť navigáciu po nadpisoch, ktoré sú zároveň odkazmi. Takto sa pohodlne dostaneme na prehľady o pohyboch na účte, zostatkoch, plánovaných platbách, platobných kartách… Pohyby na účte sú zobrazené v správne naštýlovanej tabuľke, s korektne oznamovaným záhlavím, ktoré sa vzťahuje k prezeranej bunke. Nad nadpisom „Pohyby na účte“ je základná informácia o účte. Rozsah a množstvo informácií, ktoré sa budú v prehľade zobrazovať, sú komfortne konfigurovateľné aktiváciou príslušnej položky „nastavenie prehľadu“. V prehľade aktívnych platobných kariet je možné nastaviť PIN ku karte i limity ku všetkým typom transakcií. Ďalšie prehľady je možné pridať cez položku „pridať prehľad“, ktorá sa nachádza za posledným zobrazeným prehľadom. Táto položka sa pri prechádzaní s čítačom zobrazuje len ako obyčajný text, rovnako ako položky „nastavenie prehľadu“ Aby sme však na internetbanking získali ucelený pohľad, odporúčame navigáciu po zoznamoch – takto sme žiadnu dôležitú položku nevynechali, navyše, všetky položky zoznamu sú odkazmi. Pohybom šípky hore (nad prvú položku zoznamu) sa dostaneme na kontextovo závislú záložku daného zoznamu. Pri navigácii po zoznamoch postupne prechádzame týmito položkami:

Meno majiteľa účtu:

 • Nastavenia
 • Odhlásiť

Meno majiteľa účtu

 • Nástenka

Poslať peniaze jednorazovo:

 • Prevod v rámci Fio banky (vo všetkých menách)
 • Prevod medzi mojimi účtami
 • Tuzemská platba
 • Europlatba
 • Platba do ČR
 • Zahraničná platba
 • Hromadný príkaz
 • Nákup podielových listov

Pravidelne:

 • Trvalý príkaz SEPA
 • Trvalý príkaz do ČR
 • Súhlas s inkasom SEPA
 • Súhlas s inkasom pre ČR
 • Pravidelný nákup podielových listov
 • SIPO pre ČR

Ostatné:

 • Príkaz na inkaso SEPA
 • Príkaz na inkaso do ČR (vy chcete inkasovať od inej osoby)
 • Import platieb a inkás
 • Dobitie kreditu českých operátorov
 • Avízo výberu na pokladni

Prehľady:

 • Pohyby na účte
 • Transakcie kartou
 • Zostatky
 • Trvalé príkazy
 • Inkasá a SIPO
 • Výpisy z účtu
 • Plánované platby
 • Odmietnuté a zrušené platby
 • Príkazy na autorizáciu
 • Šablóny
 • Informácie o účte
 • Investície

Platobné príkazy

S čítačom sú jednotlivé položky vo všetkých typoch formulárov na zadanie príkazu na úhradu automaticky korektne oznamované. Výnimkou sú dve editačné polia: na zadanie dátumu transakcie a mena príjemcu, a to pri platbe do Českej republiky, resp. do zahraničia. Popisy oboch editačných polí však môžeme zistiť tak, že ukončíme formulárový režim a následne stlačíme šípku hore. Vo formulároch, ktoré sa týkajú platieb do Českej republiky, sa vedľa editačného poľa na zadanie kódu banky nachádza jedno nepopísané, ale užitočné tlačidlo – jeho aktiváciou sa totiž zobrazia kódy všetkých českých bánk. Platby sa potvrdzujú tlačidlom „odoslať“ a následne sa autorizujú SMS kódom.

Nastavenia

Po aktivovaní odkazu „nastavenia“ môžeme upraviť napr. prihlasovacie meno či notifikácie. Fio banka spoplatňuje SMS notifikácie o pohybe na účte, preto odporúčame aktivovať Push notifikácie z mobilnej aplikácie, alebo e-mailové notifikácie. Všetky dostupné nastavenia účtu sa nachádzajú pod záložkovými odkazmi pod nadpisom Nastavenia a aj s čítačom je možné plnohodnotne ich vykonať.

Schránka správ

Schránka sa zobrazuje číselným údajom nad menom majiteľa účtu. Prostredníctvom nej banka poskytuje používateľovi rôzne užitočné informácie a prezentuje svoju ponuku. Tabuľka so správami je prístupná, na navigáciu v nej môžeme použiť štandardné príkazy, hlavičky stĺpcov oznamuje NVDA správne.

Mobilná aplikácia

Fio banka poskytuje mobilnú aplikáciu aj pre mobilné telefóny so systémom Android a aj pre iOS. My sme jej prístupnosť vyskúšali v prostredí Android 11 s čítačom Corvus. Nainštalovali sme ju bez problémov, a to obvyklým spôsobom. Podľa inštrukcií z internetbankingu je nutné spárovať mobilný telefón s internetbankingom. Príslušné nastavenia sa nachádzajú v internetbankingu sekcii „Nastavenia/smartbanking“. Aktivovali sme odkaz „pridať zariadenie“ a do editačného poľa zobrazeného formulára sme zadali názov zariadenia, na ktorom sme chceli smartbanking využívať. Vybrali sme plný prístup do smartbankingu a celý proces sme autorizovali SMS kódom. Následne sa zariadenie zobrazilo v internetbankingu aj s QR kódom a aj s jeho číselnou alternatívou. Pomocou QR kódu môžeme spárovať telefón s internetbankingom. Proces párovania sa vykonáva v telefóne, priamo v nainštalovanej aplikácii Fio banka. V spustenej aplikácii sa pohybujeme štandardnými švihmi, poklepmi a prehmatávaním. Po jej spustení sa najskôr objaví varovanie pred použitím asistenčnej technológie, ktorú sme však, logicky, poklepom na tlačidlo „akceptovať“ povolili. Na ďalšej obrazovke sme poklepali na tlačidlo „párovať telefón“. Otvorila sa nám prihlasovacia obrazovka smartbankingu, kde okrem tlačidla „pokračovať“ boli aj tri nepomenované tlačidlá. Aktiváciou tlačidla „pokračovať“ sme sa presunuli na obrazovku načítania QR kódu z internetbankingu. Odignorovali sme ďalšie nepopísané tlačidlá a aktivovali tlačidlo na načítanie QR kódu. Pred samotným načítaním kódu sme museli povoliť oprávnenia k fotoaparátu. Po výzve sme fotoaparát zamierili ]na obrazovku počítača s QR kódom, ktorý sa bez problémov načítal. Pokus sme zopakovali aj s čiernou obrazovkou počítača, kde QR kód nebol viditeľný, vtedy sa na obrazovke telefónu zobrazilo tlačidlo „zadať číselný kód ručne“, čo sme učinili. Potvrdením kódu sme sa dostali na obrazovku, kde treba zadať vlastné prihlasovacie heslo. Heslo sme potvrdili, v ďalšom kroku zopakovali, skryli klávesnicu a klepli na tlačidlo „pokračovať“. Tu sme zadali vlastný podpisový číselný PIN, a to poklepom na vstavanej klávesnici. V prípade, že máme v nastaveniach Androidu uložený ako bezpečnostný prvok odtlačok prsta, po zadaní štvrtého znaku sa otvorí obrazovka s povolením pre prihlasovanie a podpisovanie pomocou biometrie. Tu si môžeme nastaviť prihlasovanie do aplikácie a autorizáciu príkazov pomocou odtlačku prsta. Aktiváciou tlačidla „povoliť biometrické overovanie“ sa proces úspešne zavŕši. Nasleduje obrazovka prechodu do aplikácie, ktorú tiež potvrdíme tlačidlom „pokračovať“. Pri prvom prihlásení by sme mali aplikáciu nastavovať v niekoľkých krokoch, lenže okrem tlačidla „pokračovať“ sa tu zobrazuje zopár nepopísaných tlačidiel, takže pozitívne potvrdzujeme východiskové nastavenia aplikácie tlačidlom „pokračovať“. Takto prejdeme šesť postupne nabiehajúcich obrazoviek, až kým sa nedostaneme priamo do rozhrania smartbankingu.

Rozhranie smartbankingu

S čítačom je veľmi prehľadné, intuitívne a dobre prístupné. V spodnej časti obrazovky je v smere zľava doprava päť položiek: nástenka, zaplatiť, účty, karty a viac. poklepaním na ne sa na obrazovke zobrazuje kontextovo závislý obsah. Všetky operácie a nastavenia sú dobre ovládateľné. Niektoré položky sa zobrazujú ako tlačidlá, iné ako obyčajný text, na poklep ale reaguje.

Žiaľ, v priebehu testovania sme v oblasti prístupnosti narazili na jeden veľký nedostatok. Ak sa totiž zo smartbankingu odhlásime a pokúsime sa prihlásiť nanovo, na prihlasovacej obrazovke čítač nedokáže detegovať editačné pole na zadanie prihlasovacieho hesla. Táto situácia sa dá riešiť dvoma spôsobmi: buď sa budeme prihlasovať otlačkom prsta, alebo pozastavíme čítač obrazovky a pokúsime sa odhadom dotknúť príslušného editačného poľa. S troškou cviku sa to dá. Ak sa nám to podarí, pri predvolenej Corvus klávesnici počujeme zvukový signál, ktorý upozorňuje, že sa klávesnica zobrazila a že sme v editačnom poli. O tomto nedostatku sme informovali technickú podporu Fio banky, odkiaľ nás ubezpečili, že sa na odstránení tohto nedostatku pracuje a že v rámci pravidelných aktualizácií dôjde k náprave.

Záver

Internetové bankovníctvo Fio banky je pre nevidiaceho používateľa (až na drobné detaily) dobre prístupné. Vývojárom by sme odporučili správne popísať niektoré editačné polia, tlačidlá a odstrániť predovšetkým problém s detekciou editačného prihlasovacieho poľa v smartbankingu, ktorý môže odradiť využívať mobilnú aplikáciu. Takisto by bolo vhodné, aby položky, ktoré interagujú s klávesom Enter a javia sa ako čistý text, boli zadefinované ako elementy html. Za šesť rokov používania služieb máme dobrú skúsenosť aj s telefonickou, e-mailovou podporou a komunikáciou cez kontaktný formulár. Za výhodu považujeme aj možnosť priamych platieb do Českej republiky. Banka v súčasnosti neposkytuje hovoriace bankomaty.

3 komentáre

 1. Viera
  Viera 16. februára 2021

  Tiež som túto aplikáciu nedávno vyskúšala s Talkbackom a veru problém s prihlásením sa s heslom, keďže nemám odtlačok prsta nastavený a neviem sa k tomu ani dopracovat v aplikácii. Verím, že to odstránia a budem môcť bankovať aj cez mobil, nielen cez web

  • Peter
   Peter 16. februára 2021

   Ak telefón má čítačku odtlačkov, tak si tento odtlačok treba nastaviť v nastaveniach Androidu. Pravdepodobne nastavenia/zabezpečenie/zánka obrazovky. Potom to už ide nastaviť aj v mobilnej aplikácii Fio banky.

   • Peter
    Peter 23. augusta 2021

    Vcera som aktualizoval cez Obchod Play a mozem povedat, ze problem s prihlasenim v smartbankingu je uz vyrieseny. Edit pre prihlasenie je uz dostupny pre citace obrazovky, takze uz je mozne sa prihlasovat aj bez odtlacku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.