Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako prispôsobiť obraz v počítači a telefóne pre slabozrakého používateľa

Počítače a mobilné telefóny používané v súčasnosti disponujú už v základnej výbave nástrojmi na prispôsobenie obrazu pre potreby slabozrakých alebo ľudí s poruchou vnímania farieb. Ukážeme si, ako takéto nastavenie zrealizovať.

Osobný počítač s OS Windows

V súčasnosti je najrozšírenejšia verzia operačného systému Windows 10. Do popredia sa dostáva jeho novšia verzia Windows 11 a postupne sa stane dominantnou. Nižšie popisujeme funkcionalitu pre obidva systémy. Staršie verzie už nie sú dostupné pre nové zariadenia. Môžeme sa s nimi stretnúť pri starší, stále funkčných a používaných zariadeniach. Principiálne je nižšie popisovaná funkcionalita dostupná aj v nižších verziách Windows, zvyčajne s drobnými obmenami či obmedzeniami. Tam, kde máme vedomosť o nedostupnosti popisovanej funkcionality, túto skutočnosť uvedieme.

Rozlíšenie obrazovky

Zobrazovanie obrazu na displeji či inom type obrazovky je realizované formou vykresľovania farebných bodov v riadkoch a stĺpcoch. Údaj o počte bodov v jednom riadku a jednom stĺpci je označovaný ako rozlíšenie obrazovky. Napríklad údaj 1280×1024 znamená, že sa zobrazuje 1280 bodov v jednom riadku a 1024 bodov v jednom stĺpci. Rozlíšenie je možné meniť v určitom rozsahu. Ten je daný parametrami operačného systému ako aj parametrami výrobcu displeja. Ak je displej vyrobený tak, že zvládne maximálne rozlíšenie 1280×1024, nie je možné nastaviť, aby operačný systém zobrazoval viac bodov na riadok a stĺpec. Teda maximálne rozlíšenie je dané výrobcom displeja. Môžeme ísť iba do menších rozlíšení. Zobrazovaný obsah (text, grafika, obrázky) sa riadia primárne parametrami nastavenými tvorcom obsahu a systémovými prostriedkami a ich nastaveniami. Týmto je určená výsledná vizualizácia obsahu. A tak v texte, ktorý je napísaný písmom veľkosti 12 typu Arial a pri rozlíšení displeja 1280×1024 je týmito parametrami určené výsledné vizuálne znázornenie obsahu. Rovnako hrúbka čiary či veľkosť farebnej plochy spolu s rozlíšením displeja určuje výsledné zobrazenie. Úpravou rozlíšenia displeja vieme prispôsobiť rozmery všetkých zobrazovaných objektov. Písmo s veľkosťou 12 bude zaberať menej miesta pri rozlíšení 1920×1400 ako keď je rozlíšenie displeja 1280×1024. Určuje to dizajn písma. Veľkosť 12 znamená, že písmeno je zobrazované s výškou veľkého písmena povedzme 12 bodov a riadok, v ktorom sa písmo nachádza má výšku 16 bodov. Nad a pod písmenom sa nachádzajú dva prázdne body. Z uvedeného vyplýva, že čím je menšie rozlíšenie, tým je písmeno väčšie a zaberá viac priestoru na obrazovke. Úpravu rozlíšenia realizujeme v nastaveniach Obrazovky, ktoré je integrované v nastaveniach operačného systému. U niektorých modelov či výrobcov, najmä v prípade, ak je prítomná samostatná grafická karta (v súčasnosti najmä Radeon a NVIDIA), je k dispozícií samostatné ovládacie centrum formou aplikácie dodávanej výrobcom grafickej karty. Nastavenia rozlíšenia obrazovky v operačnom systéme Windows 10 a 11 sa aktivujú potvrdením položky Nastavenie obrazovky v miestnej (kontextovej) ponuke pre pracovnú plochu. Druhým spôsobom je spustenie Centra nastavení (Windows+ i). Nastavenia nájdeme v položke Systém -> Obrazovka. Na zobrazenom dialógu sa nachádza výberové pole s ponukou možností zmeny rozlíšenia. Môžeme si vybrať jednu položku reprezentujúcu konkrétne rozlíšenie. Po výbere dôjde k zmene zobrazenia. Zároveň sa zobrazí otázka v samostatnom dialógovom okne, s možnosťou ponechania uvedených zmien alebo návratu k predchádzajúcim nastaveniam. Ak nepotvrdíme platnosť zmien, dôjde k automatickému návratu k predchádzajúcim nastaveniam. Návrat sa udeje približne do piatich sekúnd. U predchádzajúcich verzií operačného systému Windows bol k dispozícií posuvný prepínač, ktorým sa nastavila úroveň rozlíšenia. Nastaviť sa dala len jedna z preddefinovaných hodnôt. Pri niektorých úrovniach rozlíšenia dochádza k obmedzeniu zobrazovania, keď nie je obrazom pokrytá celá plocha displeja. S týmto javom sa v prenosnom počítači nedá nič robiť. Ak máme k dispozícií samostatný monitor, ten má samostatné regulačné funkcie pre úpravu geometrie obrazu. Vieme natiahnuť obraz do šírky či výšky. Táto úprava poruší proporcie a obraz je deformovaný. Úprava rozlíšenia obrazovky je personalizovaná. To znamená, že každý z používateľov môže mať nastavené vlastné rozlíšenie.

Veľkosť písma

Ako forma prispôsobenia môže byť vykonaná úprava veľkosti písma. Ostatné zobrazované objekty ostávajú bez zmeny. Nastavenie vykonáme prostredníctvom Nastavenia obrazovky. Dialógové okno s možnosťami nastavení aktivujeme z miestnej (kontextovej ponuky) pre Pracovnú plochu alebo prostredníctvom Centra nastavení (Windows+ i) v časti Systém -> Obrazovka. V zobrazenom dialógovom okne sa nachádza výberové pole „Zmeniť veľkosť textu, aplikácií a ďalšie nastavenia“. Obsahuje preddefinovanú odporúčanú hodnotu zvyčajne 125%. Táto určuje, že zobrazovaný text má veľkosť 125% svojej originálnej veľkosti určenej tvorcom písma. Výberové pole obsahuje niekoľko hodnôt, ktoré určujú úrovne zväčšenia voči pôvodnej veľkosti. Ak nepostačuje ani jedna z ponúkaných úrovní, máme možnosť určiť vlastnú hodnotu zväčšenia. Nastavenie je dostupné v tomto dialógovom okne. Aktivujeme ho potvrdením odkazu „Rozšírené nastavenie mierky“ pre Windows 10 alebo tlačidla „Ďalšie“ pre Windows 11 hneď za výberovým poľom s percentuálnou hodnotou zväčšenia systémového písma. V zobrazenom dialógu môžeme definovať vlastnú úroveň zväčšenia. Hodnotu zväčšenia napíšeme do editačného poľa „Vlastná mierka“. Môžeme využiť rozsah od 150 do 500%. Po zmene úrovne zväčšenia písma operačný systém zobrazí dialóg s informáciou, že zmeny sa prejavia až po odhlásení a opätovnom prihlásení používateľa. Pozitívne potvrdíme dialóg a následne sa prihlásime. Prvé prihlásenie po zmene mierky môže trvať o čosi dlhšie ako zvyčajne. Zmena mierky zobrazenia písma sa prejaví iba v zobrazovaní textových informácií. Tie nachádzame v názvoch položiek, názvoch ponúk funkcií, kontextovej ponuke, systémových oznamoch a v neposlednom rade ako samotný obsah v aplikáciách či spracovaných dokumentoch. Pri nastavení príliš veľkých hodnôt zväčšenia môže dochádzať k efektu, keď nie sú zobrazované celé názvy položiek, systémových informácií a podobne. Texty nemajú dostatok priestoru, aby boli zobrazené. V takomto prípade je vhodné voliť inú formu úpravy zobrazovania.

Farebná úprava zobrazovania

V prípade potreby farebnej úpravy zobrazovania obsahu na obrazovke sú k dispozícií nasledujúce funkcie operačného systému:

 • Nastavenie vysokého kontrastu;
 • Farebné prispôsobenie pracovného prostredia, svetlý a tmavý režim.

Obidve nastavenia nájdeme v Centre nastavení (Windows+ i) v časti Prispôsobenie. Po potvrdení položky Farby máme k dispozícii možnosti pre úpravu:

 • Svetlého alebo tmavého režimu Windows;
 • Svetlého alebo tmavého režimu aplikácií – uplatní sa pre aplikácie integrované v operačnom systéme a pre aplikácie akceptujúce dané nastavenie;
 • Priehľadnosť – táto vlastnosť je dostupná iba u najnovších aktualizácii Windows z roku 2020. Po vypnutí priehľadnosti je možné nastaviť niektoré farebné vlastnosti prostredia.

  Výraznejšiu úpravu dosiahneme pri zmene farebného motívu prostredia. Aktivujeme položku Motívy v Centre nastavení – Prispôsobenie. V zobrazenom dialógovom okne máme k dispozícii výber niekoľkých definovaných farebných motívov. Pre naše účely je však zaujímavá položka Nastavenie vysokého kontrastu. Aktivovaním tohto odkazu sa sprístupní výber jednej z preddefinovaný farebných tém s vysokým farebným kontrastom. Potvrdením niektorej z tém dochádza k prepnutiu farebného motívu podľa pravidiel danej témy. Zvyčajne ide o čierne pozadie pracovnej plochy, aplikácií, ponuky Štart, dialógových okien a ďalších. K tomu je prispôsobené zobrazovanie textov väčším alebo aj tučným písmom. Farebná úprava je doplnená výraznými farebnými prvkami napríklad pre hlavnú lištu aplikácií a podobne. Tieto úpravy farieb motívu sa neprejavia pri prehliadaní webových stránok. Tam je zachovaný režim, keď aplikácia internetového prehliadača rešpektuje zmenu motívu, samotná web stránka je však zobrazovaná vo farebnom vyhotovení, ako ju vyhotovil jej autor. Pre akceptáciu farebného motívu aj pre obsah web stránok musíme zrealizovať ešte nasledujúce nastavenie priamo v prostredí jednotlivých internetových prehliadačov.

 • Google Chrome – neposkytuje nastavenie, ktoré zabezpečí prispôsobenie vzhľadu web stránok;

 • Firefox – Možnosti -> Všeobecné -> Farby -> Použiť systémové farby – označiť;

 • Microsoft Edge – neposkytuje nastavenie, ktoré zabezpečí prispôsobenie vzhľadu web stránok.

Rôzne aplikácie podporujú, alebo nemusia podporovať farebnú zmenu motívu. Záleží od konkrétnej aplikácie a toho akú funkcionalitu jej autori zapracovali. V prípade, že tieto farebné úpravy nepostačujú, je potrebné siahnuť po asistenčných aplikáciách.

Farebné filtre

Systém Windows 10 priniesol v jednej z posledných aktualizácií možnosť nastavenia farebných filtrov pre rôzne druhy farbosleposti. Ak má používateľ deuteranopiu alebo protanopiu (dva typy červeno-zelenej farebnej slepoty) alebo tritanopiu (modro-žltú farebnú slepotu), môže v systéme Windows 10 nastaviť farebnú úpravu prostredia. Nastavenia sú dostupné aj v systéme Windows 11.

Ako zapneme farebné filtre:

 1. Otvoríme nastavenia (Windows+i) > Zjednodušenie prístupu.
 2. V ľavom paneli, zvoľme farebné filtre pod sekciou zrak.
 3. Zapneme Farebné filtre

Podľa toho, o aký typ farbosleposti sa jedná, vyberieme jednu z nasledujúcich možností:

 1. Červená-Zelená (slabé vnímanie zelenej, Deuteranopia)
 2. Červená-Zelená (slabé vnímanie červenej, Protanopia)
 3. Modrá-Žlta (Tritanopia)

Ako meníme filter, môžeme vidieť ako sa postupne menia farby na spodnej palete.

V prostredí Windows 11 je dostupná klávesová skratka pre zapnutie režimu s vysokým kontrastom – ľavý Alt+Shift+PrintScreen.

Dark Reader – rozšírenie internetových prehliadačov

Dark Reader je rozšírenie určené pre najpoužívanejšie internetové prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge. Poskytuje funkciu inteligentnej úpravy farieb internetových stránok. Do jednotlivých prehliadačov ho nainštalujeme prostredníctvom správy doplnkov či rozšírení priamo v jednotlivých aplikáciách. Pri inštalácii povolíme prístup doplnku ku adresám webových stránok a povolíme aj používanie samotného doplnku. Dark Reader prispôsobuje farebný vzhľad webovej stránky bez toho aby deformoval farby obrázkov či grafiky. Dostaneme tak vo výsledku farebne prispôsobenú stránku bez zmeny farieb fotografií, čo je žiadaný stav mnohých slabozrakých klientov.

Použitie Dark Readera

 • Google Chrome: Doplnok sa pridá ako tlačidlo do panela nad adresný riadok. Prostredníctvom klávesnice ho nájdeme tak, že stlačíme a pustíme ľavý Alt a následne šípkami doprava alebo doľava nájdeme tlačidlo pre otvorenie nastavení doplnku. Najdôležitejšia funkcia je prepnutie medzi tmavým a svetlým (pôvodným) farebným vzhľadom webovej stránky. Prepnutie môžeme vyvolať aj klávesovou skratkou Alt+Shift+d. Tým istým príkazom realizujeme aj spätné prepnutie.
 • Mozilla Firefox: Tlačidlo doplnku sa pridá na panel funkcií, ktorý je dostupný stlačením tabulátora z adresného riadka. Následne šípkami doprava alebo doľava nájdeme Dark Reader a aktivujeme ho enterom. Rovnako ako v Google Chrome by mala fungovať klávesová skratka pre prepínanie medzi svetlým a tmavým vzhľadom.
 • Microsoft Edge: Doplnok sa pridá ako aplikácia a vyvoláme jeho funkcie klávesovou skratkou Alt+f. Následne Enterom alebo medzerníkom prepíname medzi svetlým a tmavým režimom. Klávesová skratka na priame prepínanie ako v Google Chrome nefunguje. Na stránku sa vrátime stlačením Esc.

Doplnok umožňuje zapamätanie si nastavenia pre danú konkrétnu stránku, či farebne prispôsobiť jednotlivé prvky na vlastný obraz. Taktiež umožňuje vylúčiť stránky z jeho vplyvu. Všetky funkcie nájdeme na dialógu Dark Readera.

Zväčšovacie sklo

Zväčšovacie sklo je asistenčná aplikácia poskytujúca funkcie zväčšovania a farebnej úpravy zobrazovaného obrazu. Aplikácia je súčasťou operačného systému Windows a je voľne dostupná pre každého používateľa. Spustíme ju klávesovou skratkou Windows plus +. Aplikácia je dostupná aj v starších vydaniach operačného systému. Priebežne je vylepšovaná a rozširovaná o rôzne funkcie. V najnovšej verzii má integrované aj niektoré funkcie Moderátora. Moderátor je čítač obrazovky integrovaný v operačnom systéme Windows. Aplikácia poskytuje:

 • Priblíženie obrazu – Windows plus +;
 • Vzdialenie obrazu – Windows plus -;
 • Prečítanie položky – Ctrl+ Alt+ Enter;
 • Plynulé čítanie – Ctrl+ Alt+ ľavé kliknutie myši;
 • Inverziu farieb – prepnutie v nastaveniach;
 • Zmena prírastkov priblíženia a vzdialenia – v nastaveniach;
 • Spúšťanie na prihlasovacej obrazovke a po prihlásení používateľa;
 • Zväčšovanie v ukotvenom okne, celej obrazovky či lupy;
 • Sledovanie kurzora myši, textového kurzora či kurzora Moderátora;
 • Ukotviť textový kurzor v strede obrazovky alebo v rámci okrajov obrazovky;
 • Obmedziť pohyb kurzora myši na priestor okna.

Zväčšovacie sklo poskytuje základnú funkcionalitu zväčšovania vhodnú skôr na občasné použitie. Ak je potrebné využívať funkcie zväčšovania či farebnej úpravy obrazu neustále, volíme inštaláciu špecializovaného asistenčného softvéru.

Zoomtext

Zoomtext je špecializovaný asistenčný softvér (aplikácia) slúžiaca na kompenzáciu zrakového postihnutia formou zväčšovania a farebnej úpravy obrazu zobrazovaného na obrazovke. Jeho predchodcom bol Magic s podobnou funkcionalitou. V súčasnosti sa Magic už nepredáva a nerozvíja. Do počítačov s operačným systémom Windows 10 už Magic nie je možné ani nainštalovať z dôvodu nekompatibility. Aplikáciou Zoomtext sa zaoberá samostatný materiál. Na tomto mieste spomenieme len jeho základné vlastnosti.

Zoomtext umožňuje:

 • Zväčšenie zobrazovaného obrazu – Zväčšenie je odstupňované v krokoch, ktoré sú menšie pri nižších hodnotách.
 • Zväčšenie obrazu snímaného kamerou pripojenou k počítaču.
 • Farebnú úpravu obrazu – Disponuje množstvom farebných filtrov ako aj inverzným zobrazením farieb.
 • Zväčšenie celého alebo časti obrazu.
 • Sledovanie kurzora alebo vybranej časti pracovnej plochy.
 • Ovládanie myšou a klávesovými príkazmi.
 • Farebnú úpravu vzhľadu textového kurzora, kurzora myši ako aj systémového focusu.
 • Definovať samostatné nastavenia pre viacerých používateľov alebo pre jednotlivé aplikácie.
 • Automatické spúšťanie na prihlasovacej obrazovke a po prihlásení používateľa.
 • A ďalšie, ktoré sú detailne popísané v materiály venujúcom sa Zoomtextu.

Aplikácia Zoomtext sa inštaluje ako samostatný produkt do štandardne dostupných zariadení. Tie musia spĺňať isté výkonnostné požiadavky, aby bol zabezpečený spoľahlivý a plynulý beh asistenčnej technológie ako aj iných aplikácií.

Zoomtext s hlasovým výstupom

Zoomtext s hlasovým výstupom je plnohodnotná aplikácia Zoomtext doplnená o niektoré základné funkcie čítača obrazovky. Jej použitie a funkcionalita je obdobná ako u Zoomtext-u, používateľ však môže ale nemusí využívať hlasový výstup, ktorý číta jednotlivé informácie zobrazované na obrazovke. Používateľ môže pre hlasový výstup nastaviť niekoľko základných parametrov týkajúcich sa rýchlosti čítania, detailnosti čítania a podobne.

Zoomtext s hlasovým výstupom obsahuje funkciu Appreader. Tá umožňuje v prehľadnej podobe sprístupniť hlasom obsah aplikačného okna na úrovni aplikačných funkcií aj čisto na úrovni zobrazovaného obsahu.

Pre ovládanie môžeme používať myš aj klávesové príkazy. Detailnejšie informácie sú uvedené v samostatnom materiály.

Fusion

Fusion je balík nástrojov obsahujúci asistenčné technológie Zoomtext a JAWS (čítač obrazovky) v plnom prevedení. Fusion teda kombinuje funkcie zväčšovania s funkciami hlasového výstupu v plnom prevedení. Používateľ má k dispozícii obidve asistenčné technológie. Využíva tú, ktorá mu v danom čase najviac vyhovuje a najlepšie kompenzuje zrakové postihnutie.

Fusion, rovnako ako Zoomtext či Zoomtext s hlasovým výstupom, sa inštaluje do štandardných zariadení s dostatočným technickým vybavením tak, aby bol zabezpečený plynulý beh asistenčnej technológie aj iných aplikácií spúšťaných v počítači.

Iné riešenia

Existujú aj iné riešenia asistenčnej technológie pre potreby zväčšovania a farebnej úpravy obrazu. U nás nie sú rozšírené. Ide o produkty spoločností Dolphin, Supernova a iné. V princípe poskytujú rovnakú funkcionalitu ako Zoomtext.

Mobilné telefóny

Mobilný telefón disponuje obrazovkou, ktorá zobrazuje rozhranie operačného systému, aplikácií a údaje, ktoré zariadenie obsahuje, disponuje nimi a sprostredkúva ich používateľovi. Na rozdiel od počítača je obrazovka menšia. To kladie menšie priestorové nároky na sledovanú plochu používateľom. Zároveň však zvyšuje nároky na zrak množstvom zobrazovaných informácií a neraz aj veľkosťou použitého písma. To je neraz veľmi malé v porovnaní napríklad s štandardnou veľkosťou písma použitého na obrazovke počítača. Používateľ so zrakovým postihnutím má rovnaké problémy pri vnímaní obsahu obrazovky mobilného telefónu, ako sme popísali pri počítači. Aj spôsoby kompenzácie sú principiálne rovnaké.

 • Zmena veľkosti systémového písma;
 • Farebné prispôsobenie zobrazovaného obsahu systémovými prostriedkami;
 • Použitie asistenčnej technológie poskytnutej výrobcom operačného systému;
 • Použitie doplnkovej asistenčnej technológie.

Zmena veľkosti systémového písma

Mobilné telefóny z dôvodu spôsobu ich používania, keď ich používateľ zvyčajne drží v ruke a vníma obsah na obrazovke z menšej vzdialenosti, používajú na zobrazovanie textov písmo s menšou veľkosťou. Neraz je písmo také malé, že aj človek bez zrakového problému má problém prečítať text zo vzdialenosti cca 50 cm. Operačné systémy Android aj IOS disponujú možnosťou prispôsobenia veľkosti písma v niekoľkých úrovniach. Niektoré prispôsobenia systému Android rôznymi výrobcami disponujú aj možnosťou zmeny typu písma. U systému IOS je zmena typu písma možná po doinštalovaní písiem do telefónu.

Nastavenie veľkosti písma nájdeme:

 • Android – Nastavenie -> Obrazovka -> Veľkosť písma. Konkrétne prevedenie sa môže líšiť v závislosti od výrobcu telefónu a miery prispôsobenia používateľského rozhrania.
 • IOS – Nastavenie -> Displej a jas -> Veľkosť textu. Na tomto mieste nájdeme aj možnosť zapnúť zobrazovanie tučného písma.

Pri telefónoch, ktoré disponujú vlastným na mieru postaveným systémom, je zmena veľkosti písma málokedy podporená. Zmena veľkosti písma je dostupná aj v špeciálne vyrábaných telefónoch pre slabozrakých používateľov. Nájdeme ju v nastaveniach telefónu. Zvyčajne je možné prepínať medzi niekoľkými, vopred definovanými, hodnotami. Zmena typu písma, fontu, je dostupná len pri niektorých modeloch a výrobcoch, ktorí používajú operačný systém Android. Spôsob prevedenia nastavenia sa líši a preto ho tu ani nekonkretizujeme. V operačnom systéme iOS je nastavenie zmeny systémového písma dostupné v časti Nastavenia -> Všeobecné -> Písma. V štandardnej konfigurácií je zoznam prázdny. Používateľ si môže doinštalovať písma zo služby Apple App Store. Zmena veľkosti či typu písma môže viesť k javu, keď nie sú zobrazované celé textové označenia tlačidiel, názvov dialógov, popisov ovládacích či oznamovacích prvkov a podobne. Obmedzenie je z dôvodu zvýšenej priestorovej náročnosti iného typu písma či väčšej úrovne zväčšenia. Tým pádom dochádza k efektu, keď sa text nevmestí do priestoru určeného pre tlačidlo, textový popis, názov a podobne. Druhým javom, s ktorým sa pri tomto riešení stretávame, je používanie vlastných typov písiem jednotlivými aplikáciami. Aplikácie si nesú so sebou aj definíciu písma, ktoré používajú a nespoliehajú sa na systémové písmo. V týchto aplikáciách sa zmena systémového písma alebo jeho veľkosti neprejaví. V takomto prípade sú k dispozícií nasledujúce riešenia:

 • Zmena veľkosti písma je podporená priamo v danej aplikácii a uskutočníme ju v nastaveniach aplikácie. To je zriedkavé riešenie.
 • Druhý spôsob je použiť asistenčnú technológiu.

Farebné prispôsobenie

Obidva operačné systémy (Android aj iOS) ponúkajú niekoľko možností na farebné prispôsobenie zobrazovaného obsahu na displeji.

Tmavá téma

Operačný systém Android aj IOS ponúkajú možnosť nastaviť tmavý farebný tón používateľského rozhrania. Táto možnosť je dostupná v telefónoch s Androidom od verzie 9 a v IOS od verzie 13. Telefóny s Androidom môžu obsahovať nastavenie tmavej témy aj pri nižších verziách Androidu. V takomto prípade je dané nastavenie podporené výrobcom telefónu a nie je súčasťou operačného systému. Nastavením tmavej témy dochádza k prepnutiu systémových dialógov do režimu s čiernym pozadím a bielym písmom. Nastavenie sa aplikuje aj v systémových aplikáciách. Dodatočne inštalované aplikácie alebo aplikácie iných tvorcov nemusia systémové nastavenie tmavej témy rešpektovať. Ak nemáme v telefóne dostupnú tmavú tému, môžeme ju nainštalovať z Google Play (Výrobca Dark Theme), ak je dostupná.

Nastavenie tmavej témy je tvorcami zapracované v množstve aplikácií. Zmenu nastavenia realizujeme priamo v nastaveniach danej aplikácie. Niekoľko typov, ako na to, nájdeme v článku na adrese: https://zive.aktuality.sk/clanok/141086/velky-navod-ako-zapnut-tmavy-rezim-v-androide-aj-roznych-aplikaciach/. Nastavenie tmavej témy nájdeme:

 • Android – Nastavenia -> Obrazovka, Tapeta, Veľkosť písma .. -> Tapeta. Môže sa líšiť od výrobcu zariadenia.
 • iOS – Nastavenia -> Displej a jas -> vyberieme položku Tmavý.

K zmene zobrazenia dochádza hneď po potvrdení nastavenia.

Inverzné zobrazenie

Táto funkcia spôsobí farebnú inverziu vo farbách zobrazovaného obsahu. Klasická inverzia, alebo prevrátenie farieb, spôsobí zmenu farieb čiernej na bielu a opačne ako aj jednotlivé farby červenú, zelenú, modrú a ďalšie. Nastavenie sa nachádza medzi funkciami zjednodušenia ovládania označovanými aj ako dostupnosť či prístupnosť.

 • Android – Nastavenia -> Dostupnosť (prístupnosť, zjednodušenie ovládania a pod.) -> Inverzia farieb.
 • iOS – Nastavenia -> Prístupnosť -> Displej a veľkosť textu -> Klasické prevrátenie. Pri voľbe Dynamické prevrátenie dochádza k zachovaniu farieb obrázkov.

Úprava farieb

Úpravou farieb sa snažíme kompenzovať rôzne poruchy vnímania farieb. Obidva operačné systémy majú možnosť modifikovať nastavenie vzhľadom na konkrétne ochorenie. Nastavenie potláča konkrétnu farbu a umožňuje regulovať aj sýtosť zobrazovaných farieb. * Android:

 1. V zariadení otvorte aplikáciu Nastavenia, Aplikácie -> Nastavenia.
 2. Klepnite na Dostupnosť a potom na možnosť Úprava farieb.
 3. Zapnite možnosť Používať úpravu farieb.
 4. Klepnite na Režim úpravy a potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Deuteranomália (červená / zelená)
  • Protanomália (zelená / červená)
  • Tritanomália (modrá / žltá)

V iOS Otvoríme aplikáciu Nastavenia a potom klepneme na položky Prístupnosť > Displej a veľkosť textu > Farebné filtre. Uvidíme tri príklady farebných priestorov, ktoré nám pomôžu vybrať najvhodnejšiu možnosť. Prechádzaním prstom po týchto príkladoch doľava alebo doprava nájdeme filter, ktorý nám najviac vyhovuje. Výber filtra Po zapnutí farebných filtrov si môžeme vybrať zo štyroch prednastavených filtrov:

*  Odtiene sivej 
*  Filter červenej/zelenej pre protanopiu 
*  Filter zelenej/červenej pre deuteranopiu 
*  Filter modrej/žltej pre tritanopiu 

Úprava intenzity farieb Intenzitu ľubovoľného z farebných filtrov si môžeme prispôsobiť podľa potreby. Pomocou posúvacieho ovládača Intenzita nastavíme, či má byť filter viac alebo menej intenzívny.

Úprava zafarbenia- Ak je potrebné upraviť citlivosť na sýtosť farieb alebo svetlo, po klepnutí na položku Zafarbenie môžeme na iPhone, iPade alebo iPode touch zmeniť odtieň celého displeja. Pomocou posúvacích ovládačov upravíme odtieň displeja a intenzitu efektu.

Zväčšenie pre silno slabozrakých

V prípade, že systémové nastavenie veľkosti písma nepostačuje alebo je potrebné zväčšovať celý zobrazovaný obsah, nielen písmo, využijeme funkcie zväčšovania zabudované v asistenčnej aplikácii priamo v operačnom systéme alebo funkcie dodatočne nainštalovanej aplikácie. V telefóne či tablete s operačným systémom Android nachádzame zvyčajne nasledujúce možnosti v časti Nastavenia -> Zjednodušenie ovládania (dostupnosť, prístupnosť a pod.):

 • Veľkosť písma – dodatočné zväčšenie písma.
 • Zobrazovaná veľkosť – zväčšenie všetkých položiek na obrazovke.
 • Veľký kurzor – zvýraznenie kurzora.
 • Zvýraznenie tlačidiel – zvýraznené orámovanie tlačidiel a niekedy aj 3D efekt.
 • Priblíženie – zapnutie režimu lupy. Po povolení tohto režimu sa lupa zapína trojitým poklepaním na displej alebo trojitým stlačením domovského tlačidla.

V režime priblíženia sú k dispozícii nasledujúce gestá ovládania:

 • Spustenie priblíženia – trojité poklepanie jedným prstom.
 • Zrušenie priblíženia – trojité poklepanie jedným prstom.
 • Posúvanie obsahu – posúvanie dvomi alebo viacerými prstami po obrazovke.
 • Zmena úrovne priblíženia – priblíženie alebo oddialenie dvoch alebo viacerých prstov od seba.
 • Dočasné priblíženie – trojité poklepanie jedným prstom s pridržaní po treťom klepnutí. Obraz následne posúvame posúvaním prsta po obrazovke. Po zodvihnutí prsta sa zobrazenie vráti do pôvodnej veľkosti.

Možnosti zväčšenia a zvýraznenia závisia aj od úrovne ich podpory či zapracovania do takzvanej nadstavby jednotlivými výrobcami mobilných telefónov. U jednotlivých výrobcov sú preto rôzne.

V zariadeniach s operačným systémom iOS (telefóny iPhone a tablety iPad) sú priamo v systéme dostupné nasledujúce možnosti zväčšovania:

 • Zväčšovanie textu – už sme ho popisovali.
 • Tvary tlačidiel – zvýraznenie tvarov tlačidiel.
 • Tučný text – zapnutie režimu písma tučné.
 • Priehľadnosť – obmedzenie priehľadnosti grafických prvkov.
 • Zvýšiť kontrast – zlepší čitateľnosť v niektorých prípadoch.
 • Odlíšiť bez farby – nahradí grafické prvky odovzdávajúce informácie výlučne farbou inými alternatívami.
 • Obmedziť biely bod – obmedzí intenzitu farieb.
 • Lupa – využitie kamery telefónu či tabletu pre zväčšené zobrazenie snímaného obrazu.
 • Zväčšovanie – zväčšovanie časti alebo celej obrazovky, môže a nemusí sledovať kurzor či zväčšovať aj oblasť klávesnice.
 • Môžeme nastaviť maximálnu úroveň zväčšenia.
 • Používanie ovládača zväčšenia – rýchly prístup k funkciám zväčšenia.

V zapnutom režime zväčšovania sú k dispozícii nasledujúce gestá ovládania:

 • Dvojité poklepanie tromi prstami pre spustenie a pozastavenie zväčšovania.
 • Potiahnutím troma prstami posuniete obrazovku.
 • Dvojitým poklepaním troma prstami s pridržaním a potiahnutím upravíme úroveň zväčšenia.

Špecializované aplikácie pre úpravu zobrazenia

Špecializované aplikácie sa využívajú v prípade, keď nepostačujú funkcie operačného systému Android. Tieto aplikácie sa dodatočne inštalujú do mobilného telefónu alebo tabletu. Po inštalácii preberajú funkciu základnej obrazovky, väčšieho či menšieho počtu štandardných aplikácií alebo niektoré ich funkcie a výrazne graficky upravujú vzhľad obsahu zobrazovaného na displeji. . Pri zariadeniach s IOS sa tento postup neuplatňuje z dôvodu striktnej politiky výrobcu v tejto oblasti. Nie je možné používať aplikácie, ktoré menia vzhľad systému a nahrádzajú systémové funkcie.

Corvus

Jedným z u nás rozšírených riešení je set aplikácií Corvus. Ten je primárne určený pre nevidiacich používateľov, môžu ho však využívať aj slabozrakí používatelia. Vyznačuje sa nasledovnými vlastnosťami:

 • V jednej chvíli zobrazuje jednu položku na obrazovke.
 • Tmavým pozadím a bielym písmom.
 • Veľkými textami.
 • Vlastným systémom písania na virtuálnej klávesnici.
 • Vlastnými aplikáciami pre základné funkcie – telefonovanie, kontakty, SMS správy, kalendár, a ďalšie.
 • Výbornou interakciou so štandardnými Android aplikáciami.

Big Launcher

Aplikácia obmedzujúca množstvo zobrazovaných položiek na obrazovke, ktorá disponuje vlastnými riešeniami pre niektoré štandardné funkcie. Aplikácia nahrádza štandardné prostredie a používateľ sa teda nemusí stretnúť so štandardným Android prostredím počas používania telefónu.

BlindShell Clasic

Ide o špeciálne upravené prostredie dodávané spolu s telefónom (dotykovým alebo tlačidlovým). Vyznačuje sa:

 • Zjednodušeným rozhraním.
 • Farebnou úpravou – rôzne kombinácie farieb pozadia a písma.
 • Zobrazovaním jednej položky na obrazovke.
 • Veľkým písmom nastaviteľným v dvoch úrovniach.
 • Vlastnými riešeniami pre niektoré z najbežnejších funkcií telefónu.
 • Nemožnosťou využívať štandardné Android aplikácie.

Iné riešenia

Mobilné telefóny s Androidom je možné po vizuálnej aj funkčnej stránke upraviť rôznymi dodatočne inštalovanými aplikáciami. Vyššie spomenuté príklady nie sú zďaleka jedinou možnosťou. V Google Play sa nachádza veľké množstvo rôznych „launcherov“, ktoré upravia vzhľad systému či aplikácií. Nie je v našich možnostiach všetky vyskúšať.

Tablet

Tablet je principiálne väčší mobilný telefón. Je vybavený jedným z operačných systémov – Android alebo IOS. Výrobcovia používajúci Android dopĺňajú programové vybavenie o vlastné modifikácie, nadstavby, ktoré vizuálne upravujú základný vzhľad Androidu a dopĺňajú ho rôznymi funkciami. V tabletoch s iOS (iPad) nachádzame mierne modifikovaný a doplnený systém IOS. Pre prispôsobenie zobrazovania slabozrakému používateľovi systémovými či dodatočne inštalovanými funkciami platí všetko to, čo sme uviedli v kapitolách k mobilným telefónom.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.