Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako si vybrať vhodný mobilný telefón

Mobilný telefón sa stal naším každodenným spoločníkom. Máme naň rôzne požiadavky. Od základných, ako sú uskutočňovanie hlasových hovorov, komunikácia textovými správami, či budenie budíkom, až po sofistikovanejšie, ako sú navigácia, meranie a evidovanie zdravotných údajov, prehliadanie webových stránok, komunikácia s cloud úložiskami, prehrávanie a nahrávanie zvuku aj obrazu a podobne. Požiadavky na mobilný telefón sú ešte viac špecifické, ak ho používa človek so zdravotným postihnutím. V tomto prípade vystupuje do popredia ergonómia ovládania, sprostredkovanie zobrazovaného obsahu vo forme kompenzujúcom zdravotné postihnutie, zložitosť a množstvo ponúkanej funkcionality a v neposlednom rade aj cenová dostupnosť.

Pri výbere zariadenia pre človeka so zdravotným postihnutím sú k dispozícii okrem štandardných modelov aj špecializované zariadenia, ktoré výrobcovia prispôsobili pre určitú špecifickú cieľovú skupinu zákazníkov. Prispôsobenie je realizované so zreteľom na druh a stupeň zdravotného postihnutia. V nasledujúcom texte si popíšeme, aké sú možnosti zrakovo postihnutého človeka pri výbere mobilného telefónu a na čo by bolo vhodné prihliadať pri výbere konkrétneho zariadenia.

Požiadavky a potreby používateľa

Ľudia so zrakovým postihnutím netvoria jednu homogénnu skupinu, ktorá má rovnaký stupeň postihnutia a teda aj videnia, rovnaké kognitívne schopnosti a má alebo nemá rovnaké pridružené ochorenie či postihnutie. Skupinu zrakovo postihnutých by sme mohli rozvrstviť nasledovne:

 • Má zrakové postihnutie na úrovni nevidiaci (zrakom rozlišuje maximálne svetlo a tmu), nemá pridružené zdravotné postihnutie ani iné ochorenie spôsobujúce neuropatiu či poruchu kognitívnych schopností;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni slabozraký a nemá pridružené zdravotné postihnutie či ochorenie rovnako ako v prvom bode;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni slabozraký a má pridružené postihnutie či ochorenie, ktoré spôsobuje neuropatiu či tras rúk, nemá poruchu kognitívnych schopností;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni slabozraký, má poruchu kognitívnych schopností a nemá iné pridružené postihnutie či ochorenie;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni slabozraký a má poruchu kognitívnych schopností, ako aj pridružené postihnutie či ochorenie spôsobujúce neuropatiu alebo tras rúk;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni nevidiaci a má poruchu kognitívnych schopností, nemá iné pridružené postihnutie či ochorenie;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni nevidiaci, nemá poruchu kognitívnych schopností, má však iné postihnutie či ochorenie, ktoré spôsobuje neuropatiu či tras rúk;
 • Má zrakové postihnutie na úrovni nevidiaci a má poruchu kognitívnych schopností, ako aj pridružené postihnutie či ochorenie spôsobujúce neuropatiu alebo tras rúk;
 • Ľudia s kombinovaným zrakovým a sluchovým postihnutím.

Uvedené delenie je ilustračné pre zvýraznenie rôznorodosti skupiny zrakovo postihnutých a s tým súvisiacich zručností, ako aj potrieb a následne kladených požiadaviek na mobilný telefón.

Stupeň zrakového postihnutia má vplyv na asistenčnú technológiu, ktorá je požadovaná pri obsluhe zariadenia. Nevidiaci sa nezaobídu bez hlasového výstupu popisujúceho obsah zobrazovaný na displeji. Slabozrakí potrebujú veľké úrovne zväčšenia či úpravu farebného spektra.

Používatelia s poruchami kognitívnych zručností preferujú zariadenia s nižšou funkčnou výbavou, alebo využívajú iba časť funkcionality. Ľudia s pridruženým postihnutím či ochorením môžu mať problém s ovládaním dotykového displeja z dôvodu extrémne suchej pokožky, pri silnom potení sa rúk, ako aj pri výraznom trase či zníženej citlivosti a pohyblivosti v končekoch prstov.

U bežnej populácie je na poprednom mieste hľadisko požadovanej funkčnej výbavy s ohľadom na spôsob využívania zariadenia v každodennej prevádzke. Rovnaké hľadisko zohráva úlohu aj u  používateľov so zdravotným postihnutím, avšak až po tom, čo je zabezpečené ovládanie s prihliadnutím na stupeň zrakového či iného postihnutia a ďalších schopností.

Aké riešenia sú k dispozícii

Na trhu existuje principiálne niekoľko možností, aké zariadenie zvoliť. Máme na výber bežne dostupné modely s dotykovým displejom alebo tlačidlami, ako aj špecializované zariadenia vyrábané so zameraním na skupinu používateľov so zrakovým postihnutím.

Senior telefón

Značná skupina zrakovo postihnutých používateľov používa takzvaný senior telefón. Ide o zariadenie s robustnejšou konštrukciou, dobre hmatateľnými tlačidlami, čiastočným ozvučením ovládania, ktoré nie je nevyhnutne spustené. Do tejto kategórie spadajú aj dotykové mobilné telefóny so zjednodušenou funkcionalitou a zväčšeným zobrazovaním obsahu na displeji. Tieto zariadenia umožňujú uskutočňovať hlasové hovory, vytáčanie rýchlou voľbou, obsahujú zoznam kontaktov, podporujú budenie či komunikáciu prostredníctvom SMS. Ich vybavenie je závislé od výrobcu a modelu. Sú vhodné najmä pre používateľov so zvyškami zraku, ktoré im umožňujú vnímať zväčšené zobrazenie na displeji či výrazné tlačidlá. Vhodné sú aj pre ľudí so zníženou pohyblivosťou a citlivosťou v končekoch prstov. Tieto zariadenia využívajú aj ľudia, ktorí vyžadujú iba základné funkcie zabezpečujúce hlasovú komunikáciu, rýchlu voľbu a podobne. Typickými používateľmi sú seniori.

Tlačidlový mobilný telefón

Týmto pomenovaním sa označujú mobilné telefóny zvyčajne nižšej triedy. Niektorí výrobcovia takto vyhotovujú aj seniorské telefóny. Takéto zariadenie je vybavené štandardnou telefónnou klávesnicou a displejom menších rozmerov. Telefón zvyčajne disponuje sadou základných funkcií bez možnosti ich rozširovania dodatočnou inštaláciou aplikácií. Klávesnica je v rôznych vyhotoveniach, od dobre hmatateľných, až po takmer hmatom neidentifikovateľné tlačidlá. Displej je približne s 5 cm uhlopriečkou najčastejšie vo farebnom vyhotovení. Ak telefón nemá už výrobcom zabudované možnosti hlasovej odozvy, farebnej úpravy zobrazovaného obsahu či zmeny veľkosti zobrazenia, nedá sa to dodatočne doplniť.

Takéto telefóny sú len výnimočne vhodné pre zrakovo postihnutých používateľov. Výnimku tvorí podskupina senior telefónov.

Dotykový Smartfón

V súčasnosti je najrozšírenejším typom mobilného telefónu v Európskych krajinách a teda aj u nás dotykový mobilný telefón s operačným systémom. Tieto zariadenia poskytujú celý rad rôznych funkcií nad rámec tých, ktoré súvisia s hlasovými hovormi, komunikáciou SMS správami, budíkom či zoznamom kontaktov. Možnosť poskytovať celé spektrum iných služieb je založená na tom, že disponujú takým technickým a programovým vybavením, ktoré im umožňuje pracovať s rôznorodými údajmi, spracovávať údaje z rôznych vstupných zariadení a poskytovať údaje na rôzne výstupné zariadenia. Označenie Smart (múdre) nesú z dôvodu možnosti rozširovania či úpravy ich funkcionality dodatočne inštalovanými aplikáciami. Smartfón môžeme pokojne označiť za vreckový počítač. Takéto zariadenie ponúka široké spektrum funkcií, vyžaduje si však od používateľa aj isté zručnosti, aby ich vedel používať.

Z princípu ovládania dotykového telefónu vyplýva, že nevidiaci človek ho nebude vedieť ovládať bez dodatočnej špeciálnej úpravy. Špeciálna úprava spočíva v neustálom behu asistenčnej aplikácie, ktorá hlasom sprostredkuje zobrazovaný obsah na displeji. Táto aplikácia zároveň mení spôsob ovládania mobilného telefónu. Už nestačí dotyk pre spustenie aplikácie, či potvrdenie akcie. Pri používaní takto upraveného telefónu je potrebné, aby používateľ absolvoval nácvik. Ten môže uskutočniť aj samostatne, napríklad na základe návodov na internete, či priamo absolvovaním úvodného kurzu pri spúšťaní asistenčnej technológie, alebo sa môže obrátiť napríklad na Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, kde mu nácvik sprostredkujú. Asistenčná technológia v prípade nevidiacich používateľov poskytuje rovnaké služby v telefónoch s Androidom ako aj s iOS (iPhone). Pre systémy s iOS ide o Voice Over, ktorý nájdeme v Nastaveniach v časti Prístupnosť. Po jeho spustení dochádza k už spomínanej zmene ovládania. Ovládanie je rovnaké v celom spektre radu iPhone. Drobné odlišnosti sú iba pri modeloch s FaceID a bez neho a funkcií na to naviazaných. Zoznam príkazov a gest pre ich vykonanie nájdeme priamo v menu Prístupnosť. Samozrejmosťou je slovenský jazyk v odozve Voice Over.

Mobilné telefóny s operačným systémom Android disponujú vstavaným čítačom obrazovky Talkback. Keďže zariadenia s Androidom vyrába veľké množstvo výrobcov, sú zaznamenané niektoré odchýlky.

 • Niektoré modely od Samsung používajú vstavaný čítač Voice Assistant, čo je v princípe upravený Talkback.
  • U niektorých výrobcov nie je predinštalovaný žiaden čítač. Je potrebné dodatočne ho nainštalovať z Google Play.
  • Spustenie Talkbacku sa nachádza v ponuke Nastavenia v položkách: Prístupnosť, Zjednodušenie prístupu, Dostupnosť a podobne.
  • U niektorých výrobcov a modelov je predinštalovaná služba Čítať text. Tá nie je kompatibilná pre ovládanie spolu so spusteným Talkbackom a je potrebné ju vypnúť.
 • Niektorí výrobcovia a modely nemajú predinštalovanú slovenskú hlasovú syntézu. Je potrebné dodatočne ju nainštalovať z Google Play.
 • Dobrá funkčnosť čítača obrazovky u jedného výrobcu a modelu nezaručuje jeho spoľahlivú funkčnosť aj pri iných modeloch či iných výrobcoch. Je potrebné funkčnosť čítača odskúšať.
 • Ovládanie sa líši aj od firemnej nadstavby Androidu daného výrobcu. Po jej aktualizácii môže dochádzať k zmene rozmiestnenia prvkov ovládania. Pre nevidiaceho používateľa to znamená zvýšenú záťaž na prispôsobenie sa.
 • Dotykové Smartfóny umožňujú prispôsobiť zobrazovanie slabozrakým používateľom alebo používateľom s inou zrakovou poruchou. Umožňujú zväčšené zobrazovanie prostredníctvom nastavenia veľkosti písma alebo prostredníctvom funkcie lupa, ktorá zväčšuje všetok zobrazovaný obsah. Umožňuje farebnú zmenu palety farieb prostredia prepnutím do inverzného režimu, ako aj prispôsobenie rôznym diagnózam s poruchou vnímania farieb. Tieto funkcie sú dostupné v systémoch s Androidom aj iOS. Stačí ich nájsť v časti Prístupnosť, Dostupnosť, Zjednodušenie prístupu a podobne, a zvoliť vyhovujúci variant prispôsobenia.

Mobilné telefóny s dotykovou obrazovkou a vlastným operačným systémom sú vhodné pre používateľov, ktorí nemajú problém prispôsobiť sa novým technickým veciam, sú ochotní sa naučiť a do budúcna sa opakovane učiť nové veci, nemajú iný zdravotný problém zabraňujúci im ovládať dotykový displej, nemajú kognitívne problémy, alebo sú uzrozumení s tým, že významnú časť funkcií zariadenia nebudú používať.

Prostredie mobilného telefónu je potrebné prispôsobiť individuálnym potrebám konkrétneho používateľa. Existuje na to dostatok už vstavaných, alebo množstvo dodatočne inštalovaných iných nástrojov, ktoré je možné použiť. Správna konfigurácia zariadenia zvyšuje komfort používania používateľom so zdravotným postihnutím. Nesprávne nastavené zariadenie sa môže stať aj napriek spustenej asistenčnej aplikácii nepoužiteľným.

Dotykový Smartfón so špeciálnou úpravou

Dotykové Smartfóny sú ľahko upravovateľné dodatočnou inštaláciou rôznych aplikácií. V tomto smere poskytuje dobrú voľnosť operačný systém Android. Ten umožňuje nainštalovať nástroje, ktoré upravia prostredie operačného systému a jednotlivé aplikácie do vlastnej podoby. Ide o akúsi nadstavbu nad operačný systém, či jeho čiastočné alebo úplné prekrytie. iOS pre iPhony takúto modifikáciu neumožňuje.

Čiastočným prekrytím OS Android sa vyznačuje sada aplikácií pod názvom CORVUS. Po jej nainštalovaní dochádza k prekrytiu: domovskej obrazovky, aplikácie telefón či správy, emailového klienta, hodín a kalendára, ako aj množstva iných aplikácií. CORVUS navyše ponúka celý rad vlastných špecificky určených aplikácií so zameraním na nevidiaceho používateľa. O čiastočnom prekrytí hovoríme preto, lebo je stále možné dostať sa k originálnym aplikáciám Androidu či výrobcu telefónu. Inštaláciou CORVUSU nedochádza k ich odinštalovaniu. CORVUS má výborne vyriešený spôsob písania na dotykovom displeji pre nevidiacich používateľov.

CORVUS je zameraný primárne na nevidiaceho používateľa, vďaka spôsobu zobrazovania informácií je však vhodný aj pre slabozrakého používateľa. Takto upravený telefón je vhodný pre ľudí, ktorí chcú využívať vymoženosti smartfónov, ich ovládanie im však nevyhovuje. Riešenie s CORVUSOM im ponecháva prístup k moderným funkciám Smartfónov prostredníctvom CORVUS aplikácií, ako aj možnosť prepnutia sa do originálnych či neintegrovaných aplikácií Androidu a tretích strán nainštalovaných v zariadení.

Človek ovládajúci mobilný telefón s CORVUSOM sa musí naučiť spôsob ovládania takéhoto telefónu. Tak ako pri spustenom Talkbacku, aj pri používaní CORVUSU dochádza k zmenám v spôsobe ovládania. Pre nácvik je možné využiť Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ako aj rôzne internetové zdroje s návodmi, či priamo výrobcu, ktorý je zo Slovenska.

Podobnú úpravu ako CORVUS by sme našli aj inde vo svete, u nás však nie je dostupná.

Špeciálny telefón

Táto kategória zahŕňa špeciálne vyvinuté zariadenia pre zrakovo postihnutých používateľov. V priebehu rokov sa objavujú rôzne výrobky. V nedávnej minulosti bol u nás dostupný produkt Kapsys a neskôr Kapsys II. V súčasnosti je dostupný produkt s názvom BlindShell II. Ide o tlačidlový mobilný telefón s operačným systémom Android s nadstavbou, ktorá kompletne prekryla funkcie Android. Telefón je upravený pre potreby slabozrakých aj nevidiacich používateľov vyžadujúcich základné a menej náročné funkcie telefónu. Vyznačuje sa dobre hmatateľnou tlačidlovou klávesnicou a farebným nedotykovým displejom. Na displeji sú zobrazované informácie vo zväčšenej podobe. Telefón disponuje vstavaným hlasovým sprievodcom čítajúcim zobrazovaný obsah na displeji. Telefón disponuje aj niektorými pokročilými funkciami, ako je prevod reči na text v prípade dostupnosti pripojenia k internetu.

Tento telefón je vhodný pre používateľov, ktorí potrebujú plnú hlasovú odozvu, preferujú ovládanie tlačidlami a nepožadujú rôzne pokročilé funkcie.

Výrobca ponúka aj zjednodušený model s najzákladnejšími funkciami a dotykovú verziu vo vyhotovení Smartfónu. Tie nie sú u nás dostupné a je potrebné si ich zaobstarať z Českej republiky.

Iné riešenia

Nespomenuli sme :

 • Mobilný telefón s OS Symbian s asistenčnou aplikáciou Mobile Speak. Ten už v súčasnosti nie je dostupný, stále však existujú používatelia, ktorí ho používajú.
 • Mobile Accessibility – asistenčná aplikácia pre dotykové Smartfóny. Princíp fungovania je podobný ako pri CORVUS. Málo rozšírená, môžeme sa s ňou však stretnúť.
 • Shine+ – čítač obrazovky pre dotykové Smartfóny. Princípom fungovania pripomína Talkback. Vyskytuje sa ojedinele. Aplikácia už nemá podporu od vývojárov a tak je odsúdená na zánik.
 • Jieshuo International (kedysi Commentary Screen Reader) – nový rozvíjajúci sa čítač obrazovky pre dotykové Smartfóny. Zatiaľ málo rozšírený.
 • CORVUS RG 160 – tlačidlový mobilný telefón s OS Android s upravenou verziou CORVUS a tlačidlovou klávesnicou ako pri klasických telefónoch. Vyznačuje sa slabším technickým vybavením, vysokou tuhosťou klávesnice a čiastočnou odolnosťou voči prachu a vode.

Záver

Ako je vidieť, problematika voľby vhodného mobilného telefónu môže byť výzvou pre človeka rozhodujúceho sa pre nové zariadenie. Mať dostatok informácií o možnostiach, ktoré sú dostupné, o ich špecifikách a nárokoch na používateľa nie je jednoduchá záležitosť. Problematika je výzvou aj pre ľudí zaoberajúcich sa poradenstvom či pomocou pri nácviku ovládania týchto zariadení, napríklad pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Nadobudnúť a udržiavať si prehľad o dostupných možnostiach, ako aj ovládať funkcionalitu pre potreby nácviku, si vyžaduje nemalé úsilie. Významnú úlohu pre správny výber zohráva možnosť prakticky si vyskúšať jednotlivé typy telefónov.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.