Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Discord: diskutujeme na rôzne témy v online prostredí

Discord je komunikačná platforma pre komunity (zdroj Wikipédia). Je náhradou za komunikačné nástroje Skype, Messenger, a ďalšie. Umožňuje spravovať skupiny diskutujúcich na jednotlivé témy. Umožňuje diskutovať v textovej, zvukovej aj video podobe. Ponúka široké možnosti nastavenia pre používateľa, ako aj pokročilejšie či kvalitnejšie služby pri platenom prístupe. Discord môžeme používať ako aplikáciu v prostredí Windows, Mac, Android, iOS, ale aj v prostredí internetových prehliadačov ako webovú aplikáciu. Diskusie prebiehajú v skupinách, serveroch, kde sa diskutuje na jednotlivé témy (vlákna). Môžeme sa zapojiť do niekoľkých skupín (serverov) a diskutovať na rôzne témy (vlákna). Príspevky v nami vybraných témach a skupinách sa doručujú do Doručenej pošty, kde sa nachádzajú do ich prečítania. Do Doručenej pošty sa presunieme odkiaľkoľvek príkazom Ctrl+i.

V tomto článku opisujeme, ako ovládať aplikáciu Discord nainštalovanú v prostredí Windows 10 s podporou čítača obrazovky. V závere sa venujeme aj mobilným aplikáciam pre iOS a Android.

Vytvorenie účtu – registrácia

Aby sme sa mohli zapojiť do diskusií na Discorde, musíme sa zaregistrovať. Navštívime webovú stránku Discordu, odkiaľ si stiahneme aplikáciu pre Windows a nainštalujeme ju, alebo prejdeme na webovú aplikáciu v prehliadači. Aktivujeme tlačidlo „Open Discord in your browser“. Volíme cestu inštalácie aplikácie. Po nainštalovaní je vytvorený zástupca na Pracovnej ploche, ktorý slúži na spustenie aplikácie. Tá sa automaticky spúšťa po štarte počítača. Toto správanie môžeme zmeniť v nastaveniach po prihlásení. Pri prvom spustení aplikácie je zobrazená prihlasovacia obrazovka s editačnými poľami na zadanie emailu alebo telefónneho čísla a hesla. Zatiaľ nemáme registráciu, preto volíme tlačidlo Register. Pre registráciu zadáme:

 • e-mail alebo telefónne číslo, odporúčame e-mail, telefónne číslo doplníme neskôr po registrácií a prihlásení;
 • používateľské meno (user name), ktoré sa bude zobrazovať pri našich príspevkoch. Po zadaní nášho mena či prezývky sa identifikátor doplní znakom # a štvormiestným číslom tak, aby pomenovanie bolo jedinečné;
 • heslo (password) – odporúčame zvoliť dostatočne silné heslo, určite 10 alebo aj viac znakov a kombináciu malých a veľkých písmen ako aj číslic a špeciálnych znakov;
 • deň, mesiac a rok z dátumu narodenia;
 • nakoniec súhlasime s podmienkami používania Discordu – začiarkneme pole I agree;
 • a odošleme formulár (Submit);
 • klikaním vyberieme vyhovujúce obrázky testu Captcha, je dostupný aj prístupný spôsob prekonania Captcha – HCaptcha, avšak žiaden z niekoľkých pokusov nebol úspešný;
 • v doručenej e-mailovej správe potvrdíme náš e-mailový účet a registrácia je týmto dokončená.

Po úspešnej registrácii sme automaticky prihlásení a nachádzame sa v prostredí aplikácie Discord. O úspešnej registrácií sme informovaní aj správou na e-mail, ktorý sme zadali pri registrácii. Aplikácia si pamätá prihlasovacie údaje a používateľ ostáva prihlásený aj po jej ukončení či reštarte počítača. Pre odhlásenie musíme aktívne potvrdiť odhlásenie v používateľských nastaveniach. Odporúča sa zapnúť si dvojfaktorovú autentifikáciu prihlásenia. Ide o zadanie kódu, ktorý je doručený na telefónne číslo priradené v použivateľských nastaveniach. Spôsob jeho pridania a overenie je uvedený nižšie pri opise nastavení. Overenie sa vyžaduje aj pri prihlasovaní sa do niektorých serverov, preto je dobré mať aspoň priradené a overené telefónne číslo.

Prostredie aplikácie

Aplikácia je realizovaná podobnou technológiou ako webové stránky. Použitá technológia sa nazýva Electron. Pre pohyb v jej prostredí môžeme teda využívať príkazy pre rýchly pohyb na webových stránkach. Ovládanie nie je úplne dotiahnuté pre výlučné používanie klávesnice, ak si však zvykneme na niektoré špecifiká používateľského rozhrania, ovládanie je dostatočne prístupné. Orientáciu v obsahu a ovládanie vedia výrazne zefektívniť klávesové skratky, ktoré sú hojne implementované. Navyše, autori aplikácie neustále vylepšujú jej prístupnosť pre použitie s čítačmi obrazovky. Používanie s JAWS alebo NVDA je takmer rovnaké. Nám sa zdala odozva čítača JAWS viac popisná a lepšie sa nám s ňou v aplikácii pracovalo. Test sme realizovali s JAWS 2021, NVDA 2021.3.1 v prostredí Windows 10 21H2.

Používateľské rozhranie je primárne v anglickom jazyku. Takto sa aplikácia aj spustí po registrácii a prihlásení. Môžeme ju prepnúť do niektorého z 27 podporovaných jazykov. Aplikácia obsahuje aj češtinu, ktorá je nám najbližšia. Prepnutie realizujeme v používateľských nastaveniach na záložke Language. Tabulátorom nájdeme zoznam jazykov. Šípkou dole hľadaný jazyk a medzerníkom zvolíme príslušnú možnosť. Prostredie aplikácie je rozdelené do akéhosi ovládacieho panela v ľavej časti aplikácie a hlavného prostredia vpravo. Medzi nimi sa orientujeme stláčaním F6 alebo aj písmenom d. Ak máme otvorený niektorý kanál a chceme sa prepnúť do sekcie Domov, použijeme príkaz Ctrl+ 1 na alfanumerickej časti klávesnice. Naspäť do otvoreného kanálu sa vrátime Ctrl+2 tiež na alfanumerickej klávesnici.

Pri prvom spustení

Pri prvom spustení je zobrazené základné prostredie v sekcii Domov. Obsahuje zoznam serverov, ku ktorým patríme, súkromné správy s našimi priateľmi, prehľad našich priateľov, čakajúcich žiadostí o priateľstvo, možnosť vyhľadať priateľa či konverzáciu, Doručenú poštu – neprečítané príspevky z nami sledovaných konverzácií, možnosť vytvoriť či vyhľadať server. Z otvoreného kanálu / konverzácie sa na sekciu Domov prepneme príkazom Ctrl+1. Do Doručenej pošty sa prepneme príkazom Ctrl+i. V hornej časti aplikácie sa nachádza zoznam serverov. Nájdeme ho postupnosťou príkazov: Ctrl+Home a následne tabulátor. NVDA ohlási názov servera alebo položku Domov, Pridať server alebo Preskúmať verejné servery a pod plus text stromové zobrazenie. Zoznam rozbalíme enterom. Položku aktivujeme taktiež enterom. Pri používaní čítača JAWS nie je potrebné zoznam rozbaľovať. Prechádzame ho stláčaním tabulátora. Zoznam bez aktivovania položky zatvoríme pomocou Esc. V tejto časti je následne oznamovaná zvolená položka. Ak zvolíme niektorý server zo serverov, na ktorých sme registrovaní, dôjde k prepnutiu do jeho prostredia.

Doručená pošta

Doručená pošta je sekcia s neprečítanými správami z nami sledovaných kanálov. Do Doručenej pošty sa odkiaľkoľvek prepneme príkazom Ctrl+i. V úvode sa nachádza tlačidlo pre označenie všetkých správ ako prečítané. Po jednotlivých správach sa môžeme pohybovať tlačidlom h alebo prechádzame celý zoznam šípkou nadol. Pri každej správe sa nachádza tlačidlo na označenie prečítania. Ak je možné na správu reagovať, pri správe sa objaví tlačidlo Reagovať. Jeho potvrdením sa prepneme do konverzácie a môžeme reagovať na správu textom, nálepkou, gifom alebo emotikonom.

Používateľská oblasť

Táto sekcia obsahuje tlačidlá pre:

 • Nastaviť stav – rozbalíme enterom alebo medzerníkom a šípkou dole nájdeme jeden zo stavov online, nečinný, nerušiť, neviditeľný alebo iný vlastný, ktorý aktivujeme enterom.
 • Skopírovať meno používateľa do schránky.
 • Stlmiť – utlmiť mikrofón alebo aj Ctrl+Shift+m.
 • Stlmiť zvuk – stlmenie prichádzajúcich zvukov a notifikácií alebo aj Ctrl+Shift+t.
 • Používateľské nastavenia – otvorenie dialógu so širokými možnosťami nastavenia funkcionality aplikácie.

Do používateľskej sekcie sa presunieme stláčaním písmena d alebo Shift+d. Čítač túto oblasť oznamuje názvom prvej položky Nastaviť stav.

Používateľské nastavenia

Aplikácia ponúka široké možnosti prispôsobenia správania, ako aj nastavenie parametrov účtu používateľa či parametre plateného prístupu Nitro. Do používateľských nastavení sa dostaneme aktivovaním rovnomenného tlačidla v aplikačnom okne v sekcii používateľských nastavení. V zobrazenom dialógu sa nachádzame na prvej položke Môj účet, ktorá združuje vlastnosti používateľského účtu aktuálne prihláseneho používateľa. Všetky možnosti nastavenia, ako aj dostupné informácie, sú organizované do záložiek podľa tématickeho zamerania. Medzi záložkami sa pohybujeme šípkami hore a dole. Obsah záložky sprístupnime enterom. Po položkách sa pohybujeme tabulátorom. Niektoré tlačidlá alebo formulárove prvky nemajú správne priradené popisy, preto je potrebné v niektorých prípadoch prechádzať obsah záložky aj šípkami. Dialóg zatvoríme tlačidlom Zatvoriť. Medzi záložkami nájdeme možnosť zmeny jazyka rozhrania aplikácie Language, taktiež možnosti nastavenia kvality zvuku a videa alebo zmenu e-mailu či telefónneho čísla používateľa.

Pri zmene telefónneho čísla aktivujeme tlačidlo Upraviť pri príslušnej položke na záložke Môj účet. Po jeho aktivovaní sa otvorí dialóg, kde tabulátorom nájdeme tlačidlo +, ktoré slúži na nastavenie predvoľby krajiny. Aktivujeme ho a šípkou dole nájdeme Slovakia +421, ktorú potvrdíme enterom. Následne prejdeme do editačného poľa a zapíšeme mobilné telefónne číslo bez prvej nuly. Po potvrdení nám príde SMS správa s overovacím kódom, ktorý zapíšeme do zobrazeného poľa. Pre potvrdenie je potrebné ešte zadať heslo k účtu používateľa. Týmto je proces pridania telefónneho čísla dokončený.

Na záložke Môj účet môžeme ešte zapnúť dvojfaktorové prihlásenie, dočasne zneaktívniť účet alebo účet úplne zrušiť. Medzi používateľskými nastaveniami nájdeme aj záložku Klávesové skratky, ktorá zobrazuje definované a umožňuje pridať vlastné klávesové skratky. Zoznam klávesových skratiek môžeme vyvolať aj príkazom Ctrl+/. Môžeme si taktiež nastaviť spôsob upozorňovania na udalosti, zvukové signalizácie, úroveň súkromia či prispôsobenie vzhľadu aplikácie pre zrakovo postihnutých používateľov. Mnohé z nastavení sú intuitívne a sú dobre popísané, preto sa im tu podrobne nevenujeme.

Discord umožňuje prepojenie s účtami na iných diskusných platformách. Na záložke Prepojenia môžeme deaktivovať automatické zisťovanie používateľských účtov v tomto počítači, alebo ponechať funkciu aktívnu. Ďalšou z funkcií je umožnenie prístupu funkcií a aplikácií tretích strán k účtu na Discorde. Zoznam aplikácií sprístupom s možnosťou ich odstránenia nájdeme na záložke Autorizované aplikácie. Ako poslednú položku medzi záložkami nájdeme možnosť odhlásenia sa z aplikácie. V aplikácii je používateľ prihlásený až do momentu jeho aktívneho odhlásenia.

Textové chaty

Discord umožňuje textovo komunikovať s inými používateľmi v rôznych skupinách a na rôzne témy. Správy sú uchovávané a vieme sa k nim vrátiť. Nové správy máme k dispozícii v sekcii Domov v časti Doručená pošta. Odkiaľkoľvek sa k správam dostaneme príkazom Ctrl+i. Správy sa nám zobrazia aj po potvrdení servera v zozname serverov a výbere textového kanála. Príspevky jednotlivých používateľov nájdeme nadpisom úrovne 2. Ak používateľ odoslal niekoľko správ, ktoré nie sú prerušené príspevkom iného používateľa, každá správa predstavuje jeden riadok. Meno používateľa je tlačidlo s podponukou. Nachádzajú sa tu funkcie na zobrazenie profilu používateľa a ďalšie. Pre správy sú dostupné funkcie v kontextovej ponuke Shift+F10. Môžeme na správu odpovedať, označiť ju ako prečítanú a ďalšie. Funkcie pre úpravu textu sú k dispozícii v editačnom okne pre písanie správy. Napísanú správu odošleme Enterom. Ak stlačíme enter na mene používateľa, môžeme mu odoslať súkromnú správu.

Po sekciách servera, alebo kanáloch či príspevkoch sa môžeme pohybovať stláčaním písmena d alebo Shift+d. Prechádzať v obsahu môžeme aj stláčaním F6 alebo inými navigačnými príkazmi. Musíme si dávať pozor, aby sme mali čítač prepnutý v navigačnom režime.

Pri čítaní textových správ môžeme označiť jednotlivé správy ako prečítané, alebo na ne reagovať. Môžeme tiež označiť všetky správy kanála ako prečítané Esc alebo všetky správy servera ako prečítané Shift+Esc. Správy môžeme čítať aj tak, že stláčaním F6 sa presunieme do sekcie so správami a šípkou dole prechádzame po jednotlivých správach.

Napísanie správy

Ak sa nachádzame v textovom kanáli, stlačíme e alebo Shift+e pre prechod do editačného poľa. Napíšeme správu a odošleme ju enterom. Môžeme použiť aj:

 • Ctrl+e – otvoríme dialóg pre výber emoji;
 • Ctrl+Shift+u – nahráme súbor;
 • /TTS pre prečítanie správy syntetickým hlasom;
 • /Spoiler – pre označenie obsahu ako skrytého.
 • šípkou nahor vymažeme obsah správy;
 • Shift+Enter – vložíme nový riadok do správy;
 • @@meno_používateľa – spomenieme používateľa v texte;
 • ##meno_kanála odkazujeme na kanál.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame podrobne prečítať príspevky uvedené v zdrojoch tohto článku.

Hlasový a video rozhovor

Pred samotným rozhovorom alebo video rozhovorom je vhodné skontrolovať nastavenia zvuku a videa v používateľských nastaveniach. Realizované nastavenia otestujeme testom, ktorý je dostupný priamo medzi nastaveniami. Niektoré odporúčané nastavenia sú:

 • Nastavíme preferované vstupné zariadenie.
 • Nastavíme vstupnú a výstupnú hlasitosť.
 • Zakážeme automatické prispôsobovanie hlasitosti.
 • Vypneme automatickú aktiváciu hlasom.
 • Povolíme funkciu Pushh to talk.
 • Vyberieme preferované vstupné video zariadenie.

Po prvej aktivácii Push to talk sa zobrazí výzva na definovanie klávesových príkazov pre povolenie a zastavenie hovoru. Klávesové skratky sú globálne a mali by byť také aby neboli v konflikte s niektorými už existujúcimi príkazmi. V dialógu sa orientujeme tabulátorom. Definované záznamy uložíme tlačidlom Uložiť.

Pripojenie k hlasovému kanálu

Nájdeme a potvrdíme názov hlasového kanála. Po pripojení sa prehrá zvukové znamenie oznamujúce pripojenie. Aby sme mohli rozprávať, stlačíme príkaz definovaný pre Push to talk. Ak chceme zdieľať video alebo obrazovku, potvrdíme príslušné tlačidlo. Pre odpojenie stlačíme rovnomenné tlačidlo. Naraz môžeme byť pripojený len k jednému hlasovému kanálu. Pred prechodom na iný kanál sa musíme z aktuálneho odpojiť.

Vyhľadanie

Discord umožňuje vyhľadávať servery, kanály a používateľov. Prejdeme na sekciu Domov (Ctrl+1) a tabulátorom nájdeme tlačidlo Nájsť alebo začať konverzáciu. Po potvrdení sa aktivuje nástroj Quick switcher, ktorý umožňuje vyhľadávať medzi servermi, kanálmi či používateľmi. Začneme písať a Discord začne hneď vyhľadávať vyhovujúce výskyty. Tie sú ponúkané v zozname pod editačným poľom. Dostaneme sa na ne šípkou dole. Ak niektorý ponúkaný výsledok vyhovuje, potvrdíme ho enterom. Ak nie, zmeníme text v editačnom poli. Po zvolení položky kanál sme hneď presmerovaní do zoznamu správ a môžeme si ich čítať, reagovať na ne, alebo aj prispieť vlastným príspevkom. Ak chceme vyhľadať konkrétneho používateľa, máme na to určené editačné vyhľadávacie pole v sekcii Domov. Čítač nám toto pole oznamuje ako „zadaj používateľské meno….“.

Vlastný server

Discord umožňuje vytvoriť vlastný server s vlastnými kanálmi na komunikáciu. V našom serveri si určujeme pravidlá my a môžeme tam komunikovať s vybranou skupinou priateľov. Prejdeme na časť Stromové zobrazenie a zvolíme položku Pridať server. Vyberieme si šablónu servera a zadáme jeho meno. Potvrdíme textový alebo hlasový kanál a môžeme pridať aj úvodnú správu. Následne môžeme pozvať priateľov, definovať pozvánku, ako aj skopírovať link na server a predĺžiť platnosť tejto adresy.

Stlmenie servera

V kontextovej ponuke na názve servera nájdeme aj možnosť pre utlmenie prichádzajúcich správ z daného servera. Môžeme si vybrať z rôznych časových intervalov alebo až do nášho zapnutia. Utlmené servery môžme v zozname serverov aj skryť. Funkcia sa nachádza rovnako v kontextovej ponuke na zozname serverov. Pre server je k dispozícii ešte množstvo nastavení. Tie nájdeme tiež v kontextovej ponuke pre daný server.

Odstránenie servera

Server môžeme aj celkom odstrániť z nášho zoznamu. Funkcia sa nachádza v dialógu Nastavenia, ktorý sa zobrazí po aktivácii niektorej z možnosťí v kontextovej ponuke na názve servera v časti Nastavenia.

Aplikácia Discord v iPhone

Aplikáciu Discord nainštalujeme ako štandardnú aplikáciu z Apple store. Po nainštalovaní sa prihlásime e-mailom a heslom k nášmu už existujúcemu účtu. Ak účet nemáme, vytvoríme si ho rovnako ako pri Windows aplikácii. Po prihlásení sme presmerovaní do prostredia aplikácie s našimi nastaveniami, napríklad jazyk rozhrania a servermi či priateľmi, ako máme definované vo Windows aplikácii. Aplikačné okno je rozdelené do záložiek. Ich názvy s možnosťou aktivácie sa nachádzajú v dolnej časti okna.

 • Chat – zoznam neprečítaných správ z nami sledovaných diskusií;
 • Friends – zoznam našich priateľov;
 • Quick switcher – vyhľadanie servera, kanála alebo iné;
 • Mentions – zmienky o nás;
 • Settings – nastavenia.

Názvy záložiek boli chvíľu v predvolenom anglickom jazyku avšak po chvíli sa aj tie prepli do češtiny, ktorú sme si zvolili za jazyk rozhrania aplikácie vo Windows prostredí. Nemuseli sme vykonať žiadne nastavenie priamo v tejto aplikácii. Na jednotlivých záložkách je k dispozícii:

 • zoznam správ, priateľov, výsledkov vyhľadávania, zmienok o nás či možnosti nastavenia – podľa aktívnej záložky;
 • funkcie dostupné pre jednotlivé typi záznamov – formou tlačidiel, kontextovej ponuky alebo ľavého zasúvacieho menu Toggle drawer na karte Chat.

Ovládanie aplikácie je rovnaké ako ovládanie ktorejkoľvek inej aplikácie v prostredí iOS s podporou Voice Over. Aplikácia je výborne prístupná a nezaznamenali sme žiadne problémy s chýbajúcimi popismi či nemožnosťou aktivovať niektoré funkcie. Aplikáciu sme testovali v prostredí IOS 15.2.1.

Aplikácia Discord pre Android

Aplikáciu Discord nainštalujeme z obchodu aplikácií Google Play. Po spustení je zobrazená úvodná obrazovka s možnosťou registrácie alebo prihlásenia Login. Prihlásime sa pomocou nášho e-mailu a hesla, ktoré sme si zriadili cez Windows aplikáciu, alebo ak účet nemáme, vytvoríme si ho poklepaním na Register. Po úspešnom prihlásení je nám ponúknutá možnosť pripojiť sa k niektorej školskej skupine. Tento krok môžeme vynechať. Aplikácia je po spustení lokalizovaná do jazyka, ktorý máme nastavený v našich používateľských nastaveniach. Je organizovaná do kariet. Ich názvy s možnosťou aktivácie sa nachádzaju v dolnej časti aplikačného okna. Karty obsahujú:

 • Aktuálne neprečítané správy s možnosťou prepínania medzi servermi či kanálmi v postrannom menu – ľavé horné tlačidlo;
 • Zoznam priateľov s možnosťou vyhľadania a pridania;
 • Vyhľadanie v Discorde;
 • Zmienky o nás – správy so zmienkami nášho používateľského mena;
 • Nastavenia – možnosti prispôsobenia používateľského účtu ako aj funkcionality aplikácie.

V obsahu záložiek sa orientujeme štandardným spôsobom ako v akejkoľvek inej aplikácii. Využívame švihanie, poklepávanie aj gestá ovládania. Aplikácia je dobre prístupná a nezaznamenali sme žiadne nedostatky v popise ovládacích prvkov, nedostupnosti obsahu či nemožnosti ovládania. Aplikáciu sme testovali v prostredí Android 8.1 s čítačom Talkback.

Záver

Discord je efektívna aplikácia pre komunikáciu v skupinách so širokými možnosťami správy skupín a používateľských nastavení. Používatelia s čítačom obrazovky môžu efektívne využívať funkcie a prostredie aplikácie v operačnom systéme Windows. Výborne prístupné a ľahko ovládateľné sú aj aplikácie pre IOS a Android.

Zdroje

Príručka pre Windows aplikáciu s čítačom obrazovky: Changeling’s Guide to Discord for Screen Reader Users Changeling’s Guide to Discord for Screen Readers: Navigating the User Interface and User Settings Changeling’s Guide to Discord for Screen Reader Users: Text, Voice, and Video Chatting Klávesové skratky pre Windows

Príručky pre prácu s aplikáciou pre IOS: Changeling’s Guide to Discord for iOS voiceover users: Introduction Changeling’s Guide to Discord for iOS VoiceOver Users: Navigating the User Interface and User Settings Changeling’s Guide to Discord for iOS VoiceOver Users: chatting: Text, voice and video

Ďalšie zdroje: DISCORD — KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA NEJEN PRO … Čo je aplikácia Discord? Ako sa prihlásiť, sťahovať, stav … Najlepšie Discord Tipy a triky v roku 2021 – Geekmindset.net

5 komentárov

 1. Michaela
  Michaela 16. februára 2022

  Ahoj, ako si obišiel captchu? Vyplnila som meno, heslo, dátum narodenia, odsúhlasila podmienky a po aktivácii tlačidla Continue sa mi objavila obrázková captcha. Malo sa to dať obísť nejakým accesibility cookie, ale nefunguje mi to.

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 16. februára 2022

   Je potrebné klikaním vybrať správne obrázky. Je tam síce dostupný prístupný spôsob cez HCaptcha avšak žiaden z pokusov nedopadol úspešne.
   Doplnené aj do článku.
   Ďakujem za pripomienku

   • Marco Oros
    Marco Oros 23. marca 2022

    Ja som sa registroval cez web. Už neviem, ako som tam pochodil s captchou. Je ale možné, že som to ryskol s audio verziou. Bolo to asi pred dvomi rokmi, takže si na to už veľmi nepamätám.
    Spomínam si, že niekedy existuje tzv. audio challenge, pri ktorej treba mať znalosti Angličtiny.

 2. pvagner
  pvagner 24. februára 2022

  Dobrý deň,
  Pri tejto príležitosti by som rád poznamenal, že aj komunikátor Element https://element.io/ je toho času takmer úplne lokalizovaný do slovenčiny. Webová aplikácia a aplikácia pre desktop je dobre použiteľná, aplikácia pre android je dokonca plne prístupná. Aplikáciu pre IOS som nemal možnosť odskúšať, ale sú zrakovo-postihnutí ľudia, ktorí ju dokážu použiť.
  Pri registrácii majú captchu od google, ktorú je možné bezproblémov prejsť.
  Priame konverzácie sú šifrované od zariadenia na zariadenie. K dispozícii sú aj funkcie ako audio / video, nálepky, emoji, reakcie, ankety, zdieľanie polohy / kontaktu / médií.
  Som rád, že tento komunikátor sa na poli open-source veľmi dobre etabluje, používajú ho projekty ako GNOME, KDE, Mozilla, Archlinux, Automattic / WordPress a tiež mnoho menších skupín. Komunikátory a kolaboračné nástroje postavené na tejto technológii používa aj verejná a štátna správa vo francúzsku, zdravotníctvo a armáda v nemecku.
  Okrem element.io, matrix.org existuje aj zaujímavá služba beeper.com.

 3. Michal Suchý
  Michal Suchý 9. apríla 2022

  Ahoj. Já jsem začal Discord používat někdy v roce 2020 a použil jsem při registraci nějakou audio chalenge, jestli si to dobře pamatuju. Používáte nějaké servery, které mi můžete doporučit, na které se můžu taky připojit?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.