Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Prístupnosť cloudového kancelárskeho balíka Microsoft Office 365 – Domovská stránka

V predchádzajúcom článku sme sa začali venovať prístupnosti online kancelárskeho balíka. Dnes si napíšeme niečo o úvodnej obrazovke a o možnostiach prispôsobenia funkcionality a dizajnu.

Domovská stránka Office 365

Domovská stránka je úvodnou stránkou portálu Office 365. Nachádzajú sa na nej tlačidlá na prispôsobenie funkcionality ako aj dizajnu, dlaždice s dostupnými aplikáciami, naposledy spracovávané dokumenty a navigačný panel.

Domovská stránka sa zobrazí hneď po prihlásení do služby Office 365. Môžeme si ju zobraziť aj z prostredia akejkoľvek spustenej aplikácie. V hornej časti sa nachádza pás s odkazmi a tlačidlami. Tento sa zobrazuje stále, pokiaľ sa v prehliadači nachádzate na portáli Office 365. Druhým odkazom zľava je „Office 365“. Jeho aktivovaním sa zobrazí Domovská stránka.

Obsah Domovskej stránky

Uvedieme si jednotlivé súčasti domovskej obrazovky. Popisované súčasti sú zobrazované postupne zľava doprava a zhora nadol.

 1. Pás s odkazmi a tlačidlami.
  • Odkaz na zobrazenie „Domovskej obrazovky“ (čítač nám ho oznamuje ako Spúšťač aplikácií alebo Ponuka služieb).
  • Office 365 – odkaz na Domovskú stránku.
  • Odkaz na naposledy používanú aplikáciu. Tento odkaz sa zobrazuje iba ak v daný deň respektíve v danom prihlásení pracujeme vo viacerých aplikáciách a prepíname sa medzi nimi. Do zobrazenia spustených aplikácii sa nezahŕňajú aplikácie spúšťané v samostatnom okne respektíve na samostatnej záložke.
  • Oznámenia – Tabla s oznámeniami udalostí. Čítač nám ju oznamuje ako Tablu oznámení.
  • Nastavenie – tabla s možnosťami nastavenia funkcionality a dizajnu.
  • Pomocník
  • Informácie o sebe – tabla s možnosťami nastavení údajov používateľa.
 2. Inštalácia aktualizácií a aplikácií Office do počítača.
 3. Vyhľadávacie pole s možnosťou vyhľadávania v on-line dokumentoch.
 4. Karty s dostupnými aplikáciami.
 5. Rozbaľovací zoznam s ponukou na priame spustenie niektorých funkcií. My sme mali prístupné: Vytvorenie nového dokumentu MS Word, Excel a prezentácie PowerPoint.
 6. Zoznam naposledy spracovávaných dokumentov.
 7. Navigačný panel – zoznam odkazov na aplikácie pripnuté na navigačný panel.
 8. Na záver je dostupný nástroj na zadanie pripomienok k Office 365.

Všetky súčasti Domovskej stránky sú prístupné a čítač ich spoľahlivo a zrozumiteľne číta. Prechádzame jednotlivé položky stláčaním tabulátora. Pri niektorých oznamovacích vyskakovacích oknách musíme opustiť formulárový režim a prejsť ich v prehliadacom režime šípkami riadok po riadku.

Jedinou zvláštnosťou je ovládanie rozbaľovacieho zoznamu na vytvorenie nového dokumentu. Najprv musíme voľbu potvrdiť (stlačíme medzerník alebo Enter) a následne postupujeme takto:

 1. stlačíme ľaví Alt+šípka nadol,
 2. následne stlačíme šípku nadol aby nám čítač prečítal položku na ktorej sa aktuálne nachádzame.

Kroky 1 a 2 opakujeme pokiaľ neprídeme na položku, ktorú hľadáme.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je základnou ponukou dostupných aplikácii. Čítač obrazovky nám odkaz na otvorenie domovskej obrazovky oznamuje ako Spúšťač aplikácií alebo „Zoznam služieb“. Po jeho aktivácii sa zobrazí ponuka dostupných aplikácií pripnutých na domovskej obrazovke. Ponuka sa zobrazuje formou karty v ľavom hornom rohu. Zatvoríme ju, bez spustenia aplikácie, stlačením klávesu ESC.

Domovskú obrazovku zobrazíme tak, že v ľavom hornom rohu potvrdíme ikonu/odkaz, ktorú nám čítač oznamuje ako „Spúšťač aplikácii“ alebo „Zoznam služieb“. Nájdeme ju vždy na tom istom mieste, bez ohľadu na to, v akej aplikácii aktuálne pracujeme. Môže nastať prípad, kedy je pred ňou predradená funkcia aktuálnej aplikácie. V takomto prípade je až druhou voľbou.

Potvrdíme voľbu Spúšťač aplikácií. Zobrazí sa „Domovská obrazovka“. Jej rozloženie sa podobá Domovskej obrazovke známej už z Windows 8.1.

Dostupné aplikácie sa zobrazujú formou dlaždíc. Pohybujeme sa medzi nimi tabulátorom. Čítač nám oznamuje názov aplikácie skrývajúcej sa za dlaždicou a taktiež nás informuje o dostupnosti kontextovej ponuky. V nej si môžeme vybrať z možností:

 • otvoriť aplikáciu na novej karte,
 • zmeniť veľkosť zobrazovanej dlaždice,
 • pripnúť odkaz na navigačný panel,
 • zrušiť pripnutie na domovskej stránke. Ide v skutočnosti o pripnutie na domovskej obrazovke. Je tu nekonzistencia v názve funkcie a v ňou vykonávanej činnosti.

Za zoznamom dlaždíc sa nachádza možnosť „Zobraziť všetky aplikácie“, ktoré máme v Office 365 dostupné. Na Domovskej obrazovke nemusíme mať všetky dostupné aplikácie. Môžme si na ňu umiestniť iba najčastejšie používané, alebo si obsah Domovskej obrazovky prispôsobíme podľa iného kritéria.

V pojmoch, ktoré používa Office 365 sú mierne nekonzistencie, kedy je Domovská obrazovka označovaná ako Spúšťač aplikácii a inokedy ako Domovská obrazovka alebo Zoznam služieb. Pomohlo by zjednotenie pojmov v rámci celého portálu Office 365.

Zoznam všetkých aplikácii

Zoznam všetkých dostupných aplikácii sa zobrazí po aktivácii odkazu „Všetky moje aplikácie“. Nachádza sa na Domovskej obrazovke za zoznamom dlaždíc s aplikáciami.
V zozname sa pohybujeme tabulátorom. Pri každej aplikácii máme možnosť „Ďalšie možnosti“. Po jej aktivácii sa zobrazí ponuka s funkciami:

 • Zrušiť pripnutie do spúšťača aplikácii – zruší sa zobrazovanie dlaždice pre danú aplikáciu na Domovskej obrazovke. Táto možnosť je dostupná ak sa na domovskej obrazovke nachádza dlaždica danej aplikácie.
 • Pripnúť do spúšťača aplikácií – umiestnenie dlaždice danej aplikácie na Domovskú obrazovku. Dlaždica sa nevráti na pôvodné miesto, umiestni sa na koniec zoznamu.
 • Podrobnosti o aplikácii – zobrazenie krátkej informácie o aplikácii.

Podrobnosti o aplikácii sa zobrazia v dolnej časti stránky a informačné okno ukončíme potvrdením tlačidla OK. V okne sa pohybujeme šípkami nahor a nadol v režime prehliadania. Na tlačidlo sa dostaneme aj prostredníctvom klávesovej skratky na prechod na koniec dokumentu (Ctrl+End).

K dispozícii sme mali nasledujúce aplikácie:

 1. Pošta – aplikácia na e-mailovú komunikáciu.
 2. Kalendár – správa udalostí v kalendári.
 3. Ľudia – správa kontaktov.
 4. Yammer – súkromná sociálna sieť určená na správu projektov a skupín ľudí pracujúcich na spoločnej úlohe.
 5. Správy – uverejňovanie príspevkov a diskusia k príspevkom. Komentár sa uverejní v SharePointe.
 6. OneDrive – ukladanie dokumentov v online úložisku, ich zdieľanie a kooperácia.
 7. SharePoint – organizácia online skupín na spoluprácu ľudí na projekte alebo spoločných úlohách.
 8. Planner – vytváranie tímov ľudí pracujúcich na spoločných úlohách.
 9. Úlohy – evidencia a správa úloh bez ich umiestnenia do kalendára.
 10. Delve – Office Delve zobrazuje informácie z Office 365 na základe toho, na čom pracujete a čo je okolo vás najpopulárnejšie.
 11. Word – tvorba a úprava textových dokumentov.
 12. Excel – tvorba a úprava tabuľkových dokumentov.
 13. PowerPoint – tvorba a úprava prezentácií.
 14. OneNote – online správa poznámok.
 15. Sway – tvorba prezentačných webstránok s informáciami a údajmi z rôznych zdrojov s vašimi nápadmi.
 16. Obchod – Microsoft online obchod.

Zoznam aplikácií si môžte zobraziť v predvolenom poradí, zotriedený podľa názvu vzostupne alebo zostupne. Voľby sa nachádzajú pred zoznamom aplikácii. Nájdeme ich tabulátorom.

Prispôsobenie Office 365

Na Domovskej stránke sa nachádzajú funkcie určené k prispôsobeniu vzhľadu a niektorých funkcií kancelárskeho balíka.

Funkcie sú umiestnené v hornej časti portálu na rozbaľovacích kartách známych už z offline verzií Office.

Prejdeme tabulátorom na kartu Nastavenie a aktivujeme ju (medzerníkom alebo Enterom). Zobrazí sa vyskakovacie okno v ktorom je zobrazený obsah karty. Nachádzame sa na prvej položke karty v editačnom poli pre vyhľadávanie. Máme možnosť ho aktivovať a napísať hľadaný výraz.

Na ďalšiu položku sa presunieme TAB-ulátorom.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 1. Motív – zmena farebného motívu Domovskej stránky a všetkých aplikácii. Oznamuje nám aj aktuálny motív. Po potvrdení odkazu „Motív“ máme možnosť vybrať jeden z ponúkaných motívov. Prechádzame medzi položkami tabulátorom a voľbu potvrdíme Enterom. Na uloženie zmien prejdeme na odkaz „Uložiť“ a potvrdíme ho. Po dokončení sa nachádzame späť na karte „Nastavenie“.
 2. Oznámenia – máme možnosť zmeniť či nám služba bude:
  1. Oznamovať pripomienky
  2. Prehrávať zvuk pri pripomienkach
  3. Oznamovať nové správy v pošte
  4. Prehrávať zvuk pri novej správe v pošte
  5. Zmeny uložíme potvrdením odkazu „Uložiť“.
 3. Heslo – Zmena hesla. Otvorí sa formulár na novej karte alebo v novom okne. Zadáme – staré a dvakrát nové heslo. Zmenu vykonáme potvrdení tlačidla „Odoslať“.
 4. Jazyk a časové pásmo – nastavenie jazyka a časového pásma sme spomenuli už pri prvom prihlásení. Nastavujeme jazyk aplikácií – nielen jazyk obsahu ale aj rozhrania. Zo zoznamu vyberáme časové pásmo v ktorom sa nachádzame. Zmeny uložíme rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch.

Nastavenie aplikácií:

 • Office 365 – nastavenie Microsoft konta, správa aplikácií, predplatné a ďalšie nastavenia. Vyžaduje sa prihlásenie do Microsoft konta. Správa konta prebieha v novom okne/karte.
 • Pošta, Kalendár, ľudia a Yamer – nastavenia jednotlivých aplikácii. Popíšeme ich pri jednotlivých aplikáciách.

Kartu zatvoríme potvrdením tlačidla „Zavrieť“.

Oznámenia

Kancelársky balík nám ponúka pripomínanie udalostí formou oznámení. Jednotlivé oznámenia sa nachádzajú na karte „Oznámenia“. Po jej otvorení sa môžeme pohybovať v zobrazenom zozname tabulátorom. Kartu zatvoríme stlačením klávesu ESC. Generovanie oznámení vieme ovplyvniť prostredníctvom nastavenia oznámení na karte Nastavenie.

Informácie o Vás

Pod odkazom „Informácie o sebe“ sa skrýva tabla kde máme možnosť:

 • Zmeniť fotografiu zobrazovanú v okamžitých správach.
 • Zobraziť naše meno, priezvisko a prihlasovacie meno do Office 365.
 • Prejsť na stránku s naším profilom.
 • Prejsť do nastavení nášho konta.
 • Odhlásiť sa a prejsť na prihlasovaciu obrazovku.

Kartu zatvoríme stlačením ESC.

Nabudúce sa budeme venovať už práci s konkrétnymi aplikáciami.

Seriál Prístupnosť cloudového kancelárskeho balíka Microsoft Office 365

Prístupnosť cloudového kancelárskeho balíka Microsoft Office 365 – Úvod (1. časť)

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.