Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Samsung Galaxy A3 2016 s čítačom obrazovky pre nevidiacich, časť 2.

Prinášame niekoľko postrehov z používania dotykového mobilného telefónu Samsung Galaxy A3 2016, ktorý sme mali možnosť dlhšie testovať.

V článku sú popísané možnosti nastavenia prístupnosti, ovládanie telefónu a niektorých aplikácii so zapnutou aplikáciou Voice Assistant.

Virtuálna klávesnica

Text sa v prostredí aplikácií telefónu zadáva virtuálnou klávesnicou. Je to aplikácia, ktorá obsahu tlačidlá pre písmená v rozložení ako na klávesnici počítača. Štandardne je nainštalovaná klávesnica od spoločnosti Google. Je možné nainštalovať a používať aj inú aplikáciu klávesnice. Aplikácia sa spustí ak sa nachádzame v editačnom poli a dvojklikom sa prepneme do módu zadávania textu.

Okno klávesnice je zobrazené v dolnej polovici obrazovky.

Písmena píšeme tak, že sa prstom posúvame po klávesnici. Keď čítač oznámi písmeno, ktoré chceme napísať, zdvihneme prst. Následne prst priložíme a posúvaním hľadáme ďalšie písmeno.

Klávesnica obsahuje tlačidlá na prepnutie na veľké písmena, symboly, mazanie a aj ďalšie u iných klávesníc.

Klávesnicu zatvoríme nájdením a potvrdením tlačidla návratu v ľavom hornom rohu.

Stavová lišta

Stavová lišta je prvok na Domovskej obrazovke, ktorý obsahuje notifikácie a informácie o dostupnosti sieti telefónnej, GPS, wifi, o zapnutých senzoroch, sile signálu sieti, ku ktorým je telefón pripojený, aktuálnom stave batérie a aktuálnom čase.

Obsah stavovej lišty môžeme ovplyvniť v nastaveniach telefónu.

Po priložení jedného prsta na miesto, kde sa nachádza lišta, čítač prečíta celý aktuálny obsah.

Rýchlym dvojklikom dvomi prstami a potiahnutím smerom nadol, v mieste umiestnenia lišty, rozbalíme Panel upozornení.

Na paneli sa nachádzajú ovládacie prvky na zapnutie resp. vypnutie niektorých senzorov, prepnutie režimu zvonenia, ovládanie hlasitosti a zobrazené sú aj aktuálne notifikácie.

Notifikácia je krátka správa o zmeškanom hovore, doručenej SMS správe, emailovej správe a ďalšie. Ich rozsah je určený nastavením v nastaveniach telefónu.

Uzamknutá Obrazovka

Uzamknutá obrazovka je obrazovka, ktorá sa zobrazuje po zablokovaní telefónu. Po stlačení tlačidla napájania alebo tlačidla Domov je zobrazený obsah  uzamknutej obrazovky. Môže sa na nej zobrazovať aktuálny čas a dátum, notifikácie aplikácií a ikony na niektoré aplikácie napríklad fotoaparát. Taktiež sa tu môže zobrazovať aj prehrávač hudby ak je táto aktuálne prehrávaná. Zobrazovaný obsah môžeme ovplyvniť v nastaveniach telefónu.

Odblokovať telefón môžeme potiahnutím dvoma prstami tesne vedľa seba zľava doprava alebo zdola nahor. Ak máme nastavený jeden z podporovaných spôsobov zabezpečenia, tak potom odblokovanie vyžaduje použitie tohto spôsobu.

Používateľské účty

Telefón vyžaduje definovanie používateľského účtu. Týmto účtom je Google účet. Zadanie tohto účtu je nevyhnutné pre plné využívanie funkcionality ponúkanej telefónom. Zadanie účtu môžeme realizovať pri prvom spustení telefónu alebo neskôr v Nastaveniach telefónu v časti Kontá.

Tu môžeme nadefinovať aj Samsung konto. Vlastnenie tohto konta nám umožní využívať niektoré špecifické funkcie ponúkané spoločnosťou Samsung.

Telefón

Rovnomenná aplikácia je určená na telefonovanie prostredníctvom telekomunikačnej siete. Aby sme mohli telefonovať, musí byť v telefóne vložená SIM karta operátora. Nie je určená na telefonovanie prostredníctvom internetu.

Aplikácia je po spustení telefónu umiestená v ľavom dolnom rohu obrazovky. Nájdeme ju švihaním alebo posúvaním prsta po obrazovke. Hneď pod ikonou aplikácie Telefón je umiestnené tlačidlo Naposledy spustené aplikácie. Jeho potvrdením sa otvorí zoznam naposledy otvorených aplikácií a prekryje celý obsah na obrazovke.

Aplikáciu Telefón spustíme po jej zameraní a poťukaním jedným prstom kdekoľvek na obrazovke.

Okno aplikácie je usporiadané do nasledovných kariet (záložiek) – Denník, Obľúbené a Kontakty.

V pravom dolnom rohu je umiestnené tlačidlo Klávesnica. Slúži na zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.

Nastavenia aplikácie Telefón

Aplikáciu Telefón si môžeme nastaviť podľa spôsobu práce s aplikáciou, zobrazovania údajov, odozvy na hovory a podobne. Všetky možnosti nájdeme po aktivovaní tlačidla Ďalšie v pravom hornom rohu aplikácie.

Karta Denník

Na karte sú zobrazené uskutočnené hovory (nami volané, prijaté a neprijaté). Zoradené sú chronologicky od posledného ku starším. Aplikácia triedi záznamy aj podľa dňa, v ktorom boli vykonané.

Potvrdením záznamu je zobrazený detail o hovore – Podrobnosti denníka. V hornej časti sa nachádzajú tlačidlá pre uskutočnenie video hovoru, hovoru alebo napísane správy. Nižšie je zobrazený zoznam všetkých hovorov s daným kontaktom.

Z tohto detailu môžeme vytvoriť nový kontakt potvrdením rovnomenného tlačidla. Tlačidlo je zobrazené iba v prípade, že sa telefónne číslo medzi kontaktmi nenachádza.

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Ďalší (ďalšie možnosti). Po jeho potvrdení je zobrazená ponuka funkcií:

 1. Zobrazenie detailu kontaktu,
 2. Zdieľanie kontaktu,
 3. Zablokovanie / odblokovanie čísla.

Karta Obľúbené

Karta obsahuje kontakty nami zaradené do skupiny Obľúbené. Záznamy na tejto karte sú zobrazené v dvoch stĺpcoch. Zameraním a poťukaním na kontakt uskutočníme priamo hovor.

V spodnej časti sú zobrazené často volané kontakty. Poťukaním na zobrazený kontakt sa zobrazí detail kontaktu.

Medzi Obľúbené zaradíme kontakt z karty Kontakty potvrdením tlačidla na detaile kontaktu. Do tejto skupiny je možné zaradiť iba kontakty, ktoré sú umiestnené v pamäti telefónu. Kontakty umiestnené iba na karte SIM nie je možné zaradiť ako obľúbené.

Karta Kontakty

Karta obsahuje zoznam všetkých kontaktov. Záznamy sa zobrazujú v abecednom poradí. V hornej časti je umiestnené editačné pole, ktoré slúži na vyhľadanie kontaktu alebo skupiny kontaktov. Poklepaním na editačné pole sa zobrazí klávesnica a môžeme zadať hľadaný text.

Nájdením a poklepaním na kontakt sa zobrazí detail kontaktu. Tam môžme začať telefonovať, poslať SMS správu, priradiť kontakt medzi obľúbené, vyvolať úpravu kontaktu a ďalšie funkcie.

Kontakt zo zoznamu odstránime tak, že v zozname kontaktov dvakrát ťukneme a pridržíme prst na kontakte. Ozve sa nám začiarkavacie pole označené. Následne nájdeme v pravom hornom rohu tlačidlo Odstrániť a potvrdíme ho. Aplikácia nás upozorní, že bude kontakt odstránený. Potvrdíme tlačidlo Odstrániť

Začiarkávacie pole je umiestnené naľavo od kontaktu. V tomto režime môžeme označiť začiarkávacie polia aj pri iných kontaktoch a vykonať hromadnú operáciu.

Telefonovanie

Uskutočniť hovor môžme rôznymi spôsobmi:

 1. Na karte Obľúbené nájdeme kontakt a dvakrát naňho ťukneme.
 2. Na karte Denník alebo Kontakty nájdeme kontakt a dvakrát naňho ťukneme. V zobrazenom detaile nájdeme tlačidlo Hovor a a potvrdíme ho dvojitým ťuknutím.
 3. Otvoríme číselnú klávesnicu a zadáme telefónne číslo.

Číselná klávesnica obsahuje tlačidlá pre čísla usporiadané rovnakým spôsobom ako na tlačidlovej klávesnici. Po nájdení čísla vykonáme jeho zadanie dvojklikom. Napísané číslice sa nachádzajú v editačnom poli nad tlačidlami číslic. Vpravo od tohto poľa je umiestnené tlačidlo slúžiace na vymazanie zadaných znakov.

V dolnej časti sú umiestnené tri tlačidlá. Zľava doprava: Video hovor, Hovor, Zatvorenie klávesnice.

Nad editačným poľom sa zobrazuje zoznam kontaktov, ktoré vyhovujú zdávanému číslu. Zadávame čísla 64 a nad editačným poľom sa zobrazujú kontakty  z nášho zoznamu kontaktov, ktorých telefónne číslo obsahuje reťazec „64“.

Po zadaní telefónneho čísla, ktoré sa nenachádza v zozname kontaktov, sa nad editačným políčkom zobrazí tlačidlo „Vytvoriť kontakt“.

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo „Ďalšie“ možnosti, ktoré ponúka možnosti Čakania na hovor, Pridanie do kontaktov, Odoslanie správy, Rýchla voľba a Nastavenia.

Počas telefonovania ponúka telefón možnosť hlasitého hovoru – prepnutie na reproduktor. Táto funkcia je dostupná počas telefonovania tlačidlom na obrazovke. Ďalším tlačidlom, ktoré môžme využiť je stlmiť – vypnutie mikrofónu. Využiť ešte môžeme aj možnosť uskutočniť konferenčný hovor prostredníctvom tlačidla Kontakty.

Ovládanie týchto tlačidiel je s použitím čítača značne problematické. Ak máme aktivovanú funkciu „vypnúť rozprávanie po priblížení“, ktorá zabezpečuje umlčanie čítača po priložení telefónu k uchu, čítač počas hovoru a s priblíženým telefónom k uchu neprečíta zobrazený obsah po kliknutí na obrazovku. Jedným zo spôsobov je „nacvičiť“ polohu tlačidiel a nájsť ich počas hovoru, keď telefón odtiahneme od ucha.

Pridanie kontaktu medzi Obľúbené

Na karte Kontakty nájdeme kontakt, ktorý chceme pridať medzi obľúbené. Otvoríme ho a na zobrazenom detaile nájdeme tlačidlo Pridať medzi obľúbené. Po jeho potvrdení je kontakt priradený.

Kontakt medzi obľúbené môžeme pridať iba v prípade, že je uložený v pamäti telefónu.

Ak je kontakt uložený na SIM karte tak ho presunieme do pamäte telefónu pomocou funkcie pridruženia na detaile kontaktu.

Pridanie kontaktu

Kontakt môžeme pridať na karte Denník. Nájdeme záznam o hovore s telefónnym číslom, ktoré chceme pridať do kontaktov. Dvojitým poklepaním otvoríme záznam o hovore a nájdeme tlačidlo Vytvoriť kontakt. Jeho potvrdením sa otvorí dialógové okno na zaevidovanie nového kontaktu. V poli pre telefónne číslo je už vyplnené číslo zo záznamu v denníku. Nájdeme a vyplníme zvyšné editačné polia.

Môžme tiež aktivovať tlačidlo Pridať kontakt nad editačným políčkom v klávesnici na zadávanie čísel. Tlačidlo je zobrazené v prípade, že je zadané telefónne číslo, ktoré nie je priradené žiadnemu kontaktu.

Kontakt uložíme potvrdením tlačidla Hotovo.

Vyhľadanie kontaktu

V hornej časti karty Kontakty sa nachádza editačné pole. Jeho zameraním a dvojitým poklepaním sa prepne do editačného režimu. V dolnej časti obrazovky sa zobrazí klávesnica na ktorej zadáme hľadaný text. Zadávanie potvrdíme tlačidlom OK alebo Hotovo, podľa zvolenej klávesnice.

Ak hľadanie nechceme využiť, nájdeme tlačidlo návratu, vľavo od editačného poľa mierne nahor, a potvrdíme ho.

Vpravo od editačného poľa sa nachádza tlačidlo na vymazanie zadaných znakov. Je zobrazené v editačnom režime vyhľadávacieho poľa.

Po zobrazení obsahu karty je vpravo od editačného poľa na vyhľadávanie umiestnené tlačidlo Hlasové vyhľadávanie. Umožňuje realizovať vyhľadávanie prostredníctvom hlasového zadania hľadaného textu. Aby sme mohli túto službu využiť musí byť telefón pripojený do internetu a v telefóne musí byť pridaný Google účet.

Kontakty

Aplikácia je určená na správu kontaktov v telefóne. Kontaktom sa rozumie aj iný ako telefonický kontakt. Ikona aplikácie je umiestnená v dolnej časti Domovskej obrazovky.

Aplikácia zobrazuje abecedný zoznam všetkých kontaktov uložených v telefóne alebo na SIM karte zoradené v abecednom poradí podľa priezviska a mena kontaktu.

V hornej časti aplikácie sa nachádzajú tlačidlá pre zobrazenie Skupín a zobrazenie ponuky funkcií Ďalšie možnosti. Po aktivácii tlačidla Ďalšie môžeme kontakt odstrániť, zdieľať alebo vojsť do nastavení aplikácie.

V hornej časti je zobrazené aj vyhľadávacie pole s možnosťou hlasového vyhľadávania. Ovládanie je rovnaké ako vyhľadávanie v aplikácii Telefón.

Zobrazované údaje sú v poradí:

 1. Môj profil – údaje evidované o používateľovi telefónu,
 2. Obľúbené – skupina obľúbených kontaktov,
 3. Všetky kontakty – abecedný zoznam všetkých kontaktov.

V pravom dolnom rohu sa nachádza tlačidlo na pridanie nového kontaktu.

Dvojitým poklepaním na kontakt zobrazíme jeho detail. Zobrazia sa všetky evidované údaje o kontakte aj so zoznamom realizovaných hovorov. Máme možnosť vykonať hovor (poklepaním na telefónne číslo), video hovor, poslať SMS, priradiť číslo a upraviť údaje kontaktu. Do zoznamu kontaktov sa vrátime potvrdením tlačidla návratu v pravom dolnom rohu.

Aplikácia umožňuje importovať kontakty zo SIM karty alebo súboru kontaktov a exportovať kontakty.

Potvrdením tlačidla Pridať kontakt sa zobrazí dialógové okno na vloženie nového kontaktu. Vyplníme jednotlivé položky a potvrdíme tlačidlo Hotovo.

Správy

Aplikácia je určená na prijímanie a posielanie SMS a MMS správ. Ikona aplikácie je umiestnená v dolnej časti Domovskej obrazovky. Po jej potvrdení sa zobrazí okno aplikácie, kde sú zobrazené všetky správy v chronologickom poradí ako boli doručené.

V pravom dolnom rohu sa nachádza tlačidlo Nová správa (napísať novú správu). Jeho potvrdením sa zobrazí dialógové okno na napísanie novej správy.

V pravom hornom rohu je umiestnené tlačidlo Ďalšie možnosti. Po jeho aktivovaní sa zobrazia ďalšie funkcie na prácu so správami. Nachádzajú sa tu: Uzamknuté správy, Veľkosť písma (nastavenie veľkosti písma v správach), Prioritní odosielatelia (skupina kontaktov) a Nastavenia aplikácie. Ak aplikácia obsahuje zoznam správ, tak sa v zozname funkcií nachádza aj možnosť Odstrániť správu.

V hornej časti aplikácie sa zobrazuje tlačidlo na spustenie hľadania medzi správami. Tlačidlo je zobrazené len v tom prípade, že zoznam správ nie je prázdny.

Novú správu napíšeme tak, že aktivujeme tlačidlo v pravom dolnom rohu Napísať novú správu. V zobrazenom dialógovom okne vyplníme polia pre príjemcu (vyberieme zo zoznamu kontaktov alebo zadáme telefónne číslo) a napíšeme správu v editačnom poli na to určenom. Správu odošleme potvrdením tlačidla Poslať.

Správu odstránime tak, že ju nájdeme v zozname správ a aktivujeme funkciu Odstrániť z ponuky Ďalšie možnosti.

Ak chceme odstrániť naraz viac správ, tak na správu poklepeme dvakrát s pridržaním. Naľavo od správy sa zobrazí začiarkávacie políčko. Pri správe, na ktorej sa aktuálne nachádzame, je políčko začiarknuté. Začiarkneme políčka aj pri správach, ktoré chceme odstrániť. Nakoniec aktivujeme funkciu Odstrániť z ponuky Ďalšie možnosti.

Aplikácia zoskupuje správy od jedného odosielateľa. Takže ak máme niekoľko správ od jedného kontaktu, zobrazujú sa ako jedna položka. Po jej potvrdení sa zobrazia všetky prijaté správy.

Hodiny

Aplikácia poskytuje funkcie budíka, stopiek, časovača a zobrazuje svetový čas. Je dobre prístupná a pomocou čítača je možné spoľahlivo ovládať všetky jej súčasti.

Medzi jednotlivými funkciami sa dá prepínať prostredníctvom kariet. Sú pomenované podľa ich obsahu.

Máme možnosť nastaviť niekoľko budíkov s rôznymi parametrami. Po spustení budíka odložíme budenie stlačením tlačidla Domov na zamknutej obrazovke. Vypnúť alebo zapnúť budík môžme tlačidlom vedľa položky budíka v zozname budíkov.

Pridať budík môžeme potvrdením tlačidla Pridať na karte Budík. Zobrazí sa dialógové okno kde definujeme hodinu a minútu budenia. Potvrdíme príslušné editačné polia s údajom hodím alebo minút. Zobrazí sa klávesnica na ktorej zadáme číselnú hodnotu. Pred a za editačnými poľami sa nachádzajú tlačidlá na zvyšovanie alebo znižovanie hodnoty v editačnom poli o jednu jednotku. Následne môžme nastaviť, v ktoré dni nás bude budík budiť, tón budenia, intenzitu tónu, počet a interval opakovania. Definovanie budíka dokončíme potvrdením tlačidla Uložiť v hornej časti dialógového okna.

Prehrávač hudby

Integrovaná aplikácia na prehrávanie hudby je plne prístupná a ovládateľná s čítačom obrazovky a tak si o nej niečo napíšeme.

Vzhľad je organizovaný formou kariet. Môžeme ovplyvniť zobrazovanie niektorých z nich a tak si čiastočne prispôsobiť jej vzhľad a tým aj zjednodušiť jej ovládanie za pomoci čítača.

Jednotlivé karty obsahujú hudobný obsah v telefóne zobrazený z rôznych pohľadov.

 1. Zoznamy skladieb – Vytvorené zoznamy podľa nájdených playlistov alebo zaradené do skupín podľa albumov. Po otvorení albumu sú zotriedené podľa vnútorne evidovaného názvu, ktorý nemusí zodpovedať názvu súboru skladby.
 2. Skladby – všetky skladby podľa abecedného triedenia. Názov je zisťovaný z interne evidovaného názvu – nerešpektuje sa názov súboru.
 3. Autor – skupiny skladieb podľa autora. Autor je zisťovaný z evidencie vo vnútri skladieb.
 4. Interprét – rovnaký princíp ako autor.
 5. Album – rovnaký princíp ako autor.
 6. Priečinky – zobrazujú sa priečinky v priečinku Music v úložisku telefónu. Triedenie je podľa skutočného názvu súboru.

Prehrávanie spustíme dvojklikom na skladbu. Môžeme nastaviť automatické pokračovanie na nasledujúcej skladbe, náhodné prehrávanie, rýchlosť prehrávania a ďalšie parametre.

Po spustení prehrávania je v ľavom dolnom rohu umiestnené tlačidlo prehrávača. Po jeho potvrdení je na celej obrazovke zobrazená aktuálne prehrávaná skladba a prvky prehrávača – časový posun, posun medzi skladbami, pauza a ďalšie.

Po zablokovaní obrazovky prehrávanie pokračuje a vieme priamo na zablokovanej obrazovke nahrávku zastaviť, prechádzať medzi skladbami a zmeniť hlasitosť prehrávania.

Prehrávanie naposledy hranej skladby môžeme spustiť aj poklepaním dvoma prstami na odblokovanú obrazovku. Rovnakým spôsobom prehrávanie pozastavíme.

Galéria

Aplikácia je určená na správu uložených fotografií a video súborov, ktoré sme získali telefónom alebo sme ich do telefónu preniesli z externého zdroja.

Jednotlivé záznamy sú usporiadané v chronologickom poradí od najmladších k starším. Každý záznam je reprezentovaný miniatúrou. Po jej označení je prečítaný jej dátum, čas vzniku a typ položky. Dvojitým kliknutím na položku je táto zobrazená na celej ploche obrazovky. V režime celej obrazovky sa v ľavom hornom rohu nachádza tlačidlo návratu. Jeho aktivovaním sa vrátime do zoznamu položiek.

Vo vrchnej časti aplikácie je umiestnené tlačidlo Fotoaparát, ktorým spustíme aplikáciu Fotoaparát.

V ľavom hornom rohu sa nachádza rozbaľovací zoznam, ktorý umožňuje prepnúť spôsob zoradenia položiek na: čas, albumy, udalosti a kategórie. Po spustení aplikácie je spôsob triedenia oznámený čítačom.

V hornej časti sa zobrazuje tlačidlo Odstrániť, ktoré slúži na odstránenie vybranej položky. Položku/-y vyberieme dvojitým ťuknutím a pridržaním. Zobrazia sa začiarkavacie políčka. Môžeme označiť jedno alebo aj viacero z nich. Akcia odstránenia sa vykoná pre všetky označené.

V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Ďalšie možnosti. Obsahuje ponuku funkcií pre prácu so záznamami v galérii. Obsahuje:

 1. Upraviť – tvorba albumov,
 2. Zdieľať – obsah,
 3. Animovať – vytvorenie animácie,
 4. Koláž – tvorba koláži.

Tieto funkcie pre nevidiaceho používateľa nemajú zmysluplné využitie.

Fotoaparát

Aplikácia slúži na zachytávanie snímok okolia v podobe fotografií a tiež na nakrúcanie videa. Ikona aplikácie je umiestnená aj na uzamknutej obrazovke. Môžeme ju z tohto miesta odstrániť.

V hornej časti je umiestnený panel Rýchle nastavenie. Obsahuje tlačidlá: Nastavenia, Formát obrazu (napríklad 16:9), Blesk, Časovač, Efekty a tlačidlo na zavretie panelu rýchleho nastavenia.

V dolnej časti obrazovky sú zobrazené tlačidlá: Mód, Prepnúť fotoaparát na prednú alebo zadnú kameru, Spúšť – v strede nad tlačidlom Domov, Nahrať – spustenie video nahrávania, Rýchle zobrazenie.

Obsah snímaný zadnou alebo prednou kamerou je zobrazovaný na celú obrazovku.

Po stlačení spúšte je prehraný charakteristický zvuk mechanických fotoaparátov. Na základe neho vieme identifikovať, že došlo k zosnímaniu obrazu a jeho uloženiu do galérie. Uloženie prebehne automaticky.

Internet

Aplikácia je určená na zobrazovanie obsahu webových stránok. Ide o takzvaný internetový prehliadač. Ikona aplikácie je umiestnená v dolnom páse aplikácii na Domovskej obrazovke.

V hornej časti je umiestnené editačné pole slúžiace na zadanie adresy webovej stránky. Vedľa smerom doprava je umiestnené tlačidlo na refreš (Obnoviť obsah) a tlačidlo Ďalšie možnosti, ktoré obsahuje ponuku funkcií prehliadača.

V dolnej časti aplikácie sú umiestnené tlačidlá sprava doľava: Späť (prechod o stránku späť), Dopredu (prechod o stránku dopredu), Domov (prechod na domovskú stránku), Záložky (zoznam uložených záložiek na stránky), Karty (prehľad naposledy otvorených stránok).

Obsah aktuálne prehliadanej stránky je zobrazený medzi týmito dvoma panelmi s tlačidlami.

Aplikácia umožňuje definovať domovskú stránku. Je to webová stránka, ktorá sa automaticky načíta pri spustení prehliadača.

Záložky sú uložené odkazy na stránky. Po vytvorení záložky pre stránku, ju následne môžeme rýchlo zobraziť zo zoznamu záložiek. Nie je potrebné vypisovať jej adresu. Záložku pre stránku vytvoríme tak, že na prezeranej stránke z ponuky Ďalšie možnosti aktivujeme položku Pridať medzi záložky.

Karty predstavujú zoznam naposledy otváraných stránok. Aktivovaním tlačidla Karty je zobrazený zoznam týchto stránok aj s ich miniatúrou. Máme možnosť prejsť na danú stránku potvrdením položky alebo zatvoriť kartu potvrdením tlačidla vedľa miniatúry karty.

Ovládanie aplikácie je dobre prístupne s čítačom. V zobrazenom obsahu sa môžeme pohybovať posúvaním prsta po obrazovke alebo švihaním. Zaznamenali sme nie celkom korektnú činnosť pri rýchlejšom prechode medzi jednotlivými odsekmi. Pri vyššom počte švihnutí čítač nečítal iba posledný zameraný odsek ale tvrdohlavo prečítal všetok obsah, ktorým sme švihaním prešli.

Email

Aplikácia je lokálnym emailovým klientom. Slúži na prijímanie a odosielanie emailových správ prostredníctvom účtu registrovaného v telefóne. Môžeme v tejto aplikácii spravovať aj viacero poštových účtov.

V hornej časti aplikácie je umiestnené výberový zoznam, pomocou ktorého zvolíme aktuálny poštový účet a jednotlivých priečinkov daného účtu. Ďalej sa tu nachádza tlačidlo na vyhľadávanie a napravo od neho tlačidlo Ďalšie možnosti, ktoré obsahuje ponuku funkcií aplikácie.

V pravom dolnom rohu je umiestnené tlačidlo Napísať novú správu. Po jeho potvrdení sa zobrazí dialógové okno slúžiace na napísanie novej emailovej správy.

Správy sú zobrazené v chronologickom poradí, podľa dátumu a času doručenia. Po zameraní správy čítač oznámi či je správa prečítaná alebo neprečítaná, predmet, odosielateľa a dátum doručenia. Zároveň je prečítaný aj úryvok správy. Správu otvoríme dvojitým poklepaním na ňu. Funkcie pre prácu so správou alebo skupinami správ sa nachádzajú v ponuke tlačidla Ďalšie možnosti či už v zozname správ alebo na detaile správy. Na detaile správy sú v jeho dolnej časti umiestnené tlačidlá pre najčastejšie používané funkcie.

Hromadné operácie so správami môžeme urobiť po ich označení, ktoré urobíme dvojitým poklepaním a pridržaním na položke. Po zobrazení začiarkávacích políčok označíme správy, ktoré chceme hromadne spracovať.

Obchod Play

Operačný systém Android umožňuje inštaláciu veľkého množstva aplikácii s rôznou funkcionalitou. Najčastejšie používaným zdrojom aplikácií je oficiálny zdroj spoločnosti Google. Nazýva sa Google Play. V telefóne ho reprezentuje ikona aplikácie Obchod Play. Obchod preto, lebo sa tam dajú aplikácie aj nakupovať. Nachádza sa tam aj množstvo aplikácií, ktoré môžeme používať bezodplatne. Vo väčšine prípadov je však bezplatnosť vykúpená zobrazovaním reklám.

Pri prvom spustení aplikácie sa musíme prihlásiť svojím Google účtom. Prihlásenie je vyžadované aj v prípade, že v telefóne je už tento účet evidovaný. V úvodnom procese môžeme zadať aj údaje platobnej karty, z ktorej budeme hradiť realizované nákupy. Tento krok nie je podmienkou.

Vo vrchnej časti aplikácia obsahuje vyhľadávacie pole. Jeho aktivovaním sa zobrazí klávesnica, na ktorej zadáme hľadaný názov aplikácie. Pri zadávaní textu sú ponúkané vyhovujúce výsledky pre už zadané znaky. Ak nevieme presne čo hľadáme, môžeme si vybrať z ponúkaných kategórii.

Aplikácia zobrazuje zoznam obľúbených aplikácii alebo zoznam nami naposledy navštívených výsledkov vyhľadávania a im podobné návrhy.

Zoznam prechádzame švihaním alebo posúvaním prsta po obrazovke. Zoznam aplikácií je rozsiahly a nie je možné ho zobraziť na jednu stranu. Na ďalšiu stranu sa presunieme posunom dvoma prstami alebo švihnutím dvoma prstami.

Ak sme našli vhodnú aplikáciu, tak ju otvoríme dvojitým ťuknutím. V detaile aplikácie si o nej môžeme prečítať informácie, ktoré tam vložil jej vývojár. Nachádza sa tam aj cena aplikácie. Ak sme sa rozhodli ju nainštalovať, potvrdíme tlačidlo Inštalovať. Po dokončení inštalácie čítač oznámi, že ikona aplikácie bola pridaná na domovskú obrazovku.

Odinštalovať aplikáciu môžeme tak, že ju vyhľadáme v Obchode Play a na jej detaile aktivujeme tlačidlo Odinštalovať. Zoznam našich aplikácii zobrazíme aktivovaním položky Moje aplikácie v Navigácii Obchod Play nachádzajúcej sa naľavo od vyhľadávacieho poľa.

Napravo od vyhľadávacieho poľa je umiestnené tlačidlo hlasového vyhľadávania.

Záver

Telefón hodnotíme ako výborne prístupný pre nevidiacich používateľov. Veľkým plusom je jeho dobrá výbava za rozumnú cenu. Kladne hodnotíme aj dostupnosť kvalitného slovenského hlasu, ktorý spoločnosť Samsung poskytuje v cene telefónu. Telefón sme po spustení a nastavení slovenskej syntézy reči v aplikácii Voice Assistant mohli hneď používať bez nutnosti inštalovať nejaké doplnkové aplikácie tretích strán, ktoré by nahrádzali predinštalované menej prístupné aplikácie.

V telefóne je možnosť používať aj iné aplikácie pre hlasové sprístupnenie zobrazovaného obsahu na obrazovke. Tieto nainštalujeme z Google Play a pri ich zapnutí nás systém vyzve na definovanie predvolenej aplikácie prístupnosti. Môžeme používať TalkBack, Shine+, Corvus alebo iné riešenia. Rovnako môžeme nainštalovať rôzne hlasové syntézy, rôzne hlasy od rôznych výrobcov, a používať tú, ktorá nám najviac vyhovuje.

Celková spokojnosť výborná.

2 komentáre

 1. Renata Oláhová
  Renata Oláhová 19. októbra 2017

  Ahoj Peťo. Možno som prehliadla, ale ak by som chcela napr. zo SKN sťahovať a počúvať v mobile knihy, ako postupovať?

 2. Peter Teplický
  Peter Teplický 19. októbra 2017

  ahoj renatka,
  toto je námet na samostatný článok s návodom, pokúsime sa ho napísať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.