Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Tubecasts Air: Vydarený zvukový YouTube prehrávač bez reklám

Ak si aj vy radi krátite dlhé cestovanie počúvaním rôznych relácií, prednášok, dokumentárnych filmov a iného obsahu uverejnenom na YouTube, potom mám pre vás tip na aplikáciu ukrytú pod názvom Tubecasts Air. Tubecasts Air je odľahčená verzia prehrávača Tubecasts, do ktorého stačí len naimportovať z YouTube zoznam skladieb a videí a následne po pridaní požadovaného obsahu môžete pristúpiť k jeho komfortnému prehratiu. V rozhraní aplikácie pri importe obsahu z YouTube si budete môcť vytvárať priečinky s ľubovoľným pomenovaním. Vďaka tejto funkcionalite si importovaný obsah môžete prehľadne usporiadať do rôznych kategórií. Vyhľadanie skladby alebo relácie v kategorizovanom obsahu je určite jednoduchšie a časovo menej náročné, než prechádzať dlhočizným zoznamom obsahujúcim niekoľko desiatok alebo stoviek položiek uložených v jednom priečinku.
Slabozrakých a vidiacich používateľov upozorňujem, že aplikácia Tubecasts Air funguje iba ako audio prehrávač, preto pri importe videí zabudnite na obraz! Funguje to tak, že importované videá sú automaticky konvertované do zvukového formátu. Z hľadiska úspornosti je dobrou správou, že pri prehrávaní skonvertovaných videí dochádza k šetreniu sťahovaných dát a zároveň sa šetrí aj spotreba batérie vášho iPhonu alebo iPadu.
Žiaľ, majiteľov smartfónov s operačným systémom Android nepoteším, pretože aplikácia je dostupná len pre zariadenia fungujúce na platforme iOS. Ak teda máte iPhone alebo iPad a moja upútavka na aplikáciu Tubecasts Air vás zaujala a rozhodli ste sa ju vyskúšať, potom verím, že vám tento článok poskytne niekoľko užitočných tipov a trikov, ktoré vám zjednodušia použitie aplikácie.

Dôležité upozornenie pre nevidiacich používateľov iPhonov

Aby vám iPhone poskytoval jednoduchú orientáciu v jeho rozhraní a zároveň umožňoval rýchly prístup k rôznym funkciám, potom musíte byť dostatočne oboznámení nie len s rozhraním práve spustenej aplikácie, ale aj s gestami čítača VoiceOveru. V tomto kroku vám prezradím jedno gesto, ktorým si v prípade potreby kedykoľvek budete môcť zapnúť režim nápovedy. Urobte dvojitý poklep štyrmi prstami kdekoľvek na obrazovke a ocitnete sa v režime spusteného pomocníka. V tomto režime skúšajte rôzne gestá a VoiceOver vám pri každom z nich oznámi jeho funkciu. Napríklad, švihnite jedným prstom vpravo, potiahnite dvoma prstami zdola nahor, alebo urobte dvojitý poklep tromi prstami. Pri každom geste vám bude oznámený úkon, ktorý sa po zadaní gesta vykoná.
Tento režim opustíte rovnakým gestom ako ste ho aktivovali, teda dvojitým poklepaním štyrmi prstami.

Inštalácia aplikácie Tubecasts Air

Rovnako ako iné aplikácie, aj túto si bez problémov nájdete a nainštalujete do iPhonu prostredníctvom App Store nasledovným postupom:

 1. Na domovskej obrazovke švihaním jedným prstom vpravo alebo vľavo vyhľadajte aplikáciu App Store a poklepaním ju otvorte.
 2. V dolnej časti aplikácii App Store aktivujte záložku Vyhľadať.
 3. Prstom prejdite do hornej časti obrazovky, kde nájdete editačné pole určené pre vyhľadanie hier, appiek a ďalšieho obsahu.
 4. Poklepaním jedným prstom aktivujte režim úprav, vpíšte doň názov aplikácie, ktorú chcete vyhľadať a následne v pravom dolnom rohu urobte poklep na položku Hľadať.
 5. Zobrazí sa zoznam s výsledkami vášho hľadania. Aj tu na nasledujúcu a predchádzajúcu položku zoznamu prechádzajte švihaním jedným prstom vpravo alebo vľavo až kým sa nedostanete na položku Tubecasts Air a v jej oblasti urobte poklep na tlačidlo Získať.
 6. V ďalšom okne kliknutím na tlačidlo Inštalovať spustíte proces sťahovania a inštalácie.
 7. Po nainštalovaní sa ocitnete opäť v zozname s výsledkami vášho vyhľadávania s tým rozdielom, že tentokrát pri položke Tubecasts Air namiesto tlačidla Získať budete mať tlačidlo Otvoriť. Poklepaním naň si čerstvo nainštalovanú aplikáciu spustíte priamo z rozhrania App Store.

Poznámka: Pri vyhľadávaní nemusíte napísať celý názov, stačí ak napíšete iba časť názvu ako napríklad Tubecasts.

Import a správa obsahu z YouTube

Kategorizovanie, vyhľadávanie a importovanie hudby a ďalšieho obsahu z YouTube vďaka prehľadnému a jednoduchému užívateľskému rozhraniu v aplikácii Tubecasts Air je naozaj intuitívne a rýchle. Aby ste mohli v prostredí Tubecasts Air vyhľadávať a importovať obsah z YouTube, musíte si najprv vytvoriť minimálne jeden priečinok. Preto po spustení programu najprv švihaním vyhľadajte tlačidlo pre vytvorenie nového priečinka a poklepte naň.
Na stránke pre vytvorenie priečinka v textovej oblasti poklepaním aktivujte režim úprav, vpíšte názov Obľúbené skladby a poklepaním na tlačidlo Enter v pravom dolnom rohu ho vytvorte.
Po vytvorení priečinka môžete pristúpiť k vyhľadávaniu a importovaniu požadovaného obsahu z YouTube.

 1. Vojdite do priečinka Obľúbené skladby, ktorý ste si práve vytvorili.
 2. V novom priečinku nájdete niekoľko tlačidiel. Aby ste spustili rozhranie vyhľadania a importu, poklepte na tlačidlo pre vyhľadanie videa zo služby YouTube.
 3. V zobrazenom rozhraní určenom na vyhľadávanie a import videí najprv u vyhľadávacieho poľa poklepaním vojdite do režimu úprav, napíšte názov hľadaného videa a v pravom dolnom rohu obrazovky poklepte na tlačidlo Hľadať.
 4. Švihaním jedným prstom vpravo alebo vľavo prechádzajte zoznamom nájdených videí a u požadovaného videa urobte poklep.
 5. Na záver v zobrazenom dialógu poklepaním na tlačidlo Importovať Tubecast potvrdíte jeho import.

Po naimportovaní videa sa opäť ocitnete v zozname nájdených videí. Rovnakým postupom podľa krokov 4 a 5 môžete vyhľadať a importovať ďalšie videá z tohto zoznamu. Nad týmto zoznamom v hornej časti obrazovky máte okrem vyhľadávacieho poľa tlačidlá Zrušiť a zastaviť.
Tlačidlo Zrušiť slúži na odstránenie textu z vyhľadávacieho poľa a tlačidlom Pozastaviť sa vrátite z vyhľadávacieho rozhrania späť do priečinka Obľúbené skladby, kde nájdete zoznam všetkých videí, ktoré ste si v predošlom kroku importovali.
Pre lepšie pochopenie štruktúry priečinkov a súborov sa vráťte na úvodnú obrazovku programu Tubecasts Air a vytvorte si ďalší priečinok. Vojdite doň a podľa vyššie uvedeného postupu vyhľadajte a naimportujte do neho ďalší obsah z YouTube.
V rozhraní aplikácie Tubecasts Air z ktoréhokoľvek priečinka sa vrátite na úvodnú stránku buď prostredníctvom tlačidla Späť, alebo gestom posúvaním dvoma prstami vpravo, vľavo a opäť vpravo.

Poznámka: Pri správe priečinkov a importovaného obsahu majte na pamäti, že zoznam vytvorených priečinkov, ako aj tlačidlo na vytvorenie nového priečinka, nájdete iba na úvodnej obrazovke aplikácie Tubecasts Air.

Prehrávanie skladieb

Vyhľadať a naimportovať skladby alebo iný obsah z YouTube už viete, je čas sa povenovať ich prehrávaniu. V priečinku s naimportovanými skladbami stačí prejsť na požadovanú skladbu a poklepaním spustíte jej prehrávanie. Na pozastavenie a opätovné spustenie prehrávania slúži gesto dvojitého poklepania dvoma prstami na obrazovke.

Poznámka: Gestom dvojitého poklepania dvoma prstami na obrazovke spustíte a pozastavíte prehrávanie aj vtedy, keď nebudete v rozhraní aplikácie Tubecasts Air. Môžete si to vyskúšať tak, že prostredníctvom tlačidla plochy opustíte aplikáciu a vyskúšate dvojitý poklep.

Vytváranie a prehrávanie playlistov

Ak by ste všetky skladby z nejakého priečinka chceli mať v playliste, ktorý by vám pri prehrávaní umožňoval prechod na nasledujúcu a predchádzajúcu skladbu hudobného zoznamu, potom postup je nasledovný:

 1. vojdite do priečinka, ktorého obsah chcete mať v playliste a poklepte na prvú skladbu v zozname.
 2. Dvojitým poklepom dvoma prstami pozastavte prehrávanie.
 3. V dolnej časti obrazovky si rozkliknite záložku Zoznamy skladieb.
 4. V dolnej časti obrazovky urobte poklep na názov pozastavenej skladby.

Po týchto krokoch sa ocitnete v rozhraní jednoduchého prehrávača s tlačidlami pre prehrávanie a pozastavenie, pre 30 a 15-sekundové posuny v skladbe, pre prechod na nasledujúcu a predošlú skladbu zoznamu. Rozhranie prehrávača opustíte tlačidlom Close. Nájdete ho v hornej časti obrazovky.
Ak si budete chcieť do playlistu pridať skladby z iného priečinka, potom v dolnej časti obrazovky sa vráťte späť do záložky Priečinky a pokračujte podľa vyššie uvedeného postupu.

Poznámka: Názov pozastavenej skladby je zobrazený nad lištou so záložkami umožňujúcimi prepínanie medzi priečinkami a zoznamami skladieb.

Import prostredníctvom aplikácie YouTube

Určite neuniklo vašej pozornosti, že v každom priečinku okrem tlačidla pre vyhľadanie videa zo služby YouTube je aj tlačidlo pre import videa z YouTube. Aby ste mohli importovať prostredníctvom tohto tlačidla, musíte si najprv skopírovať do schránky URL adresu požadovaného obsahu.

 1. Spustite aplikáciu YouTube.
 2. V hornej časti obrazovky, v oblasti vyhľadávacieho poľa, poklepom vojdite do režimu úprav, zadajte názov hľadaného obsahu a následne v pravom dolnom rohu obrazovky tlačidlom Vyhľadať spustite vyhľadávanie.
 3. V zobrazenom zozname nájdeného obsahu švihaním jedným prstom vpravo prechádzajte po jednotlivých položkách zoznamu a u požadovaného videa urobte poklep.
 4. Aby ste získali URL adresu tohto obsahu, švihaním sa dopracujte k tlačidlu Zdieľať a taktiež mu venujte gesto poklepania.
 5. V zobrazenom zozname s možnosťami zdieľania prejdite na tlačidlo pre skopírovanie odkazu a poklepaním naň si skopírujete odkaz do schránky.

Aplikáciu YouTube môžete teraz opustiť a vrátiť sa späť do aplikácie Tubecasts Air.
Na záver v rozhraní Tubecasts Air vojdite do požadovaného priečinka, kde chcete mať obsah naimportovaný a tlačidlom Import videa z YouTube dokončite celý postup importu.

Odstránenie obsahu

 1. V rozhraní aplikácie Tubecasts Air prejdite prstom do dolnej časti obrazovky a overte si či máte aktívnu záložku Priečinky. Ak nie, tak poklepom ju aktivujte.
 2. Vojdite do priečinka, z ktorého chcete odstraňovať obsah.
 3. Švihajte jedným prstom vpravo alebo vľavo až kým sa nedostanete na požadovanú položku, ktorú chcete odstrániť.
 4. U požadovanej položky švihnutím jedným prstom nadol alebo nahor prejdete na voľbu Odstrániť a poklepaním spustíte jej odstránenie.

Poznámka: Rovnakým postupom sa zbavíte aj priečinkov.

Tubecasts Air na domovskej obrazovke

Ak ste si aplikáciu Tubecasts Air obľúbili podobne ako ja, predpokladám, že ikonu na jej spúšťanie budete chcieť mať ľahko dostupnú ihneď po odomknutí iPhonu. Lenže ak máte nainštalovaných viac aplikácií, potom sa ľahko môže stať, že ikonu aplikácie Tubecasts Air nenájdete na domovskej ale niekde až na druhej alebo tretej obrazovke. Prečo si to neuľahčiť a nepresunúť ikonu Tubecasts Air na domovskú obrazovku?

 1. Švihaním tromi prstami v ľavo prejdite na obrazovku kde máte umiestnenú ikonu aplikácie Tubecasts Air a vyhľadajte ju.
 2. Na ikone Tubecasts Air švihnite jedným prstom nadol a poklepom aktivujte položku režim úprav.
 3. V spustenom režime úprav opäť švihaním jedným prstom nadol prejdite na položku s označením Potiahnuť Tubecasts Air a poklepom ju aktivujte.
 4. Švihaním tromi prstami vpravo sa vráťte späť na domovskú obrazovku.
 5. Na domovskej obrazovke si vyhľadajte ikonu v oblasti ktorej chcete umiestniť ikonu aplikácie Tubecasts Air.
 6. U požadovanej ikony švihaním jedným prstom nadol sa dostanete k položkám pre prepustenie ikony.
 7. Režim úprav ukončíte poklepaním na položku Zastaviť upravovanie appiek. Aj k tejto položke sa dostanete gestom zvislého švihania buď zhora nadol, alebo zdola nahor. Voľba je iba na Vás.

Poznámka: prepustiť môžete buď pred alebo za požadovanú ikonu.

Záver

Vyhľadávanie ako aj prehrávanie hudby a ďalšieho obsahu z YouTube v porovnaní s inými aplikáciami v prostredí Tubecasts Air je nie len jednoduchšie, ale aj bez reklám a hlavne zadarmo. Ak by ste od tohto prehrávača chceli dostať viac, potom môžete siahnuť po platenej verzii. Tá vám umožní prehrávať importovaný obsah z YouTube bez internetového pripojenia.

Jeden komentár

 1. Roman
  Roman 6. marca 2024

  Dobrý den, děkuji za zevrubný a propracovaný návod pro použití.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.