Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Vzdialené ovládanie počítača pomocou prostriedkov čítačov JAWS a NVDA

Pri práci s počítačom sa vyskytnú situácie, keď chceme vykonať niektoré úkony na počítači, ku ktorému nemáme aktuálne fyzický prístup. Napríklad sme doma a potrebujeme skontrolovať či vykonať úlohu na pracovnom počítači, alebo potrebujeme vykonať nastavenia, inštaláciu, prezentáciu či výuku na počítači klienta, pričom my sme v práci a klient doma. Pre tieto a rôzne ďalšie úlohy môžeme využiť rôzne nástroje pre vzdialené ovládanie. My si ukážeme, ako využiť možnosti, ktoré ponúkajú čítače obrazovky JAWS a NVDA pre uskutočnenie takéhoto spojenia a ovládania na diaľku.

JAWS

Čítač obrazovky JAWS ponúka vstavanú funkciu pre vzdialené spojenie dvoch počítačov. Stačí, aby bol na oboch spájaných počítačoch nainštalovaný JAWS. Pre uskutočnenie spojenia nie je potrebné mať zakúpenú licenciu na oboch počítačoch. Plná verzia čítača musí byť na riadiacom počítači. Teda na tom, ktorý iniciuje spojenie. Funkcia zabezpečujúca spojenie počítačov sa nazýva JAWS Tandem. Umožňuje spojenie iba dvoch počítačov.

Vytvorenie spojenia

Z hlavnej ponuky JAWS v časti Nástroje zvolíme JAWS Tandem -> Centrum Tandemu -> Získať prístup k počítaču. Položku zvolíme v prípade, že sa pripájame k počítaču, ktorý chceme ovládať a teda my sme hlavným riadiacim počítačom. Otvorí sa dialógové okno o vytváraní schôdzky. Označíme začiarkávacie políčko „povoliť video“, aby bol prenášaný aj obraz. Následne potvrdíme tlačidlo Získať prístup. Centrum Tandemu vygeneruje prístupový kód. Tento kód je potrebné zadať na počítači, ku ktorému pristupujeme (cieľoví či hosťujúci počítač). Po zadaní kódu na cieľovom počítači a povolení prístupu potvrdíme tlačidlo Pripojiť. Na počítači, ku ktorému sa pripájame, zvolíme z ponuky JAWS Nástroje -> Centrum Tandemu -> Povoliť ovládanie počítača. Zobrazí sa dialógové okno na zadanie id stretnutia. Zadáme kód, ktorý bol vygenerovaný v predchádzajúcom kroku a potvrdíme pripojiť. Na záver sa zobrazí otázka o povolení pripojenia, ktorú potvrdíme tlačidlomÁno. Táto otázka nie je stále zobrazovaná. Vytvorí sa spojenie a na náš počítač sa prenáša Pracovná plocha z cieľového / ovládaného počítača. Ak sme nezačiarkli „povoliť video“ pri vytváraní spojenia, máme zobrazený oznam o možnosti dodatočne zapnúť prenos obrazu. Prenos videa uskutočníme klávesovou skratkou Insert+Ctrl+Shift+V. Id spojenia má trvanie 60 minút. To znamená, že od času jeho vygenerovania musí byť spojenie vytvorené najneskôr do 60 minút. V opačnom prípade je potrebné vyžiadať nové id. Id spojenia sa nemusí zadávať s dodržaním veľkých a malých písmen.

Po vytvorení spojenia máme zobrazenú pracovnú plochu cieľového počítača. Všetky príkazy, ktoré vykonávame, sa prenášajú na ovládaný počítač a realizujú sa v jeho prostredí. Na náš počítač sa prenáša obraz aj zvuk a tak používateľ sediaci za ovládaným počítačom má prehľad o tom, aké úkony realizujeme. Počas prenosu obrazu je umožnené ovládať cieľový počítač aj prostredníctvom počítačovej myši z riadiaceho počítača. Pohyb kurzora myši je takisto prenášaný z ovládaného počítača na riadiaci.

Ak potrebujeme uskutočniť nejaké úkony mimo spojenia a nechceme spojenie ukončovať, príkazom Insert+Alt+Tabulátor prepíname ovládanie medzi prostredím ovládaného počítača a prostredím riadiaceho počítača. Pri nadviazaní spojenia dôjde aj k prepnutiu na kompatibilné syntetizátory reči. Ak oba čítače používajú napríklad syntetizátor Vocalizer Expressive s hlasom Laura, ostáva hlasová odozva zachovaná a k prepínaniu nedochádza. Pri nezhode používaných syntetizátorov dochádza k prepnutiu na základný hlas Eloquence. Tento hlas je pre nás ťažko zrozumiteľný, keďže ide o hlas predvolene hovoriaci americkou angličtinou a čítajúci slovenské texty. Teda ak máme prostredie operačného systému v slovenčine.

Ukončenie spojenia

Spojenie ukončíme tak, že v menu JAWS zvolíme Nástroje -> JAWS Tandem -> Odpojiť. Po korektnom odpojení sa vráti nastavenie hlasového výstupu čítača do pôvodného stavu, ak bol hlas zmenený počas spojenia. Pre odpojenie môžu obe strany využiť klávesovú skratku Insert+Alt+T.

Postup spojenia v krokoch

  1. Na hostiteľskom riadiacom počítači aktivujeme Nástroje -> JAWS Tandem -> Centrum Tandemu -> Získať prístup k počítaču. Potvrdíme OK. Vygeneruje sa id spojenia.
  2. Na hosťujúcom počítači zvolíme Nástroje -> JAWS Tandem -> Centrum Tandemu -> Povoliť prístup k počítaču. Zadáme id spojenia a potvrdíme. Dialóg na pripojenie môžeme vyvolať aj klávesovou skratkou Insert+Alt+T.
  3. Na riadiacom počítači potvrdíme pripojiť a na hosťujúcom počítači potvrdíme tlačidlo Áno pre dokončenie pripojenia, ak je zobrazený oznam.
  4. Pre prenos obrazu použijeme klávesovú skratku Insert+Ctrl+Shift+V, ak sme neoznačili voľbu „povoliť video“ pri získavaní id spojenia. Počas prenosu obrazu môžeme používať aj ovládanie myšou.
  5. Spojenie ukončíme cez Nástroje -> JAWS Tandem -> Odpojiť. Na ukončenie spojenia môžeme použiť aj klávesovú skratku Insert+Alt+T. Odpojenie od relácie môžeme zrealizovať na strane riadiaceho počítača, ako aj hosťujúceho počítača.

Pozor! Ak spojenie skončí neštandardne, JAWS sa môže na riadiacom ale aj na ovládanom počítači vypnúť. Pri nadväzovaní spojenia musia mať obidva počítače nastavený rovnaký jazyk prostredia operačného systému. V prípade nezhody jazykov nie je spojenie možné. Pri vytváraní spojenia musia mať riadiaci aj vzdialený počítač rovnaké verzie JAWS, alebo riadiaci počítač musí mať nainštalovanú vyššiu verziu JAWS ako vzdialený počítač. Inak nie je možné spojenie vytvoriť. Pri nadväzovaný spojenia sa nezaobídeme bez telefonického kontaktu s používateľom sediacim za cieľovým počítačom.

NVDA

NVDA je čítač obrazovky, ktorý sa bežne využíva medzi zrakovo postihnutými používateľmi. Používajú ho prevažne nevidiaci používatelia, nájdeme ho však aj u slabozrakých používateľov ako záložný čítač využívaný len občas. Spojenie medzi dvomi počítačmi umožňuje prostredníctvom nainštalovaného doplnku NVDA Remote. NVDA Remote nie je súčasťou inštalácie čítača NVDA. Ak ho chceme používať, je potrebné ho dodatočne nainštalovať. Doplnok sa nenachádza v oficiálnom repozitári doplnkov NVDA. Nájdeme a stiahneme ho do počítača z adresy nvdaremote.com. Na uvedenej adrese nájdeme dve verzie doplnku:

  1. Remote 2.3 – Túto verziu inštalujeme, ak používame my aj druhá strana verziu NVDA 2019.3 a novšiu.
  2. Remote 2.2 – Túto verziu inštalujeme, ak je na niektorom počítači inštalovaná verzia NVDA staršia ako 2019.3. Napríklad z dôvodu staršieho operačného systému.

Verzia NVDA 2019.3 je rozhodujúca pre použitie verzie doplnku. V tejto verzii boli zrealizované technologické zmeny, ktoré si vyžiadali aj úpravy vo všetkých doplnkoch pre čítač. Verziu čítača zistíme v ponuke NVDA (Insert+n) Pomocník -> O programe.

Ovládanie a možnosti NVDA Remote

Po nainštalovaní doplnku a reštarte NVDA nájdeme v menu NVDA (Insert+n) samostatnú položku pre doplnok. Položku nájdeme v kategórii Nástroje pod názvom Vzdialené ovládanie. Obsahuje príkazy pre vytvorenie a ukončenie spojenia, odoslanie textu do schránky na vzdialenom počítači, stlmenie reči na vzdialenom počítači, skopírovanie internetového odkazu, odoslanie príkazu Ctrl+Alt+Dell a Možnosti pre nastavenie doplnku. V možnostiach nastavenia sú k dispozícii voľby pre automatické pripájanie k riadiacemu serveru. To zabezpečí, že po reštarte počítača bude počítač automaticky prístupný pre vzdialené ovládanie.

Riadiaci server je počítač pripojený k internetu, ktorý zabezpečuje vzájomné spojenie a komunikáciu medzi naším počítačom a počítačom, ku ktorému sa pripájame. Využiť môžeme služby voľne dostupného servera nvdaremote.com.

Pri pripájaní zvolíme položku z ponuky NVDA Nástroje -> Vzdialené ovládanie -> Pripojiť. Zobrazí sa dialógové okno s niekoľkými možnosťami nastavenia:

1) Klient / server – ponecháme klient. 2) Ovládať vzdialený počítač / povoliť ovládanie tohto počítača – zvolíme podľa situácie. 3) Hostiteľ – zadáme adresu nvdaremote.com. 4) Kľúč – zvolíme alebo zadáme kľúč, ktorý bude slúžiť ako heslo pre vytvorenie spojenia. Zadáme dostatočne zložitý reťazec znakov, číslic, prípadne špeciálnych znakov. 5) Vygenerovať kľúč – tlačidlo pre vygenerovanie kľúča. Použijeme, ak si nevieme poradiť s vlastnou verziou kľúča v predchádzajúcom bode.

Pre vytvorenie spojenia potvrdíme tlačidlo OK. Na počítači, ku ktorému sa pripájame, zvolíme rovnaký postup s tým, že v bode 2 zvolíme opačnú možnosť ako v prvom prípade. Ako kľúč zadáme reťazec, ktorý sme vygenerovali alebo zadali na riadiacom počítači. Úspešné spojenie je indikované zvukovým znamením

Po vytvorení spojenia je prenášaná reč z pripojeného počítača. Obraz nie je prenášaný.

Aby sme mohli na vzdialenom počítači vykonávať úkony, stlačíme F11. Čítač oznámi prepnutie ovládania. Pre ovládanie nášho počítača stlačíme opäť F11.

Pre ukončenie spojenia zvolíme z ponuky NVDA Nástroje -> Vzdialené ovládanie -> Odpojiť. Aj odpojenie je oznámené zvukovým znamením. Odpojiť od riadiaceho servera pre ukončenie spojenia je potrebné obidva počítače. Môžeme to zrealizovať z riadiaceho počítača prostredníctvom prepínania ovládania klávesom F11.

Vzdialené ovládanie NVDA Remote má viacero užitočných funkcií. Zaujímavou je napríklad automatické pripojenie k riadiacemu serveru po štarte NVDA. Ich podrobný popis nájdeme v článku Ovládame počítač na diaľku pomocou NVDA Remote.

Počas vzdialeného ovládania počítača môžeme mať súčasne spustenú napríklad komunikáciu cez Skype. Týmto spôsobom môžeme s používateľom sediacim za ovládaným počítačom priamo komunikovať a zároveň môžeme sledovať jeho kroky na počítači.

Záver

Vzdialený prístup k počítaču, za ktorým sa aktuálne nenachádzame, je možný s použitím nástrojov pre čítače JAWS a NVDA. Tento spôsob prístupu má svoje špecifiká, ktoré je dobre vopred poznať, pripraviť sa na ne a vyskúšať si tento druh spojenia vopred.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.