Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Zoom H1E: Rekordér, ktorý vás nenechá v úzkych (3. časť)

V tomto článku pokračujeme v popise funkcií rekordéra Zoom H1 Essential. Ide o prvý produkt firmy Zoom, ktorý je vybavený hlasovým sprievodcom. Budeme predpokladať, že už máte prečítanú Prvú a Druhú časť.

Pokročilé možnosti nahrávania

Zoom H1E umožňuje nahrávať po určitom stanovenom čase, odpočítať pred spustením nahrávania, prípadne nahrávať dve sekundy popredu. Funkcie si opíšeme v nasledujúcich sekciách.

Overdub, vrstvenie nahrávok

Táto funkcia je užitočná pravdepodobne najviac pre hudobníkov. Umožňuje nahrať jednu stopu, na ňu nahrať ďalšiu a ďalšiu. Takto môžete nahrať napríklad podklad na gitare, potom dohrať spev, bicie a podobne. Výsledné súbory je následne možné importovať napríklad do stôp v Reaperi a ďalej upraviť. Každá ďalšia stopa obsahuje všetky predošlé. Otočením fáz na stope je ale možné dostať sa aj k vrstvám, ktoré sú inak zakryté okolitými nahrávkami. (Ak ste predošlej vete nerozumeli a chceli by ste, skúste si na internete nájsť niečo o invertovaní fáz, je to skutočne fascinujúce).

Upozorňujem, že nasledujúcu funkciu je potrebné používať so slúchadlami. Dá sa spustiť aj bez nich, ale potom nepočujeme pôvodný súbor, do ktorého nahrávame. Zažil som tiež situáciu, že pri pokuse spustiť overdub bez slúchadiel sa mi H1E reštartoval.

 • Najprv nahráme prvú stopu štandardným spôsobom.
 • Tlačidlom menu otvoríme ponuku.
 • Aktivujeme položku „overdub“ (viacstopové nahrávanie).
 • Druhým a tretím tlačidlom prechádzame medzi súbormi. Názvy, žiaľ, nie sú oznamované, počujeme len pípanie.
 • Súbory môžeme prehrávať tlačidlom prehrať / pauza.
 • Kurzor je predvolene na prvom súbore, takže ak chceme nahrávať do posledného súboru, druhým tlačidlom prejdeme najrýchlejšie z prvého práve na posledný súbor. Zvolený súbor potvrdíme štvrtým tlačidlom v hornom rade tlačidiel pod displejom.
 • Nahrávanie spustíme tlačidlom rec.
 • Mali by sme v slúchadlách počuť pôvodnú stopu a zároveň počujeme aj seba.
 • Nahrávanie zastavíme opäť tlačidlom rec.
 • Ak chceme nahrať ďalšiu stopu, opäť spustíme nahrávanie.
 • Späť sa vrátime tlačidlom menu.

Nahrávanie s predstihom

Keď je táto funkcia zapnutá, potom H1E nahráva vždy, keď sme na obrazovke nahrávania. Funkcia môže byť užitočná, ak napríklad čakáme na začiatok podujatia. Nahrávanie spustíme pravdepodobne o trošku neskôr, ale do nahrávky sa automaticky vložia dve sekundy pred tým, než sme skutočne nahrávanie spustili. Toto môže výraznejšie vybíjať batériu. Ak chceme funkciu používať, zapneme ju takto:

 • Aktivujeme menu.
 • Zvolíme „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Zvolíme „prerec“ (nahrávanie s predstihom).
 • Zvolíme „on“ (áno).

Nahrávanie podľa úrovne hlasitosti

H1E je možné nastaviť tak, že začne nahrávať až vtedy, keď úroveň vstupného signálu dosiahne určitú hlasitosť. Ja napríklad zvyknem nahrávať dianie na podujatiach tak, že rekordér pripojím k mixážnemu pultu. Neviem, kedy sa to začne, ale môžem nastaviť, že nahrávanie sa spustí pri nejakom hlasnejšom zvuku. Táto funkcia však nie je pre nás úplne prístupná. Môžeme si však určitým spôsobom pomôcť:

 • Ak chceme aktivovať automatické nahrávanie, otvoríme menu.
 • Zvolíme možnosť „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Zvolíme možnosť „autorec“ (automatické nahrávanie).
 • Zvolíme možnosť „on“ (áno).
 • V tomto bode je potrebné nastaviť úroveň hlasitosti. Toto však nie je ozvučené. Krátke pípnutie oznamuje prechod medzi hlasitosťami. Dvojica pípnutí oznamuje, že sme na prvej alebo poslednej položke. Zaujímavé je, že ani vidiaci tu nevidí úroveň v dB, ale len krivku zvukových vĺn.
 • nastavenie štandardne potvrdíme.

Nahrávanie teraz spustíme tak, ako sme zvyknutí. H1E však bude čakať na požadovanú úroveň signálu. Nahrávanie môžeme aj vynútiť opätovným stlačením tlačidla rec. My však vôbec nevieme, či už nahráva alebo nie. Toto môžeme obísť využitím funkcie, ktorá pôvodne slúži na niečo celkom iné. H1E môže na začiatok nahrávok vkladať zvukovú značku. Funkcia je pôvodne určená pre filmárov, ktorí pripájajú H1E ako mikrofón ku kamere. Takto môžu potom synchronizovať nahrávky z H1E s nahrávkami v kamere.

 • Otvoríme menu.
 • Zvolíme možnosť „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Zvolíme možnosť „rec start tone“ (pípanie na začiatku nahrávky): Z možností si zvolíme, ako nahlas sa má pípnutie ozvať. Stačí nám -20 dB.

Toto spôsobí, že po spustení nahrávania sa ozve pípnutie. Ak teda používame funkciu autorec a čakáme na spustenie nahrávania, budeme upozornení zvukom. Nevýhodou je, že sa nám tým pádom znehodnotí prvá sekunda záznamu.

Odpočítavanie pred nahrávaním

H1E môžeme nastaviť tak, aby pred začatím nahrávania odpočítal určitý počet sekúnd:

 • Otvoríme menu.
 • Zvolíme možnosť „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Zvolíme možnosť „selftimer“ (odpočítavanie).
 • Vyberieme požadovaný počet sekúnd. Dostupné sú možnosti 3, 5, 10 sekúnd.
 • Potvrdíme.

Opäť nahrávame štandardným spôsobom. Najprv sa spustí odpočítavanie, a až po ňom sa začne nahrávať. Opäť je možné odpočítavanie prerušiť a začať okamžite nahrávať stlačením tlačidla rec. Ani tu však nevieme, kedy odpočítavanie skončilo. Môžeme opäť použiť trik so zvukovým signálom.

Časované nahrávanie

Môžeme H1E nastaviť tak, aby začal nahrávať oveľa neskôr, napríklad až o hodinu. Toto sa môže zísť, ak chceme H1E nechať bez dozoru a čakáme, že o pár minút sa bude diať niečo, čo chceme zachytiť. Napríklad, ak chceme nahrávať program z rádia pripojeného cez line in vstup a vieme, že relácia začne neskôr.

 • Otvoríme menu.
 • Zvolíme možnosť „rec settings“ (nastavenie nahrávania).
 • Zvolíme možnosť „rec delay timer“ (oneskorené nahrávanie).
 • Zvolíme čas, máme dostupný rozsah od jednej minúty po jednu hodinu.

V tomto prípade sa čas začne odpočítavať okamžite po potvrdení položky. Opäť však nevieme, či došlo k spusteniu nahrávania, môžeme si pomôcť trikom so zvukovým signálom popísaným vyššie.

Poznámky

 • Zvukový signál pre filmárov môže byť pre nás užitočný ako potvrdenie, že skutočne nahrávame, ak nám nestačí štandardné pípnutie. Zvuk sa ozýva len ak máme pripojené slúchadlá.
 • Ak máme zapnuté nahrávanie v predstihu a súčasne ale máme aktívny tento zvukový signál, správa sa to neštandardne. Najprv sa totiž nahrajú dve sekundy z pamäte, potom sa nahrá zvukový signál a potom pokračuje nahrávanie. To nám ale znehodnotí zhruba tretiu sekundu súboru.
 • Nahrávanie s predstihom nefunguje ak je zapnuté odpočítavanie alebo nahrávanie s oneskorením.

Ďalšie nastavenia nahrávania

V ponuke „rec settings“ (nastavenia nahrávania) sú dostupné aj tieto možnosti:

 • „Rec file name“ (názov súboru nahrávky): Umožňuje určiť, ako budú súbory s nahrávkami pomenované. Máme možnosti „date“ (dátum): Názov bude podľa aktuálneho dátumu a času. Alebo „Zoom***“ – súbory budú číslované podľa poradia nahrávania, teda zoom001, zoom002…
 • „Rec counter“ (odpočítavanie): Určuje, či sa pri nahrávaní bude ukazovať aktuálny čas nahrávky „elapsed time“, alebo zostávajúci čas nahrávania „remaining time“. Ide len o vizuálnu informáciu.
 • „IXML chunk“ (metadáta): Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zapisovanie metadát do súboru. Metadáta obsahujú dátum a čas nahrávky. Môžete si teda určiť názov súboru podľa poradia a nechať si zapísať dátum a čas do metadát.

Regulovanie hlasitosti výstupu

Na regulovanie hlasitosti výstupu sa štandardne používa koliesko na ľavej hrane. Toto koliesko stišuje a zosilňuje hlasitosť odposluchu a prehrávaných súborov. Tiež v určitom pomere stišuje aj hlasitosť reči. Koliesko funguje za každých okolností, ak aj nemáme pripojené slúchadlá. Ak ale pripojíme slúchadlá, môžeme nastaviť H1E tak, aby koliesko nefungovalo. Toto sa môže zísť, ak H1E pripájame k nejakému externému zdroju a chceme zafixovať hlasitosť a zamedziť jej zmene:

 • Z menu zvolíme možnosť „output“ (výstup).
 • Aktivujeme možnosť „volume control“ (kontrola hlasitosti).
 • Zvolíme „fixed“ (trvalá).
 • Vrátime sa o krok späť.
 • Zvolíme možnosť „fixed level“ (úroveň).
 • Po potvrdení máme dostupné úrovne hlasitosti od -40 do +40 dB.
 • Ak sa chceme vrátiť k predvolenému ovládaniu hlasitosti, v časti „volume control“ (ovládanie hlasitosti) zvolíme „knob“ (koliesko).

Nastavenia systému

 • Do nastavení systému sa dostaneme z menu aktivovaním položky systém. Dostupné sú tieto možnosti:
 • „Language“(jazyk): Určuje jazyk rozhrania, rovnako ako pri prvom spustení.
 • Accessibility (prístupnosť): Tu je možné zmeniť alebo úplne vypnúť prístupnosť. Tu máme dostupné nasledujúce položky:
  • „Guide sound“ (hlasový sprievodca): Umožňuje zapnúť hlasového sprievodcu, prepnúť na pípanie alebo hlasového sprievodcu úplne vypnúť, rovnako ako v prvom kroku pri prvom spustení.
  • „Volume“ (hlasitosť): Umožňuje nastaviť hlasitosť reči a pípania. Dostupné sú možnosti „quiet“ (tichá), „mild“ (stredná) a „loud“ (hlasná).
 • „Date / time“ (čas a dátum): Umožňuje nastaviť čas a dátum. Postup je rovnaký, ako pri prvom spustení.
 • „Display (obrazovka): Tu je možné nastaviť parametre obrazovky:
  • „Brightness“ (jas): Dostupné sú možnosti „bright“ (jasná), „medium“ (stredná) a „dark“ (tmavá). Ak chceme šetriť batériu, zvolíme možnosť tmavá.
  • „Power saving“ (šetrenie energie): Tu môžeme nastaviť šetrenie energie. Po zanorení sa do tejto ponuky máme dostupné tieto možnosti:
   • „Power save time“ (automatické vypnutie displeja): Umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa displej vypne. Dostupné sú možnosti od 30 sekúnd do 5 minút.
   • „Turn off rec screen“ (vypnúť obrazovku počas nahrávania): Určuje, či sa obrazovka má vypnúť aj počas nahrávania. Dostupné možnosti sú „on“ (áno) a „off“ (nie). Na tomto mieste upozorním, že vypnutie obrazovky počas nahrávania môže šetriť batériu. Zároveň ale treba pamätať, že ak pri vypnutom displeji stlačíme tlačidlo rec pre opätovné vypnutie nahrávania, toto spôsobí len zapnutie obrazovky a nahrávanie vypneme až opätovným stlačením tlačidla rec. Rovnako to funguje aj ak nahrávanie chceme zastaviť tlačidlom stop.
 • „Power“ (napájanie): Tu je možné nastaviť:
  • „Battery type“ (typ batérie): Rovnako ako pri prvom štarte.
  • „Auto poweroff“ (automatické vypnutie): Tu je možné nastaviť čas nečinnosti, po ktorom sa H1E automaticky vypne (ak nenahráva). Dostupné sú možnosti od 10 minút po 10 hodín. Ak toto aktivujeme, vypnutie je oznámené štandardným signálom.
 • Firmware: Umožňuje zistiť verziu firmware a inštalovať aktualizácie.
 • „Factory reset“ (obnova predvolených nastavení): Umožňuje vrátiť zariadenie do predvolených nastavení. Po potvrdení máme dostupné možnosti „cancel“ (zrušiť) a „execute“ (spustiť).

Prenos súborov

Ak chceme preniesť nahraté súbory do počítača alebo mobilu či tabletu, postupujeme nasledovne:

 • Otvoríme menu.
 • Zvolíme USB.
 • Zvolíme „USB file transfer“ (prenos súborov).
 • Zvolíme PC / Mac, alebo „mobile device“ (mobilné zariadenie). Ak zvolíme PC / Mac, napájanie pri prenose súborov bude čerpané priamo cez usb port počítača. Ak zvolíme mobilné zariadenie, napájanie bude čerpané z AAA batérií zariadenia. Môžeme samozrejme možnosti aj otočiť, ak máme napríklad dobre nabitý telefón, môžeme zvoliť možnosť PC / Mac a napájanie bude čerpané z telefónu alebo smartfónu.

H1E sa objaví ako nové zariadenie a so súbormi pracujeme štandardným spôsobom. Mne sa na prenos súborov však viac osvedčilo pamäťovú kartu vybrať a použiť čítačku kariet, prenos je tak rýchlejší.

H1E ako externý mikrofón

Zoom H1E môžeme použiť ako externú zvukovú kartu. Môžeme ho pripojiť k počítaču aj telefónu.

 • Z menu zvolíme možnosť USB.
 • Zvolíme možnosť „usb mic“ (usb mikrofón).
 • Opäť vyberáme zdroj napájania, ako sme popísali vyššie.

Po pripojení vidíme H1E ako nové zvukové zariadenie. Tu máme aj ďalšie možnosti:

 • V režime mikrofónu je možné spustiť nahrávanie aj priamo na H1E. Takto môžeme súčasne nahrávať v počítači aj v H1E. Nahráva sa však len zvuk z mikrofónu, H1E nemá funkciu loopback.
 • Tlačidlom prehrať / pauza je možné stlmiť mikrofón. Počujeme „mute“ (stlmené) alebo „unmute“ (zapnuté).
 • Je tiež možné prepínať režim stereo a mono a locut filter tak, ako sme popísali vyššie.

V menu sú dostupné tieto možnosti:

 • „Exit USB mic“ (vypnúť USB mikrofón): Vráti sa na štandardnú obrazovku nahrávania a odpojí mikrofón.
 • „USB mic settings“ (nastavenia USB mikrofónu): Umožňuje nastaviť tieto parametre:
  • „Direct monitor“ (odposluch): Predvolene po pripojení USB mikrofónu nemáme odposluch. Tu ho ale môžeme zapnúť. Dostupné sú možnosti áno a nie.
  • „Set volume“ (hlasitosť mikrofónu): Umožňuje nastaviť hlasitosť mikrofónu. Pri nastavovaní nepočujeme hodnoty, ale v počítači pri monitorovaní stopy napr. cez Reaper môžeme sledovať zmeny v reálnom čase.
  • „Receive volume“ (hlasitosť reproduktorov): Určuje hlasitosť signálov, ktoré posielame priamo do H1E napríklad z počítača. Opäť nepočujeme hlasového sprievodcu, ale môžeme ich sledovať v reálnom čase.

Poznámky

 • USB mikrofón pracuje vždy v režime 48 kHz 24-bit.
 • Hlasitosť „set volume“ nemá vplyv na nahrávky vytvárané a ukladané na pamäťovú kartu. Ide len o hlasitosť, ktorú posielame do nášho softvéru v počítači.

Aktualizácie

Z času načas by mali vychádzať nové verzie Firmware a tiež hlasového sprievodcu. Aktualizovať je možné nasledovne:

Aktualizovanie firmware

 • Z webovej stránky si stiahneme novú verziu Firmware.
 • Súbor rozbalíme a súbor s príponou bin vložíme do hlavného priečinka SD karty.
 • Z Menu zvolíme možnosť Systém.
 • Zvolíme možnosť Firmware.
 • Ozve sa číslo aktuálnej verzie. Toto číslo potvrdíme. Ak máte verziu staršiu ako 1.10, je potrebné to urobiť rýchlo a nenechať syntézu číslo verzie dočítať, inak toto okno zamrzne.
 • Zvolíme možnosť „Update“ (aktualizovať).
 • Následne zvolíme možnosť „Execute“ (spustiť).
 • H1E sa vypne.
 • Zapneme ho štandardným spôsobom. Nebudeme ale počuť zvukový signál.
 • Počkáme, kým sa aktualizácia nainštaluje. Na nainštalovanie sme upozornení aj hlásením „done“ (hotovo). Následne reštartujeme.
 • Po reštarte by mala nabehnúť obrazovka nahrávania.

Verzia 1.20

Aktuálne je na webe výrobcu dostupná verzia Firmware v 1.20. Táto prináša rýchlu možnosť zapínať a vypínať hlasového sprievodcu. Na hlavnej obrazovke stačí podržať tlačidlo menu. Takto si môžeme sprievodcu kedykoľvek vypnúť, ale aj zapnúť, napríklad ak dostaneme do rúk zariadenie, ktoré štandardne používa vidiaca osoba. Toto ale funguje až po aktualizovaní na v 1.20.

Aktualizácia hlasového sprievodcu

 • Z webovej stránky si stiahneme novú verziu hlasového sprievodcu.
 • Súbor rozbalíme a súbor s príponou bin vložíme do hlavného priečinka SD karty.
 • Z Menu zvolíme možnosť Systém.
 • Zvolíme „Accessibility“ (prístupnosť).
 • Zvolíme „Version“ (verzia).
 • Budeme počuť niečo ako „language English 1.01“ (jazyk angličtina, verzia 1.01).
 • Potvrdíme.
 • Zvolíme a potvrdíme možnosť „Execute“ (spustiť).
 • Počkáme na nainštalovanie nového hlasového sprievodcu, ktoré je potvrdené hláškou „done“ (hotovo).

Záver

Vyššie sme popísali takmer všetky možnosti, ktoré nám H1E ponúka. Aj keď sa ukazuje, že nie všetky možnosti sú dostupné tak, ako by sme chceli, ide pri produktoch Zoom o veľký posun vpred. Firma stále na prístupnosti pracuje. Dôkazom toho je aj anglická používateľská príručka, ktorá bola neprístupná, aktuálne však obsahuje správne popísané názvy tlačidiel. Je ju však potrebné otvárať cez Acrobat Reader, Finereader ani Edge, popisky obrázkov nedokázali prečítať. Tento článok som však poňal ako manuál, ktorý by vám mal pomôcť obsiahnuť široké možnosti tohto rekordéra.

Jeden komentár

 1. Lukas
  Lukas 21. mája 2024

  Neskutečné. Chválím za neuvěřitelně podrobný popis a opravdu uvažuju o koupi. Měl jsem H4N, no tento je pro mě opravdu zdá se super.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.