Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako používať kurzor myši pri práci s klávesnicou a čítačom obrazovky NVDA alebo JAWS

Pri práci s počítačom sa neraz vyskytne situácia, keď je potrebné zrealizovať úkon, napríklad stlačenie tlačidla, presun objektu, alebo zmeniť nejaké nastavenia a tie sú dostupné len pomocou ovládania myšou. Nedá sa na ne dostať tabulátorom alebo klávesovou skratkou a tým pádom ani ovládať bežnými spôsobmi práce nevidiaceho používateľa. Táto situácia by sa mohla zdať len ťažko riešiteľná pre používateľa pracujúceho s čítačom obrazovky. Čítače obrazovky však majú zapracovanú podporu pre ovládanie kurzora myši a môžeme ju v takýchto situáciách využiť. V texte nižšie si popíšeme, ako na to.

NVDA (Non Visual Desktop Access)

Aby sme mohli ovládať kurzor myši, musíme si uvedomiť niektoré princípy riešenia aplikácií a spôsob, ako sa s nimi vysporiadať s pomocou čítača NVDA.

Čo sú to objekty a ako na ne

Objektom rozumieme napríklad ikonu na pracovnej ploche, aplikačné okno bežiacej aplikácie, dialógové okno v rámci aplikácie, tlačidlo, editačné pole alebo iný prvok, a tak ďalej. Teda dalo by sa povedať, že takmer všetko, na čo v operačnom systéme alebo aplikáciách narazíme, sú objekty. Nie je to úplne presné, ale ako priblíženie to postačuje. Objekty majú dôležitú vlastnosť a to, že sú organizované do skupín a skupiny do hierrarchie podľa príslušnosti k aplikácii. Napríklad objektom je dialógové okno a v ňom sú podradené objekty, tlačidlá, editačné polia, panely a podobne. Tie sú na rovnakej úrovni a ich nadradeným objektom je dialógové okno. Objekt môže a veľmi často aj obsahuje prvky, ktoré nie sú zameriavané tabulátorom, Teda nedostaneme sa na ne stláčaním tabulátora. Dozvieme sa o nich pri prechádzaní objektovou navigáciou alebo skenovaním OCR.

NVDA umožňuje objektovú navigáciu nasledovným spôsobom:

 • systémový kurzor sa nachádza v dialógovom okne, na pracovnej ploche a podobne.
 • Vypneme numerický blok (Numlock). Používame rozloženie klávesnice Desktop.
 • Nvda key+NUM 1 spustíme objektovú navigáciu. Prepnutie je čítačom oznámené. Ak sa nič neozve alebo sa ozve „nie je dostupný ďalší režim navigácie“, tak využijeme NVDA key+ NUM 7 a následne NVDA key+ NUM 1.
 • Medzi objektami na rovnakej úrovni sa pohybujeme NVDA key+ NUM 4 (pohyb doľava) a NUM 6 (pohyb doprava). Prechod na nový objekt je oznámený jeho názvom.
 • Na nadradený objekt sa presunieme NVDA key+ NUM 8.
 • Na prvý podriadený objekt sa vnoríme NVDA key+ NUM 2. Vnorenie môžeme opakovať.
 • Aktivovanie objektu NVDA key+ NUM Enter.
 • Aktuálny objekt – NUM 5.

Na objekt potrebujeme následne často kliknúť myšou, alebo potrebujeme s objektom nejako manipulovať, napríklad ho presunúť.

Ovládanie kurzora myši

Aby sme mohli pracovať s myšou, potrebujeme vedieť meniť pozíciu kurzora, kliknúť ľavým alebo pravým tlačidlom a držať stlačené tlačidlo a zároveň meniť pozíciu kurzora. Na to slúžia nasledovné príkazy:

 • Presun kurzora myši na pozíciu systémového kurzora, teda tam kde sme sa dostali tabulátorom alebo objektovou navigáciou – NVDA key+ NUM lomka.
 • Klik ľavým tlačidlom – NUM lomka.
 • Klik pravým tlačidlom – NUM hviezda.
 • Uzamknutie ľavého tlačidla – Shift+ NUM lomka. Rovnakým príkazom tlačidlo uvoľníme.
 • Uzamknutie pravého tlačidla – Shift+ NUM hviezda. Rovnakým príkazom tlačidlo uvoľníme.

Príkazy vykonávame pri vypnutom numerickom bloku a s rozložením klávesnice Desktop.

Pri presune objektu realizujeme nasledujúci postup:

 • Objektovou navigáciou zameriame objekt.
 • Presunieme kurzor myši na objekt NVDA key+ NUM lomka.
 • Uzamkneme ľavé tlačidlo myši – Shift+ NUM lomka
 • Objektovou navigáciou nájdeme nové umiestnenie – NVDA key+ NUM 4 alebo NUM 6.
 • Presunieme kurzor myši na novú pozíciu – NVDA key+ NUM lomka.
 • Uvoľníme uzamknutie tlačidla myši – Shift+ NUM lomka.
 • Na záver skontrolujeme výsledok.

Oznamovanie obsahu pod kurzorom myši

Aby sme mali spätnú odozvu čítača pri pohybe kurzora myši, je potrebné mať povolené nasledujúce nastavenie v časti: Možnosti > Nastavenia > nMyš > Povoliť sledovanie kurzora myši. Označením tejto možnosti a uložením nastavení NVDA sa presun kurzora myši bude oznamovať čítačom, ak prejde ponad objekt, ktorý je čítačom oznamovaný, napríklad ikonu, text a pod.

Pokročilá práca s myšou

S kurzorom myši môžeme pracovať aj v pokročilom móde. Pohybovať sa po pixeloch, uchovávať pozície pre jednotlivé aplikácie, zisťovať súradnice pozície kurzora a ďalšie. Pre tieto účely využijeme rozšírenie pre čítač NVDA s názvom Golden cursor. Podrobne sme o ňom písali v staršom článku NVDA: Doplnok na rozšírenú prácu s myšou.

Na tomto mieste len krátko:

 • Uzamknutie pohybu kurzora vrámci okna aplikácie – NVDA key+ Windows+ r.
 • Uloženie pozície kurzora – NVDA key+ Windows+ l.
 • Prehľad uložených pozícií pre aktuálnu aplikáciu – NVDA key+ Ctrl+ l.

Celá funkcionalita doplnku je popísaná v uvedenom článku na blindrevue.sk.

JAWS (Job Access with Speech)

Čítač JAWS disponuje, rovnako ako čítač NVDA, príkazmi pre ovládanie kurzora myši. Oobjektovú navigáciu nahradíme JAWS kurzorom a funkciou OCR. Pre urýchlenie práce využijeme zadávanie príkazov formou skupinových príkazov.

Skupinové príkazy

Skupinové príkazy (alebo aj vrstvené príkazy) je režim zadávania príkazov, v ktorom stláčaním postupnosti kláves spustíme funkciu, či zmeníme nastavenie, ktoré by sme hľadali navigáciou v ponuke funkcií JAWS. Do režimu skupinových príkazov sa dostaneme stlačením JAWS key+ medzerník. Následne stláčame písmena pre spustenie konkrétneho príkazu. Napríklad OCR rozpoznanie obsahu obrazovky:

JAWS key+ medzerník – vstup do režimu skupinových príkazov; o (písmeno o) – vstup do skupiny príkazov pre OCR; w (písmeno w) – spustenie rozpoznávania obsahu na obrazovke.

Režim skupinových príkazov obsahuje aj krátku nápovedu, ktorá popisuje dostupné príkazy pre danú úroveň. Spustíme ju:

 • vstúpime do režimu skupinových príkazov – JAWS key+ medzera;
 • stlačíme – ? (otáznik); Žiaľ v našej verzii JAWS 2020 to fungovalo tak, že sme museli použiť príkaz Shift+ – (pomĺčka) aby sa nápoveda ukázala aprečítala. Otáznik alebo pomĺčku v slovenčine môžeme stlačiť a tak spustiť nápovedu aj na niektorej z úrovní skupinových príkazov.

Nápoveda zobrazí dialóg s prehľadom príkazov príslušnej úrovne. Môžeme ho prechádzať šípkami hore a dole. Dialóg zatvoríme stlačením Esc. Nápovedu môžeme zobraziť pre každú vrstvu príkazov. Napríklad: JAWS key+ medzera, o, pre vstup do príkazov pre OCR a následne Shift+ -.

Odozva myši

JAWS ponúka možnosť vyslovovať text, ktorý sa nachádza pod kurzorom myši. Túto funkciu môžeme využiť pri pohybe myšou po pracovnej ploche aj v jednotlivých aplikáciach. Vyslovované môže byť slovo, riadok, písmeno alebo celý odstavec, ktorý je pod kurzorom. Dobre to funguje v dokumentoch MS Word, na internete je však odozva výlučne po odstavcoch. Pravdepodobne to súvisí s technológiou webových stránok a schopností čítača JAWS získavať informácie z nich.

Pre nastavenie odozvy myši využijeme nasledujúce príkazy:

 • Dočasné spustenie odozvy myši – JAWS key+ medzera, e, o. Odozva myši bude aktívna do reštartu JAWS-u alebo počítača.
 • Odozva po písmenách – JAWS key+ medzera, e, c.
 • Odozva po slovách – JAWS key+ medzera, e, w.
 • Odozva po riadkoch – JAWS key+ medzera, e, l.
 • Odozva po odstavcoch – JAWS key+ medzera, e, p.

Odozvu myši môžeme zapnúť aj na trvalo. Nastavenie realizujeme v Centre nastavení (JAWS key+ 6 na alfanumerickej časti). Načítame predvolenú konfiguráciu (Ctrl+ Shift+ d) a v časti Odozva myši povolíme trvalú odozvu myši (označíme položku „povoliť odozvu myši“). Odozva myši ostane trvalo spustená po uložení nastavení.

Ovládanie / simulácia tlačidiel myši

Ďalšie príkazy sa týkajú práce s kurzorom myši prostredníctvom klávesnice:

 • Klik ľavým tlačidlom – Num lomka.
 • Klik pravým tlačidlom – NUM hviezda.
 • Uzamknutie ľavého tlačidla – JAWS key+ NUM lomka. Rovnako tlačidlo odomkneme.
 • Uzamknutie pravého tlačidla – JAWS key+ NUM hviezda. Rovnako tlačidlo odomkneme.
 • DragAndDrop – Ctrl+ JAWS key+ NUM lomka. Rovnako uvoľníme tlačidlo na novom umiestnení.
 • Obmedzenie pohybu kurzora na aplikačné okno – JAWS key+ r.
 • Pohyb kurzorom myši v smere stláčanej šípky – klávesy šipok daným smerom.

Príkazy vykonávame pri vypnutom numerickom bloku klávesnice.

Presúvanie položiek je ovplyvňované aj miestom, kde túto akciu realizujeme. Účinok sa dostaví iba v prípade, že má táto akcia význam a podporu v operačnom systéme alebo konkrétnej aplikácii.

Príklad presunu zástupcu

Ako príklad uvádzame zmenu poradia zástupcov aplikácií na panely rýchleho spustenia (Quick Launch).

 • Presunieme sa na Panel rýchleho spustenia napríklad z tlačidla Štart tabulátorom.
 • Šípkami doprava alebo doľava nájdeme položku, ktorú chceme premiestniť.
 • stlačíme a pustíme Ctrl+ JAWS key+ NUM / (lomka na numerickej časti).
 • Šípkami doprava alebo doľava presunieme kurzor na položku, pred ktorú chceme premiestniť presúvanú ikonu.
 • Stlačíme a pustíme Ctrl+ JAWS key+ NUM / (lomka na numerickej klávesnici)
 • Skontrolujeme umiestnenie smerovými šípkami doprava alebo doľava.

Záverom

Ovládanie kurzora myši je možné aj v prípade práce z klávesnice s čítačom obrazovky. Vieme využiť aj rozšírenie pre NVDA na ešte lepšie ovládanie kurzora. Každé takéto posúvanie, presúvanie či Klikanie si však vyžaduje istú zručnosť, ako aj predstavu o fungovaní aplikácií či ich dizajnovom riešení.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.