Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Balabolka: Aplikácia na čítanie textu v pozadí či uloženie do zvukového súboru

Stretli ste sa so situáciou, keď ste potrebovali, aby čítač pokračoval v čítaní textu a vy ste popri tom chceli niečo na počítači robiť? Ak áno, tak ste určite narazili na problém, ako to zrealizovať. Čítač jednoducho číta iba obsah v aktuálnom okne a nie je možné dosiahnuť, aby sa venoval dvom úlohám v tom istom čase. Popisovaná situácia nastáva napríklad pri čítaní elektronických kníh. Mohlo by sa hodiť, aby čítanie textu pokračovalo plynule ďalej a my by sme popri tom odpísali na e-mail alebo zareagovali na Facebooku. Prípadne chceme súčasne v jednom okne čítať text a v druhom si v tichom režime priebežne robiť poznámky. V takomto prípade môžeme využiť šikovnú aplikáciu Balabolka. Jej základnou funkcionalitou je čítanie textu s využitím syntetických hlasov nainštalovaných v počítači, prípadne konvertovanie textu do zvukového súboru pomocou online služieb.

Aplikácia je freeware a môžeme si ju voľne stiahnuť napríklad z nasledujúceho odkazu Balabolka uložiť inštalačný súbor. K dispozícii je aj prenosná verzia.

Ak si zvolíte prenosnú verziu, stačí ju len rozbaliť a spustiť súbor balabolka.exe. Je dôležité vedieť, že nastavenia sa ukladajú do súboru balabolka.pcfg. V tomto návode budeme predpokladať, že pracujete s nainštalovanou verziou. Prenosná verzia neobsahuje položky v kontextovej ponuke prieskumníka Windows.

Po uložení do počítača rozbalíme archív zip. Spustíme inštaláciu potvrdením súboru setup.exe a kladne potvrdíme zobrazované otázky. Inštalačný program sa nás opýta na miesto inštalácie a niekoľko ďalších otázok súvisiacich s inštaláciou. Ak nemáme špecifické požiadavky, nemeníme nič. Po dokončení inštalácie je na pracovnú plochu umiestnený zástupca spúšťania aplikácie.

Aplikácia sa integruje so systémom. Jej funkcie sú k dispozícii v kontextovej ponuke súborového manažéra alebo na systémovom paneli. Balabolka dokáže pracovať nielen s dokumentmi MS Word, ale dokáže čítať aj iné formáty, napríklad pdf. Aplikácia podporuje spustenie niekoľkých dokumentov súčasne. Jednotlivé dokumenty nájdeme na záložkách v aplikačnom okne (princíp známy napríklad z internetových prehliadačov). Po spustení Balabolky sú načítané obsahy všetkých kariet, ktoré boli aktívne pri ukončení práce. Funkcie Balabolky sú sústredené do kontextovej ponuky dostupnej na obsahu konkrétnej karty a do hlavnej ponuky. Medzi kartami sa prepíname štandardnou klávesovou skratkou CTRL+tabulátor. Na zatvorenie karty je určená skratka CTRL+F4 alebo funkcia zavrieť z hlavnej ponuky. Aplikácia disponuje možnosťou voľby Slovenského a Českého jazyka pre popis funkcií a inú komunikáciu s používateľom. Aplikačné okno obsahuje:

 • Hlavná ponuka – vrchná časť. Ponuka je realizovaná roletovým dizajnom. Do ponuky sa dostaneme stlačením ľavého Alt. Rovnakým spôsobom sa vrátime do dokumentu bez využitia niektorej z funkcií. V ponuke sa pohybujeme smerovými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom.
 • Karty s dokumentami – stredná časť aplikácie. Obsahuje jednu alebo viacero kariet / záložiek s načítaným obsahom dokumentov. S dokumentom pracujeme štandardným spôsobom práce s textom. Upozorňujeme však, že napríklad NVDA nesprávne oznamuje výber a tiež nefunguje správne plynulé čítanie. Kopírovanie a vkladanie ale pracuje správne.
 • Stavový riadok – spodná časť aplikácie. Obsahuje percentuálny údaj o aktuálnej pozícii kurzora od začiatku dokumentu, hlas čítania dokumentu a údaj o veľkosti dokumentu v kB.
 • Nastavenie systémového hlasu. Umožňuje nastaviť, ktorý hlas chceme použiť.

Práca s dokumentom

S dokumentmi môžeme pracovať priamo v aplikácii Balabolka, alebo môžeme využiť funkcie integrované do kontextovej ponuky Prieskumníka pre daný typ súboru. Pre aktuálne otvorený dokument môžeme využiť aj funkcie dostupné prostredníctvom ikony na systémovom paneli.

Kontextová ponuka Prieskumníka

Do kontextovej ponuky určenej pre prácu so súbormi v správcovi priečinkov a súborov sú integrované niektoré funkcie aplikácie.

 • Otvoriť – otvorí dokument v prostredí aplikácie Balabolka.
 • Čítať –Spustí aplikáciu, následne automaticky aktivuje čítanie obsahu dokumentu.
 • Konvertovať do wav –uskutoční uloženie čítaného obsahu ako zvukovej nahrávky do súboru vo formáte wav.
 • Konvertovať do mp3 –uskutoční uloženie čítaného obsahu ako zvukovej nahrávky do súboru vo formáte mp3.

Práca v aplikácii

Balabolku môžeme využiť ako jednoduchý konvertor dokumentov rôzneho druhu na čistý text. Postup je nasledovný:

 • Otvoríme súbor cez položku súbor > otvoriť Ctrl+o. Zvolíme napríklad knihu vo formáte epub.
 • Po načítaní textu zvolíme možnosť súbor > uložiť – Ctrl+s.
 • Vyberieme si umiestnenie a potvrdíme.

Ak chceme načítaný textový dokument rovno čítať, Balabolka dokáže použiť hlasy Sapi4 a Sapi5 nainštalované v systéme. Hlas nastavíme nasledovne:

 • Tabulátorom prejdeme na záložku, ktorá popisuje zvolený hlasový výstup. Môže to byť Sapi 4, Sapi 5, alebo Microsoft speech platform.
 • Tabulátorom prejdeme na zoznam, ktorý obsahuje dostupné hlasy, hlas vyberieme šípkami. Rovnako nastavujeme aj rýchlosť, výšku a hlasitosť.
 • Ideálne je spustiť si čítanie načítaného textu skratkou F5 a upravovať nastavenia počas čítania.
 • Čítanie pozastavíte a znovu spustíte skratkou F6.
 • Väčšina hlasov dokáže meniť nastavenia v priebehu čítania, ak sa tak nedeje, je potrebné čítanie zastaviť a znovu spustiť.

Hlasy Windows Onecore pre Balabolku

Balabolka v predvolenom nastavení nepodporuje nové hlasy Onecore, ktoré sú súčasťou systému Windows od verzie 8 (v našom prípade ide konkrétne o hlas Filip). Je ale možné upraviť registre systému tak, aby sa hlasy zobrazovali v rozhraní sapi5:

 • Stiahneme Balík so súbormi registrov Windows
 • Súbor rozbalíme
 • Nájdeme priečinok pre náš jazyk. Väčšinou Slovak pre Slovenčinu, prípadne Czech pre Češtinu
 • V prípade Češtiny vyberieme priečinok s hlasom, ktorý chceme odomknúť
 • Následne spustíme súbor s príponou .reg, podľa architektúry procesora, ktorú používame v počítači, teda 64bitový alebo 32-bitový
 • Potvrdíme všetky varovania systému

Ovládanie zo systémového panelu

Počas behu aplikácie sa nachádza ikona Balabolky na systémovom paneli. V kontextovej ponuke dostupnej pre zástupcu môžeme využiť nasledujúce funkcie:

 • Otvoriť – aktivovanie aplikačného okna.
 • Čítať nahlas – čítať obsah otvoreného dokumentu.
 • Čítať označený text – čítanie označeného textu v dokumente.
 • Čítať schránku nahlas – prečítanie obsahu v systémovej schránke.
 • Pauza – pozastavenie čítania.
 • Stop – zastavenie čítania.
 • Uložiť zvukový súbor – uloženie čítaného obsahu do zvukového súboru.
 • Koniec – ukončenie aplikácie.

Nastavenie aplikácie

V hlavnej ponuke v časti Možnosti sa nachádza položka Nastavenie. Po jej aktivácii je sprístupnený dialóg s možnosťami ovplyvnenia všeobecnej funkcionality aplikácie. Dialógové okno obsahuje niekoľko záložiek s možnosťami zmeny funkcionality rozdelenými podľa svojho zamerania do logických skupín. Na záložke Hlas sa nachádza možnosť výberu dostupných syntetických hlasov. Nie je k dispozícii paleta hlasov NVDA. Vo Windows 10 sme mali k dispozícii hlasy poskytované spoločnosťou Microsoft pre náš región vo verzii Sapi5. Mohli sme si vybrať aj spomedzi hlasov Wintalker voice. Ďalej máme možnosť nastaviť pravidlá čítania textu, klávesové skratky, integráciu so systémom, či vykonať návrat do pôvodných nastavení.

Špeciálne upozorníme na časť text. Tu je možné nastaviť, čo sa má stať, keď vložíme text zo súboru a zo schránky. Určite ste sa už stretli s tým, že napríklad v pdf dokumente bol text rozsypaný. Najčastejšie obsahoval krátke riadky, spojovníky na rozdeľovanie slov a podobne. Balabolka dokáže automaticky odstraňovať nepotrebné zalamovanie riadkov, spojovníky i nesprávne zapísanú interpunkciu (napríklad medzeru pred bodkou a podobne). Aby to správne fungovalo, je potrebné začiarknuť možnosti Formátovať text pri otváraní súboru a naformátovať vložený text. Toto odporúčame tiež využiť v prípade, že sa chystáte konvertovať text na zvuk. Mnohé rečové syntézy totiž robia neprirodzené pauzy medzi riadkami, ktoré uprostred viet a slov môžu byť rušivé.

Prevádzanie textu na zvuk pomocou hlasov nainštalovaných v počítači

Ak si chcete uložiť nejaký text napríklad do súboru mp3, postupujte nasledovne:

 • Kvalitu zvuku nastavíme z menu možnosti, aktivovaním položky zvukové súbory. Teraz sme na záložke možnosti. Prvý zoznamový rámik určuje vzorkovaciu frekvenciu, bitrate a kanály pre nahrávky vo formáte wav. Tí, ktorí pracujú so zvukom budú poznať význam hodnôt, pre ostatných postačí, ak necháme hodnotu na Default for voice.
 • začiarkávacie pole Použiť tento zvukový formát i pre čítanie: Ak začiarknete, kvalita z predošlého zoznamového rámiku sa prejaví aj pri čítaní nahlas.
 • nasledujú záložky s rôznymi formátmi. Nastavenie kvality budeme ilustrovať na formáte mp3, keďže ten budete asi potrebovať najčastejšie.
 • prepínač Konštantná / variabilná rýchlosť: Určuje, či sa kvalita má nastaviť rovnako na celý súbor (konštantná), alebo sa bude meniť v závislosti od zvuku (variabilná).
  • Ak nastavíte prepínač na hodnotu konštantná, môžete v nasledujúcom zozname vybrať konštantnú kvalitu. Možnosti sú od 16 (veľmi nekvalitné) až po 320 (vysoká kvalita). Aby ste nemali súbory príliš veľké, ale aby ste mali rozumnú kvalitu, odporúčam hodnoty v rozmedzí 64 – 128.
  • Ak nastavíte hodnotu na variabilný, Namiesto zoznamu sa objaví posuvník. Ten určuje rozpätie v akom sa bude kvalita meniť. Pre potreby reči úplne postačí niečo okolo 33 percent.
 • Podobné nastavenia nájdete aj na záložkách ogg, wma, mp4.
 • Začiarkavacie pole Prehrať zvuk po dokončení ukladania zvukového súboru: Ak začiarknete, Balabolka po skončení konvertovania prehrá zvuk. Tiež je možné začiarknuť automatické otvorenie priečinka s uloženými súbormi a zobrazenie správy v oznamovacej oblasti systému.
 • Ak váš prehrávač nedokáže prehrávať súbory v správnom poradí, prejdite zo záložky možnosti na záložku Zoznam stôp a začiarknite pole Vytvoriť zoznam stôp. Následne sa tabulátorom presuňte na prepínač a nastavte typ playlistu na m3u. To zaručí, že pri konverzii sa vytvorí súbor vo formáte m3u, ktorý môžete použiť na správne usporiadanie súborov.
 • Nastavenia uložíte tlačidlom OK.

Text na reč môžete teraz konvertovať dvomi spôsobmi. Ak chcete súbor skonvertovať do jedného audio súboru, postupujte nasledovne:

 • Nastavte si kvalitu tak, ako sme popísali vyššie.
 • otvorte súbor (ctrl+o).
 • Aktivujte položku z menu súbor > Uložiť zvukový súbor (ctrl+w).
 • Vyberte miesto, kam sa má súbor uložiť, zadajte názov a vyberte formát.
 • po aktivovaní tlačidla Uložiť sa spustí konverzia textu.
 • pri konvertovaní do formátov ako ogg, mp3 a pod budete sledovať dva procesy. Najprv vytvorenie wav súboru s textom a potom konvertovanie wav súboru do požadovaného formátu.

Ak je súbor, ktorý chcete konvertovať veľký, môžete ho nechať rozdeliť na malé časti, medzi ktorými sa budete môcť rýchlo orientovať aj v prenosnom prehrávači.

 • Nastavte si kvalitu postupom popísaný vyššie.
 • otvorte súbor.
 • Vytvorte priečinok, kam sa uložia výsledné súbory.
 • Aktivujte položku z menu súbor > Rozdeliť a konvertovať na zvukové súbory (ctrl+F8).
 • otvorí sa nové okno, ktoré obsahuje tieto prvky:
 • Priečinok pre výstupné súbory: Sem zadajte cestu k priečinku. Cestu môžete nastaviť aj cez dialóg Windows po aktivovaní tlačidla Prechádzať. Ak chcete uložiť súbory na to isté miesto, na ktorom je pôvodný súbor, začiarknite pole Uložiť zvukové súbory do rovnakého priečinku ako textové súbory.
 • Zoznamový rámik Formát zvukového súboru: tu nastavte požadovaný formát.
 • Začiarkavacie pole Vytvoriť podpriečinok: Vytvorí v aktuálnom zadanom priečinku nový podpriečinok, do ktorého uloží súbory.
 • Nasledujú tri záložky. Na záložke delenie textu máme tieto možnosti:
 • Niekoľko začiarkavacích polí, ktorými môžete určiť, podľa čoho bude Balabolka deliť súbory.
 • Najjednoduchšie je deliť podľa veľkosti v kilobajtoch. To docielime tak, že začiarkneme pole Podľa veľkosti textových blokov. Presvedčíme sa, že ostatné polia nie sú začiarknuté, ostatné polia preskočíme a do editačného poľa Veľkosť textového bloku zadáme veľkosť napríklad 20 (to je 20000 znakov, čiže zhruba 11 normostrán textu).
 • Po aktivovaní tlačidla Test Balabolka odhadne, na koľko častí sa súbor rozdelí.
 • Ak chcete experimentovať, môžete napríklad nechať deliť súbory podľa kľúčových slov. Takýmto slovom môže byť rozdeľovanie článkov, ktoré sa používa pri časopisoch v SKN, trojica znakov xxx.
 • Na karte súbory môžeme nastaviť, ako budú súbory pomenované. Môžeme definovať názov súboru a poradové číslo. Predvolene nemusíme meniť.
 • Na karte číslovanie súborov nastavujeme:
 • Prepínač poradové číslo určuje, či má byť číslo súboru v názve za názvom dokumentu, alebo sa má názov súboru začínať poradovým číslom.
 • Editačné pole Počiatočné číslo umožňuje nastaviť, od ktorého čísla sa bude pripočítavať.
 • Kódovanie výstupných súborov: Určuje, v akom kódovaní si Balabolka uloží dočasné súbory po rozdelení. Môžeme použiť v prípade, že pôvodné kódovanie je nesprávne a chceme, aby balabolka ešte prekódovala súbory napr na utf-8.
 • Po aktivovaní tlačidla Hlásiť číslo bloku sa otvorí nové okno, v ktorom môžeme nastaviť, či má Balabolka vložiť na začiatok alebo na koniec súboru nahrať hlasom číslo bloku.
 • Rozdelenie a konvertovanie spustíte aktivovaním tlačidla Rozdeliť a konvertovať a následne tlačidlom rozdeliť.

Použitie Hlasových služieb online

Balabolka dokáže konvertovať textové súbory na zvuk pomocou online služieb. Pre naše jazyky je zaujímavé použitie služieb Microsoft Azure a Google TTS. Táto funkcia ale predvolene neumožňuje rozdeliť súbory. Preto je najprv potrebné rozdeliť súbory ručne cez funkciu Delenie súborov z menu nástroje.

 • Ak chceme konvertovať textový súbor na zvukový pomocou online služby, zvolíme položku Use online tts z menu nástroje (Ctrl+Shift+d).
 • Následne zvolíme syntézu, ktorú chceme použiť, napríklad Google alebo microsoft.
 • Postupne nastavíme jazyk, hlas, rýchlosť, výšku a hlasitosť.
 • V prípade Microsoft hlasov je predvolene začiarknutá možnosť kľúč API. Túto odčiarkneme (za predpokladu, že nechceme použiť vlastný kľúč, ak sme si Azure predplatili).
 • Odporúčame začiarknuť možnosť Dĺžka pomĺk medzi vetami a následne v editačnom poli nastaviť vlastnú dĺžku. Predvolene bývajú prestávky medzi vetami dosť dlhé. Rozumná dĺžka je okolo 250 milisekúnd.
 • Do editačného poľa zo schránky vložíme text, prípadne z kontextovej ponuky v editačnom poli zvolíme možnosť Vložiť z aktuálneho dokumentu.
 • Alebo sa prepneme na tretiu záložku, v aktuálnej verzii 2.15.0817 ich názvy čítač nečíta, a cez tlačidlo Add File vyberieme súbor z počítača.
 • Nastavíme výstupný súbor a formát po aktivovaní tlačidla Prechádzať.
 • Ukladanie spustíme tlačidlom Uložiť.

Niekoľko poznámok

 • Niekedy sa prihodí, že Balabolka neukazuje dostupné formáty súborov, neotvára dialógy na uloženie súborov a podobne. Nepodarilo sa nám odhaliť problém, riešením ale je prepnúť jazyk napríklad na Angličtinu a potom vrátiť jazyk späť na Češtinu alebo Slovenčinu.
 • Nikde sa neuvádza, koľko textu je možné odoslať naraz do jednotlivých online služieb. Testovaním sme ale zistili, že Microsoft Azure spracuje naraz maximálne 200000 znakov. Odporúčame preto súbory deliť na menšie úseky.
 • Pred konvertovaním cez online služby odporúčame najprv vyskúšať nastavenie na malom úseku textu, aby ste si overili, či vám vyhovuje rýchlosť.
 • Aby boli dostupné hlasy Microsoft Azure odporúčame aktualizovať Balabolku na verziu 2.15.0817.

Záver

Aplikácia je určená na čítanie textov syntetickým hlasom a uloženie zvukového výstupu ako samostatného súboru v rôznych formátoch. Obsahuje rôzne funkcie na optimalizáciu zvukového výstupu formou predprípravy textu. Balabolka vie využívať všetky dostupné syntetické hlasy v počítači, na ktorom je inštalovaná. Navyše je možné využiť aj syntézu reči od spoločnosti Google, ak je počítač pripojený k internetu. Komfort používania je podporený dobrou integráciou so systémom. Základné funkcie sú dostupné z kontextovej ponuky v správcovi súborov ako aj prostredníctvom ikony na systémovom paneli. Prístupnosť prostredia je výborná. Používanie s čítačom obrazovky je komfortné a spoľahlivé. Drobnou pripomienkou je horšie riešená prístupnosť oznamovacích dialógových okien, v ktorých sa nie je možné presunúť tabulátorom na zobrazovaný text. Obsah oznamu je nutné zistiť použitím kurzora čítača. Testovanie sme realizovali v prostredí operačného systému Windows 10 s použitím čítača NVDA.

Pôvodný článok Jána Podolinského doplnil a upravil Ondrej Rosík.

6 komentárov

 1. Peter
  Peter 26. októbra 2022

  Dobrý deň chcem sa opýtať ako odstránim pri čítaní tituliek z bálabolky číselné hodnoty ďakujem

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 26. októbra 2022

   Dobrý deň
   Titulky obsahujú časovanie, čísla ktoré číta balabolka. Sú súčasťou textu a ako také sú čítané. Museli by ste ich vymazať zo súboru s príponou srt. Po vymazaní by však nefungovali s filmom.

 2. peter
  peter 3. novembra 2022

  zdravim chcem sa teda opytat ci je mozne premenit titulky na zvukovu stopu aby sedela s filmom.dakujem

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 4. novembra 2022

   Išlo by to napríklad tak, že medzi titulky, ktoré majú časový odstup sa vloží:

   https://superuser.com/questions/1373603/better-way-to-comment-text-in-balabolka-or-alternative-tts-app-that-supports-bl

   • peter
    peter 15. novembra 2022

    uz to viem je to uplne jednoduche ale dakujem aj tak.treba ist cez nastroje-subtitle converter a tem staci nacitat titulky srt a prerobi ti ich do zvuku bez cisel

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.