Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

BookWorm: Čítanie a práca s elektronickými knihami ePub a pdf

Čítanie a práca s textom vo forme elektronickej knihy je neraz výzvou, ktorú je neľahké prekonať. Ako sa zmysluplne orientovať v texte, vkladať záložky, či písať vlastné poznámky s možnosťou ich exportu? Akú aplikáciu na to použiť? Ukážeme si jednoduchú a plne prístupnú čítačku elektronických kníh vyvíjanú pre nevidiacich používateľov. Aplikácia má názov BookWorm a nájdeme ju na adrese projektu. BookWorm svojou funkcionalitou pripomína aplikáciu Balabolka, o ktorej sme písali v článku venujúcom sa práci s Balabolkou. BookWorm je takou odľahčenou verziou Balabolky s pridanou funkciou evidencie vlastných poznámok k textu.

Aplikácia BookWorm je určená na prácu s textovými knihami vo formátoch ePub a pdf. Podporuje aj formáty txt a html či htm. Aplikácia umožňuje čítať text knihy hlasovým výstupom nainštalovaným v počítači. Pre orientáciu v texte si môžeme vytvárať záložky a orientovať sa v ich zozname. V texte môžeme pridávať vlastné poznámky či zvýraznenia, ktoré môžeme následne uložiť v samostatnom súbore.

Inštalácia

BookWorm stiahneme zo stránky projektu. Nájdeme odkaz pre 32 alebo 64 bitovú verziu, alebo si uložíme balík pre portable verziu. Inštalácia prebehne obvyklým spôsobom ako u iných aplikácií. Odsúhlasíme licenčné podmienky (aplikácia je bezplatná) a odsúhlasíme alebo zmeníme priečinok, do ktorého sa aplikácia nainštaluje. V poslednom kroku inštalácie máme možnosť zvoliť okamžité spustenie aplikácie, ako aj navštíviť webovú stránku projektu. Rozhranie aplikácie je v anglickom jazyku a nie je podporovaná slovenčina ani čeština. Najbližšie jazyky sú Poľština, Bulharčina či Chorvátčina.

Prostredie aplikácie

Aplikácia obsahuje hlavnú ponuku funkcií formou roletového usporiadania. Aktivujeme ju stlačením ľavého Alt alebo F10. Orientujeme sa smerovými šípkami. Voľbu potvrdíme enterom. Bez voľby funkcie opustíme ponuku stlačením Esc.

Pod hlavnou ponukou sa nachádza priestor pre zobrazenie obsahu knihy. Priestor je rozdelený na navigačnú časť a časť s textom. Medzi nimi presúvame kurzor tabulátorom. Pozíciu v navigačnej časti oznámi čítač ako „Table of conntent, stromové zobrazenie“.

V dolnej časti je zobrazený stavový riadok s informáciami o aktuálnej strane a názve aktuálnej kapitoly.

Otvorenie knihy

Knihu otvoríme tak, že zvolíme funkciuu Otvoriť v hlavnej ponuke v časti File alebo stlačíme klávesovú skratku Ctrl+ o. Otvorí sa dialóg na vyhľadanie a otvorenie súboru z úložiska počítača. V dialógu sa orientujeme tabulátorom a voľbu potvrdíme stlačením Enter pri označenom názve súboru, alebo potvrdíme tlačidlo Otvoriť.

Pri otvorení knihy v prípade, že je už iná otvorená, dôjde k uzavretiu aktuálneho titulu a otvoreniu novej knihy. Knihu zatvoríme klávesovou skratkou Ctrl+ w.

Ak by sme si nepamätali, ako otvoriť súbor, aplikácia zobrazuje nápovedu hneď po spustení. Čítač obrazovky ju prečíta.

Orientácia v texte

Ak je elektronická kniha správne štrukturovaná a kapitoly sú správne označené ako nadpisy jednotlivých úrovní, táto štruktúra je zobrazená. Môžeme sa v nej orientovať rovnakým spôsobom ako v stromovom zobrazení priečinkov v aplikácii Prieskumník. Smerovými šípkami sa presúvame nahor a nadol. Šípkami doprava a doľava rozbaľujeme a zbaľujeme jednotlivé úrovne štruktúry. Pre presun na zvolenú kapitolu stlačíme enter. Kurzor sa presunie do časti s textom. Ako sme už spomenuli, medzi navigačnou a obsahovou časťou sa presúvame tabulátorom.

Príkazy pre orientáciu v texte:

  • Nasledujúca strana – Enter;
  • Predchádzajúca strana – Backspace;
  • Alt+ Home – prechod na začiatok aktuálnej sekcie – kapitoly;
  • Alt+ End – prechod na koniec aktuálnej sekcie / kapitoly;
  • Alt+ PageUp – prechod na predchádzajúci začiatok kapitoly;
  • Alt+ PageDown – prechod na koniec kapitoly.

Záložky

Pre orientáciu v texte, ako aj pre označenie aktuálnej pozície v texte a neskorší návrat k tejto pozícii slúži funkcia záložky (Bookmark). Pridať môžeme anonymnú záložku (Ctrl+ b), ale aj záložku s našim pomenovaním (Ctrl+ Shift+ b), alebo zvolíme príslušné funkcie z hlavnej ponuky Annotations > Add Bookmark alebo Add named bookmark.

Zoznam uložených záložiek zobrazíme z hlavnej ponuky Annotations > Saved bookmarks. Zobrazí sa dialóg so zoznamom uložených záložiek. Orientujeme sa v ňom šípkami nahor a nadol. Pre presun na označené miesto v texte stlačíme Enter. Dialóg sa zatvorí a kurzor sa presunie na označené miesto v texte knihy. Dialóg zatvoríme bez vykonania akcie klávesom Esc.

Pre orientáciu môžeme využiť aj funkciu pre prechod na určenú stranu. Aktivujeme ju potvrdením položky z hlavnej ponuky Search > Go to page (Ctrl+ g). Zobrazí sa dialóg, kde zadáme číslo strany a potvrdíme enterom alebo tlačidlom OK. Kurzor sa presunie na požadovanú stranu.

Čítanie

Text knihy môžeme čítať funkciami čítača. Stláčame šípky nadol, nahor a ďalšie príkazy pre orientáciu v texte. Funguje aj plynulé čítanie.

BookWorm ponúka aj funkciu čítania textu hlasovým výstupom. Môžeme zvoliť hlasový výstup aj dostupné hlasy. Pre jednotlivé hlasy môžeme definovať rýchlosť čítania. Na ovládanie čítania hlasom môžeme použiť nasledovné príkazy:

  • F5 – spustenie čítania;
  • F6 – pauza a opätovné spustenie čítania;
  • F7 – zastavenie čítania;
  • Ctrl+ Shift+ v – nastavenia hlasového výstupu.

Funkcie nájdeme aj v hlavnej ponuke v časti Speech. Uvádzajú sa tu aj príkazy pre zrýchlenie a spomalenie hlasu. Tie nám však nefungovali a úprava rýchlosti sa dala vykonať iba v nastaveniach hlasového výstupu.

Vlastné poznámky

Do textu, alebo skôr k textu knihy, môžeme evidovať vlastné poznámky. Pod poznámkou rozumieme krátky textový údaj vzťahujúci sa ku konkrétnemu miestu knihy.

Poznámku pridáme k miestu, kde sa aktuálne nachádza kurzor. Pre pridanie poznámky (Comment) stlačíme Ctrl+m, alebo spustíme funkciu z hlavnej ponuky Annotations > Add comments. Otvorí sa dialógové okno s editačným poľom pre pridanie textovej poznámky. Napíšeme text a pridanie potvrdíme tlačidlom OK. Takto môžeme pridať poznámky k textu podľa potreby.

Naše poznámky máme možnosť uložiť do samostatného textového alebo html súboru. Potvrdíme položku z hlavnej ponuky Annotations > Saved comments. Zobrazí sa dialóg s uloženými poznámkami. Máme možnosť prezerať, filtrovať, upravovať a odstraňovať evidované poznámky. V dialógu nájdeme aj tlačidlo Export, ktoré slúži na aktiváciu funkcie exportu poznámok do samostatného súboru. Po jeho aktivácii sa zobrazí dialóg s možnosťou voľby, aké informácie majú jednotlivé záznami s poznámkami obsahovať. Zvolíme, či sa má uviesť názov knihy, kapitoly, číslo strany a značka. ďalej zvolíme výstupný formát (text alebo html). K dispozícii je aj značkovaný text – markdown. napíšeme názov výsledného súboru a vyberieme jeho umiestnenie tlačidlom Browse. Export potvrdíme tlačidlom OK. Taktiež môžeme zvoliť, či sa má výsledný súbor hneď otvoriť po jeho uložení.

Zvýraznenie

BookWorm umožňuje vykonať zvýraznenie časti textu. Je to, akoby sme zvýrazňovačom označili časti v tlačenom texte na papiery. Funkciu aktivujeme pre označený text z hlavnej ponuky Annotations > Highlight selections. Prehľad takto zvýraznených častí textu zobrazíme z hlavnej ponuky Annotations > Saved Highlights. Zobrazí sa dialóg s uloženými označeniami. Orientujeme sa v ňom šípkami nahor a nadol. Máme možnosť zobraziť a odstrániť jednotlivé označenia. V dialógu nájdeme aj tlačidlo Export pre uloženie označených častí textu do samostatného súboru. Export je funkčne rovnaký ako export poznámok, s tým rozdielom, že sa exportujú označené časti textu.

Ďalšie funkcie

BookWorm umožňuje uložiť textový obsah knihy ePub a pdf ako čistý text. Funkciu aktivujeme z hlavnej ponuky File > Save as plain text. Zobrazí sa štandardný dialóg na uloženie súboru do počítača.

V obsahu knihy je možné vyhľadávať. Funkciu aktivujeme z hlavnej ponuky Search > Find in book (Ctrl+ f). Vo vyhľadávaní môžeme pokračovať na nasledujúci (F3) alebo predchádzajúci (Shift+ F3) výsledok.

BookWorm zobrazuje textový obsah knihy. Ak chceme zobraziť aj obrázky či grafiku, aktivujeme funkciu z hlavnej ponuky Tools > Render page (Ctrl+ r). Zobrazí sa grafický náhľad. Zatvoríme ho stlačením Esc.

Ak je zobrazený grafický prvok s textovým obsahom, môžeme využiť funkciu OCR z hlavnej ponuky Tools > OCR > Current page (F4). Zvolíme jazyk rozpoznávania a možnosť zobrazenia výsledku alebo uloženia výsledku do súboru. Po potvrdení OK prebehne proces OCR. Využíva sa funkcia OCR z Windows 10.

V nastaveniach aplikácie môžeme zvoliť rôzne parametre prispôsobenia funkcionality BookWorm. Aktivujeme z hlavnej ponuky File > Preferences (Shift+ p). Nájdeme tu aj voľbu pre automatickú kontrolu dostupných aktualizácií, či spôsob oznamovania poznámok, zvýraznení či záložiek v texte.

V hlavnej ponuke nájdeme aj zoznam naposledy otváraných súborov File > Recent files. Obsahuje zoznam naposledy otváraných súborov pre rýchly návrat k niektorej z posledných kníh.

Záver

Aplikácia BookWorm je dobrým nástrojom pre čítanie a prácu s elektronickými knihami, ktoré sú dobre štrukturované a správne označené. Má niekoľko zaujímavých funkcií, ktoré sú vhodné pre realizovanie poznámok, záložiek či zvýraznení v texte. Aplikácia je plne prístupná a intuitívne ovládateľná. Miernym nedostatkom sa môže javiť neexistencia slovenskej jazykovej verzie prostredia. Aplikáciu sme testovali v prostredí Windows 10 verzia 20H2, NVDA 2020.4 a JAWS 2020.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.