Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google Prezentácie – online aplikácia na tvorbu prezentácii s čítačom obrazovky

V dnešnom článku o online aplikáciách spoločnosti Google sa budeme zaoberať nástrojom na tvorbu prezentácií. Na tento účel ponúka Google svoj nástroj Prezentácie. Aplikácia je dostupná online a môže ju využívať každý, kto má zriadený Google účet.

Spustenie

Aby sme mohli aplikáciu spustiť, musíme sa prihlásiť do nášho Google účtu. Prihlásenie uskutočníme v okne internetového prehliadača Mozilla Firefox zo stránky google.sk. Ak nie sme prihlásení a chceli by sme spustiť aplikáciu, budeme vyzvaní googlom na prihlásenie. Aplikácia je súčasťou balíka aplikácií na prácu s dokumentami. Aby sme sa dostali k naším prezentáciám, aktivujeme položku Dokumenty v ponuke aplikácií. Po potvrdení je zobrazený zoznam účtov, ktoré sa v danom prehliadači prihlasovali do služieb Googlu. Vyberieme si náš účet a zadáme heslo. Po úspešnom prihlásení je spustená aplikácia Dokumenty na jej domovskej obrazovke. Ak náš účet nie je v zozname evidovaných účtov, zvolíme možnosť Iný účet a prihlásime sa. Ďalšou možnosťou, ako spustiť aplikáciu, je spustenie z prostredia úložiska údajov Disk. Disk je online úložisko údajov dostupné používateľom Google účtu. Z prostredia aplikácie Disk môžeme Dokumenty spustiť z ponuky Aplikácie (otvorí sa v novom okne alebo na novej karte internetového prehliadača), alebo otvorením súboru prezentácie zo zoznamu uložených dokumentov. Aplikácia pracuje s dokumentami vo vlastnom formáte, podporuje však aj prácu s inými formátmi pomocou importu či exportu údajov.

Domovská obrazovka

Prostredie a prácu na Domovskej obrazovke sme podrobne opísali v článku zameranom na prácu s aplikáciou Dokumenty. Aby sa zobrazoval zoznam prezentácií, aktivujeme odkaz „Prezentácie“ v Hlavnej ponuke aplikácie.

Prostredie aplikácie Prezentácie

Aplikácia je koncipovaná tak, že vo vrchnej časti sa nachádzajú ovládacie prvky a Hlavná ponuka s funkciami pre tvorbu obsahu snímok prezentácie. Pod panelmi či zoznamami s funkciami nasleduje pracovný priestor. Ten je rozdelený na ľavú a pravú časť. V ľavej časti sa zobrazujú náhľady jednotlivých snímok. Náhľad je zmenšený obraz snímky. V tejto časti je podporená práca so snímkami ako s celými objektami. V pravej časti je zobrazený pracovný priestor určený na tvorbu obsahu snímky. Zobrazuje sa tu jedna snímka. V tomto priestore tvoríme obsah každej snímky prezentácie. Po spustení aplikácie je kurzor zameraný do tohto priestoru. Rozloženie s náhľadom v ľavej časti a jednou snímkou v pravej časti je označované ako „Zobrazenie filmového pásu“. Aplikácia umožňuje zmenu zobrazenia na tabuľkovú formu. Tieto zobrazenia sú umiestnené na záložkách s rovnakým názvom. Na záložky sa dostaneme stláčaním tabulátora pri pohybe medzi ovládacími prvkami a funkciami Prezentácií.

Po otvorení dokumentu je kurzor zameraný do tela prezentácie a je zapnutá podpora čítačky pre prezentácie. Kurzor sa nachádza v časti tvorby snímky na prvom objekte snímky.

Podpora čítačky pre Prezentácie

Zapnutie podpory čítačky nám oznámi čítač. Aplikácia umožňuje aj vypnutie tejto podpory. Na vypnutie podpory čítačky slúži klávesová skratka Ctrl+Alt+z. Rovnakou kombináciou klávesov podporu zapneme. Ak je podpora čítačky vypnutá, nemáme žiadnu odozvu čítača pri pohybe v zozname snímok ani v priestore tvorby obsahu snímky.

Ovládacie prvky

Pod ovládacími prvkami rozumieme tlačidlá, rozbaľovacie ponuky, začiarkávacie tlačidlá, výberové ponuky a ďalšie slúžiace na použitie niektorej z funkcií aplikácie. Ovládacie prvky sú sústredené mimo priestoru zoznamu snímok či tvorby obsahu snímky vo vrchnej časti aplikácie. Forma zobrazenia ovládacích prvkov môže byť dvojaká:

 • Normálne ovládacie prvky. Zobrazuje sa celá škála dostupných funkcií aplikácie.
 • Kompaktné ovládacie prvky. Zobrazujú sa iba niektoré ovládacie prvky. Zobrazovaná škála je obmedzená na najčastejšie používané funkcie. Ponuka zahŕňa funkcie na prácu so snímkami či objektami ako aj na prácu s textom a jeho formátovanie. Dostupné sú funkcie na vloženie snímky a rôznych objektov, písma, formátovanie textu, nastavenie vzhľadu snímky. Čítač oznámi panel s týmito funkciami ako „Hlavné panel nástrojov“. Medzi funkciami sa pohybujeme orientačnými šípkami doľava a doprava.

Prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným zobrazením vykonáme klávesovou skratkou Ctrl+Shift+f. Zmenu zobrazenia čítač oznámi. Prepnutie musíme uskutočniť v situácii, keď sa kurzorom nachádzame v priestore na tvorbu obsahu snímky. Z pracovného priestoru sa do priestoru ovládacích prvkov dostaneme stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Shift+m. Ďalšími možnosťami na presun medzi ovládacie prvky sú klávesové skratky Ctrl+Shift+F6 – prechod na ovládacie prvky mimo pracovného priestoru, či Alt+Shift+F – prechod na kartu súbor v Paneli nástrojov. Medzi ovládacími prvkami sa pohybujeme stláčaním tabulátora alebo orientačnými šípkami.

Normálne ovládacie prvky

Zobrazenie v režime Normálne ovládacie prvky umožňuje použitie celej škály dostupných funkcií aplikácie Prezentácie. Vo vrchnej časti priestoru aplikácie sú zobrazené funkcie umožňujúce:

 • Prechod na Domovskú obrazovku Prezentácií – tlačidlo Dokumenty;
 • Premenovanie aktuálne zobrazeného dokumentu – editačné pole. Priamo zadáme nový názov dokumentu;
 • Označiť dokument hviezdičkou – začiarkávacie políčko;
 • Presunúť do – zmena umiestnenia dokumentu v rámci priečinkov Disku. Tlačidlo otvorí dialógové okno na výber priečinka;
 • Otvoriť vlákno komentárov;
 • Zdieľať – riadenie pravidiel zdieľania dokumentu;
 • Účet Google – rozbaľovacie tlačidlo obsahujúce funkcie na správu účtu;
 • Možnosti prezentácie – režimy spustenia prezentácie. Režim prezentujúceho s poznámkami a spustenie prezentácie (Ctrl+Shift+F5).

Panel ponúk

Panel ponúk je časť aplikácie sústreďujúca funkcie viažuce sa na prácu s obsahom dokumentu, ktorý sa nachádza na jednotlivých snímkach. Funkcie sú organizované do skupín podľa ich logickej príslušnosti. Medzi jednotlivými skupinami sa pohybujeme orientačnými šípkami doprava a doľava. Do skupiny sa dostaneme šípkou nadol. Medzi funkciami danej skupiny sa pohybujeme šípkami nadol a nahor. Voľbu potvrdíme Enterom. Ak pri pohybe medzi skupinami a funkciami stlačíme Esc, zameranie kurzora sa vráti do pracovného priestoru. Funkcie aplikácie sú rozdelené do skupín: Súbor, Upraviť, Vložiť, Zobraziť, Formát, Snímka, Usporiadať, Nástroje, Doplnky, Pomocník, Dostupnosť. Skupina dostupnosť je zobrazená iba v prípade, že je zapnutá podpora čítačky. Na Panel ponúk sa z pracovného priestoru môžeme premiestniť stlačením klávesovej skratky Alt+Shift+f. Kurzor je následne zameraný na kartu Súbor.

Kompaktné ovládacie prvky

V režime zobrazenia Kompaktné ovládacie prvky nie sú k dispozícii funkcie na premenovanie dokumentu, zdieľanie, zmenu umiestnenia, prechod na domovskú obrazovku, priradenie hviezdičky a zobrazenie vlákna komentárov. Taktiež sa nezobrazuje Panel nástrojov so skupinami funkcií. Funkcie na prácu s obsahom prezentácie nájdeme v časti, ktorú čítač oznamuje ako „Hlavné panel nástrojov“. Obsahuje tlačidlá a rozbaľovacie ponuky pre vloženie snímky či zmenu rozloženia snímky, nastavenie druhu a vlastností písma, formátu odstavcov či odrážok. Dostupné sú aj funkcie na vloženie objektov snímok ako sú textové pole, obdĺžnik, čiara a podobne. Nájdeme tu aj tlačidlá na vytlačenie dokumentu, vrátenie poslednej zmeny, zopakovanie poslednej zmeny, kopírovanie formátovania, lupu a ďalšie funkcie. Medzi jednotlivými položkami sa pohybujeme orientačnými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom. Stlačením Esc sa focus vráti do pracovného priestoru.

Kontextová ponuka

Pre prácu s obsahom snímky je k dispozícii kontextová ponuka. Vyvoláme ju stlačením tlačidla kontextovej ponuky alebo kombináciou kláves Shift+F10. V zobrazenom zozname funkcií sa pohybujeme orientačnými šípkami nadol alebo nahor. Voľbu potvrdíme stlačením klávesu enter. Zobrazovaný zoznam funkcií sa mení podľa toho, k akému objektu sme kontextovú ponuku vyvolali.

Prehľad snímok

Prezentácia je tvorená jednotlivými snímkami, ktoré obsahujú objekty s informáciami, ktoré chceme odprezentovať publiku. Aplikácia podporuje vkladanie snímok, ich duplikovanie, presúvanie na rôzne pozície v zozname snímok, zmenu motívu všetkých snímok naraz, ako aj zmenu farebnej škály jednej konkrétnej snímky. Tieto zmeny vykonáme v zozname snímok. Takýto zoznam nájdeme na karte Filmový pás v ľavej časti. Tu je však orientácia výlučne s pomocou klávesnice problematická. Zoznam snímok nájdeme aj na karte v zobrazení ako tabuľka. Na tejto karte sa nachádza iba zoznam snímok usporiadaný do riadkov a stĺpcov. Orientácia medzi snímkami prebieha prostredníctvom orientačných šípok. Funkcie na prácu so snímkami nájdeme v kontextovej ponuke. Presun snímok na novú pozíciu vykonáme pridržaním Ctrl a stlačením šípky doľava alebo doprava. Novú pozíciu čítač oznámi. Po ukončení práce so snímkami ako s celkom sa presunieme na záložku Filmový pás a pokračujeme v práci na obsahu jednotlivých snímok.

Práca s obsahom snímok

Každá snímka obsahuje objekty, v ktorých sa nachádza nami vložený obsah. Aplikácia ponúka funkcie na úpravu obsahu podľa toho, aký objekt je zameraný. Medzi objektami sa pohybujeme stláčaním tabulátora. Pri zameraní objektu sú v kontextovej ponuke dostupné funkcie na prácu s objektom. Stlačením Enter na objekte sa zmení režim práce na editáciu objektu. Môžeme vkladať text, obrázky či iné objekty. Taktiež sú k dispozícii funkcie na prácu s textom, jeho formátovanie, alebo na prácu s vloženými objektami. Z editačného režimu sa dostaneme stlačením Esc. Rovnako stlačením Esc zrušíme zameranie objektu na snímke. Platia aj štandardné klávesové skratky na výber, kopírovanie či vkladanie obsahu zo schránky. Kontextová ponuka v každej situácii obsahuje niektoré vybrané funkcie určené na kopírovanie, vkladanie obsahu, vloženie komentára či hypertextového odkazu. Pre akékoľvek ďalšie úpravy obsahu snímok je nutné použiť funkcie umiestnené na Panely ponúk.

Klávesové skratky

Prezentácie podporujú celý rad klávesových skratiek. V texte sme už niektoré uviedli. Dôležitými, respektíve tými, čo sa častejšie používajú, sú:

 • Ctrl+Alt+Shift+m – prechod na panel ponúk.
 • Ctrl+Shift+F – prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným rozložením Hlavného panela.
 • Alt+Shift+f – prechod na skupiny funkcií na Panely ponúk.
 • Ctrl+šípka vľavo alebo vpravo – posun snímky v zozname na nové miesto.
 • Alt+Shift+a – ponuka funkcií uľahčenia prístupnosti.
 • Štandardné klávesové skratky na prácu s textom.

Celý zoznam klávesových skratiek nájdeme v časti Pomoc > Klávesové skratky na Panely ponúk. Pre dobrú čitateľnosť si musíme zobraziť tému pomocníka v Centre pomoci. Do centra pomoci sa dostaneme potvrdením odkazu s rovnakým názvom v dialógovom okne klávesových skratiek. Prehľad klávesových skratiek je uvedený iba v anglickom jazyku. Je usporiadaný do skupín podľa okruhu zamerania a je organizovaný v tabuľke.

Záver

Aplikácia Prezentácie je použiteľná s čítačom obrazovky. Tak, ako u iných aplikácií, aj pri tejto platí, že nevidiaci používateľ sa s ňou musí oboznámiť pred začatím jej reálneho používania. Uľahčením práce je aj predchádzajúca skúsenosť s aplikáciou MS Powerpoint. Prezentácie disponujú celým radom klávesových skratiek, nie všetky sa nám však podarilo použiť s čítačom obrazovky.

Poznámka: Testovanie sme realizovali v prostredí prehliadača Mozilla Firefox 59.0.1 s použitím čítača NVDA 2018.1.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.