Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google Dokumenty – online aplikácia na tvorbu textových dokumentov s čítačom obrazovky

V dnešnej časti o online aplikáciách spoločnosti Google sa budeme zaoberať nástrojom na tvorbu textových dokumentov. Pre tento účel ponúka Google svoj nástroj Dokumenty. Aplikácia je dostupná online a môže ju využívať každý, kto má zriadený Google účet.

Spustenie

Aby sme mohli aplikáciu spustiť, musíme sa prihlásiť do nášho Google účtu. Prihlásenie môžeme uskutočniť napr. v okne internetového prehliadača Mozilla Firefox zo stránky google.sk. Ak nie sme prihlásení a chceli by sme spustiť aplikáciu, budeme vyzvaní googlom, aby sme sa prihlásili. Najjednoduchším spôsobom otvorenia aplikácie dokumenty je zadanie adresy docs.google.com do panela s adresou. Ďalším spôsobom je potvrdenie položky Dokumenty z ponuky Aplikácie. Je zobrazený zoznam účtov, ktoré sa v danom prehliadači prihlasovali do služieb Googlu. Vyberieme si náš účet a zadáme heslo k účtu. Po prihlásení je spustená aplikácia Dokumenty a v nej je otvorená domovská obrazovka aplikácie Dokumenty. Ak náš účet nie je v zozname evidovaných účtov, zvolíme možnosť Iný účet a prihlásime sa. Ďalšia možnosť spustenia aplikácie sa nachádza v prostredí úložiska údajov Disk. Disk je online úložisko údajov dostupné používateľom Google účtu. Z prostredia aplikácie Disk môžeme Dokumenty spustiť z ponuky Aplikácie (otvorí sa v novom okne alebo na novej karte internetového prehliadača), alebo otvorením textového dokumentu zo zoznamu uložených dokumentov. Aplikácia pracuje s textovými dokumentami vo vlastnom formáte, podporuje však aj prácu s formátmi doc a docx.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je úvodnou obrazovkou aplikácie Dokumenty. Zobrazí sa po potvrdení položky Dokumenty v zozname aplikácií Googlu. Na Domovskej obrazovke sú zobrazené dokumenty, ktoré sme prostredníctvom aplikácie vytvorili, upravili, zdieľali, alebo sú s nami zdieľané a podobne. Zobrazovaný zoznam je možné modifikovať tak, aby sa zobrazovali dokumenty podľa niektorého z ponúkaných kritérií. Slúži na to rozbaľovacie tlačidlo Filter. Zobrazované položky môžeme mať zobrazené aj podľa rôznych kritérií zoradenia. Pre tento účel je k dispozícii rozbaľovacie tlačidlo Možnosti zoradenia. K dispozícii je nástroj na výber dokumentu z úložiska Disk. Potvrdením tlačidla Nový dokument vytvoríme nový prázdny dokument. Pri použití nastavenia filtra na dokumenty upravované mnou sú dokumenty zobrazené v chronologickom poradí podľa dátumu poslednej úpravy. Tabulátorom nájdeme skupinu Dnes, Včera a Skôr. Medzi položkami v jednotlivých skupinách sa pohybujeme orientačnými šípkami nahor a nadol. Dokument otvoríme stlačením Enter na zvolenej položke. Pri prechádzaní dokumentov podľa času poslednej úpravy sa stláčaním orientačných šípok premiestnime medzi jednotlivými skupinami Dnes, Včera a Skôr aj bez potreby stlačenia tabulátora. Domovská obrazovka umožňuje premenovanie dokumentu, jeho odstránenie či otvorenie na novej karte. Tieto funkcie sa nachádzajú v kontextovej ponuke dostupnej pre každú položku. V hornej časti aplikácie nájdeme všeobecné funkcie vzťahujúce sa k účtu Google, spustenie aplikácií či oznamy od Googlu.

Hlavná ponuka

Na začiatku Domovskej obrazovky sa nachádza rozbaľovacie tlačidlo Hlavná ponuka. Tlačidlo obsahuje položky Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Nastavenia, Disk a Pomocník a spätná väzba. Jednotlivé položky slúžia na prechod do príslušných aplikácií.

Prostredie aplikácie Dokumenty

Aplikácia je koncipovaná tak, že vo vrchnej časti sa nachádzajú ovládacie prvky a Hlavná ponuka s funkciami pre prácu s dokumentom. Nižšie nasleduje samotný dokument. Dokument sa zobrazuje ako list papiera zodpovedajúci tlačenej podobe. Po otvorení dokumentu je kurzor zameraný do tela dokumentu a je zapnutá podpora čítačky pre dokument.

Podpora čítačky pre dokument

Zapnutie podpory čítačky nám oznámi čítač. Aplikácia umožňuje aj vypnutie tejto podpory. Na vypnutie podpory čítačky slúži klávesová skratka Ctrl+Alt+z. Rovnakou kombináciou klávesov podporu zapneme. Ak je podpora čítačky vypnutá, nemáme žiadnu odozvu čítača pri pohybe v texte dokumentu.

Ovládacie prvky

Pod ovládacími prvkami rozumieme tlačidlá, rozbaľovacie ponuky, začiarkávacie tlačidlá, výberové ponuky a ďalšie prvky slúžiace na použitie niektorej z funkcií aplikácie. Ovládacie prvky sú sústredené mimo priestoru s obsahom dokumentu vo vrchnej časti aplikácie. Forma zobrazenia ovládacích prvkov môže byť dvojaká:

 • Normálne ovládacie prvky. Zobrazuje sa celá škála dostupných funkcií aplikácie.
 • Kompaktné ovládacie prvky. Zobrazujú sa iba niektoré ovládacie prvky. Zobrazovaná škála je obmedzená na prácu s textom. Dostupné sú funkcie na nastavenie písma, formátovanie textu, nastavenie odrážok a štýly.

Prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným zobrazením vykonáme klávesovou skratkou Ctrl+Shift+f. Zmenu zobrazenia čítač oznámi. Z tela dokumentu sa do priestoru ovládacích prvkov dostaneme stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Shift+m. Medzi ovládacími prvkami sa pohybujeme stláčaním tabulátora.

Normálne ovládacie prvky

Zobrazenie oznamované čítačom ako Normálne ovládacie prvky umožňuje použitie celej škály dostupných funkcií aplikácie Dokumenty. Vo vrchnej časti priestoru aplikácie sa zobrazujú funkcie umožňujúce:

 • Prechod na Domovskú obrazovku Dokumentov – tlačidlo Dokumenty;
 • Premenovanie aktuálne zobrazeného dokumentu – editačné pole. Priamo zadáme nový názov dokumentu;
 • Označiť dokument hviezdičkou – začiarkávacie políčko;
 • Presunúť do – zmena umiestnenia dokumentu v rámci priečinkov Disku. Tlačidlo otvorí dialógové okno na výber priečinka;
 • Otvoriť vlákno komentárov;
 • Zdieľať – riadenie pravidiel zdieľania dokumentu;
 • Účet Google – rozbaľovacie tlačidlo obsahujúce funkcie na správu účtu;

Panel ponúk

Panel ponúk je časť aplikácie sústreďujúca funkcie viažuce sa na prácu s obsahom dokumentu. Funkcie sú organizované do skupín podľa ich logickej príslušnosti. Medzi jednotlivými skupinami sa pohybujeme orientačnými šípkami doprava a doľava. Do skupiny sa dostaneme šípkou nadol. Medzi funkciami danej skupiny sa pohybujeme šípkami nadol a nahor. Voľbu potvrdíme Enterom. Ak pri pohybe medzi skupinami a funkciami stlačíme Esc, zameranie kurzora sa vráti do tela dokumentu. Funkcie aplikácie sú rozdelené do skupín: Súbor, Upraviť, Vložiť, Zobraziť, Formát, Nástroje, Doplnky, Pomocník, Dostupnosť. Skupina dostupnosť je zobrazená iba v prípade, že je zapnutá podpora čítačky. Na Panel ponúk sa môžeme z tela dokumentu premiestniť stlačením klávesovej skratky Alt+Shift+f.

Kompaktné ovládacie prvky

V režime zobrazenia Kompaktné ovládacie prvky nie sú k dispozícii funkcie na premenovanie dokumentu, zdieľanie, zmenu umiestnenia, prechod na domovskú obrazovku, priradenie hviezdičky a zobrazenie vlákna komentárov. Funkcie na prácu s obsahom dokumentu nájdeme v časti, ktorú čítač oznamuje ako panel nástrojov. Obsahuje tlačidlá a rozbaľovacie ponuky pre nastavenie vlastností písma, odrážok, odseku či priradenie štýlu. Nájdeme tu aj tlačidlá na vytlačenie dokumentu, vrátenie poslednej zmeny, zopakovanie poslednej zmeny, kopírovanie formátovania, lupu a ďalšie funkcie. Medzi jednotlivými položkami sa pohybujeme orientačnými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom. Stlačením Esc sa zameranie kurzora vráti do tela dokumentu.

Režim zobrazenia

Aplikácia podporuje tri režimy zobrazenia.

 • Úpravy – dokument sa priamo upravuje;
 • Návrhy – vložený či upravovaný text je označený ako návrh. Takto je možné sledovať zmeny v dokumente;
 • Zobrazenie – zobrazenie iba na čítanie. Nie sú možné žiadne úpravy dokumentu.

Režim zobrazenia prepneme v časti Ovládacích prvkov. Položku nájdeme tabulátorom. Šípkami nadol alebo nahor nájdeme príslušný režim a potvrdíme voľbu enterom. Zmena je oznámená čítačom.

Kontextová ponuka

Pre prácu s obsahom dokumentu je k dispozícii kontextová ponuka. Vyvoláme ju stlačením tlačidla kontextovej ponuky alebo kombináciou klávesov Shift+F10. V zobrazenom zozname funkcií sa pohybujeme orientačnými šípkami nadol alebo nahor. Voľbu potvrdíme stlačením klávesy enter. Zobrazovaný zoznam funkcií sa mení podľa toho, k akému objektu sme kontextovú ponuku vyvolali.

Pohyb v dokumente

Aplikácia umožňuje pohybovať sa v dokumente stláčaním orientačných šípok. Štandardný je pohyb po písmenách (šípky vľavo a vpravo), riadkoch (šípky nahor a nadol), slovách (Ctrl+šípka vľavo alebo vpravo). Pohyb po odstavcoch (Ctrl+šípka nahor a nadol) nie je podporený v režime úprav. Musíme sa prepnúť do režimu na čítanie alebo prepneme čítač do prezeracieho režimu.

Práca s obsahom

Tvorba obsahu má v aplikácii Dokumenty svoje väčšie či menšie odchýlky od spôsobu, ktorý poznáme z aplikácie MS Word. Pri písaní textu je vkladaný znak vyslovený čítačom dvakrát. Pri odstraňovaní znakov použitím Backspace alebo Delete sa tento jav nevyskytuje. Výber textu alebo iných objektov napríklad obrázkov vykonáme štandardne Shift+šípka príslušným smerom. Platia aj štandardné klávesové skratky na výber, kopírovanie či vkladanie obsahu zo schránky. Pre akékoľvek úpravy textu je nutné použiť funkcie umiestnené na Panely ponúk. Nie sú k dispozícii v kontextovej ponuke. V kontextovej ponuke nájdeme niektoré funkcie vzťahujúce sa k úprave vlastností obrázku. Tie sa zobrazia len v prípade, že je obrázok označený. Dokumenty podporujú aj prácu so štýlmi. Môžeme si označiť jednotlivé prvky dokumentu rovnakým štýlom. Zabezpečíme tým rovnaký vzhľad daných prvkov. Napríklad môžeme takto označiť nadpisy v dokumente. Aby sme mohli priradiť štýl časti textu, musíme príslušnú časť textu označiť a následne na Panely ponúk vybrať príslušný štýl. Tento postup je síce funkčný, no pre použitie z klávesnice náročný.

Klávesové skratky

Dokumenty podporujú celý rad klávesových skratiek. V texte sme už niektoré uviedli. Tieto sú azda najčastejšie používané:

 • Ctrl+Alt+Shift+m – prechod na panel ponúk;
 • Ctrl+Shift+F – prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným rozložením Hlavného panela;
 • Alt+Shift+f – prechod na skupiny funkcií na Panely ponúk;
 • Štandardné klávesové skratky na prácu s textom.

Celý zoznam klávesových skratiek nájdeme v časti Pomoc > Klávesové skratky na Panely ponúk. Pre dobrú čitateľnosť si musíme zobraziť tému pomocníka v Centre pomoci. Do centra pomoci sa dostaneme potvrdením odkazu s rovnakým názvom v dialógovom okne klávesových skratiek. Prehľad klávesových skratiek je zobrazený iba v anglickom jazyku. Je usporiadaný do skupín podľa okruhu zamerania. Prehľad skratiek a ich význam je organizovaný v tabuľke.

Záverom

Aplikácia Dokumenty je pri zvýšenom úsilí použiteľná s čítačom obrazovky. Vyskytujú sa v nej niektoré špecifiká, ktoré komfort použitia znižujú, ako napríklad zdvojené čítanie písaných znakov. V prípade potreby tvorby jednoduchších dokumentov je však tento neduh prekonateľný. Aplikácia neumožňuje rýchlu navigáciu po nadpisoch ani ich vkladanie klávesovou skratkou. Dokumenty disponujú celým radom klávesových skratiek, nie všetky sa nám však podarilo použiť s čítačom obrazovky. Dá sa teda zhrnúť, že Dokumenty sa dajú použiť, no nedá sa od nich očakávať to čo od aplikácie MS Word.

Poznámka: Testovanie sme realizovali v prostredí prehliadača Mozilla Firefox 58.0.2 s použitím čítača NVDA 2018.1.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.