Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Pracujeme so zvukom v prostredí zvukového editora Audacity

Audacity je aplikácia, ktorá umožňuje nahrávať, upravovať a exportovať zvuk v digitálnej podobe. Umožňuje ovládanie z klávesnice s podporou čítača obrazovky. Je rozšíriteľná o rôzne doplnky voči základnej funkcionalite s množstvom ďalších funkcií. V texte nižšie popisujeme prácu v prostredí aplikácie s podporou čítača obrazovky NVDA. Popis sme zostavovali pre verziu 3.1.2 v slovenskej jazykovej verzii nainštalovanej v prostredí Windows 10 20H2. Text je inšpirovaný starším popisom Petra Leckého na adrese Zvukový editor Audacity s jeho dovolením využívame aj tam uvedené informácie.

Inštalácia

Aplikácia je voľne šíriteľný produkt pod Open Source licenciou. Môžeme si ju nainštalovať bez poplatkou. Inštalačný súbor nájdeme na adrese inštalačný súbor Audacity. Inštalujeme verziu pre operačný systém, v ktorom pracujeme. Najčastejšie je to Windows. Inštalácia prebieha obdobne ako ktorákoľvek iná. Vyberieme jazyk inštalácie, môžeme zmeniť umiestnenie aplikácie a podobne. Ak nemáme výhrady k podmienkam inštalácie, potvrdíme ďalší krok a nakoniec samotnú inštaláciu. Po inštalácii dochádza k prvému spusteniu aplikácie. Zobrazí sa uvítací dialóg. Tabulátorom nájdeme prepínač na zakázanie zobrazovania tohto dialógu pri spúšťaní. Označíme ho medzerníkom a potvrdíme spustenie tlačidlom OK. Súčasťou inštalácie je knižnica pre prácu s mp3 súbormi LAME 3.100. Môžeme si to overiť v predvoľbách aplikácie (Ctrl+ p) v časti Knižnice. Audacity podporuje aj extrakciu zvukových stôp z video súborov. Aby sme mohli extrakciu uskutočniť, je potrebné mať naimportovanú knižnicu ffmpeg. Inštalačný súbor knižnice stiahneme z adresy ffmpeg for audacity. Nainštalujeme ho do počítača a následne ho lokalizujeme prostredníctvom správy Predvolieb v časti Knižnice. Pre položku „Verzia knižnice ffmpeg“ potvrdíme tlačidlo Lokalizovať. Následne vyhľadáme nainštalovanú knižnicu a potvrdíme voľbu. Stouto knižnicou sme zaznamenali problém funkčnosti pri niektorej aktualizácii Audacity. Museli sme ju odinštalovať a opakovať postup inštalácie a pridania do Audacity. Následne bolo už používanie bezproblémové.

Aktualizácia

Audacity má zabudovanú automatickú aktualizáciu. Nová verzia sa kontroluje pri každom spustení. Môžeme priamo v zobrazenom dialógu spustiť aktualizáciu, alebo ju odložiť jeho zatvorením. Dialóg na pripomenutie dostupnosti aktualizácie obsahuje aj prepínač na ukončenie upozorňovania. Kontrolu dostupnosti aktualizácie môžeme aj kedykoľvek vyvolať príslušnou funkciou v hlavnej ponuke aplikácie v časti Nápoveda. Aktualizácia prebieha rovnakým spôsobom ako inštalácia. V závere je nám ešte ponúknuté zachovanie alebo vynulovanie doteraz používaných nastavení.

Portable verzia

Prenosná alebo portable verzia je forma inštalácie, pri ktorej si môžeme aplikáciu zobrať so sebou na USB kľúči a spustiť ju z neho po pripojení k počítaču. Portable verziu Audacity vyrobíme nasledovne:

 1. Priečinok Audacity, ktorý vznikne po nainštalovaní do počítača, prekopírujeme na USB kľúč. Zvyčajne sa nachádza na adrese c:/Program Files (x86).
 2. Na USB kľúči v priečinku Audacity vyrobíme priečinok „portable settings“ (bez úvodzoviek).
 3. Aplikáciu spúšťame potvrdením súboru audacity.exe.

Pri spustení aplikácie z kľúča sa aplikácia bude javiť, akoby sa spúšťala prvý krát. Všetky nastavenia, ktoré realizujeme, sa uložia do nami vytvoreného priečinka.

Prvky a pohyb v prostredí aplikácie

Aplikácia je tvorená hlavným panelom funkcií formou roletového menu, panelmi nástrojov, pracovným priestorom so zvukovými stopami a stavovým riadkom.

 1. Hlavná ponuka – k jej položkám sa dostaneme stlačením ľavého Altalebo F10. Medzi kategóriami sa pohybujeme šípkami doprava a doľava. V kategóriách prechádzame šípkami nahor a nadol. Voľbu potvrdíme Enterom. Bez vykonania akcie opustíme hlavnú ponuku stlačením Esc.
 2. Medzi panelmi s nástrojmi sa pohybujeme stláčaním Ctrl+ F6 alebo Shift+ Ctrl+ F6 v spätnom smere. Medzi položkami na paneli prechádzame tabulátorom.
 3. Obsah stavového riadku nám čítač prečíta príkazom NVDA key+ End. Zobrazuju sa tu informácie o aktuálne prebiehajúcej úlohe a informácie s tým súvisiace.
 4. Pracovný priestor sa delí na jednotlivé zvukové stopy. Po spustení Audacity alebo pri novom projekte je prázdny. Stopa sa vygeneruje napríklad pri začatí nahrávania. Aby sme mohli so stopou pracovať, musíme ju označiť Enterom. Ak ju chceme uvoľniť, stlačíme Esc. Medzi stopami prechádzame šípkami nahor alebo nadol.

Po spustení aplikácie sú zobrazené dva panely s ovládacími prvkami:

 • Prvý panel obsahuje ovládacie prvky pre:
  1. Projektová frekvencia – nastavenie vzorkovacej frekvencie. Prednastavená hodnota je 44100Hz. Môžeme ju zmeniť šípkami hore alebo dole. Čím je vyššia, tým je možné realizovať kvalitnejšiu nahrávku.
  2. Prichytiť na – predvolene vypnuté.
  3. Zobraziť – prepínací ovládač, ktorý určuje význam nasledujúcich časových údajov. Môžu mať význam: začiatok a koniec výberu, začiatok a dĺžka výberu, dĺžka a koniec výberu a dĺžka a stred výberu.
  4. Časový údaj – jeho význam je v závislosti od nastavenia predchádzajúceho prepínača. Prednastavený je začiatok výberu. Prednastavene sa zobrazuje formát minúty:sekundy:milisekundy. Medzi jednotlivými hodnotami prechádzame šípkami doprava a doľava. Hodnotu nastavujeme šípkami nahor alebo nadol, alebo aj napísaním číselnej hodnoty. Formát údaju môžeme zmeniť výberom z kontextovej ponuky.
  5. Časový údaj – obdobne ako predchádzajúce pole.
  6. Aktuálna pozícia – časový údaj o aktuálnej pozícii v nahrávke.
 • Druhý panel obsahuje nasledujúce ovládacie prvky:
  1. Pozastaviť / Prehrať – spustenie a pozastavenie prehrávania. Môžeme použiť aj medzerník.
  2. Skočiť na začiatok – prechod na začiatok stopy (Home)
  3. Nahrať – spustiť nahrávanie do novej stopy. Nahrávka začne v čase začiatku už existujúcej stopy. Nahrávanie spustíme aj písmenom r. Nahrávanie na koniec existujúcej stopy spustíme Shift+ r. Ukončíme ho písmenom p.
  4. Loop off/on – označenie slučky.
  5. Nasleduje niekoľko prepínačov rôznych nástrojov, ktoré sú pre nevidiacich viac menej bezpredmetné – dostupné sú nástroje Výberu, Obalu, Kreslenia, a Viacúčelový nástroj.
  6. Indikátory intenzity nahrávania a prehrávania.
  7. Hlasitosť prehrávania a nahrávania – samostatné ovládacie prvky pre nastavenie úrovne hlasitosti. Posuvníky ovládame šípkami.
  8. Prilepiť – vloží označený výber stopy.
  9. Rýchlosť prehrávania – posuvník ovládame šípkami.
  10. Hostiteľ audio – výber dostupných správcov audio zariadení.
  11. Nahrávacie zariadenie – výber zariadenia.
  12. Nahrávacie kanály – výber mono alebo stereo.
  13. Prehrávacie zariadenia – výber dostupných prehrávacích zariadení.
  14. Možnosti časovej osi – spôsob zobrazenia stôp. Enterom otvoríme ponuku a šípkami zvolíme možnosť, ktorú potvrdíme enterom.

Zvukové stopy

Zvuková stopa je súbor digitálnych údajov, ktoré reprezentujú zvuk. Audacity podporuje prácu s niekoľkými mono alebo stereo stopami. Hlavný pracovný priestor predstavuje tabuľku so stopami. Jeden riadok predstavuje jednu stopu. Pri novom projekte je tabuľka / pracovný priestor prázdny. Stopy postupne pribúdajú podľa priebehu spracovania. Stopu môžeme pridať nahrávaním zvuku z mikrofónu, importom z externého audio súboru, importom zvukovej stopy z video súboru, alebo vložíme prázdnu stopu a generujeme zvuk. Viac o stopách nižšie.

Základné príkazy pre prácu

 • medzera – prehrávanie / pozastavenie prehrávania, prehráva sa v slučke celý projekt alebo vybraná časť, po opakovanom spustení sa prehráva od začiatku stopy alebo označeného úseku;
 • Shift+ medzera – prehrať raz, projekt alebo označenú časť;
 • x – prehrávanie s posúvaním kurzora, po pozastavení (stlačíme x) je kurzor na mieste pozastavenia
 • p – zastavenie prehrávania alebo nahrávania.
 • enter – výber / odznačenie stopy;
 • Ctrl+ Alt+ u – stlmenie stopy; Ctrl+ Alt+ Shift+ u – odtlmenie stopy;
 • Ctrl+ d – vytvorenie kópie stopy, stopa musí byť vybratá a rovnako musia byť označené zvukové údaje a to buď celá alebo časť stopy;
 • r – nahrávanie do aktuálnej stopy;
 • Shift+ R – vytvorí novú stopu a spustí nahrávanie do nej.

Pohyb v nahrávke

Ak máme už nejaké zvukové údaje, napríklad z nahrávania či importu, môžeme sa v rámci nahrávky presúvať kurzorom.

 • šípky doprava a doľava – posun kurzora v nahrávke;
 • Home a End – presun na začiatok alebo koniec nahrávky stopy.

Počas prehrávania

 • šípka vpravo alebo vľavo – posun v prehrávaní – zrýchlené prehrávanie;
 • Shift+ šípka vpravo alebo vľavo – presun po väčších úsekoch.

Označovanie – výber nahrávky

Označovanie alebo výber sa uskutočňuje od aktuálnej pozície kurzora.

 • Shift+ šípka vľavo – označovanie od aktuálnej pozície kurzora doľava;
 • Shift+ šípka vpravo – označovanie od aktuálnej pozície kurzora doprava;
 • Ctrl+ a – výber celej stopy;
 • Shift+ j – od začiatku stopy po pozíciu kurzora;
 • Shift+ k – od pozície kurzora po koniec stopy.

Ak už máme označený výber:

 • Shift+ šípka vpravo – rozšíri výber doprava;
 • Shift+ šípka vľavo – rozšírenie výberu doľava;
 • Shift+ Ctrl+ šípka vpravo – zúženie výberu z ľavej strany, posun ľavej hranice výberu doprava;
 • Shift+ Ctrl+ šípka vľavo – zúženie výberu z pravej strany, posun pravej hranice výberu doľava;

Ak máme realizovaný výber a spustíme prehrávanie, prehráva sa iba označená oblasť.

Jednoduchým spôsobom označovania je označenie počas prehrávania. Aby sme to mohli uskutočniť, musíme mať nastavenú anglickú klávesnicu.

 • Spustíme prehrávanie.
 • Na začiatku výberu stlačíme [ (ľavá hranatá zátvorka).
 • Na konci výberu stlačíme ](pravá hranatá zátvorka).

Označenie môžeme zrušiť viacerými spôsobmi: šípkami vpravo a vľavo, Home a End. Zároveň sa kurzor posunie príslušným smerom pred, respektíve za oblasť, ktorá bola označená.

S Označenou oblasťou môžeme vykonávať štandardné operácie:

 • kopírovať – Ctrl+ c;
 • mazať – Del;
 • vystrihnúť – Ctrl+ x;
 • aplikovať rôzne efekty.

Zaujímavou funkciou je prehranie vybraného úseku spolu s jednou sekundou pred a za vybraným úsekom. Funkciu vyvoláme písmenom c.

Práca so zvukovými stopami

Hlavný pracovný priestor tvorí oblasť so zobrazením zvukových stôp. Po otvorení nového projektu je priestor prázdny. Stopa sa vygeneruje pri spustení nahrávania. Stopa alebo stopy sú zobrazené po otvorení už existujúceho audacity projektu, alebo po importe zvukového súboru či zvukovej stopy video súboru. Po vygenerovaní stopy je stopa neoznačená. Čítač ju oznámi ako nevybraná. Pohybovať sa v stope a pracovať s ňou môžeme po jej vybratí. Stopu vyberieme stlačením Enter. Rovnakým spôsobom ju odznačíme. Ak máme viacero stôp, pohybujeme sa medzi nimi šípkami nahor a nadol. Po prechode na stopu čítač oznámi, či je stopa vybratá alebo nie. Stopa môže byť stereo alebo mono. O aký typ stopy ide, určíme pri jej pridávaní. Stereo stopu môžeme zlúčiť do mono. Využijeme na to funkciu v hlavnej ponuke Stopy > Zmiešať. Naopak to tak ľahko nejde. Pre prácu so stopami sú k dispozícii funkcie v kontextovej ponuke na danej stope, ako aj v hlavnej ponuke v sekcii Stopy. Audacity podporuje prácu s niekoľkými stopami. Horná hranica pre počet stôp je 16. So stopami môžeme pracovať individuálne aj hromadne.

 • prehrávanie, strihanie, kopírovanie a mazanie sa uplatňuje na všetky označené stopy;
 • efekty sa uplatňujú na všetkyoznačené stopy;
 • mnohé efekty sa uplatňujú iba na označené stopy.

Novú stopu do projektu môžeme pridať:

 • spustením nahrávania (r) pri prázdnom projekte;
 • spustením nahrávania Shift+ r, keď sa vytvorí nová stopa a nahráva sa do nej;
 • importom audio súboru (Ctrl+ Shift+ i);
 • importom zvukovej stopy z video súboru.

Pri importe môžeme označiť naraz niekoľko audio súborov. Následne sa vytvorí samostatná stopa pre každý z nich.

V kontextovej ponuke pre stopu sú dostupné nasledujúce funkcie:

 • Názov – pomenovanie stopy;
 • presun stopy o jednu pozíciu hore alebo dole, ako aj presun na začiatok a koniec zoznamu stôp;
 • môžeme zmeniť formu zobrazenia z vlny na spektrogram, ako aj zmeniť farbu vlny;
 • funkcie na zlúčenie stereo stopy do mono, rozdelenie stereo stopy do dvoch samostatných stôp a prehodenie ľavého a pravého kanála;
 • položka Frekvencia slúži na prevzorkovanie stopy.

Ďalšie funkcie pre prácu so stopami nájdeme v hlavnej ponuke v sekcii Stopy:

 • Pridať novú – nová mono, stereo alebo časová stopa do projektu, alebo pridanie návestia do stopy;
 • Zmiešať – stereo stopu na mono, zmiešať a vykonať prevod do novej stopy, zmiešať a vykonať prevod;
 • Prevzorkovať – zmeniť vzorkovaciu frekvenciu;
 • Odstrániť stopy – odstránenie vybranej stopy;
 • Stlmiť stopy – stlmenie zvuku vybranej stopy Ctrl+ Alt+ u a Ctrl+ Alt+ Shift+ u pre odtlmenie;
 • Vyvážiť – vyváženie ľavého a pravého kanála;
 • Zarovnať stopy – viacero druhov zarovnania, od nuly, na koniec stopy, podľa kurzora a podobne;
 • Zoradiť – máme možnosť zoradiť podľa názvu či začiatku stopy.

Pre vyvolanie niektorých funkcií môžeme použiť aj klávesové skratky:

 • vyvolanie kontextovej ponuky Shift+ m;
 • Hlasitosť stopy – Shift+ G (zisk) – v otvorenom dialógu sme v editačnom poli s hodnotou 0,0. Kladné čísla znamenajú zosilnenie a záporné zoslabenie. Ďalším prvkom je posuvník, pri ktorom si môžeme šípkami nastaviť úroveň hlasitosti. Hlasitosť môžeme upravovať aj Alt+ Shift+ šípka hore alebo dole.
 • Nastavenie príznaku sólo (čítač oznámi tento príznak ako osamostatnenie stopy). Rovnakým príkazom príznak zrušíme. Nastavenie sólo znamená, že sa budú prehrávať iba tie stopy, ktoré majú tento príznak.
 • ďalšie klávesové skratky nájdeme v predvoľbách aplikácie (Ctrl+ p) v časti Klávesnica. Tu nájdeme už definované, ale môžeme si aj zadefinovať či zmeniť vlastné klávesové skratky.

Ďalšie príkazy pre prácu so zvukom v stopách nájdeme vo viacerých skupinách v hlavnej ponuke funkcií.

Klipy

Klipom rozumieme časť zvukovej stopy. Na tieto časti môžeme rozdeliť zvukovú stopu a následne môžeme s týmito klipmi pracovať. Môžeme ich presúvať v rámci nahrávky, alebo uplatňovať rôzne efekty na tento úsek. Čítač obrazovky oznamuje poradie klipu, v ktorom sa nachádzame. Zvukovú nahrávku rozdelíme na klipy nasledovne:

 • Spustíme prehrávanie písmenom x a rovnakým písmenom pozastavíme v mieste, kde chceme vložiť hranicu klipu.
 • Vložíme hranicu klipu hlavná ponuka Upraviť> Okraje strihu > Oddeliť (Ctrl+ i) alebo Oddeliť nový.

Výber klipu uskutočníme:

 • z hlavnej ponuky Výber> Okraje strihu > volíme funkciu, ktorá vyhovuje aktuálnej potrebe. Môžeme vybrať predchádzajúci alebo nasledujúci klip, ako aj vybrať iba úsek vrámci aktuálneho klipu od pozície kurzora po začiatok alebo koniec klipu.

Ak už máme označený klip alebo jeho časť, môžeme ho vystrihnúť a presunúť na iné miesto, alebo odstrániť, či nahradiť nejakým generovaným zvukom.

Stopa s návestiami

Zaujímavou stopou, ktorá nám môže pomôcť orientovať sa v nahrávke, je stopa s návestiami. Ide o značky vzťahujúce sa k určitému času alebo úseku nahrávky. Stopa s návestiami sa vytvorí ako samostatná stopa po pridaní prvého návestia.

 • Označíme časť nahrávky a stlačíme Ctrl+ b. Vytvorí sa stopa s návestiami a v nej prvé návestie.
 • Stlačíme F2 pre vstup do editácie návestia. Vyplníme názov. Tabulátorom prechádzame medzi ďalšími položkami,ktoré môžeme ale nemusíme meniť. Potvrdíme tlačidlom OK.
 • Pre pridanie návestia ku konkrétnemu miestu nahrávky stlačíme Ctrl+ m počas prehrávania, ktoré sme spustili stlačením x, alebo aj počas pozastavenia, rovnako písmenom x. Vytvorí sa návestie, ktoré upravíme rovnako ako v predchádzajúcom bode.
 • V stope s návestiami sa pohybujeme tabulátorom medzi jednotlivými položkami. Stlačením medzerníka na návestí sa prehrá úsek nahrávky, ku ktorému sa vzťahuje. Pre úpravu návestia:

  • tabulátorom nájdeme návestie, ktoré chceme upraviť;
  • z hlavnej ponuky Upraviť zvolíme položku Návestie > Upraviť;
  • medzi jednotlivými údajmi návestia sa pohybujeme tabulátorom, pre úpravu stlačíme F2;
  • uložíme potvrdením OK;
 • Návestie môžeme odstrániť podobným postupom, ako ho upravujeme. Namiesto úpravy údajov však potvrdíme tlačidlo Odstrániť.

Nahrávanie

Audacity umožňuje nahrávať zo vstavaných mikrofónov v prípade notebooku, z externých pripojených cez Jack do zvukovej karty, zo zdroja pripojeného k externej zvukovej karte, alebo zvuk prehrávajúci sa aktuálne v počítači, napríklad z webovej stránky a možno aj ďalšie spôsoby, ktoré sme tu neuviedli. Zdroj pre nahrávanie nastavíme v predvoľbách (Ctrl+ p) v časti Record. Vyberieme nahrávacie zariadenie, ktoré je aktívne v čase spustenia audacity, navolíme vzorkovaciu frekvenciu, počet kanálov ako aj ďalšie parametre. Ak máme zvukové zariadenie, ktoré dokáže snímať viac ako dva zvukové kanály a my by sme ich chceli nahrať, v programe Audacity to nedokážeme. Ten vie pracovať iba s dvoma kanálmi.

 • Nahrávanie spustíme písmenom r pre aktuálnu stopu. Nahrávať sa začne na koniec stopy.
 • nahrávanie do novej stopy spustíme Shift+ r.
 • Nahrávanie zastavíme medzerníkom alebo písmenom p.
 • Ak chceme premazať časť na konci nahrávky novým zvukom, nastavíme sa na čas, kde začína úsek, ktorý chceme nahradiť. Spustíme nahrávanie Shift+ d. Nahrávanie ukončíme medzerníkom.

Príkazy nájdeme aj v hlavnej ponuke v skupine Transport > Nahrávanie.

Uloženie projektu

Audacity pracuje s vlastným formátom údajov. Pri nahrávke alebo po importe vznikajú digitálne audio údaje, ktoré aplikácia chápe ako projekt. Ten po uložení umožňuje vrátiť sa k spracovaniu nahrávky v bode, kde sme prácu ukončili. Tento formát nie je podporovaný bežnými aplikáciami na prehrávanie zvukových súborov. Aplikácia používa vlastný formát súborov aup3. Aby sme mohli výsledný audio súbor bežne prehrávať, musíme ho exportovať do niektorého z podporovaných formátov. Pre uloženie projektu použijeme funkciu Súbor > Projekt > Uložiť projekt.

Import a export

Audacity podporuje import zvukových súborov z nekomprimovaných formátov wav a aiff ako aj v komprimovaných formátoch mp3, ogg Worbis, flac a mp2. Importovať môžeme aj zvukovú stopu z video súborov. Podmienkou je nainštalované ffmpeg for audacity a lokalizovaná knižnica v nastaveniach audacity. Import realizujeme z hlavnej ponuky Súbor > Import > audio súbor, alebo súbor s návestiami, midi súbor a surové údaje, kde sa pokúsi naimportovať „všeho chuť“ a spracovať to do digitálneho zvuku. Alebo spustíme import klávesovou skratkou Ctrl+ Shift+ i.

Export slúži na uloženie projektu do bežných audio formátov. Export spustíme klávesovou skratkou Ctrl+ Shift+ e alebo z hlavnej ponuky Súbor > Export > Export audio file alebo zvolíme konkrétny formát. Audacitypodporuje export do nekomprimovaných aj komprimovaných formátov rovnako ako pri importe. Navyše, vďaka knižnici ffmpeg máme k dispozícii ďalšie formáty. Výsledný formát si zvolíme v dialógu pre export v položke „Uložiť vo formáte“. Pri jednotlivých komprimovaných formátoch môžeme nastaviť vzorkovaciu frekvenciu. Položku nájdeme tabulátorom. Pri mp3 formáte máme možnosť vložiť aj textové tagy. K tomu slúži dialóg zobrazený pred samotným finálnym exportom.

Generovanie zvukov, efekty a iné funkcie

Audacity disponuje množstvom nástrojov, ktoré majú za úlohu generovať do nahrávky rôzne zvuky, alebo aj ticho či šum. Tie nájdeme v hlavnej ponuke v skupine Vygenerovať. Taktiež v hlavnej ponuke v skupine Efekt nájdeme množstvo efektov slúžiacich na úpravu zvuku. Ich význam a použitie je zrejmé z ich názvu alebo zo skúsenosti používateľa. Zmienime sa iba o dvoch:

 • Zosilnenie – zosilnenie alebo zoslabenie nahrávky. V zobrazenom dialógu nastavíme kladné hodnoty pre zosilnenie a záporné pre zoslabenie. Úroveň je indikovaná v decibeloch, čo je veličina s logaritmickým priebehom. Treba mať na pamäti, že priebeh nie je rovnomerne lineárny a pri vyšších hodnotách sa intenzita rýchlo zvyšuje.
 • Normalizácia – akési zarovnanie nahrávky na určitú úroveň hlasitosti.

Obidva efekty je vhodné vopred si vyskúšať a trochu experimentovať s ich nastavením. Po uložení projektu nie je možné vrátiť zmeny späť. V niektorých prípadoch nie je potrebné ani projekt ukladať a zmeny sú nevratné. Návrat späť je možný len zatvorením projektu bez uloženia a jeho opätovným otvorením.

Doplnky

Ak nám nepostačuje paleta dostupných funkcií, ich ponuku môžeme rozšíriť rôznymi doplnkami. Doplnky nájdeme napríklad na Plug-ins Auudacity. Nájdeme tam postup pre konkrétny typ operačného systému. Rovnako tu nájdeme postup pre typ doplnku, ktorý chceme pridať do editora. Odporúčame si preštudovať tieto zdroje a následne sa pustiť do rozširovania funkcionality aplikácie. Audacity môžeme rozšíriť o rôzne analyzátory, filtre, generátory zvukov či zvuky hudobných nástrojov. Ak nám nič z toho nevyhovuje, môžeme si naprogramovať aj vlastný nástroj. Pre tento účel audacity podporuje programovací jazyk Nyquist. Popis jazyka nájdeme na adrese Nyquist programovací jazyk a množstvo už hotových pluginov na adrese Nyquist plugins Wikipédia.

Nastavenia alebo Predvoľby aplikácie

Audacity ponúka široké možnosti prispôsobenia svojej funkcionality. Nájdeme ich sústredené v dialógu Predvoľby, ktorý nájdeme v hlavnej ponuke v skupine „Upraviť“, alebo sa k nim dostaneme klávesovou skratkou Ctrl+ p. Nastavenia sú rozdelené do kategórií podľa spoločného účelu. Kategórie sú zobrazené formou stromu, v ktorom sa orientujeme šípkami hore alebo dole. Predvoľby danej kategórie sú dostupné tabulátorom. Nájdeme tu:

 • Zariadenia – dostupné systémy pre riadenie spracovania zvuku, zariadenie na prehrávanie a na nahrávanie zvuku, počet stereo kanálov, dĺžka zásobníka a kompenzáciu odozvy v milisekundách.
 • Prehrávanie – dĺžka náhľadu efektov, oblasť pred strihoma po strihu, krátky a dlhý čas posunu pri prehrávaní, premenlivá rýchlosť prehrávania a ďalšie.
 • Recording – prehrávať ostatné stopy počas prehrávania, softvérové odpočúvanie vstupu, nahrať na novú stopu, detegovať výpadky, nahrávanie aktivované zvukom, pomenovať nové stopy a ďalšie.
 • Zariadenie Midi – systém riadenia zvuku, prehrávacie zariadenie a odozva zvuku v mili sekundách.
 • Kvalita – predvolená vzorkovacia frekvencia (prednastavené 44kHz), predvolený snímací formát (prednastavené 32 bit na pohyblivej čiarke), nastavenie prevodníka v reálnom čase a pre najvyššiu kvalitu.
 • Rozhranie – nastavenie jazyka, témy a ďalších parametrov používateľského rozhrania.
 • Stopy – v tejto a aj v podkategóriách (Správanie stopy a Spektrogramy) môžeme nastaviť rôzne parametre ovplyvňujúce zobrazovanie stôp ako aj funkcionalitu dostupnú pre prácu so zvukom v stopách. Ich význam je jasný z názvu parametrov a tak sa tu podrobnejšie nezaoberáme ich opisom.
 • Import / Export – pravidlá pre spracovanie zvuku pri jeho importe do audacity z externého súboru alebo pri exporte do niektorého z podporovaných formátov. V podkategórii „Rozšírený import“ môžeme definovať filtre,ktoré sa majú uplatniť na importované údaje.
 • Knižnice – lokalizácia knižníc pre import a export mp3 (LAME) ako aj pre ďalšie formáty (ffmpeg).
 • Priečinky – predvolené umiestnenia pre niektoré akcie editora.
 • Upozornenie – nastavenie zobrazovania upozornení pri niektorých akciách na zvukových údajoch.
 • Efekty – povolenie alebo zakázanie jednotlivých skupín efektov.
 • Klávesnica – definovanie klávesových skratiek alebo zmena už definovaných hodnôt pre funkcie editora.
 • Myš – definovanie alebo úprava akcií pre klikanie myšou.
 • Moduly – moduly editora a ich stav.
 • Aplikácia – povolenie automatickej aktualizácie.

Pomocník

Audacity je vybavený rozsiahlym manuálom pre jeho obsluhu. Rýchlu pomoc so základnými úkonmi nájdeme v hlavnej ponuke Nápoveda > Rýchla nápoveda. Zobrazí sa krátky návod delený do ôsmich tém, ktoré sú bežnými úkonmi vykonávanými v editore. V tej istej ponuke nájdeme aj položku Manuál, ktorý je rozsiahlym popisom o funkcionalite editora. Obidve nápovedy sú v anglickom jazyku. V skupine Nápoveda je zaujímavou funkciou Diagnostika > Informácie o audio zariadení. Tá zosumarizuje dostupné vstupné aj výstupné audiozariadenia a ich parametre.

Príklady použitia

Audacity umožňuje realizovať množstvo úkonov v súvislosti s nahrávaním či spracovaním zvuku. Záleží od používateľa a jeho znalostí a zručností. Niekoľko príkladov použitia nájdeme v návode Petra Leckého Zvukový editor Audacity. Nebudeme ich na tomto mieste replikovať. Odporúčame si ich preštudovať a vyskúšať.

2 komentáre

 1. Marco Oros
  Marco Oros 19. januára 2022

  Zdravím!
  Ja napríklad pre výber používam úplne iné skratky, ktoré zvyknem používať priamo počas nahrávky. Dokonca som vyhotovil aj vlastnú klávesovú mapu pre Audacity, ktorú môže používať každý používateľ slovenských, či českých klávesníc.
  Dodávam ku článku ešte nasledovnú vec:
  Dá sa prepínať aj medzi panelmi programu, ako napríklad stopové zobrazenie, zobrazenie výberu, atď.
  Slúžia na to skratky ctrl+f6 a ctrl+shift+f6.

  • Marco Oros
   Marco Oros 19. januára 2022

   Ešte jedna vec, na ktorú som zabudol:
   K tým klávesovým skratkám som pridal aj klávesové skratky na prácu so strihmi (klipmi). Dokonca môžete presúvať aj stopy hore, dole, na vrch, či na spodok. Audacity používam už asi 15 rokov a zatiaľ s ním problémy nemám. Je to dobrý editor na manipuláciu so zvukom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.