Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

ABBYY FineReader 14: populárny OCR nástroj s novým dizajnom

V komunite nevidiacich a slabozrakých používateľov informačných technológií je populárnym nástrojom na prevod neprístupných dokumentov s textovým obsahom do prístupnej podoby aplikácia FineReader od spoločnosti ABBYY. Tento nástroj sa vyznačuje výbornou presnosťou pri optickom rozpoznávaní predlôh OCR a výbornou prístupnosťou ovládania s použitím čítačov obrazovky. Aplikácia je nevidiacim dostupná aj poskytovaním príspevku z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie kompenzačnej pomôcky. Klienti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska majú možnosť absolvovať výcvik, ktorého cieľom je, aby klient vedel efektívne pracovať s aplikáciou a využívať ňou ponúkané funkcie. Najnovšia verzia aplikácie s označením 14 prešla redizajnom, je teda na mieste pozrieť sa na jej prístupnosť a popísať aj spôsob jej obsluhy.

Inštalácia

Inštalácia sa nelíši od predchádzajúcich verzií aplikácie alebo od iných nástrojov. Inštalačný program si vypýta súhlas s jazykom aplikácie, licenciou a s umiestnením aplikačných súborov. Po nainštalovaní už iba zadáme licenčný kľúč a aplikácia je pripravená na používanie. FineReader 14 sa integruje do kontextovej ponuky pre súbory, vytvorí skupinu v ponuke Štart a umiestni zástupcu na pracovnú plochu.

Rýchle úlohy

Po prvom preskúmaní sme zistili, že inštalovaný balík neobsahuje takzvané „rýchle úlohy“. Tie sme hojne využívali pri starších vydaniach aplikácie. Pre jasne determinované úlohy nebolo potrebné spúšťať hlavnú aplikáciu, stačilo spustiť konkrétnu úlohu a vykonať požadovanú činnosť. Vo verzii 14 tento spôsob práce už nie je podporený a pre každú úlohu musíme spúšťať hlavnú aplikáciu.

Spustenie

Aplikáciu spustíme potvrdením zástupcu z Pracovnej plochy, z ponuky Štart alebo z kontextovej ponuky pre príslušný súbor uložený v počítači. Pred samotným spustením prebieha overenie licencie, na to slúži služba bežiaca na pozadí. Po úspešnom overení licencie je naštartovaná hlavná aplikácia. Po spustení je k dispozícii obrazovka, ktorá sa nazýva „Nová úloha“. Hlavné pracovné okno aplikácie je po spustení tvorené dialógom Nová úloha umiestneným pod Hlavnou ponukou aplikácie. Dialóg Nová úloha zaberá takmer celý pracovný priestor aplikačného okna. Hlavná ponuka je tvorená formou rolovacej ponuky s niekoľkými skupinami. Dialóg Nová úloha je rozdelený do dvoch tabiel. V ľavej časti sa nachádza zoznam druhov činností. V pravej časti nájdeme jednotlivé činnosti, ktoré aplikácia ponúka pre daný druh úloh. Hlavná ponuka obsahuje funkcie určené na prácu v jednotlivých spracovávaných úlohách. Do ponuky sa dostaneme klávesovou skratkou Alt+D. V ponuke sa pohybujeme orientačnými šípkami. Hlavnú ponuku opustíme bez vykonania akcie stlačením Esc. Zoznam druhov a ich činností v dialógu Nová úloha obsahuje:

 • Otvoriť : Otvoriť dokument pdf, Otvoriť v editore OCR, Konvertovať do formátu pdf, Konvertovať do formátu Microsoft Word, Konvertovať do formátu Microsoft Excel, Konvertovať do iných formátov;
 • Skenovať: Skenovať do editora OCR, Skenovať do súboru pdf, Skenovať do programu Microsoft Word, Skenovať do programu Microsoft Excel, Skenovať do súboru s obrazmi, Skenovať do iných formátov;
 • Porovnať: Otvoriť ABBYY Porovnať dokumenty;
 • Nedávne: zoznam naposledy spracovaných dokumentov;
 • Možnosti: spustenie možností nastavenia aplikácie;
 • Pomocník: spustenie pomocníka v predvolenom internetovom prehliadači. Pomocník je lokalizovaný aj do Slovenského jazyka.

V zozname skupín úloh sa pohybujeme orientačnými šípkami hore a dole. Voľbu potvrdíme enterom. Čítač nám oznámi aktívnu skupinu stlačeným tlačidlom. Na položky skupiny sa presunieme tabulátorom. Po položkách sa pohybujeme orientačnými šípkami hore a dole. Voľbu potvrdíme enterom. Po opustení aplikačného okna ABBYY a návrate späť je kurzor zameraný na skupinu aktívnu pri opustení aplikácie. Dialóg Nová úloha vyvoláme klávesovou skratkou Ctrl+N. Aplikácia otvorí dialóg v novom aplikačnom okne.

Spracovanie existujúceho dokumentu

Na spracovanie a prácu s už existujúcimi súbormi sú určené funkcie zaradené do skupiny Otvoriť. V tejto skupine úloh nájdeme funkcie, ktoré umožňujú pracovať s dokumentami či rozpracovanými úlohami uloženými v počítači či na inom dostupnom úložnom priestore.

Otvoriť pdf dokument

Funkcia je určená na otvorenie a editáciu už existujúceho pdf dokumentu. Potvrdením tejto položky je otvorené dialógové okno na výber existujúceho dokumentu z úložného priestoru počítača alebo z iného dostupného priestoru. Dialógové okno je štandardným dialógovým oknom operačného systému Windows slúžiacim na vyhľadanie a otvorenie súboru. Potvrdením pdf dokumentu je dokument otvorený v internom editore. Máme možnosť pracovať s objektami a textom, ktorý je v dokumente. Na prácu je však potrebný zrak. Čítač obrazovky je pri tejto úlohe nedostatočnou podporou. PDF editor obsahuje niekoľko funkcií na prácu s dokumentom ako celkom alebo s jeho obsahom. Tie nájdeme v kontextovej ponuke alebo v hlavnej ponuke aplikácie. Do hlavnej ponuky sa dostaneme klávesovými skratkami pre jednotlivé skupiny funkcií. Napríklad do skupiny Súbor Alt+ú, Pomocník Alt+p. Hlavná ponuka je realizovaná roletovým dizajnom. Každá skupina má vlastnú klávesovú skratku, ktorú nám čítač oznámi pri prechode medzi skupinami. Medzi skupinami a v ich ponuke sa orientujeme orientačnými šípkami.

Otvoriť v editore OCR

Funkcia je určená na spracovanie uložených skenovaných obrazov v obrázkových formátoch, alebo na pokračovanie v skenovaní do rozpracovaného projektu. Potvrdením funkcie je zobrazené dialógové okno na otvorenie už existujúceho súboru. Dialógové okno je rovnaké ako v predchádzajúcom prípade pri otváraní pdf dokumentu. Potvrdením už existujúceho obrazu (zvyčajne ide o obrázkový súbor) je súbor otvorený v internom editore OCR. V pracovnom priestore je zobrazený obraz dokumentu, ktorý máme možnosť ďalej spracovávať. Na spracovanie slúžia rôzne funkcie, ktoré sa nachádzajú v hlavnej ponuke aplikácie. Hlavná ponuka je realizovaná formou roletovej ponuky s položkami organizovanými do skupín. V hlavnej ponuke sa pohybujeme orientačnými šípkami. Kurzorom sa do ponuky dostaneme prostredníctvom niektorej z klávesových skratiek priradených jednotlivým skupinám. Napríklad Súbor Alt+ú, Upraviť Alt+u, Nástroje Alt+t a ďalšie. Každá skupina má priradenú vlastnú klávesovú skratku, ktorú nám čítač oznamuje pri prechode medzi skupinami. V pracovnom priestore je potrebné používať zrak pre prácu s obrazom. Čítač je pri týchto úkonoch nedostatočným pomocníkom. Výsledok našej práce môžeme uložiť pre jej ďalšie pokračovanie, alebo môžeme obsah exportovať do rôznych výstupných formátov. Pre tento účel slúžia funkcie Uložiť ako a Odoslať do.

Konvertovať dokument

Na konverziu sú určené funkcie: Konvertovať do formátu pdf, Konvertovať do súboru Microsoft Word, Konvertovať do súboru Microsoft Excel a Konvertovať do iného formátu. Každá z týchto funkcií je reprezentovaná samostatným tlačidlom, ktoré nájdeme orientačnými šípkami. Požadovanú funkciu spustíme stlačením enter na príslušnom tlačidle. Po spustení každej funkcie je zobrazené dialógové okno na vyhľadanie a otvorenie súboru z dostupného úložného priestoru. Ide o štandardný windows dialóg. Po výbere súboru sú zobrazené možnosti nastavenia parametrov konverzie. Po jednotlivých možnostiach prechádzame tabulátorom. Konverziu potvrdíme stlačením tlačidla Konvertovať. V ďalšom kroku si aplikácia vypýta názov a miesto uloženia výsledného súboru po konverzii. Po potvrdení názvu a miesta uloženia výsledného súboru prebehne samotná konverzia. Priebeh konverzie je čítačom oznamovaný na základe grafickej reprezentácie priebehu, zobrazuje sa takzvaný indikátor priebehu. Výsledný dokument je následne otvorený, ak sme označili túto možnosť v nastaveniach konverzie. V prípade pdf dokumentu je dokument otvorený v internom pdf editore.

Skenovanie

Jednou z najčastejšie využívaných funkcií aplikácie ABBY Fine Reader je podpora skenovania a následnej konverzie nasnímaného obrazu z papierovej predlohy do prístupnej elektronickej formy vhodnej pre čítanie čítačom obrazovky. Do tejto skupiny funkcií patria: Skenovať do editora OCR, Skenovať do súboru pdf, skenovať do programu Microsoft Word, Skenovať do programu Microsoft Excel, Skenovať do iných formátov, Skenovať do súboru s obrazmi. Voľbou jednej z funkcií aplikácia začne komunikovať s pripojeným skenerom. V nastaveniach aplikácie je možnosť vybrať jeden z nainštalovaných skenerov a označiť ho ako predvolený. Ak je definovaný predvolený skener, FineReader sa pokúsi nadviazať komunikáciu s týmto skenerom. V opačnom prípade je zobrazené dialógové okno na výber skenera. Ak sa nepodarí nadviazať komunikáciu so skenerom, úloha skenovania je pozastavená. Aplikácia túto skutočnosť oznámi niekoľkými oznamami. V prípade úspešného nadviazania komunikácie so skenerom aplikácia zobrazí dialógové okno s možnosťami nastavenia parametrov skenovania. Po jednotlivých položkách sa pohybujeme tabulátorom. Skenovanie spustíme potvrdením tlačidla Skenovať. Po ukončení skenovania sa aplikácia opýta, či má skenovať ďalšiu stranu, alebo má skončiť skenovanie. Potvrdením ukončenia skenovania dôjde k prenosu naskenovaných obrazov do počítača a ich spracovaní OCR. Priebeh spracovania je oznamovaný indikátorom priebehu. Po ukončení skenovania FineReader zobrazí dialógové okno na zadanie názvu a umiestnenia výsledného dokumentu. Potvrdením názvu dokumentu sa dokument uloží a následne je otvorený v aplikácii určenej na prácu s daným druhom dokumentov. Naskenovaný obraz ostáva otvorený v editore OCR aj po zatvorení výsledného dokumentu.

Porovnanie dokumentov

Funkcia Porovnanie dokumentov je určená na porovnanie toho istého dokumentu v dvoch rôznych formátoch, alebo na porovnanie toho istého dokumentu v dvoch rôznych verziách. Umožňuje sledovanie zobrazených zmien a uloženie výsledku porovnania ako správy o rozdieloch. Funkcia je neprístupná s čítačom obrazovky. Na jej využitie je nevyhnutné ovládanie myšou a zraková kontrola.

Nedávne úlohy

Dialóg Nová úloha obsahuje položku Nedávne. Jej aktivovaním sú zobrazené naposledy spracovávané dokumenty. Po aktivovaní tlačidla s názvom Nedávne prejdeme tabulátorom na zoznam naposledy spracovávaných úloh. V zozname sa pohybujeme orientačnými šípkami nahor a nadol. Voľbu potvrdíme stlačením Enter.

Nastavenia aplikácie

Aktivovaním tlačidla Možnosti z hlavného aplikačného okna vstúpime do časti, kde môžeme nastaviť rôzne parametre správania sa aplikácie. Nastavenia sú rozdelené do skupín: Všeobecné, Spracovanie snímky, Jazyky, OCR, Nastavenia formátu, Iné. Skupinu aktivujeme presunutím sa na tlačidlo s názvom skupiny. Medzi skupinami sa pohybujeme orientačnými šípkami doprava a doľava, ak sa nachádzame na názve jednej zo skupín. Po jednotlivých možnostiach sa pohybujeme stláčaním tabulátora. Zmenu nastavení potvrdíme tlačidlom OK. ABBYY FineReader umožňuje realizovať prispôsobenia týkajúce sa používaného skenera, aplikácie na čítanie PDF, automatických úprav pri skenovaní, výber jazykov pre rozpoznávanie textu, ako aj zmenu jazyka aplikačného rozhrania a ďalšie nastavenia.

Integrácia so systémom

Aplikácia sa integruje so systémom formou použitia pdf editora ako prednastaveného nástroja na prezeranie súborov vo formáte pdf. Pri inštalácii je doplnená kontextová ponuka pre súbory zobrazovaná v súborovom manažéri. Doplnené sú tiež ikony na pracovnú plochu a na panel rýchleho spustenia. V kontextovej ponuke sú dostupné funkcie z dialógového okna Nová úloha. Ponúkajú sa funkcie, ktoré sú využiteľné pre daný druh súboru. Napríklad pre dokumenty Microsoft Word sú sprístupnené funkcie na konverziu do pdf, pre obrázok vo formáte jpg sú dostupné funkcie na jeho konverziu do pdf, wordu či iných formátov.

Screenshot reader

Aj v tejto verzii aplikácie nájdeme funkcionalitu, ktorá umožňuje zachytenie aktuálne zobrazovaného obsahu na obrazovke či v aplikačnom okne. Následne je zachytený obraz rozpoznaný OCR a uchovaný v schránke pre jeho ďalšie použitie či priamo odoslaný do niektorého z podporovaných formátov, napríklad do Microsoft Wordu. Screenshot reader nájdeme v hlavnej ponuke aplikácie v skupine Nástroje.

Záver

ABBYY FineReader v najnovšej verzii prešiel výraznou úpravou používateľského rozhrania, na ktorú si bude potrebné zvyknúť. Niektoré postupy spracovania úloh tiež zmenili poradie vykonávaných krokov. Aplikácia obsahuje aj funkcie, ktoré nie je možné používať bez zrakovej kontroly iba s použitím čítača obrazovky. Ide však o úlohy, ktoré zrakovú kontrolu vyžadujú.

2 komentáre

 1. Šmíd
  Šmíd 5. marca 2019

  Rád bych doplnil pěkný článeček o své poznatky a zkušednosti:
  1. Pokud si vytvoříte zástupce od FineReaderOCR.exe (Program Files(x86)\ABBYY FineReader 14) a dáte si ho na Plochu, máte přímé spuštění aplikace OCR. Co myslíte rychlými volbami?
  2. Verze 14 je první verzí FineReaderu, která umí otevřít starší verze dávek (dokumentů FineReaderu = Projektů OCR) tak, že v nich zachová texgt a opravy. Problém ovšem někdy bývá s kompatibilitou projektů OCR mezi aktualizacemi samotné verze 14 – dokument vytovřený ve starší neaktualizované verzi 14 neotevřete v novější a musíte ji naexportovat stejně jako starší dokument FineReaderu!!!
  3. Licenční politika a technická podpora: technickou podporu už nedělá Nupseso.sk nebo cz, ale jiná firma. Licence se nedá odebrat, je možné dvakrát instalovat a pak je nutné případně žádat přímo firmu ABBYY v zahraničí o uvolnění další aktivace.
  4. PDF editor využíváme v našem středisku podpory studia na UK hlavně k tvorbě záložek v PDF – je to lepší volba než v Adobe Acrobat – umí víceúrovňové záložky (stromová struktura záložek). Co oproti Adobe Acrobat neumí, je to, že oříznutím se ztratí rozpoznaný text – v Adobe nikoli.
  5. Tip – k úpravě – otevření PDF použijte z průzkumníku jednoduše kontextové menu a Upravit pdf dokument ve FineReaderu.
  6. Trochu mě na začátku mátlo to, že když jsem dal skenovat další stránku v OCR dříve než OCR program cinknul, objevil se uprostřed obrazovky plovoucí panel s možností přidat další stránku (rychleji, než když čekáte na cinknutí PC), jinak jsou tyto prvky dole. Pro zbavení se tohoto panelu dejte Zrušit – nezahodíte tím poslední stránku, pokud to uděláte po té, co od skeneru program převezme data.
  Data ukládá ABBYY FineReader do svého Projektu OCR – speciální složky a podsložek, data jsou uložena ve formátu xml.
  Pokud byste chtěli užívat HotFolder – síťovou verzi FineReaderu, je třeba zakoupit placenou aktualizaci.
  Kromě desktopové verze nabízí firma i verzi servrovou – aplikace běží na servru a opravy se dělají na klientských aplikacích ve webovém rozhraní. Při větším množství FineReaderů (knihovny) se asi vyplatí.
  Jinak doporučuji zpracovávat – opravovat Projekt OCR spíše na lokálním disku – pokud dojde k nějakému problému („zhoupnutí“) sítě, většinou se dokument nenapravitelně poškodí a můžete začít znovu. Miloš Šmíd, Centrum Carolina středisko podpory studentů se spec. potřebami na UK v Praze

 2. Adela
  Adela 20. marca 2019

  no .. ja somstale na 9 tke, a to len preto lebo nemaju za normalnu cenu prechod na vyzsiu verziu. inak by som asi uz presla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.