Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Notačný program Musescore: časť 2

V predchádzajúcom článku sme sa oboznámili s prístupnými notačnými programami pre nevidiacich a voviedli sme vás do úvodu notačného programu Musescore.

Obsahom tohto článku bude

 1. Vytvorenie notového zápisu
 2. Čítanie
 3. Základy písania

Poznámka: Všetky funkcie programu sme testovali vo verzii 3,5 s operačným systémom Windows 11 a s čítačom Nvda.

Vytvorenie notového zápisu

K tomu, aby sme mohli začať písať noty, je potrebné vytvoriť si notovú partitúru. Týmto procesom nás prevedie sprievodca. Túto položku vyberieme z menu súbor nový alebo aktivujeme skratkou Ctrl+n. Následne vyplníme všetky editačné polia, pričom po položkách sa pohybujeme tabulátorom.

 • Názov: zvolíme názov piesne, ktorú ideme písať.
 • Podnázov: Je nepovinný, no ak chceme niečo pridať, môžeme.
 • Hudba: uvedieme meno skladateľa.
 • V poli textár aj meno autora textu.
 • Pole autorské práva vyplníme znakom © prípadne inak ak je to potrebné alebo ak skladbu vytvoril niekto iný, no my ju len prepisujeme, uvedieme transcription Plus meno autora, ktorý noty píše.
 • Tabulátorom sa presunieme na tlačidlo ďalší a potvrdíme enterom.
 • Objaví sa pole hľadanie šablón, kde môžeme vyhľadávať jednotlivé hudobné nástroje podľa kategórie alebo konkrétneho názvu. Je to užitočné, ak vieme, pre aký hudobný nástroj budeme písať. Ak si však chceme urobiť prehľad o tom, aké hudobné nástroje program obsahuje, do hľadania nenapíšeme nič.
 • tabom sa presunieme na stromové zobrazenie.
 • Hornou a dolnou šípkou prechádzame po zozname. Ten obsahuje výber z možností: všetky nástroje, husľový alebo basový kľúč, veľkú notovú osnovu, kategóriu pre zbor, orchester alebo sólo kategóriu, jazz a band a ďalšie podkategórie, akými sú: drevené, plátkové, plechové dychové nástroje, perkusie, spev, klávesové nástroje, elektronic, kategória sláčikové a strunové nástroje.
 • My sme si vybrali nástroje klávesové. V tejto podkategórii sa nachádza ešte konkrétna špecifikácia (klavír, koncertné krídlo, čembalo, pianino a podobne.)
 • Dolnou alebo hornou šípkou vyberieme nástroj a tabulátorom prejdeme na tlačidlo pridať, čím nástroj predvolíme.
 • Tabulátorom sa presunieme na položku tónina.
 • Šípkami hore a dole vyberieme predznamenanie skladby. Napr. C dur- a moll. V zozname vedľa seba sú uvedené durová a molová tónina zároveň. Vyberieme si napr. tóninu E dur – c sharp moll. Tieto pomenovania sú v angličtine. Sharp znamená krížik, flat béčko.
 • Tabulátorom sa presunieme na položku takt. Začiarknutím položky si Môžeme vybrať takt celý, alebo vlastné číselné označenie. My chceme trojštvrťový. Do prvého políčka napíšeme tri, do druhého 4.
 • Ďalšou položkou je predtaktie. Ak ho chceme, musíme túto položku začiarknuť.
 • Tabulátorom sa presunieme na zadanie počtu taktov. Primárne je predvolený počet 32, no počas písania tento počet môžeme zmeniť. Často krát totiž nevieme, aká dlhá bude skladba, takže si môžeme zvoliť napr. 100 taktov a v priebehu písania pripojiť ďalšie.
 • Poslednou položkou je tempo, ktorú treba začiarknuť. Do políčka zadáme napr. 120 A potvrdíme tlačidlom dokončiť.

Ak by sme počas vytvárania partitúry urobili chybu, máme možnosť stlačením shift-+-tab vrátiť sa o prvok späť. Výhodou je aj to, že program je v slovenčine a pri zadávaní položiek nám prečíta aj podrobnejšie pokyny.

Práca s notovou osnovou

Častým problémom nevidiacich pri počiatočnom písaní bolo, že sme sa nemohli dostať do módu zapisovania nôt. Je to spôsobené tým, že po vytvorení prázdnej notovej osnovy sa objaví bočný panel, v ktorom sú rýchle predvoľby ako napr. prehrávanie, uložiť, tlačiť, ale aj zvolenie konkrétnej dĺžky nôt pomocou tabulátora. Keďže tento spôsob písania je veľmi zdĺhavý, ponúkame oveľa jednoduchšie riešenie. Ak nám noty program nezaznamenáva, je potrebné aktivovať mód písania písmenom n. Nvda oznámy: Takt 1, osnova 1, tempo 120. Počujeme tak, na akej aktuálnej pozícii sa nachádzame.

Čítanie

Čítať môžeme notový zápis vytvorený už z hotového súboru s príponou Mscz alebo xml, alebo keď napr. noty zapisujeme. Na otvorenie nôt vyberieme z menu súbor otvoriť alebo aktivujeme skratkou Ctrl+o. K databáze nôt sa dostaneme na stránke Musescore.org. Po načítaní súboru sa z hlavného panela tlačidlom escape prepneme na notový zápis a následne stlačíme písmeno n, aby sme sa mohli pohybovať v notovom móde.

 • Notový zápis môže obsahovať jednu alebo viac notových osnov. Tak napr. dychové nástroje majú jednu osnovu. Klavír však dve a partitúra môže obsahovať ľubovoľný počet riadkov pod sebou. Čítač obrazovky na začiatku notovej osnovy vždy prečíta číselné označenie osnovy, názov hudobného nástroja, pozíciu noty, ale aj iné značenia ako je tempo, dynamika a podobne.

Základné pokyny pre pohyb v notách:

 • Čítanie po jednej note: šípky vpravo alebo vľavo.
 • Presun na začiatok osnovy: Ctrl+Home
 • Presun na koniec osnovy: Ctrl+End
 • Posúvanie po taktoch: Ctrl+šípka doprava alebo Ctrl+šípka doľava.
 • Presúvanie z jednej osnovy na druhú: Alt+šípka dole alebo hore. Tú istú skratku použijeme aj pri čítaní intervalov, akordov a viachlasu.

Ako noty zapísať?

Noty zadávame v poradí dĺžka noty a následne jej výška. Keďže primárne program zadáva dĺžku nôt v hodnotách štvrťových, musíme zvoliť dĺžku noty, najlepšie na číselnej klávesnici. Ak by sme tak neurobili, všetky noty by boli štvrťové. Číslo 7 je nota celá, 6 nota polová, 5 nota štvrťová, 4 nota osminová, 3 nota šestnástinová, 2 nota 32tinová a 1 nota 64štvrtinová.

Číslom teda zvolíme dĺžku noty a následne zadáme výšku noty, teda konkrétny tón písmenami c, d, e, f, g, a, b, prípadne hornou a dolnou šípkou. Stlačíme napr. číslicu 5 a následne písmeno c. Odčítač obrazovky oznámi Nota c1, štvrťová doba 1. Ak by sme zadali ďalšiu notu, Nvda prečíta nota c štvrťová doba 2. Nvda teda oznamuje najprv názov noty, následne hodnotu noty a pozíciu, kde sa aktuálne v takte nachádzame. Ak chceme vložiť pomlčku, zvolíme číselne jej hodnotu, a následne stlačíme nulu.

Ligatúru, teda dve noty rovnakej výšky vložíme tak, že napíšeme konkrétnu notu, za ktorou vložíme znak plus.

Nvda oznamuje aj posuvky, (bčko a krížik), ak sa pri note nachádzajú.

Okrem daných informácií počujeme aj zvuk konkrétneho hudobného nástroja. Je to veľa informácií naraz, no zatiaľ nie je možné si v programe zvoliť, ktoré informácie chceme počuť a ktoré nie.

Označovanie, kopírovanie a strihanie

Tak ako v textových editoroch, aj v tých notačných možno takty kopírovať.

 • Označovanie po jednotlivých notách: Shift+šípka vpravo alebo vľavo. Budeme počuť informáciu: Výber rozsahu, začiatočná doba 1, konečný takt 2, doba1.
 • Označovanie taktu: Ctrl+Shift+šípky doprava alebo doľava. Nvda oznámi začiatočný takt a dobu výberu a konečný takt a dobu výberu.
 • Označenie viacerých notových partov v partitúre: Je potrebné označiť prvý part a následne skratkou Shift+šípka dole označiť ďalší part.
 • Ak chceme označiť všetko, použijeme Ctrl+a.

Po označení použijeme štandardné skratky Ctrl+c – kopírovať, Ctrl+x – vystrihnúť, Ctrl+v – prilepiť.

Vymazanie nôt vykonáme tlačidlom delete. Ak sa nachádzame na pozícii, kde už nota napísaná je, stlačením požadovaného tónu notu prepíšeme.

Zadávanie intervalov

Ak chceme písať intervaly, najprv zadáme konkrétnu notu, následne kombináciou klávesových skratiek alt a písmen ľ, š, č, ť, ž, ý, á, alebo číslami na číselnej klávesnici 2 až 9. Tak napr. ak chceme napísať terciu, napíšeme notu c a následne stlačíme alt + číslo 3 na číselnej klávesnici alebo písmeno č. Zvukovo počujeme dva tóny súčasne. Pri čítaní intervalov aktuálne Nvda prečíta vyšší tón z intervalu. Ak napr. máme v zápise noty c, e spolu, Nvda prečíta tón e. Ak však podľa sluchu nerozoznáme druhý tón, alt + šípkou dole sa presunieme na spodný tón. Intervaly môžeme zadávať aj z menu programu. Musíme priamo vstúpiť do menu súbor, šípkou doprava sa presunúť na stĺpec pridať a šípkou hore alebo dole vybrať intervaly a pravou šípkou zvoliť pridať primu nad, alebo primu pod a podobne.

Vkladanie akordov

Akord môžeme vložiť podobne ako sme vkladali intervaly, s tým rozdielom, že sa nám nad sebou objavia tri tóny. Ak teda chceme napísať akord C dur, napíšeme notu C, následne terciu alt + 3 a znova terciu, nie kvintu, keďže Musescore počíta daný tón od posledného zadaného tónu.

Druhou možnosťou je zadať akord akordickou značkou skratkou ctrl + k, ktorú vložíme ku konkrétnej note, na ktorej je kurzor. V nastavení programu je možné si zvoliť prehrávanie akordických značiek aj zvukovo. Ak by sme si do notového zápisu napísali iba melódiu a k nej pripísali iba akordy, Musescore prehrá zápis tak, akoby sme namiesto akordov mali napísané aj noty v druhej notovej osnove.

Vkladanie piesňového textu

Okrem nôt sa často v notovom zápise vyskytuje aj text piesne. Buď je vložený pod notovým zápisom ako celok, alebo pri konkrétnej note. My sme neprišli na spôsob, ako s použitím klávesnice celý text vložiť pod notovú osnovu. Zápis teda realizujeme zapísaním slabík ku konkrétnej note. Šípkou nastavíme kurzor na prvú notu, aktivujeme textový režim skratkou ctrl-+-l. Napíšeme napr. slabiku la. Nvda vysloví: Text la, doba 1. Medzerníkom sa posúvame na ďalší tón a následne zadáme ďalšiu slabiku.

Pri vkladaní textu sa môžeme niekedy v notách stratiť a keďže Nvda v textovom poli neoznamuje aj dané noty, skontrolujme si, kde sa nachádzame a to tak, že skratkou escape výjdeme z textového poľa, Písmenom n aktivujeme notový režim a šípkou skontrolujeme, na akej note či takte sa nachádzame. Je to však pomerne zdĺhavý proces.

Vymazávanie textu

Hoci štandardne používame na vymazávanie nôt klávesu delete, v textovom editore to neplatí.

Ak sme čítali notový zápis a zistili sme, že pri danej note máme nesprávnu slabiku, postavíme sa na konkrétnu notu, aktivujme teda textové pole Ctrl-+-l. Následne označíme slabikuSkratkou shift-+ šípka hore A tlačidlom delete alebo ctrl-+-delete slabiku odstránime.

Na prepínanie medzi textovým a notovým editorom použijeme tlačidlo escape a písmenom n aktivujeme notový mód, aby sme mohli čítať notový zápis.

Iný spôsob zadávania nôt

Ak nechceme noty písať z klávesnice počítača, môžeme zvoliť aj zadávanie cez hudobný nástroj. Toto všetko je však potrebné nakonfigurovať v nastaveniach programu. Cez klávesnicu hudobného nástroja v notovom móde môžeme tóny hrať a Musescore ich zapisuje. Pozor, zapisuje len výšku tónov, teda dĺžku tónov musíme voliť na počítačovej klávesnici. Iba samotným hraním nie je reálne možné noty zapisovať presne. Na rýchlu prácu je vhodná kombinácia hudobného nástroja a počítačovej klávesnice. Prácu to uľahčí hlavne pri zadávaní intervalov a akordov. Pri takomto spôsobe zápisu musíme tak či tak zapisovať napr. pri písaní klavírneho partu každú ruku (notovú osnovu) zvlášť, v opačnom prípade by sme notový zápis zaznamenali do jednej notovej osnovy pre obe ruky, čo by bolo graficky nesprávne.

Iné funkcie vkladania textu

Okrem nôt a textu môžeme do nôt vkladať už spomenuté akordy, ale aj rytmické notové skupiny, ako napr. triola, kvintuplet, no tiež artikulačné, dynamické a ďalšie iné znamienka a pokyny a to využitím menu programu ako aj takzvanej palety, ktorá obsahuje mnoho špeciálnych znakov. Tento notačný softvér ponúka však omnoho viac, cez úpravu nôt na tlač, až po export či úpravu zvuku, či prispôsobenie klávesových skratiek v nastaveniach alebo prepojenie digitálneho klavíra. O tom, čo ešte Musescore dokáže, vám prezradíme v ďalšom pokračovaní článku.

2 komentáre

 1. Marco Oros
  Marco Oros 7. novembra 2023

  Dobrý deň. Pokiaľ chcem zadávať prídavné krížiky a béčka aj keď som si vybral stupnicu, dá sa to? Napríklad v istej skladbe hoci je v c-dure sa vyskytuje b-durový akord, ako je to možné spraviť?
  Ďakujem.
  Marco

  • Vera Karas
   Vera Karas 7. novembra 2023

   HOrnou a dolnou šípkou je možné sa pohybovať po poltónoch. Ak teda máte tón d a chcete z neho urobiť dis alebo ho znížiť, stačí nastaviť kurzor na danú notu a šípkou ho posunúť o poltón. V ďalších častiach sa budeme ešte venovať aj písaniu niektorých znakov. Toto je však pomerne celkom jednoduché.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.