Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Televízne vysielanie s audiokomentárom

Už niekoľko rokov je na Slovensku dostupné televízne vysielanie s audiokomentárom pre nevidiacich divákov. V nasledujúcom článku sa pokúsime zmapovať súčasný stav a poskytnúť návod, ako postupovať pri výbere spoločnosti, ktorá nám domov sprostredkuje televízne vysielanie.

Čo je to audiokomentár

Audiokomentár označovaný aj anglickým výrazom audiodescription je súčasťou vysielaného televízneho programu a divák si ho môže zapnúť na svojom televíznom prijímači alebo zariadení na príjem televízneho signálu – set-top boxe. Nie každá vysielaná relácia alebo film, dokument, rozprávka či seriál obsahujú audiokomentár. Tento sa k audiovizuálnym dielam dopracováva dodatočne. Audiokomentár sa označuje aj ako zložka multimodálneho vysielania. Do tejto skupiny patria aj skryté titulky a tlmočenie do znakovej reči pre nepočujúcich.

Spôsoby vysielania audiokomentára

V súčasnosti sa audiokomentár šíri dvomi spôsobmi:

 1. technológiou Receiver Mix – je to modernejšia, avšak zložitejšia forma šírenia. Spolu s originálnym zvukom sa šíri aj zvuk audiokomentára. Ten sa šíri v samostatnej zvukovej stope. Takto šírený signál teda obsahuje viacero zložiek – videosignál, dabovaný zvukový signál – stopu, originálny zvuk a zvukovú stopu pre audiokomentár. Pre diváka ide o komfortnejší spôsob, pretože umožňuje:
  1. Samostatné sledovanie zvukovej stopy s originálnym respektíve dabovaným zvukom napríklad z reproduktorov televízneho prijímača a samostatné sledovanie zvukovej stopy s audiokomentárom napríklad cez slúchadlá.
  2. Reguláciu hlasitosti samostatne pre originálny zvuk a pre audiokomentár.
 2. Technológiou PREMIX – ide o staršiu technológiu, kde sa audiokomentár šíri spolu s originálnym zvukom formou druhej zvukovej stopy. K zmiešaniu audiokomentára a originálneho zvuku do samostatnej zvukovej stopy dochádza na strane vysielateľa televízneho signálu. Tento spôsob je technicky menej náročný na prenos a na výslednú reprodukciu, avšak neposkytuje taký výsledný komfort ako prvý.

Kto by mal audiokomentár vysielať

Podľa zákona 308/2000 o vysielaní a retransmisii sú vysielatelia programových služieb – spoločnosti vysielajúce televízne vysielanie povinné zabezpečiť minimálny podiel vysielaného programu s audiokomentárom. Zákon definuje nasledujúce minimálne hranice:

 • pre verejnoprávnych vysielateľov – 20% vysielacieho času,
 • pre neverejnoprávnych vysielateľov – 3 % vysielacieho času.

Podľa novely tohto zákona z roku 2015 majú spoločnosti sprostredkujúce prenos televízneho signálu ku koncovému používateľovi – prevádzkovatelia retransmisie povinnosť prenášať audiokomentár až ku koncovému používateľovi – divákovi.

V roku 2015 došlo aj k úprave zákona o audiovízii a od platnosti tejto úpravy majú spoločnosti distribuujúce audiovizuálne diela v slovenskom jazyku povinnosť tieto opatriť titulkami pre nepočujúcich a audiokomentárom pre nevidiacich.

Vznik audiokomentára

Audiokomentár k audiovizuálnemu dielu vzniká dodatočne.

 1. V prvom kroku si pracovník, ktorý vytvára audiokomentár, pozrie celé dielo a vytypuje miesta vhodné na umiestnenie popisu.
 2. Následne sa zostaví scenár – obsahuje jednotlivé texty, ktoré sa budú čítať vo vytypovaných miestach.
 3. Nasleduje fáza načítania scenára.
 4. Nakoniec sa zosynchronizuje časovanie zvukovej stopy nesúcej komentár s obrazovou video stopou.
 5. Realizácia komentára k celovečernému filmu zaberie jednému pracovníkovi celý pracovný týždeň. Ak sa načítava, povedzme, epizóda k seriálu, tento čas sa skráti na rádovo hodiny.

Nie všetky diela sú vhodné na popisovanie pre nevidiacich. Pri takých scénach, kde beží dej veľmi rýchlo a dochádza k rýchlemu striedaniu scén, či účastníkov, respektíve sa na scéne niečo príliš rýchlo deje, je veľmi náročné, ba priam nemožné podať výstižný popis tak, aby bol nevidiaci divák uvedený do obrazu deja a zároveň popis nepôsobil rušivo a neznemožňoval sledovanie deja.

Zapnutie audiokomentára

Zapnutie/aktivácia audiokomentára sa líši od spôsobu, akým sa šíri a akým zariadením prijímate televízny signál u vás doma.

 Zapnutie AD pre PREMIX

Touto technológiou realizujú audiokomentár televízie v skupine Markíza, Doma a Dajto. Z českých televízii dostupných u nás je to skupina televízii TV Barrandov.

Na sledovanie programu s audiokomentárom prepneme zvukovú stopu na druhú v ponuke. Spôsob prepnutia je rôzny v závislosti od toho, či prijímame televízny signál priamo televíznym prijímačom, máme set-top box alebo satelitný prijímač.

Ak prijímame TV signál priamo televíznym prijímačom, v menu prijímača vyhľadáme nastavenia pre audio stopu, jazyk zvuku, prístupnosť a podobne. Tam zvolíme druhú zvukovú stopu. Ovládanie je rôzne v závislosti od výrobcu a konkrétneho modelu. Na tento úkon budeme potrebovať vidiacu osobu a návod na použitie. Pri niektorých prijímačoch existuje vyhradené tlačidlo na prepnutie druhej zvukovej stopy priamo na diaľkovom ovládaní. V tomto prípade je situácia jednoduchšia a stačí nájsť príslušné tlačidlo. Toto tlačidlo je určené aj na sledovanie vysielaného programu v originálnom zvuku.

Na našom trhu sú dostupné aj zariadenia s hlasovým výstupom popisujúcim ovládanie prístroja. Pri takýchto zariadeniach je po zapnutí hlasového ovládania možné aktivovať druhú zvukovú stopu aj bez pomoci vidiacej osoby.

Ak používame set-top box alebo satelitný prijímač, prepnutie na druhú zvukovú stopu realizujeme prostredníctvom ovládania tohto zariadenia. Rovnako ako pri televíznych prijímačoch ju aktivujeme prepínaním prostredníctvom ovládania alebo tlačidlom na diaľkovom ovládači.

 Zapnutie AD pre Receiver Mix

Ak chceme sledovať audiokomentár šírený týmto spôsobom, je nevyhnutné, aby sa k nám dostal televízny signál obsahujúci príslušnú zvukovú stopu. Touto metódou audiokomentár realizujú televízie RTVS a ČT.

Druhú zvukovú stopu spoľahlivo šíri pozemné digitálne terestriálne vysielanie a niektorí satelitní operátori.

Ďalšou podmienkou je, aby zariadenia na príjem TV signálu, či už televízny prijímač, set-top box alebo satelitný prijímač dokázali túto zvukovú stopu spracovať.

Po splnení všetkých technických požiadaviek zapnutie realizujeme rovnakým spôsobom ako v prípade PREMIX.

Informácie o niektorých značkách a modeloch televíznych prijímačov podporujúcich AD môžeme nájsť aj na stránke RTVS. Stránka RTVS s popisom spustenia AD na televíznom prijímači.

Nie všetky spoločnosti sprostredkujúce televízny signál ku koncovému divákovi prenášajú zvukovú stopu obsahujúcu audiokomentár. Je preto vhodné, ak uvažujeme o zaobstaraní si príjmu televízneho signálu do domácnosti, vopred sa informovať a vybrať si taký variant, ktorý čo najlepšie spĺňa naše požiadavky.

Označovanie programov s audiokomentárom

Vysielaný program je priamo vo vysielaní označený zvukovým upozornením a grafickým symbolom. V úvode vysielania programu zaznie zvukové upozornenie. Zároveň sa (televízie Jednotka a Dvojka RTVS z pravej strany loga označujúceho televíziu vysunie logo audiokomentára. Ide o veľké písmena AD v sivej farbe. Logo po krátkom čase zmizne.

Označenie AD nájdeme aj v tlačovej forme televízneho programu pri televíziách, ktoré AD vysielajú, a tituloch, ktoré obsahujú AD.

S rovnakým označením sa stretneme aj v teletextoch jednotlivý televíznych staníc. Televízie RTVS toto označenie v teletexte nemajú.

Označenie AD používajú aj webové stránky Českej televízie a staníc skupiny Markíza.

Na webovej stránke RTVS nájdeme označenie popisom „Audiokomentár“.

Kde nájdeme informácie o vysielaných tituloch s audiokomentárom?

Prehľad vysielaných titulov s audiokomentárom uverejňuje ÚNSS na nasledujúcej stránke: Komentované TV vysielanie – Prehľad komentovaného TV vysielania. Na uvedenej adrese je k dispozícii výber komentovaného TV vysielania v aktuálnom týždni a na najbližšie dva týždne. Prehľad zahŕňa stanice Jednotka, Dvojka, Markíza, Doma a Dajto.

Prehľad o vysielaných tituloch televíziami Jednotka a Dvojka (RTVS) s audiokomentárom je možné získať na adrese: RTVS televízny program. Tituly obsahujúce AD majú uvedenú informáciu „Audiokomentár“. Nie je možné vyfiltrovať si iba tituly s AD. Toto obmedzenie sťažuje orientáciu v zobrazenom zozname.

Zoznam titulov s AD vysielaný stanicami Českej televízie môžeme nájsť na adrese: ČT televízny program s AD. Zobrazený zoznam obsahuje iba tituly s AD.

Ďalšie informácie o vysielaných tituloch s AD je možné získať z teletextu jednotlivých televízii alebo z tlačových verzií televíznych programov. K tomu však bude potrebná asistencia vidiaceho človeka.

Na ktorých TV staniciach môžeme sledovať program s audiokomentárom?

V priebehu mesiacov január a február 2017 sme realizovali prieskum vybraných televíznych staníc a nimi poskytovaného AD. Skúmali sme, či AD vysielajú, akou technológiou realizujú AD a ako sa dá nájsť informácia o vysielaných programoch s AD.

Tabuľka 1: Zoznam televízií a nimi poskytovaného audiokomentára

Názov TV Vysiela A+D Technológia AD Inf. AD

vysielanie

Inf. AD

teletext

Inf. AD

tlač

Inf. AD

Web

RTVS – Jednotka áno Receiver Mix áno nie áno áno
RTVS – Dvojka áno Receiver Mix áno nie áno áno
Markíza áno PREMIX áno áno áno áno
Doma áno PREMIX áno áno áno áno
Dajto áno PREMIX áno áno áno áno
JOJ nie nevysiela nie nie nie nie
JOJ Plus nie nevysiela nie nie nie nie
WAV nie nevysiela nie nie nie nie
ČT1 áno Receiver Mix áno áno áno áno
ČT2 áno Receiver Mix áno áno áno áno
ČTD/Art áno Receiver Mix áno áno áno áno
ČT 24 áno Receiver Mix áno áno áno áno
TV Barrandov áno PREMIX áno nie nie nie

Inf. AD vysielanie – Označenie vysielaného programu zvučkou a grafickým symbolom v priamom vysielaní.

Inf. AD teletext – Uvedená informácia o vysielanom AD v programe na teletexte jednotlivých televíznych staníc.

Inf. AD tlač – Uvedená informácia, že ide o program s AD, v tlačových televíznych programoch.

Inf. AD web – Uvedená informácia o AD vo vysielanom programe na oficiálnych stránkach televízií v časti televízny program.

Pri prieskume tlačových vydaní televíznych programov sme nehodnotili všetky dostupné zdroje na našom trhu. Výsledok sa týka len nami skúmaných tlačovín.

Informácie na webových stránkach jednotlivých televízií sa overovali za pomoci prístupu s čítačom obrazovky. Teda takým spôsobom, ako by si ich získaval divák, ktorý má záujem o sledovanie programu s AD.

Televízia Barrandov, ktorá poskytuje AD, nemá teletext. Z toho dôvodu je uvedené „nie“ v políčku Inf AD teletext.

Televízie skupiny Nova a Prima, podľa tlačových informácii, taktiež vysielajú AD. Tento sa nám však nepodarilo overiť. Neuvádzajú informáciu v teletexte ani na svojich webových stránkach. Taktiež sa nám nepodarilo naraziť vo vysielaní na komentovaný titul.

Príjem TV signálu obsahujúceho AD

Televízny signál môžeme prijímať rôznymi spôsobmi. Od pozemného terestriálneho, cez satelitný po káblový rozvod. Nie je samozrejmosťou, že televízne vysielanie vychádzajúce z televízie sa dostane k nám domov v nezmenenej podobe. Jednotliví operátori neposkytujú celý obsah preberaný z televízií. Môže k tomu dôjsť z rôznych dôvodov, od nepripravenosti prenosovej infraštruktúry na modernejší spôsob prenosu až po šetrenie šírkou prenášaného pásma a jeho použitím na iné produkty.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený výsledok prieskumu medzi operátormi, ktorý bol zameraný na šírenie zvukovej stopy s AD, sprostredkovanie AD k divákovi, a deklarovaného zdôvodnenia aktuálneho stavu.

Tabuľka 2: Prehľad poskytovateľov a poskytovaného signálu s AD.

Poskytovateľ Prenos AD PREMIX Receiver Mix Zdôvodnenie
Towercom a.s.

terestriálne vysielanie

áno áno áno
SKYlink áno áno áno
UPC televízia áno áno áno
Telekom Magio TV áno áno nie Magio box nepodporuje Receiver Mix
Orange Fiber TV nie nie nie Set-top box nepodporuje AD
DIGI Slovakia áno áno nie Nepodporujú tento prenos
SWAM televízia áno áno áno
Slovanet áno áno áno
Radiolan nie nie nie Podpora v najbližšej aktualizácii
Antik telecom
FreeSAT televízia nie nie nie Neposkytujú
Satro áno áno áno

Je evidentné, že nie všetci „veľkí“ hráči podporujú prenos AD v modernejšom a pre diváka komfortnejšom formáte Receiver Mix.

Poznámka: Spoločnosť Antik nedodala svoje vyjadrenie do uzávierky článku.

Výber poskytovateľa TV služby

Pri rozhodovaní, pred výberom spoločnosti, ktorá nám sprostredkuje televízny signál do domácnosti, je vhodné zobrať do úvahy:

 1. čo požadujeme od sledovania televízneho programu,
 2. ktorá spoločnosť vie tieto požiadavky splniť,
 3. ktoré spoločnosti majú v mieste príjmu pokrytie.

Pri rozhodovaní pre tú ktorú spoločnosť je vhodné obrátiť sa priamo na technickú podporu danej spoločnosti a ubezpečiť sa, že sledovanie AD je možné aj pre RTVS aj pre skupinu staníc Markíza. Taktiež je potrebné uistiť sa, aké technické vybavenie je nevyhnutné, aby bolo sledovanie AD bezproblémové.

Aj pri najpriaznivejšom riešení v čase nadobúdania služby nie je zaručené, že sa v budúcnosti nič nezmení. Do výroby, prenosu a sledovania televíznych programov s audiokomentárom vstupuje celý rad faktorov ovplyvňujúcich tento proces. Niekedy stačí drobná úprava v softvéri set-top boxu a zmena je taká výrazná, že znemožní samostatné sledovanie AD. A pritom takúto zmenu divák nesledujúci AD nemusí vôbec spozorovať.

 Zdroje a zaujímavé odkazy

RTVS – TV prijímače podporujúce audiokomentár

RTVS Inštrukcie pre príjem komentovaného vysielania

Komentované TV vysielanie – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

RTVS spustila na satelite a DVBT komentované vysielanie

TV prijímače podporujúce audiokomentár

Proč porad provádi komentár

Televize vylepšuje službu pro nevidomé

Tyflocentrum Popis pro nevidome

Vysílame i pro zrakove postižené Prima

TV Nova spustili sme komentár pro nevidomé

Tyflonet.cz – označovaní programov s AD

3 komentáre

 1. pvagner
  pvagner 8. septembra 2022

  Dobrý deň,
  Práve sa mi podarilo overiť, že služba sledovanietv.sk ponúka možnosť prehrať aj originálny zvuk aj zvuk audio komentára pre vybrané TV stanice.
  Skúšal som použitie služby vo webovom prehliadači. Prepínanie zvukových stôp nie je úplne dokonale prístupné ale s využitím funkcií čítača je možné to zvládnuť. Navigáciou na stránke alebo stláčaním tab alebo shift+tab je vhodné nájsť tlačidlo s ponukou Titulky, ktoré je dobre prístupné. Je vhodné sa uistiť, že čítač je v režime prehliadania a posúvať sa od tohoto tlačidla smerom na začiatok stránky napr. po slovách alebo po znakoch. Pred tlačidlom Titulky sú klikateľné prvky QAD, ORG a SLK. Pomocou čítača je na týchto potrebné emulovať kliknutie myšov, v niektorých prípadoch stačí stlačenie klávesu enter a zvuková stopa sa automaticky prepne.
  Aj pri programoch RTVS je v tejto službe vysielaný audio komentár technológiou premix.

  Kábloví operátori a rôzny poskytovatelia OTT služieb obyčajne nemajú k dispozícii možnosť prepínať zvukovú stopu televízneho vysielania, preto keď som si takéto niečo všimol, zdá sa mi vhodné na to upozorniť. Základný balík služby sledovanietv.sk stojí momentálne 10 centov za prvý mesiac používania, potom okolo 7 € / mesačne, pri čom je potrebné za službu platiť online kreditnou alebo platobnou kartou. Poskytovateľ si údaje o karte uloží vo svojom informačnom systéme potom, čo ich zákazník vyplní cez webovú stránku služby a kým zákazník predplatné nezruší, poskytovateľ si bude sám sťahovať mesačné platby. Službu je možné kedykoľvek prestať používať bez udania dôvodu, všetko je možné vybaviť online.

 2. Richardo
  Richardo 2. mája 2023

  Prosím vás pekne Prečo dávajte také veľké reklamy keď hrajú filmy na JOJke na doma na Markízu Skúste to spraviť trošku krajšie

  • Ján Podolinský
   Ján Podolinský 3. mája 2023

   Dobrý deň
   Text bol napísaný v danom čase a zohľadňoval vtedy platnú situáciu.
   Ak je situácia lepšia, tak radi privítame jej popis s návodom pre ďalších čitateľov napríklad vo forme príspevku pod článkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.