Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google Kalendár – prístupnosť s čítačom obrazovky

Mnohí z nás máme toho čoraz viac na programe. Či už ide o pracovné, voľnočasové alebo rodinné aktivity, neustále ich pribúda. Aby sme niektorú nevynechali, tak je celkom užitočné si tieto udalosti zapísať do nejakej aplikácie a tá nám ich pripomenie v dostatočnom predstihu. Na tento účel je vymyslených množstvo rôznych organizérov a aplikácií na princípe kalendára. My si predstavíme jednu z nich. Ide o aplikáciu Kalendár od spoločnosti Google. Výhodou tejto aplikácie je jej realizácia formou cloudu. Aplikácia beží online a údaje kalendára sú uložené na serveroch. Prínosom takéhoto riešenia je možnosť pristupovať k údajom z viacerých zariadení, typicky z mobilného telefónu, domáceho a pracovného počítača. Vaše termíny sa tiež dajú zdieľať s inými osobami.

Aplikácia je prístupná používateľom, ktorý majú zriadený Google účet. Teda majú emailovú adresu niečo@gmail.com. Po prihlásení sa do svojho účtu budete mať na stránke google.sk medzi aplikáciami dostupný odkaz „Kalendár“. Jeho aktivovaním sa aplikácia spustí a my môžeme začať pracovať.

Orientácia v Kalendári

V prostredí aplikácie sa vieme orientovať klávesovými skratkami čítača obrazovky určenými pre orientáciu na webovej stránke.

 • Stlačením „e“ sa presunieme na editačné pole vyhľadávania.
 • Stlačením „l“ sa dostaneme na zoznam kalendárov.
 • Stlačením „t“ sa presunieme na zoznam udalostí. Zoznam je zobrazený formou tabuľky.
 • Stlačením „b“ sa pohybujeme po tlačidlách.

Výber kalendára

Aplikácia umožňuje mať prístup k viacerým kalendárom. Môžeme mať vytvorených viacero vlastných kalendárov, napríklad pracovný, narodeninový, rodinný, ale môžeme mať aj niekoľko „zdieľaných“ kalendárov. Ide o kalendáre, ktoré sme nevytvorili my ale máme možnosť do nich nahliadnuť.

Na zoznam dostupných kalendárov sa presunieme stlačením písmena „l“. Čítač oznámi „Moje kalendáre zoznam“. Stlačíme jedenkrát tabulátor a stláčaním šípok nadol a nahor listujeme v zozname kalendárov. Výber potvrdíme stlačením medzerníka. Po dokončení načítania obsahu kalendára je nám táto udalosť oznámená čítačom.

Zoznam udalostí

Po spustení aplikácie je zobrazený zoznam udalostí na dnešný deň a udalosti na nasledujúce dni. Typ zobrazovaných udalostí ako aj časové pásmo, za ktoré sa udalosti zobrazujú, môžeme nastaviť v nastaveniach kalendára. Štandardne je prednastavené zobrazenie „Agenda“, ktoré zobrazuje jednotlivé udalosti za časové obdobie.

Vo vrchnej časti zoznamu udalostí sa nachádza informácia, za aké časové obdobie sú udalosti zobrazené. Za týmto údajom je umiestnené tlačidlo na zobrazenie predchádzajúcej udalosti. Ďalej už nasledujú jednotlivé udalosti. Udalosti sú zobrazené formou tabuľky. Môžeme sa medzi nimi pohybovať ako v tabuľke avšak môžeme použiť aj tabulátor na prechod medzi nimi. Stláčaním tabulátora sa pohybujeme medzi názvami udalostí a dátumami udalostí.

Po aktivovaní odkazu s dátumom udalostí sa zobrazí rozpis jednotlivých hodín daného dňa a udalosti pre danú hodinu. Ide o typ zobrazenia „Deň“.

Po aktivácii odkazu s názvom udalosti je zobrazených viac informácii o udalosti a sú dostupné aj funkcie pre obsluhu udalosti. Zobrazuje sa:

 • Miesto udalosti – môžeme si pozrieť aj mapu.
 • Kto udalosť vytvoril.
 • Farba – môžeme priradiť podfarbenie udalosti.
 • Odpoveď s našou účasťou – stlačením príslušného tlačidla dáme vedieť či sa na udalosti zúčastníme alebo nie.
 • Odstrániť – odstránenie udalosti.
 • Upraviť – úprava udalosti. Zobrazí sa dialógové okno ako na pridanie novej udalosti s tým rozdielom, že už sú predvyplnené údaje o udalosti.

O tom, že je otvorené pole s podrobnosťami o udalosti sme informovaní čítačom. Oznámi nám „otvorené“ pri prechode na názov udalosti. Opätovným potvrdením názvu udalosti sa pole zatvorí. O zatvorenom poli sme taktiež čítačom informovaní.

Vytvorenie udalosti

Na to aby sa v kalendári nejaká udalosť zobrazovala musíme ju do neho vložiť. Pridanie novej udalosti realizujeme funkciou „Vytvoriť“. Táto je dostupná prostredníctvom tlačidla v hornej časti aplikácie. Jeho potvrdením sa zobrazí dialóg na zadanie údajov udalosti.

Máme možnosť definovať:

 • Názov udalosti,
 • Počiatočný dátum – dátum začiatku udalosti. Nachádza sa tu predvyplnený aktuálny dátum. Šípkami nadol a nahor sa môžeme presúvať medzi jednotlivými dňami alebo môžeme priamo prepísať hodnotu na cieľovú.
 • Počiatočný čas – čas začiatku udalosti. Môžeme prepísať hodnotu. Prednastavená je najbližšia pol hodina od aktuálneho času.
 • Koncový čas – čas ukončenia udalosti. Môžeme prepísať hodnotu. Prednastavená je hodina po čase vzniku udalosti. Rozpätie medzi časom začiatku a časom ukončenia udalosti je definovaný v nastaveniach aplikácie.
 • Koncový dátum – dátum ukončenia udalosti. Obsluha je rovnaká ako u počiatočného dátumu.
 • Časové pásmo – odkaz na zmenu časového pásma. Môžeme definovať rôzne časové pásma pre začiatok a koniec udalosti.
 • Celý deň – začiarkávacie políčko určujúce, že udalosť trvá celý deň.
 • Opakovať – označením sa zobrazí dialóg na nastavenie parametrov opakovania. Môžeme definovať, že sa udalosť bude opakovať týždenne a definovať dni v ktorých sa zopakuje. Tiež je tu možnosť určiť, že ide o nekončiacu udalosť.
 • E-mailové adresy hostí. Po zadaní adresy stlačíme tlačidlo „Pridať“ za editačným poľom.
 • Upraviť udalosť – touto voľbou sa existujúca udalosť upraví.
 • Pozvať iných používateľov – začiarkávacie políčko.
 • Zobraziť zoznam hostí – začiarkávacie políčko.
 • Kde – miesto konania udalosti. Toto miesto je možné v zozname udalostí zobraziť na mape. Hodnota je predvyplnená zo všeobecných nastavení.
 • Videohovor – tlačidlo, ktorým sa pridá možnosť videohovoru.
 • Kalendár – výber kalendára, ktorému udalosť patrí.
 • Popis – textový popis udalosti.
 • Príloha – súbor prílohy.
 • Farba udalosti – definovanie farebného označenia udalosti.
 • Typ upozornenia – výber typu upozornenia. Preddefinovaný je ten, ktorý máme nastavený v nastaveniach kalendára. Ak je pre kalendár definovaná možnosť zmeny upozornenia pri udalosti, tak môžeme modifikovať túto aj nasledujúce voľby.
 • Čas pred udalosťou kedy sa rozpošle upozornenie – nastavíme číselný údaj a typ jednotky (minúty, hodiny, dni, týždne). Opäť je prednastavená hodnota z nastavení kalendára.
 • Zobraziť ma ako – k dispozícii alebo nemám čas.
 • Viditeľnosť – typ viditeľnosti udalosti – súkromná, verejná, preddefinovaná.
 • Nastavenie zdieľania udalosti – toto nastavenie sa riadi nastavením zdieľania pre kalendár, ktorému je udalosť definovaná.

Udalosť uložíme potvrdením tlačidla „Uložiť“ v hornej časti dialógu. Ak udalosť nechceme uložiť, tak potvrdíme tlačidlo „Zahodiť“.

Po uložení udalosti systém pošle upozornenia na blížiaci sa termín začiatku udalosti všetkým kontaktom, ktoré sú k udalosti definované.

Zmena zobrazenia

Aplikácia umožňuje niekoľko typov zobrazenia. Najčastejším a tiež preddefinovaným je zobrazenie Agenda. Zobrazujú sa jednotlivé udalosti od aktuálneho dátumu za definované obdobie. Dĺžka obdobia, za ktoré sa udalosti zobrazujú, sa dá definovať vo všeobecných nastaveniach aplikácie.

Pre účely rýchleho prepínania formy zobrazenia sú vo vrchnej časti umiestnené tlačidlá. Nachádzajú sa tu:

 • Dnes – udalosti dnešného dňa.
 • Predchádzajúce obdobie a nasledujúce obdobie – posun zobrazenia o definované obdobie.
 • Deň, týždeň, mesiac, sedem dní – zobrazenie udalostí v príslušnom časovom rozpätí.
 • Agenda – zobrazenie iba udalostí za definované obdobie.

Definované obdobie je obdobie, ktoré je určené vo všeobecných nastaveniach aplikácie.

Pri zobrazeniach iných ako Agenda je zobrazovaný mini kalendár so zoznamom dní príslušného mesiaca. Zobrazenie je realizované formou tabuľky.

Za mini kalendárom sa nachádza zoznam dní obdobia a v stĺpci príslušného dňa nájdeme aj udalosť k nemu definovanú. Ak časové obdobie zahŕňa viacero týždňov, tak každý týždeň je zobrazovaný samostatnou tabuľkou.

Možnosti prispôsobenia

Správanie aplikácie sa dá do istej miery prispôsobiť. Všetky dostupné možnosti prispôsobenia sú umiestnené v časti „Nastavenia“ dostupnej pod rovnomenným tlačidlom. Aktivovaním tlačidla sa zobrazí zoznam v ktorom zvolíme položku „nastavenia“.

Nastavenia sú delené do niekoľkých kategórií.

 1. Všeobecné – platné pre celú aplikáciu a všetky údaje v nej vedené.
 2. Kalendáre – platné pre konkrétne kalendáre.
 3. Laboratóriá – ide o experimentálne funkcie kalendára. V tomto článku sa im nebudeme venovať.

Všeobecné nastavenia

V tejto časti je možné zvoliť jazyk aplikácie, krajinu a časové pásmo. Taktiež môžeme definovať vzhľad zobrazovaného dátumu a času.

V ďalších krokoch definujeme formu upozornení na udalosti či už mailom alebo upozornením v prehliadači. Môžeme označiť automatické pridávanie udalostí z Gmailu.

Nasledujú voľby pre predvolené trvanie udalosti a predvolené trvanie rýchlej schôdzky. Ďalej definujeme, ktorým dňom začína týždeň, predvolený typ zobrazenia a obdobie zobrazovaných udalostí. Taktiež podfarbenie udalostí a zobrazovanie či nezobrazovanie uplynulých a odmietnutých udalostí.

Máme možnosť zadať predvolené mesto udalostí . Pre toto mesto nám aplikácia môže zobrazovať aktuálne počasie. Túto voľbu nájdeme taktiež medzi týmito nastaveniami.

Medzi poslednými možnosťami sa nachádzajú voľby pre automatické pridávanie videohovorov a alternatívny kalendár.

Na záver môžeme povoliť klávesové skratky.

Nastavenia pre kalendáre

V tejto časti aplikácia umožňuje definovať nastavenia pre jednotlivé kalendáre, ktoré sú nám k dispozícii. Zobrazujú sa tu nami definované a nám prístupné zdieľané kalendáre.

Máme možnosť definovať:

 • Zobrazovať v zozname – začiarkávacie políčko, ktorým definujeme zobrazovanie kalendára v zozname kalendárov.
 • Upozornenia – podrobné definovanie generovania upozornení na udalosti v danom kalendári.
 • Zdieľanie – môžeme definovať či je kalendár súkromný alebo verejný. Taktiež je možnosť definovať osoby s prístupom do kalendára a úroveň ich prístupu. Úrovňou prístupu sa rozumie aké informácie im budú zobrazované.

Pred zoznamom kalendárov sa nachádzajú hromadné nastavenia pre zobrazovanie všetkých kalendárov

Sledovanie udalostí v mobilnom telefóne

Ak používame mobilný telefón s operačným systémom Android alebo IOS, tak máme možnosť pracovať s udalosťami v kalendári aj z takéhoto zariadenia.

Do zariadenia si stiahneme aplikáciu Google kalendár z Google Play alebo AppStore. Po prihlásení sa do účtu Google máme v aplikácii dostupné jednotlivé udalosti a môžeme s nimi pracovať. Práca je obdobná ako už popisovaná práca v aplikácii Kalendár od Google.

Záverom

Aplikácia Kalendár  ako aj aplikácia pre Android (pre IOS sme nemali možnosť vyskúšať) sú plne prístupné aj pre používateľov, ktorí používajú čítač obrazovky. V prostredí kalendára je ľahká orientácia a efektívny pohyb aj s výlučným použitím klávesnice. Nastavenie upozornení na udalosť formou doručovania e-mailov navyše nevyžaduje mať aplikáciu neustále spustenú v prostredí internetového prehliadača.

Článok bol napísaný za použitia internetového prehliadača Mozilla Firefox 50 a čítača NVDA 2016.3.

Jeden komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.