Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Google Tabuľky – online aplikácia na prácu s tabuľkovými údajmi s čítačom obrazovky

V dnešnej časti o online aplikáciách spoločnosti Google sa budeme zaoberať nástrojom na prácu s údajmi vo forme tabuliek. Pre tento účel ponúka Google svoj nástroj Tabuľky. Aplikácia je dostupná online a môže ju využívať každý, kto má zriadený Google účet.

Spustenie

Aby sme mohli aplikáciu spustiť, musíme sa prihlásiť do nášho Google účtu. Prihlásenie uskutočníme v okne internetového prehliadača Mozilla Firefox zo stránky google.sk, alebo môžeme použiť adresu docs.google.com. Ak nie sme prihlásení a chceli by sme spustiť aplikáciu, Google nás vyzve, aby sme sa prihlásili. Po potvrdení položky Dokumenty z ponuky Aplikácie je zobrazený zoznam účtov, ktoré sa v danom prehliadači prihlasovali do služieb Googlu. Vyberieme si náš účet a zadáme heslo k účtu. Po prihlásení je spustená aplikácia Dokumenty a v nej je otvorená domovská obrazovka tejto aplikácie. Ak náš účet nie je v zozname evidovaných účtov, zvolíme možnosť Iný účet a prihlásime sa. Inou možnosťou spustenia aplikácie je použitie prostredia úložiska údajov Disk. Disk je online úložisko údajov dostupné používateľom Google účtu. Z prostredia aplikácie Disk môžeme Dokumenty spustiť z ponuky Aplikácie (otvorí sa v novom okne alebo na novej karte internetového prehliadača), alebo otvorením tabuľkového dokumentu zo zoznamu uložených dokumentov. Aplikácia pracuje s dokumentami vo vlastnom formáte, podporuje však aj prácu s inými formátmi prostredníctvom importu či exportu údajov.

Domovská obrazovka

Prostredie a prácu na Domovskej obrazovke sme podrobne opísali v článku zameranom na prácu s aplikáciou Dokumenty. Aby sa zobrazoval zoznam tabuľkových súborov, aktivujeme odkaz „Tabuľky“ v Hlavnej ponuke aplikácie.

Prostredie aplikácie Tabuľky

Aplikácia je koncipovaná tak, že vo vrchnej časti sa nachádzajú ovládacie prvky a Hlavná ponuka s funkciami pre prácu s údajmi. Nižšie nasleduje pracovný priestor označovaný ako Hárok. Hárok je priestor rozdelený na stĺpce a riadky, tie definujú pozície každej bunky. Takéto usporiadanie vytvára tabuľku, ktorá je základným princípom práce s údajmi prostredníctvom tejto aplikácie. Tabuľky podporujú 26 stĺpcov a 1000 riadkov na jednom hárku. V súbore s tabuľkami sa môže nachádzať niekoľko Hárkov. Po otvorení dokumentu je kurzor zameraný do tela dokumentu a je zapnutá podpora čítačky pre Tabuľky. Kurzor sa nachádza na jednej konkrétnej bunke.

Podpora čítačky pre Tabuľky

Zapnutie podpory čítačky nám oznámi čítač. Aplikácia umožňuje aj vypnutie tejto podpory. Na vypnutie podpory čítačky slúži klávesová skratka Ctrl+Alt+z. Rovnakou kombináciou klávesov podporu zapneme. Zapnutie a vypnutie podpory čítačky prostredníctvom klávesovej skratky čítač neoznamuje. Ak je podpora čítačky vypnutá, nemáme žiadnu odozvu čítača pri pohybe medzi bunkami tabuľky. Nie je nám poskytovaný obsah jednotlivých buniek, ani ich pozícia či iné údaje týkajúce sa pracovného hárku.

Ovládacie prvky

Pod ovládacími prvkami rozumieme tlačidlá, rozbaľovacie ponuky, začiarkávacie tlačidlá, výberové ponuky a ďalšie prvky slúžiace na použitie niektorej z funkcií aplikácie. Ovládacie prvky sú sústredené mimo priestoru pracovného hárku vo vrchnej časti aplikácie. Forma zobrazenia ovládacích prvkov môže byť dvojaká:

  • Normálne ovládacie prvky. Zobrazuje sa celá škála dostupných funkcií aplikácie;
  • Kompaktné ovládacie prvky. Zobrazujú sa iba niektoré ovládacie prvky. Zobrazovaná škála je obmedzená na najčastejšie používané funkcie. Ponuka zahŕňa funkcie na prácu s údajmi a prácu s textom. Dostupné sú funkcie na nastavenie formátu údajov, písma, formátovanie textu, nastavenie vzhľadu buniek, vloženie grafu, filtra či funkcie. Čítač oznámi panel s týmito funkciami ako „Hlavné panel nástrojov“. Medzi funkciami sa pohybujeme orientačnými šípkami doľava a doprava.

Prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným zobrazením vykonáme klávesovou skratkou Ctrl+Shift+f. Prepnutie musíme vykonať vtedy, ak sa kurzorom nachádzame v priestore pracovného hárku (máme zameranú niektorú z buniek). Z pracovného hárku sa do priestoru ovládacích prvkov dostaneme stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Shift+m. Ďalšími možnosťami na presun k ovládacím prvkom sú klávesové skratky Ctrl+Shift+F6 – prechod na ovládacie prvky mimo pracovného hárku či Alt+Shift+F – prechod na kartu súbor v Paneli nástrojov. Medzi ovládacími prvkami sa pohybujeme stláčaním tabulátora alebo orientačnými šípkami.

Normálne ovládacie prvky

Zobrazenie v režime Normálne ovládacie prvky umožňuje použitie celej škály dostupných funkcií aplikácie Tabuľky. Vo vrchnej časti priestoru aplikácie sú zobrazené funkcie umožňujúce:

  • Prechod na Domovskú obrazovku tabuliek – tlačidlo Dokumenty;
  • Premenovanie aktuálne zobrazeného dokumentu – editačné pole. Priamo zadáme nový názov dokumentu;
  • Označiť dokument hviezdičkou – začiarkávacie políčko;
  • Presunúť do – zmena umiestnenia dokumentu v rámci priečinkov Disku. Tlačidlo otvorí dialógové okno na výber priečinka;
  • Otvoriť vlákno komentárov;
  • Zdieľať – riadenie pravidiel zdieľania dokumentu;
  • Účet Google – rozbaľovacie tlačidlo obsahujúce funkcie na správu účtu.

Panel ponúk

Panel ponúk je časť aplikácie sústreďujúca funkcie viažuce sa na prácu s obsahom dokumentu, ktorý sa nachádza na pracovných hárkoch. Funkcie sú organizované do skupín podľa ich logickej príslušnosti. Medzi jednotlivými skupinami sa pohybujeme orientačnými šípkami doprava a doľava. Do skupiny sa dostaneme šípkou nadol. Medzi funkciami danej skupiny sa pohybujeme šípkami nadol a nahor. Voľbu potvrdíme Enterom. Ak pri pohybe medzi skupinami a funkciami stlačíme Esc, zameranie kurzora sa vráti do tela dokumentu. Funkcie aplikácie sú rozdelené do skupín: Súbor, Upraviť, Vložiť, Zobraziť, Formát, Údaje, Nástroje, Doplnky, Pomocník, Dostupnosť. Skupina dostupnosť je zobrazená iba v prípade, že je zapnutá podpora čítačky. Na Panel ponúk sa môžeme z tela dokumentu premiestniť stlačením klávesovej skratky Alt+Shift+f. Kurzor je následne premiestnený na kartu Súbor.

Kompaktné ovládacie prvky

V režime zobrazenia Kompaktné ovládacie prvky nie sú k dispozícii funkcie na premenovanie dokumentu, zdieľanie, zmenu umiestnenia, prechod na domovskú obrazovku, priradenie hviezdičky a zobrazenie vlákna komentárov. Taktiež sa nezobrazuje Panel nástrojov so skupinami funkcií. Funkcie na prácu s obsahom dokumentu nájdeme v časti, ktorú čítač oznamuje ako „Hlavné panel nástrojov“. Obsahuje tlačidlá a rozbaľovacie ponuky pre nastavenie vlastností druhu údajov v bunke, písma, formátu buniek – orámovanie, podfarbenie či zarovnanie obsahu. Dostupné sú aj funkcie na vloženie filtra údajov, grafu či vstavanej funkcie. Nájdeme tu aj tlačidlá na vytlačenie dokumentu, vrátenie poslednej zmeny, zopakovanie poslednej zmeny, kopírovanie formátovania, lupu a ďalšie funkcie. Medzi jednotlivými položkami sa pohybujeme orientačnými šípkami. Voľbu potvrdíme Enterom. Stlačením Esc sa focus vráti do pracovného hárku.

Kontextová ponuka

Pre prácu s obsahom hárku je k dispozícii kontextová ponuka. Vyvoláme ju stlačením tlačidla kontextovej ponuky alebo kombináciou klávesov Shift+F10. V zobrazenom zozname funkcií sa pohybujeme orientačnými šípkami nadol alebo nahor. Voľbu potvrdíme stlačením klávesu enter. Zobrazovaný zoznam funkcií sa mení podľa toho, k akému objektu sme kontextovú ponuku vyvolali.

Pracovné hárky

Aplikácia podporuje prácu s viacerými pracovnými hárkami. Pridanie hárku uskutočníme klávesovou skratkou Shift+F11. Presun kurzora medzi hárkami realizujeme tak, že zobrazíme zoznam hárkov (Alt+Shift+k) a v zobrazenom zozname šípkami nahor alebo nadol nájdeme požadovaný hárok. Voľbu potvrdíme stlačením Enter. Aplikácia poskytuje pre prácu s hárkami niekoľko funkcií. Dostupné sú funkcie odstránenie, premenovanie, presun, podfarbenie, zabezpečenie a ďalšie. Funkcie sú dostupné v ponuke funkcií hárku. Ponuku zobrazíme klávesovou skratkou Alt+Shift+S.

Pohyb v pracovnom hárku

Aplikácia umožňuje pohybovať sa v priestore pracovného hárku stláčaním orientačných šípok. Stláčaním šípok sa premiestňujeme kurzorom medzi bunkami v smere stlačenej šípky. Stlačením tabulátora sa posúva kurzor medzi bunkami zľava doprava. Stlačením Enter sa premiestni kurzor v danom stĺpci na bunku o jeden riadok nižšie. Používajú sa aj príkazy na presun na začiatok či koniec riadka alebo celého hárku.

Práca s obsahom

Práca s údajmi má v aplikácii Tabuľky svoje väčšie či menšie odchýlky od spôsobu, ktorý poznáme z aplikácie Excel. Vkladanie údajov do buniek vykonáme ich napísaním pri zameraní danej bunky kurzorom. Do editačného módu bunky (potrebného pri úprave obsahu bunky) sa dostaneme stlačením Enter. Zmeny potvrdíme stlačením Enter alebo tabulátora. Stlačením Esc deaktivujeme editačný režim bunky a zmeny sa neuplatnia. Po vložení filtra zobrazíme ponuku na danej bunke stlačením Ctrl+Alt+R. Vloženie funkcie môžeme vykonať z ponuky Vložiť Funkcie alebo jej zadaním priamo z klávesnice. V editačnom móde bunky napíšeme meno funkcie spolu s rozsahom buniek, na ktoré sa výpočet uplatní. Aby aplikácia vedela, že ide o vzorec a má realizovať výpočet, musí byť ako prví znak v bunke zadaný znak =. Platia aj štandardné klávesové skratky na výber, kopírovanie či vkladanie obsahu zo schránky. Kontextová ponuka obsahuje niektoré vybrané funkcie určené na kopírovanie, vkladanie obsahu alebo buniek, riadkov a stĺpcov, vloženie poznámky, komentára či hypertextového odkazu. Pre akékoľvek ďalšie úpravy bunky je nutné použiť funkcie umiestnené na Panely ponúk.

Graf

Asi najznámejšou funkciou tabuľkových editorov je ich schopnosť zobraziť evidované údaje formou rôznych grafov. Aj aplikácia Tabuľky podporuje toto zobrazenie. Graf vložíme z Panela nástrojov položkou Vložiť Graf. Aktivovaním funkcie je zobrazený Panel nástrojov na úpravu grafov. Na tomto paneli sa pohybujeme stláčaním klávesu tabulátor. Zvolíme si typ grafu, rozsah údajov vstupujúcich do grafu a ďalšie parametre. Panel zatvoríme potvrdením tlačidla Zatvoriť. Graf je vložený na bunku, na ktorej bol umiestnený kurzor pri aktivovaní funkcie na vloženie grafu. Po opätovnom zameraní tejto bunky nám čítač oznámi, že sa nad touto bunkou nachádza graf. Ak potrebujeme graf modifikovať, presunieme sa na bočný panel (Alt+Shift+x). Tam tabulátorom nájdeme náš graf a stlačíme Enter. Následne prejdeme tabulátorom na Možnosti. Po potvrdení sa zobrazí ponuka dostupných funkcií pre daný graf. K dispozícii sú funkcie na úpravu, odstránenie grafu a ďalšie.

Klávesové skratky

Tabuľky podporujú celý rad klávesových skratiek. V texte sme už niektoré uviedli. Za najdôležitejšie považujeme tieto: – Ctrl+Alt+Shift+m – prechod na panel ponúk; – Ctrl+Shift+F – prepnutie medzi Normálnym a Kompaktným rozložením Hlavného panela; – Alt+Shift+f – prechod na skupiny funkcií na Panely ponúk; – Shift+F11 – pridanie nového hárku; – Alt+Shift+K – zobrazenie zoznamu hárkov; – Alt+Shift+S – ponuka funkcií viažucich sa k hárku; – Alt+Shift+a – ponuka funkcií uľahčenia prístupnosti; – Štandardné klávesové skratky na prácu s textom.

Celý zoznam klávesových skratiek nájdeme v časti Pomoc > Klávesové skratky na Panely ponúk. Pre dobrú čitateľnosť si musíme zobraziť tému pomocníka v Centre pomoci. Do centra pomoci sa dostaneme potvrdením odkazu s rovnakým názvom v dialógovom okne klávesových skratiek. Prehľad klávesových skratiek je uvedený iba v anglickom jazyku. Je usporiadaný do skupín podľa okruhu zamerania. Prehľad skratiek a ich význam je organizovaný v tabuľke.

Záver

Aplikácia Tabuľky je použiteľná s čítačom obrazovky. Tabuľky disponujú celým radom klávesových skratiek, nie všetky sa nám však podarilo použiť s čítačom obrazovky. Tabuľky sú použiteľné, no nedá sa od nich očakávať to čo od Microsoft Excelu. Predsa len táto aplikácia nedisponuje takým množstvom funkcií na prácu s údajmi ako aplikácia od spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Testovanie sme realizovali v prostredí prehliadača Mozilla Firefox 65 s použitím čítača NVDA 2018.4.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.